PDF İndir  - Sebt Günü Çalışma Kitapçığı – 3.çeyrek 2018 – Elçilerin İşleri Kitabı

 

2 Pentekost — 7–13 Temmuz 12

 

3 İlk Kilisede Yaşam — 14–20 Temmuz 20

 

4 İlk Kilise Önderleri — 21–27 Temmuz 28

 

5 Pavlus’un İhtidası — 28 Temmuz– 3 Ağustos 36

 

6 Petrus’un Hizmeti — 4–10 Ağustos 44

 

7 Pavlus’un ilk Müjdeleme Yolculuğu — 11–17 Ağustos 52

 

8 Yeruşalim Kurulu —18–24 Ağustos 60

 

9 İkinci Müjdeleme Yolculuğu —25–31 Ağustos 68

 

10 Üçüncü Müjdeleme Yolculuğu —1–7 Eylül 76

 

11 Yeruşalim’de Tutuklanma —8–14 Eylül 84

 

12 Sezariye’de Tutukluluk —15–21 Eylül 92

 

13 Roma’ya Yolculuk —22–28 Eylül 100

 

Editör Ofisi 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904

 

Web sayfamızı ziyaret edin: http://www.middle-east-publishers.com

 

Yazar

 

Wilson Paroschi

 

Editör (English)

 

Clifford R. Goldstein

 

Kapak ve Sayfa Tasarımı

 

Lars Justinen

 

Sayfa Tasarım

 

Marisa Ferreira

 

Çeviri

 

Suha Önder

 

Redaksiyon

 

Bilek Güler

 

İçindekiler

 

Birçok tarihçi, dünya tarihindeki en önemli otuz yılın, çoğunlukla Kutsal Ruh’un denetimi altındaki Yahudilerden oluşan küçük bir grup adamın müjdeyi dünyaya ulaştırdığı yıllar olduğunu düşünüyor. Elçilerin İşleri kitapçığı, İsa’nın ms 31 yılındaki dirilişinden, Pavlus’un ms 62 tarihinde Roma’da ilk tutuklanışına kadar süren bu çok önemli otuz yılın öyküsüdür (Elç. 28:30). Kitap bu dönemin hemen sonrasında yazılmış olmalı, zira anlatım bu noktada duruyor, fakat Pavlus’un bu tutsaklıktan salıverildiğine ve birkaç yıl sonra tekrar tutuklanana ve sonrasında ms 67 yılında Roma’da idam edilene dek gezerek ve vaaz ederek müjdecilik işlerini sürdürdüğüne dair kanıtlar mevcut.

 

Kitap yazarı hakkında bilgi vermiyor, fakat kilise geleneği onu hep Koloseliler 4:14 ayetindeki “sevgili hekim” ve Pavlus’un yol arkadaşı (2Ti. 4:11, Filimon 24) Luka olarak tanımlamıştır. Ayrıca geleneksel olarak Luka’nın üçüncü Müjde’mizin de yazarı olduğuna inanılır, şüphesiz Elçilerin İşleri 1:1 ayetinde “ilk kitabım” olarak sözünü ettiği kitap budur (Luka 1:3 ile karşılaştır). Luka ve Elçilerin İşleri Hristiyanlığın başlangıcını konu eden ikiz kitapçıklardır; bunlardan birincisi Hristiyanlığın doğuşunu (İsa’nın yaşamı ve hizmetini), ikincisi ise gelişmesini (elçilerin müjdecilik faaliyetlerini) konu alır.

 

İkisi birlikte Yeni Ahit’in yüzde yirmi yedisini oluşturur, bu tek bir yazarın yaptığı en büyük katkıdır. Pavlus Koloselilere yazarken, Luka’dan “sünnetlilikten olanlar” diye saydıklarının haricinde, yani diğer uluslardan olan bir çalışma arkadaşı olarak bahseder (Kol. 4:7–14, [bilhassa 11. ayet, KM, Candemir]). Öyleyse Luka, Yeni Ahit kitapçıklarının yazarları arasında Yahudi olmayan tek yazardır.

 

Bu durum onun ele aldığı ana temalardan birinin açıklıyor gibi: kurtuluşun evrenselliği. Allah’ın gözdeleri yoktur. Kilise, ırkına, sosyal sınıfına ya da cinsiyetine bakmaksızın tüm insanlara tanıklık etmeye çağrılmıştır (Elç. 1:8; 2:21, 39, 40; 3:25; 10:28, 34, 35). İster önyargıyla, ister çıkarlar için olsun, bu çağrıyı yerine getirmemek müjdenin zedelenmesidir ve Allah’ın Sözü’nün en temel gerçeklerine ters düşer. Allah’ın karşısında hepimiz aynıyız: İsa Mesih’teki kurtuluşa muhtaç günahkârlar.

 

O halde Luka’nın baş kahramanının “uluslara elçi olarak gönderilen” (Rom. 11:13) ve Elçilerin İşleri kitabının neredeyse üçte ikisi kendisine ayrılan Pavlus olması şaşırtıcı değil.

 

Elçilerin İşleri kitabındaki diğer önemli temalar arasında ise şunlar yer alıyor: Allah’ın egemenliği ve ilahî amacı (Elç. 17:24, 25; 20:27; 23:11); İsa’nın Rab ve Kurtarıcı olarak yüceltilmesi (Elç. 2:32, 36; 3:13, 15; 4:10–12; 5:30, 31) ve özellikle de kilisenin görevini yerine getirmesi için güçlendirilmesi ve yönlendirilmesinde Kutsal Ruh’un rolü (Elç. 2:1–4; 4:24–31; 8:14–17, 29, 39; 10:19, 20). Aslında, her ne kadar dünyayı diğer hiçbir elçinin yapmadığı ve belki de yapamayacağı şekilde etkilemek için Paylus gibi birini kullanmak Allah’ı mutlu etmişse de (1Ko. 15:10), ilk kilisenin başarıları insanî bilgeliğin ya da becerinin ürünü değildi.

 

Elçilerin İşleri, ilk kilisenin gözle görülür biçimde idari ve hatta teolojik açıdan gelişim sağladığı şekillenme dönemini konu alır. Bunu, örneğin İsa’nın ikinci gelişinin zamanı, diğer uluslardan olanların durumu ve imanın kurtuluştaki rolü gibi meseleleri kilisenin ele alış tarzına bakarak görebiliriz. Fakat ilk kilisenin o kadar kısa bir zamanda bu kadar çok iş başarmış olması, Allah’ın duayla yüreklerini alçaltanlar, bireysel farklılıkları aşarak yaşayanlar ve Allah’ın yüceliği ve şerefi için kendilerinin Ruh tarafından kullanılmasına izin verenler aracılığıyla neler yapabileceğine sürekli bir tanıklıktır.

 

Elçilerin İşleri işi başlatmak için Allah tarafından çağrılanların öyküsüdür; bu işi bitirmek için Allah tarafından çağrılan biz, onların öyküsünden neler öğrenebiliriz?

 

Wilson Paroschi, Engenheiro Coelho, Sao Paulo’daki Brezilya Adventist Üniversitesi’nde (UNASP) Yeni Ahit yorumlama profesörüdür. Yeni Ahit konusunda doktorasını Andrews Üniversitesi’nde yapmıştır (2004) ve Almanya’daki Heidelberg üniversitesinde doktora sonrası çalışmaları gerçekleştirmiştir (2011).

 

Müjdenin Zaferi

 

*30 Haziran–6 Temmuz

 

Benim Tanıklarım Olacaksınız
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 1:6–8, Luk. 24:25, Luk. 24:44–48, Yas. 19:15, Elç. 1:9–26, Özd. 16:33.

 

HATIRLAMA METNİ: “Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim’de, bütün Yahudiye ve Samiriye’de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız” (Elç. 1:8).

 

İsa’nın yeryüzündeki görevi bitmişti. Allah çok yakında, öğrencileri yeryüzünün dört bucağına ulaşacak olan bir görev için güçlendirip yönlendirecek (ve bir çok belirti ve harikayla onların çabalarını onaylayacak) olan Kutsal Ruh’u gönderecekti. İsa sonsuza dek insan bedeninde onların yanında kalamazdı. O’nun insan özdeşliğine sahip oluşu, dünya çapında bir müjdeleme işi bağlamında üzerine fiziksel bir kısıtlama koymakla kalmıyordu, ayrıca Ruh’un gelebilmesi için O’nun göğe yükseltilip orada yüceltilmesi de gerekiyordu.

 

Ne var ki, öğrenciler İsa’nın dirilişine kadar bunları açıkça bilmiyorlardı. Her şeyi bırakıp O’nun ardından gittiklerinde, O’nun bir gün Romalıları ülkelerinden kovacak, Davut’un hanedanını yeniden kuracak ve İsrail’i eski ihtişamlı günlerine kavuşturacak siyasi bir kurtarıcı olduğunu sanıyorlardı. Aksini düşünmeleri kolay değildi.

 

Elçilerin İşleri 1. bölümde İsa’nın öğrencilerine verdiği son talimatların başlıca konusu budur. Ruh vaadi de bu bağlamdadır. Ayrıca İsa’nın göğe dönüşü ve ilk kilisenin kendisini Pentekost’a ne şekilde hazırladığı da bu bölümde konu edilir.

 

*7 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışı 1. DERS

 

1 Temmuz

 

Egemenliğin İsrail’e Geri Verilişi

 

Eski Ahit’te Mesih’e ilişkin peygamberlik sözleri iki türlüdür: birinci türdekiler sonsuza kadar hüküm sürecek olan, kral niteliğinde bir Mesih öngörür (Mez. 89:3, 4, 35–37; Yşa. 9:6, 7; Hez. 37:25; Dan. 2:44; 7:13, 14), ikinci türde ise insanların günahları uğruna canını verecek bir Mesih öngörülür(Yşa. 52:13–53:12; Dan. 9:26). Bu peygamberlik sözleri birbiriyle çelişmez. Sadece Mesih’in hizmetinin birbirini takip eden iki safhasına işaret ederler: O önce acı çekecek, sonra da Kral olacaktır (Luk. 17:24, 25; 24:25, 26).

 

Ne var ki, birinci yüzyıl Yahudi toplumunun Mesih’e dair beklentisindeki sorun, tek yönlü olmasıydı. Siyasi bir kurtuluş getirecek olan kralvari bir Mesih beklentisi, acı çekip canını verecek Mesih fikrini tamamen gölgelemişti.

 

Önceleri öğrenciler de bu kralvari Mesih umudunu paylaşıyordu. İsa’nın Mesih olduğuna inanıyorlardı (Mat. 16:16, 20), hatta bazen kendi aralarında O tahta çıktığında hangi yanında kimin oturacağına dair münakaşalar da yaşanıyordu (Mar. 10:35–37, Luk. 9:46). İsa’nın Kendisini bekleyen yazgıya ilişkin uyarılarına rağmen, O’nun ne demek istediğini bir türlü anlamıyorlardı. Bu nedenle, O öldüğünde kafaları karıştı ve cesaretlerini yitirdiler. Kendi sözleriyle, “biz O’nun, İsrail’i kurtaracak kişi olduğunu ummuştuk” (Luk. 24:21).

 

Elçilerin İşleri 1:6 ayetini oku. Bu soruyu sormaları onların hâlâ neyi anlamadıklarını gösteriyor? Elçilerin İşleri 1:7 ayetinde, İsa onlara ne şekilde cevap verdi?

 

Eğer İsa’nın ölümü öğrencilerinin umuduna vurulmuş ölümcül darbeyse, dirilişi bu umudu yeniden canlandırarak, siyasi beklentilerini belki de daha önce olmadığı kadar yükseltmişti. Dirilişi Mesih’in krallığın sonunda kurulacağının güçlü bir göstergesi olarak algılamak doğal gibi görünmüştü.

 

Fakat İsa bu konuda Kendisine sordukları soruya doğrudan cevap vermedi. Öğrencilerin sorusunun ardındaki yakın gelecekteki krallık önkabulünü reddetmedi, ama onaylamadı da. Konuyu çözümsüz bıraktı, öte yandan onlara Allah’ın işlerinin zamanını ancak Allah’ın bilebileceğini ve dolayısıyla bu bilginin insanlar için erişilmez olduğunu hatırlattı.

 

Luka 24:25 ayetine göre, öğrencilerin asıl sorunu neydi? Kutsal Kitap’ın gerçekte öğrettiğinin aksine, inanmak istediklerimize inanmamız neden daha kolaydır? Bu tuzaktan nasıl kaçınabiliriz?

 

PAZAR

 

2 Temmuz

 

Öğrencilerin Görevi

 

Elçilerin İşleri 1:8 ayetini oku. Öğrencilerin peygamberlik sözüyle ilgili yorumlara girmek yerine ne yapmaları bekleniyordu?

 

Bu ayette öğrencilerin göreviyle ilgili dört önemli unsurdan bahsediliyor:

 

 1. Ruh armağanı. Ruh, Allah’ın halkı arasında her zaman etkin olmuştur. Ancak peygamberlere göre, gelecekte Ruh’un çok özel bir desteği olacaktı (Yşa. 44:3; Yoel 2:28, 29). İsa’nın Kendisi Ruh tarafından meshedildiğine göre, O’nun hizmeti sırasında Kutsal Ruh zaten iş başındaydı (Luk. 4:18–21) ancak Mesih’in gökte yüceltilişine kadar göreve resmen başlamamıştı (Yu. 7:39, Elç. 2:33).

 

 1. Tanıklık rolü. Tanık, ilk elden bilgidir. Öğrenciler böyle bir tanıklık vermek için tamamen nitelikliydiler (Elç. 1:21, 22; 4:20; ayrıca 1Yu. 1:1–3 ile karşılaştır), şimdi de İsa’yla yaşadıkları benzersiz deneyimi tüm dünyayla paylaşmak üzere görevlendirilmişlerdi.

 

 1. Görev planı. Öğrencilerin önce Yeruşalim’de, sonra Yahudiye ile Samriye’de, son olarak da dünyanın dört bir köşesinde tanıklık etmeleri gerekiyordu. Bu kademeli bir plandı. Yeruşalim Yahudi dinsel yaşamının merkezi ve İsa’nın mahkûm edilip çarmıha gerildiği yerdi. Yahudiye ve Samiriye, İsa’nın da hizmet etmiş olduğu komşu bölgelerdi. Fakat öğrenciler kendilerini bu bölgelerle sınırlamamalıydılar. Onların görevinin kapsamı tüm dünyaydı.

 

 1. Görevin yönü. Eski Ahit döneminde ulusların Allah’a doğru çekilmeleri gerekiyordu (Bkz. Yşa. 2:1–5), İsrail’in Allah’ı uluslara “götürmesi” değil. Yunus gibi az sayıda istisna genel kuralı bozmaz. Şimdiyse strateji çok farklıydı. Yeruşalim hâlâ merkezdi, fakat öğrencilerden orada kalıp kök salmak yerine yeryüzünün dört bucağına gitmeleri bekleniyordu.

 

Luka 24:44–48 ayetlerini oku. Öğrencilerin vaaz etmeleri gereken temel mesaj neydi?

 

İsa, dirilişinden sonra öğrencilerle birlikte geçirdiği kırk günde (Elç. 1:3), her ne kadar Elçilerin İşleri 1:6 ayetinde sordukları soruda görüldüğü üzere hâlâ anlamadıkları çok şey olduğu belliyse de, onlara Allah’ın krallığı hakkındaki pek çok gerçeği açıklamış olmalı. Peygamberlik sözlerine aşinaydılar, fakat şimdi onları yeni bir ışıkta görüyorlardı, Çarmıh’tan ve boş mezardan yayılan bir ışıkta (bkz. Elç. 3:17–19).

 

PAZARTESİ

 

3 Temmuz

 

O Tekrar Gelecek

 

Elçilerin İşleri 1:9–11 ayetlerini oku. Luka İsa’nın göğe yükselişini nasıl tarif ediyor? Onlarla iki meleğin konuşmasının önemi nedir (bkz. Yas. 19:15)?

 

Luka’nın yükselişi açıklama şekli oldukça kısa ve öz. İsa Zeytin Dağı’nda öğrencilerle birlikteydi ve onları bereketlemekteyken (Luka 24:51) göğe alındı. Kullanılan dil tabi ki görüngüsel; yani sahne gerçekte olduğu gibi değil, insanlar tarafından görüldüğü şekliyle tasvir ediliyor. İsa yeryüzünü terk ediyordu ve bunu görünür biçimde yapmanın yükselmek dışında bir yolu yoktu.

 

İsa’nın göğe yükselişi Allah’ın doğaüstü işlerinden biriydi, Kutsal Kitap boyunca bahsi geçen diğer birçok örnek gibi. Luka’nın olayı anlatış tarzında (edilgen epērthē fiilini kullanarak, yani “yukarı alındı,” Elç. 1:9) ima edilen budur. Yeni Ahit’te sadece burada geçen bu fiil, Eski Ahit’in Grekçe tercümesi Septuaginta’da birkaç kez kullanılır. Hepsinde de Allah’ın işleri anlatılmaktadır, bu da İsa’yı göğe alanın bizzat Allah olduğuna işaret ediyor, tıpkı O’nu ölümden diriltenin de Allah olduğu gibi (Elç. 2:24, 32; Rom. 6:4; 10:9).

 

İsa bir bulutla alındıktan sonra, Luka (sadece Elçilerin İşleri’nde) öğrencilerin yanında beliren beyaz giysiler içinde iki adamdan bahsediyor. Yaptığı tasvir parlak giysili meleklerin tarifiyle örtüşüyor (Elç. 10:30, Yu. 20:12). Bunlar, öğrencilere İsa’nın aynı yukarı alındığı şekilde geri geleceği güvencesini vermek için gelmişlerdi. Ayrıca bize İsa’nın onların “gözleri önünde” (Elç. 1:9) göğe yükseldiği bilgisini veren de sadece Elçilerin İşleri’dir.

 

Dolayısıyla, gözle görünür yükseliş yine bir bulutla gerçekleşecek olan gözle görünür dönüşün güvencesi oldu, fakat bu sefer az sayıda kişinin tanıklık ettiği bir olay olarak değil, “büyük güç ve görkemle” (Luk. 21:27) olacak, zira “her göz O’nu görecek” (Va. 1:7) ve O yalnız olmayacak (Luk. 9:26, 2Se. 1:7). İkinci Geliş’in görkemi, yükselişin çok ötesinde olacak.

 

İkinci Geliş vaadini ve gerçeğini kendimiz için sürekli olarak canlı tutmayı nasıl öğrenebiliriz? Bu büyük hakikat, önceliklerimiz, harcamalarımız ve ahlâki seçimlerimiz gibi yaşamımızın tüm alanlarını ne şekilde etkilemelidir?

 

SALI

 

4 Temmuz

 

Pentekost Gününe Hazırlık

 

İsa, Elçilerin İşleri 1:7, 8 ayetlerinde kayıtlı olan cevabında, zamanla ilgili hiçbir taahhütte bulunmuyor. Yine de, sözlerinden doğal olarak çıkarılabilecek sonuç, Ruh’un gelmesinin ve öğrencilerin görevlerini tamamlamasının hemen ardından döneceği yönünde (ayrıca bkz. Mat. 24:14). Ayrıca meleğin sözü de (Elç. 1:11) krallığın ne zaman geleceğine dair soruyu yanıtlamıyordu, ancak bunun çok zaman sonra olmayacağı şeklinde anlaşılmaya uygundu. Böyle düşünüldüğünde, öğrencilerin neden “büyük sevinç içinde Yeruşalim’e döndükleri” (Luk. 24:52) de anlaşılıyor. Görevlerini yerini getirirken onları daha da cesaretlendirmesi gereken İsa’nın bilinmeyen bir zamanda ikinci gelişi vaadi, sonun çok yakında olduğu şeklinde anlaşılmıştı. Elçilerin İşleri’nin ilerleyen bölümlerindeki gelişmeler bu fikri doğrulayacak.

 

Elçilerin İşleri 1:12–14 ayetlerini oku. Üst kattaki odada başka kimler vardı ve Ruh’un gelişine kendilerini ne şekilde hazırladılar?

 

Zeytin Dağı’ndan dönen öğrenciler, Yeruşalim’deki iki katlı bir evin üst katındaki misafir odasında (Latince: tavan arası) bir araya geldiler. İsa’nın kadın izleyicilerinden bazıları (Luk. 8:1–3, 23:49, 24:1–12), ayrıca annesi ve erkek kardeşleri de orada öğrencilerle birlikteydi.

 

İsa’nın erkek kardeşleri (Mar. 6:3), ya Yusuf ve Meryem’in İsa’dan oğulları (Mat. 1:25, Luk. 2:7), ya da daha büyük ihtimalle Yusuf’un ilk evliliğinden olan oğullarıydı, ki bu durumda Yusuf Meryem’le evlendiğinde duldu demektir. Onların öğrencilerin yanında olması aslında şaşırtıcı, zira İsa’ya her zaman kuşkuyla yaklaşmışlardı (Mar. 3:21, Yu. 7:5). Ancak İsa’nın dirilmesi ve Yakup’a özel olarak görünmesi (1Ko. 15:7) büyük bir değişikliğe yol açmış gibi görünüyor. Anlaşıldığı kadarıyla daha sonra Yakup Hristiyan toplumunun liderliğini bile Petrus’tan devralacaktı (Elç. 12:17; 15:13; 21:18; Gal. 2:9, 12).

 

Sürekli dua ederek (Elç. 1:14) ve sürekli tapınakta Allah’ı yücelterek (Luk. 24:53), şüphesiz hepsi birden bir ikrar, tövbe ve günahın ortadan kaldırılması dönemindeydiler. Ruh’un gelişinin çok kısa sürede İsa’nın dönüşünü sağlayacağına inansalar da, ruhsal tutumları gerçekleşmek üzere olan şeyle tam bir uyum içindeydi, zira Kutsal Ruh duaya cevaben gelir.

 

Günlük tercihlerimizde, Ruh’un yaşamlarımızdaki işini gerçekleştirmesine ne şekilde yardım edebiliriz?

 

ÇARŞAMBA

 

5 Temmuz

 

On İkinci Havari

 

Aşağı yukarı 120 imanlıdan oluşan (Elç. 1:15) ilk Hristiyan toplumunun yaptığı ilk idari iş, Yahuda’nın yerine birini seçmek oldu.

 

Elçilerin İşleri 1:21 ve 22 ayetlerini oku. Yahuda’nın yerine geçecek kişinin hangi özelliklere sahip olması bekleniyordu? Bunlar neden çok önemliydi?

 

İhtiyaç duyulan, İsa’nın dirilişinin bir tanığıydı (Elç. 4:33 ile karşılaştırın); bu çok önemliydi çünkü diriliş her zaman İsa’nın Mesihliğinin ve tüm Hristiyan imanının gerçekliğinin kuvvetli bir kanıtı olarak görülmüştür.

 

Fakat seçim İsa’nın hizmeti boyunca elçilerin yanında olmuş kişiler arasından yapılmalıydı. Pavlus daha sonra, İsa yeryüzünde yaşadığı sırada yanında bulunmamış olmasına rağmen, Şam yolunda O’nunla karşılaşmış olmasının İsa’nın dirilişine tanıklık etmesini sağlamasıyla elçilik görevine hak kazandığında ısrar edecekti (1Ko. 9:1). Her ne kadar “zamansız doğmuş bir çocuk” (1Ko. 15:8) gibi olduğunu kabul etse de, Pavlus kendisini diğer elçilerden yetersiz görmeyi reddediyordu (1Ko. 9:2, Gal. 2:6–9). Öyleyse, resmî ve sahip oldukları yetkiler anlamında sadece Onikiler ve Pavlus “elçiler” olarak görülüyordu (Elç. 1:25, 26); fakat bu kavram temsilciler ya da haberciler olarak genel anlamda diğer müjde işçileri için de kullanılabiliyordu (Elç. 14:4, 14; Gal. 1:19).

 

Elçilerin İşleri 1:23–26 ayetlerini oku. Mattiya nasıl seçildi?

 

Mattiya’yı seçmek için kullanılan yöntem garip görünebilir, fakat kararlar alınırken kura çekmek köklü bir gelenekti (örneğin, Lev. 16:510, Say. 26:55). Ayrıca, seçim önceden beri tanınan ve denk niteliklere sahip iki aday arasında yapılıyordu, ortada bir bilinmezlik yoktu. İmanlılar ayrıca sonucun Allah’ın iradesini yansıtacağına inanarak O’na dua etmişlerdi (Özd. 16:33 ayetiyle karşılaştırın). Karara karşı gelindiğine işaret eden hiçbir gösterge yok. Pentekost gününden sonra, Ruh’un doğrudan yönlendirmesinden ötürü kura çekimine artık gerek kalmadı (Elç. 5:3, 11:15–18, 13:2, 16:6–9).

 

Birisi yanına gelip “Allah’ın benim hayatım için isteğini nasıl bilebilirim?” diye sorsaydı ne cevap verirdin? Neden?

 

PERŞEMBE

 

6 Temmuz

 

EK ÇALIŞMA: “Pentekost ile Mesih’in ikinci gelişi arasındaki geçici dönem (ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun), Ruh’un gücüyle kilisenin dünya çapındaki göreviyle doldurulmalıdır. Mesih’in izleyicileri hem O’nun ilk gelişinde neyi gerçekleştirdiğini herkese duyurmalı, hem de insanları O’nun ikinci gelişine hazırlanarak tövbeye ve iman etmeye çağırmalıydılar. Onlar ‘dünyanın dört bucağında’ (Elç. 1:8) ve ‘dünyanın sonuna dek’ O’nun tanıkları olmalıydılar... İki hedefe de ulaşıncaya kadar durma özgürlüğümüz yoktur.”—John R. W. Scott, The Message of Acts: The Spirit, the Church & the World [Elçilerin İşleri’nin Mesajı: Ruh, Kilise ve Dünya] (Downers Grove: InterVarsity, 1990), s.44.

 

“Kurtarıcı’nın öğrencilerine verdiği görev tüm imanlıları kapsıyordu. Dünyanın sonuna dek Mesih’e iman eden herkesi kapsamaktadır. Canları kazanma işinin yalnızca atanmış din görevlilerinin işi olduğunu düşünmek ölümcül bir yanılgıdır. Müjde, göksel esinlemenin geldiği herkese emanet edilmiştir. Mesih’in hayatını alan herkes, insan kardeşlerinin kurtuluşu için çalışma görevine atanır. Kilise bu iş için kurulmuştur ve onun kutsal yeminlerini üzerine alan herkes dolayısıyla Mesih’in çalışma arkadaşı olmaya söz vermiştir.”—Ellen G. White, Çağların Arzusu, s. 822 [Sevgi Öğretmeni, s. 807].

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Elçilerin İşleri 1:7 ayeti, Markos 13:32 ayetini hatırlatıyor: “O günü ve o saati, ne gökteki melekler, ne de Oğul bilir; Baba’dan başka kimse bilmez.” Ellen G. White şöyle diyor: “Bir daha asla Allah’ın halkı için zamana dayalı bir mesaj olmayacak. Ne Kutsal Ruh’un dökülüşünün, ne de Mesih’in gelişinin kesin tarihini bilemeyiz.”—Ellen G. White, Selected Messages [Seçme Mesajlar], 1. kitap, s. 188. Sonra ekliyor: “Mesih’in gelişinin saatini, gününü ya da yılını duyurmaya girişen kimse bir boyunduruk yüklenmiştir ve Rabb’in kendisine vermediği bir mesajı duyurmaktadır.”—Advent Review and Sabbath Herald, 12 Eylül 1893. Bu tip açıklamaların bugün bizimle ne alakası var?

 

Bir zamanlar biri şöyle demişti: “Allah’ın avukatlardan çok tanıklara ihtiyacı var.” Bu söz hakkında ne düşünüyorsun?

 

İlk kilisede duanın rolü neydi? Tarihindeki neredeyse tüm dönüm noktalarında duadan söz edildiğini görmemiz tesadüf mü (Elç. 1:24; 8:14–17; 9:11, 12; 10:4, 9, 30; 12:2, 3)? Duanın bizim yaşamlarımızdaki rolü nedir?

 

CUMA

 

7 Temmuz

 

‘İnsanları Öldürmek İstiyorum’

 

Andrew McChesney, Adventist Misyonu

 

Li Fengyan’ın telefonu ısrarla çalıyordu.

 

“Anne, perişanım,” dedi telefonun diğer ucundaki ses. Bu Fengyan’ın gelini Yang-yang idi. Deli gibi ağlıyordu. “Hayatım çok zor. Ne yapacağımı bilmiyorum.”

 

Endişelenen Fengyan, Yang-yang’ı kendi evine getirdi ve ikisi sohbet etmeye başladı. Yang-yang kendisine şiddet uygulamasını emreden sesler duyduğundan bahsetti.

 

“İnsanlara vurmak istiyorum. İnsanları öldürmek istiyorum,” dedi Yang-yang. “Bıçaklarını benden sakla. Eğer bir bıçak görürsem birilerini öldürürüm.”

 

Fengyan, Tokyo Çin Yedinci Gün Adventist Kilisesi’ndeki pastörünü çağırdı. Pastör Yu Chuanfu Çarşamba gecesinin dua toplantısının ortasında olmasına rağmen çabucak Fengyan’ın evine geldi, dua etti ve Yang-yang ile birlikte Kutsal Kitap okudu.

 

Yang-yang duaları ve Kutsal Kitap’ı beğendi ve bir süreliğine kayınvalidesi ile kaldığı sırada düzenli bir şekilde Kutsal Kitap okumaya başladı. Aynı zamanda Ellen White’ın kitaplarını da okuyordu. Duyduğu sesler kesildi ve Yang-yang gülümsemeye başladı. Tokyo Çin Kilisesi’ndeki Sebt ibadetlerine katılmaya başladı.

 

Yang-yang’ın kocası, karısındaki değişimi görünce çok şaşırdı. O da Yang-yang ve annesi ile birlikte kiliseye gitmeye başladı. Bir yıl sonra Yang-yang ve eşi vaftiz oldu.

 

Daha sonra Yang-yang’ın kendi annesi hastalandı ve doktorlar ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Yang-yang kilise üyelerinden dua etmelerini istedi. Annesine ailenin Budist putunu atıp onun yerine Tanrı’ya inanmasını söyledi. Kilise üyeleri dua ettikçe annesi mucizevi bir iyileşme gösterdi.

 

“Yang-yang’ın annesi dualardan önce İsa’ya inanmıyordu,” dedi Fengyan. “Ama dualar sayesinde artık Tanrı’ya inanıyor.”

 

Anne puttan kurtuldu ve birkaç hafta sonra eşi ile birlikte vaftiz edildi.

 

Ve hepsi bu kadar değil. Yang-yang ve Fengyan Çin’deki akrabalarına Tanrı’dan bahsediyorlardı ve birçoğu oradaki Adventist kiliselerine gitmeye başladı.

 

Fengyan, 53, Çinli göçmen ailesinin bu dikkate değer değişimi için Tokyo Çin Kilisesi’ne ve Tanrı’ya inanıyor.

 

“Burada her Sebt ibadet edecek bir yerimiz var,” dedi kilise ibadethanesindeki bir röportajda.

 

Fengyan’ın etkisi sayesinde Tokyo Çin Kilisesi’nde 8 kişi vaftiz edildi.

 

Tokyo Çin Kilisesi, On Üçüncü Sebt Bağışı’nın desteği sayesinde yaklaşık 5 üyeyle açılan Japonya’daki tek Çince konuşulan Adventist kilisesidir. Bugün kilise 50 üye ile dolup taşıyor ve ibadethanesinin boyutunu iki katına çıkarmayı planlıyor.

 

“On Üçüncü Sebt Bağışı için tüm dünyadaki kilise üyelerine teşekkür ediyoruz,” dedi Pastör Yu. “Büyümemiz için bize dua edin.”

 

Li Fengyan’ı(soldaki) “Jesus Loves Me”yi Çince söylerken izleyin: bit.ly/want-to-kill

 

*7–13 Temmuz

 

Pentekost
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç 2:1–4, Yu. 14:16, Elç. 2:5–13, Yoel 2:28–32, Elç. 2:22–39, Mez. 110:1–3.

 

HATIRLAMA METNİ: “Tanrı, İsa’yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O, Tanrı’nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize dökmüştür” (Elç. 2:32, 33).

 

“Pentekost” Yahudilerin Haftalar Bayramı’nın (Çık. 34:22) Grekçe adı olan pentēkostē sözcüğünden gelmektedir; İlk Ürünler Bayramı olarak da bilinir (Say. 28:26). Bu sözcük “ellinci” anlamına gelir, bunun sebebi de Fısıh Bayramı’nın ertesi günü yapılan arpa demeti sunusundan tam elli gün sonra kutlanılan bir bayram olmasıdır. İsrail halkının Rabb’in karşısına “ilk buğday biçiminin” (Çık. 34:22) ürünleriyle çıktığı o gün, neşe ve şükran günüydü.

 

Bayram daha sonraları Hristiyan kilisesinin ilk ruhsal hasadının, Kutsal Ruh’un her zamankinden daha bol bir şekilde döküldüğü ve bir günde üç bin kişinin vaftiz edildiği o gün için uygun bir simge haline gelmiştir (Elç. 2:41). İsa’nın göğe yükselmesinin ve gökte yüceltilmesinin ardından, Ruh’un bu şekilde dökülmesi ani ve doğaüstü bir olaydı; elçilerin sıradan ve tanınmayan Celilelilerden dünyayı değiştirecek olan, sağlam inançlı ve cesur adamlara dönüşmelerini sağladı.

 

Pentekost’a çoğunlukla kilisenin doğum günü denilir, Yahudilerden ve (daha sonra) diğer uluslardan olanlardan oluşan Mesih’in izleyicilerinin Allah’ın yeryüzündeki yeni halkı olarak tanındığı zamandır.

 

*14 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 1. DERS

 

8 Temmuz

 

Ruh’un Gelişi

 

İmanlılar İsa’nın emrine itaat ederek, hararetli dualar, samimi tövbe ve övgüyle, Ruh vaadini Yeruşalim’de beklemeye başladır. Gün geldiğinde “bütün imanlılar bir arada bulunuyordu” (Elç. 2:1), muhtemelen Elçilerin İşleri 1. bölümde sözü edilen üst kattaki büyük odadaydılar. Fakat çok geçmeden toplum içine çıkacaklardı (Elç. 2:6–13).

 

Elçilerin İşleri 2:1–3 ayetlerini oku. Ruh’un dökülmesine hangi doğaüstü olaylar eşlik etti?

 

Sahne çok çarpıcıydı. Önce gökten şiddetli bir kasırganın sesine benzer ani bir gürleme gelerek her yanı doldurdu, sonra da ateş alevlerine benzeyen şeyler gelip oradakilerin üzerinde durdu.

 

Kutsal Yazı’da rüzgâr ve ateş sıklıkla bir “teofani” yani ilahî bir tezahürle ilintili olarak karşımıza çıkar (örneğin Çık. 3:2, 19:18, Yas. 4:15). Ayrıca, rüzgâr ve ateş Allah’ın Ruhu’nu temsil etmek için de kullanılabilir (Yu. 3:8, Mat. 3:11). Pentekost olayında ise, bu fenomenlerin tam anlamı ne olursa olsun, kurtuluş tarihinin benzersiz bir anını, vaat edilen Ruh’un dökülmesini gösteren işaretlerdi.

 

Ruh hep iş başındaydı. Eski Ahit döneminde Allah’ın halkı üzerindeki etkisi sıklıkla belirgin şekilde ortaya konmuş, fakat hiçbir zaman tamamen açıklanmamıştı. “Ataların döneminde Kutsal Ruh’un etkisi çoğunlukla belirgin bir biçimde ifşa edilmişti, ancak hiçbir zaman tümüyle açığa vurulmamıştı. Şimdi, Kurtarıcı’nın sözüne itaat eden öğrenciler, bu armağan için dualarını sunuyorlar, gökte de Mesih Kendi arabuluculuğunu ekliyordu. Halkı üzerine dökebilmesi için, Ruh armağanını talep etti.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s.33.

 

Vaftizci Yahya gelecek olan Mesih’in Ruh’la vaftiz edeceğini önceden söylemişti (Luka 3:16; Elç. 11:16 ile karşılaştırın), İsa’nın Kendisi de birkaç kez bundan söz etti (Luk. 24:49, Elç. 1:8). Bu dökülme O’nun Allah’ın önündeki ilk şefaat işi olacaktı (Yu. 14:16, 26; 15:26). Pentekost gününde vaat yerine geldi.

 

Her ne kadar Pentekost günündeki Ruh’la vaftiz İsa’nın çarmıhtaki zaferine ve gökte yüceltilmesine bağlı benzersiz bir olay olsa da, Ruh’la dolmak imanlıların yaşamlarında sürekli tekrarlanacak olan bir deneyimdir (Elç. 4:8, 31; 11:24; 13:9, 52; Ef. 5:18).

 

Ruh’un senin yaşamındaki çalışmasına dair hangi kanıtlara sahipsin?

 

PAZAR

 

9 Temmuz

 

Diller Armağanı

 

Elçilerin İşleri 2:4 ayetinde Ruh’un armağanı yabancı dillerle konuşma yoluyla ortaya konuluyor. Aslında bu armağan Ruh’un pek çok farklı tezahüründen sadece biriydi (Elç. 10:45, 46; 19:6). Diğerleri arasında geleceği önceden bildirme (Elç. 11:28), görümler (Elç. 7:55), ilhamlı konuşma (Elç. 2:8, 28:25), şifa (Elç. 3:6, 12; 5:12, 16) ve hizmet için yetkinlik (Elç. 6:3, 5) bulunuyordu.

 

Pentekost günündeki diller armağanı, Ruh’un güçlendirmesinin tipik ya da en önemli kanıtı olduğu için gerçekleşmedi. Kilisenin dünya müjdeciliğini başlatmak için gösterildi. Yani, Elçilerin İşleri 1:8 ayetinde verilen çağrı, diller armağanını gerektiriyordu. Eğer elçiler kültürel engelleri aşıp müjdeyle dünyanın dört bucağına ulaşacaklarsa, söylediklerini duymaya ihtiyacı olan kişilerin dillerini konuşabiliyor olmaları gerekliydi.

 

Elçilerin İşleri 2:5–12 ayetlerini oku. Pentekost gününde elçilerin o zaman mevcut olan yabancı dillerde konuştuklarının kanıtı nedir?

 

Birinci yüzyılda dünyada sekiz ile on milyon arası Yahudi’nin yaşadığı tahmin ediliyor, bunların yaklaşık yüzde atmışı Yahudiye bölgesinin dışında yaşıyordu. O gün bayram için Yeruşalim’de bulunanların birçoğu yabancı ülkelerdendi ve o dönemde Yahudiyeli Yahudilerin konuştuğu dil olan Aramiceyi bilmiyorlardı.

 

Pentekost günü ihtida edenlerin çoğunun çeşitli yabancı ülkelerden gelmiş Yahudiler olduğuna şüphe yok, bunlar müjdeyi artık kendi dillerinde duyabiliyorlardı. Elçilerin bilinmeyen kendinden geçirici lisanlarda değil, o zaman mevcut olan yabancı dillerde konuştuğunun kanıtı, bir ulusun ya da bölgenin dili anlamına gelen dialektos (Elç. 2:6, 8) kavramının kullanılmış olmasıdır (Elç. 21:40, 22:2, 26:14 ayetleriyle karşılaştırın). Öyleyse, elçilerin bu farklı dillerde konuştuğu apaçık ortadadır. Mucize olan ise, basit Celilelilerin daha saatler önce bilmedikleri bu dilleri şimdi konuşabiliyor olmalarıydı. Bu sahneye şahit olan fakat konuşulan dillere aşina olmayan yerel Yahudiler içinse tek mantıklı açıklama, elçilerin sarhoş oldukları, kendileri için hiçbir şey ifade etmeyen bu yabancı sesleri çıkarttıklarıydı. “Başkalarıysa, ‘Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış’ diye alay ettiler” (Elç. 2:13).

 

Gözlerinin önünde Allah’ın güçlü bir tezahürü gerçekleşiyor, fakat bu insanlar olayı sadece sarhoşluğa mı bağlıyorlar? Kendimiz ruhsal olarak bu derece körleşmemek için nelere dikkat etmeliyiz?

 

PAZARTESİ

 

10 Temmuz

 

Petrus’un Vaazı

 

Sarhoşlukla itham edilmesi Petrus’a gerçekte neler olduğunu açıklama fırsatını verdi. Elçi konuşmasında öncelikle Kutsal Yazı’ya işaret etti (Elç. 2:16–21) ve Ruh’un dökülmesinin peygamberlik sözünün gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

 

Elç. 2:17 ayetini Yoel 2:28 ile karşılaştır. Petrus, Yoel’in peygamberlik sözünün yerine geliş zamanını nasıl anlamıştı?

 

Yoel’in peygamberlik sözü, doğal dünyadaki çeşitli belirtiler ve Ruh’un bolca dökülmesiyle karakterize edilen (Yoel 2:38–31), gelecekteki bir kurtuluş çağı hakkındaydı (Yoel 2:32). Petrus, Pentekost gününü bu peygamberlik sözünün ışığında yorumlarken, mevcut anın tarihsel önemini vurgulamak istedi. Fakat Yoel’den alıntı yapma şeklinde önemli bir farklılık var. Yoel’in sözlerine başlarken kullandığı, çok genel anlamda geleceğe işaret eden “ondan sonra” (Yoel 2:28) sözü yerine, Petrus büyük kurtuluş oyununun son perdesinin artık başlamış olduğunu belirtmek için “son günlerde” (Elç. 2:17) ifadesini kullandı. Bu tabii ki son günlerdeki olayların tam bir tarifi değil, fakat ilk kiliseyi farklı kılan o büyük ivedilik duygusunun bir göstergesi. Sonun ne zaman geleceğini bilmiyorlardı, fakat çok uzak bir gelecekte olmadığına ikna olmuşlardı.

 

Elçilerin İşleri 2:22–32 ayetlerini oku. Petrus’un müjdeyi sunuşundaki temel nokta neydi?

 

Petrus, Pentekost gününün peygamberlik sözündeki önemini vurguladıktan sonra, kısa bir süre önce gerçekleşen İsa’nın hayatı, ölümü ve dirilişinden bahsetti. En çok da diriliş üzerinde durdu, çünkü diriliş müjde öyküsündeki belirleyici unsuru temsil ediyor. Petrus’a göre diriliş İsa’nın mutlak teyidiydi (Elç. 2:22, 27) ve dirilişin anlamı hakkındaki fikrini ortaya koymak için Kutsal Yazı’dan alıntı yaptı.

 

İsa, Mesih olduğu için, ölümle durdurulamazdı. Bu yüzden Petrus’a ve Yeni Ahit’in tüm yazarlarına göre İsa’nın dirilişi, sadece İsa’nın Mesih olmasına değil aynı zamanda Hristiyan kurtuluş mesajının tamamına çok güçlü bir kanıt oldu.

 

Ölüm her yerde bizi ya da sevdiklerimizi tehdit ederken, İsa’nın dirilişi neden bu kadar önemli bir hakikattir?

 

SALI

 

11 Temmuz

 

İsa’nın Yüceltilmesi

 

“O, Tanrı’nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen Kutsal Ruh’u Baba’dan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi, bu Ruh’u üzerimize dökmüştür” (Elç. 2:33).

 

Petrus konuşmasının üçüncü bölümünde, oradakileri en başta çok etkilemiş olan diller meselesine geri döndü. İmanlılar sarhoş değillerdi, sabahın dokuzunda böyle bir şey tuhaf olurdu (Elç. 2:15), aksine, yabancı dillerle konuşuyorlardı çünkü Kutsal Ruh henüz gökten üzerlerine dökülmüştü.

 

Elçilerin İşleri 2:33–36 ayetlerini oku. İsa’nın Allah’ın sağına yükseltilmesiyle Ruh’un dökülmesi arasındaki bağlantı nedir?

 

Allah’ın sağı bir yetki konumudur (Mez. 110:1–3). Petrus’un Kutsal Yazı’ya dayandırdığı savına göre, Ruh’un İsa’nın izleyicilerinin üzerine dökülmesinin sebebi, O’nun gökte o konuma yükselmiş olmasıdır. Yüceltmesi İsa’ya daha önce sahip olmadığı bir statü sağlamadı (Yu 1:1–3, 17:5), aksine O’nun Rab ve Kurtarıcı olarak sahip olduğu imtiyazı Baba’nın mutlak olarak tanımasını temsil ediyordu (Elç. 2:36).

 

Bu olay aslında bizi Kutsal Yazı’daki en önemli temalardan birine, iyi ile kötünün evrensel çatışmasına götürüyor. Şöyle ki; eğer İsa yüceltilmemiş olsaydı Ruh tam olarak gelemezdi (Yu. 7:39) ve eğer İsa çarmıhta zafer kazanmamış olsaydı yüceltilemezdi (Yu. 17:4, 5). Başka bir deyişle, İsa’nın yüceltilmesi Ruh’un gelmesinin koşuluydu, çünkü bu, İsa’nın çarmıhta başardıklarının, bu dünyanın yönetimini gasp edenin bozguna uğratılması da dahil olmak üzere (Yu. 12:31), Allah tarafından onaylandığı anlamına geliyordu.

 

Günahın dünyaya girmiş olması Allah’ın şerefine gölge düşürüyordu. İsa’nın ölümü, sadece insanları fidyeyle kurtarması için değil, aynı zamanda Allah’ı haklı çıkarmak ve Şeytan’ı sahtekâr olarak ifşa etmek için de gerekliydi. İsa’nın hizmetinde, kurtuluş çağı çoktan başlamıştı (Luk. 4:18–21). O cinleri çıkardığında ya da günahları affettiğinde Şeytan’ın tutsaklarını serbest bırakıyordu. Fakat bunu yapmak için Kendisine tam yetki verecek olan Çarmıh’tı. Öyleyse, Mesih’in kendisini kurban etmesi gökte doğrulandığında Şeytan mutlak bir darbe almıştı, Ruh da Mesih’in gelişi için bir halk hazırlamak amacıyla dökülüyordu.

 

ÇARŞAMBA

 

12 Temmuz

 

İlk Ürünler

 

Petrus’u dinleyenler onun sözleriyle yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. İçlerinden bazıları belki de daha birkaç hafta önce İsa’nın çarmıha gerilmesini isteyenler arasındaydı (Luk. 23:13–25). Şimdiyse Nasıralı İsa’nın gerçekten de Allah’ın seçilmiş Mesih’i olduğuna ikna olmuş, üzüntü içinde “Ne yapmalıyız?” diye yakarıyorlardı (Elç. 2:37).

 

Elçilerin İşleri 2:38 ayetini oku. Bağışlanma için iki temel gereklilik nelerdir?

 

Tövbe yaşamın yönünde temelden bir değişiklik anlamına gelir, salt bir üzüntü ya da pişmanlık duygusundan ziyade, günaha sırt çevirmektir (Elç. 3:19, 26:20). İmanla birlikte, gerçek tövbe Allah’ın bir armağanıdır, fakat her armağan gibi o da reddedilebilir (Elç. 5:31–33, 26:19–21, Rom. 2:4).

 

Vaftizci Yahya zamanından beri tövbe vaftizle ilişkilendirilmiştir (Mar. 1:4). Yani, vaftiz tövbenin bir dışavurumu, günahlardan arınmayı ve Kutsal Ruh’un gerçekleştirdiği ahlâki yenilenmeyi simgeleyen bir tören olmuştur. (Elç. 2:38, 22:16; Titus 3:5–7 ile karşılaştır).

 

Elçilerin İşleri 2:38 ve 39 ayetlerini oku. Tövbe edip vaftiz olanlara hangi özel vaat veriliyor?

 

Pentekost’taki kişilere sadece günahlarının affı değil, aynı zamanda kişisel gelişim için, kilisede hizmet için ve özellikle de müjdeleme için Ruh’un doluluğu verildi. Bu belki de tüm bereketlerin en büyüğüydü, zira kilisenin varlığının asıl nedeni müjdenin iyi haberini paylaşmaktır (1Pe. 2:9). Yani, o andan sonra hem kurtuluş güvencesine, hem de kilisenin çağrıldığı görevi gerçekleştirmelerine olanak sağlayacak Kutsal Ruh’un gücüne sahip olacaklardı.

 

Müjdeyi duyurmak isteyen her kişi için “günahlarınız bağışlanacak” vaadine sahip olduğumuzun farkına varmak neden çok önemli? Sonuçta, eğer kendinde yoksa, başkalarına İsa’da hangi umudu sunabilirsin?

 

PERŞEMBE

 

13 Temmuz

 

EK ÇALIŞMA: Pentekost gününde Kutsal Ruh’un dökülmesi, gökte neler olduğuna ve Baba Tanrı’nın dünyanın günahlarına karşılık Mesih’in kurbanlığını nasıl kabul ettiğine ilişkin çok önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Kutsal Ruh’un dökülmesi ayrıca Mesih’in, yeryüzündeki kurbanlığı temeline dayanan, bizim yararımıza gökteki işinin artık başladığını gösterdi. Bu hayret verici olaylar, gök ile yeryüzünün bugün bizim idrak edemeyeceğimiz biçimlerde birbiriyle bağlantılı olduğu muhteşem hakikatinin birer göstergesidir.

 

“Mesih’in göğe yükselişi, izleyicilerin vaat edilen bereketi alacaklarına dair işaret olmuştu... Mesih göğün kapılarından geçtiğinde, meleklerin tapınmaları arasında tahta oturdu. Bu tören biter bitmez, Kutsal Ruh zengin ölçüde öğrencilerin üzerine indi ve Mesih gerçekten yüceltildi, hatta ezelden beri Baba’yla birlikteyken sahip olduğu görkemle kuşandı. Pentikost Günü’ndeki dökülüş, Kurtarıcı’nın taç giyme töreninin tamamlandığına dair Göğün bildirisiydi. O, verdiği vaade göre, Kendisinin rahip ve kral olarak gökte ve yerde tüm yetkiyi aldığına ve Kendi halkının üzerinde Meshedilmiş Olan olduğuna dair bir işaret olarak, izleyicilerine gökten Kutsal Ruh’u göndermişti.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 34.

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Kilise bugünkü yaşamında Pentekost günü yaşananlardan neleri tecrübe etmeyi umabilir? Bugün tekrar edilebilir olan ve olmayanlar nelerdir?

 

Petrus’un İsa’nın dirilişini Pentekost günü konuşmasının bu kadar önemli bir parçası yapmış olması üzerine derinlemesine düşün. Dirilişi daha da hayret verici bir olay haline getiren, o dönemdeki Yahudi toplumunun Mesih’le ilgili birçok beklentiye sahip olmasına rağmen, hiç kimsenin ölümden dirilen bir Mesih beklemiyor oluşudur. Bu kimsenin ruhsal radarında yoktu; Mesih’in gelişini bekleyenlerin beklentisi bu değildi. Bundan, en son yaygın öğretileri değil de Kutsal Kitap’ın öğrettiğini bilmeye ne kadar ihtiyaç duyduğumuz hakkında hangi dersleri çıkartabiliriz?

 

Elçileri İşleri 2:38 ayetinde vaftizin gerekliliğinden bahsediliyor. Bu, İsa’ya iman etmiş fakat vaftiz olmadan yaşamını yitirmiş kişilerin ister istemez kayıp olacağı anlamına mı geliyor? Cevabına gerekçeler göster.

 

CUMA

 

14 Temmuz

 

En İyi Arkadaşlar

 

Batdelger Battsetseg

 

Kiliseye ilk ziyaretim 9.sınıftayken oldu. Sebebi oldukça utandırıcıydı. Kiliseye gittim çünkü en yakın arkadaşım erkek arkadaşı ile yatmaya karar vermişti.

 

Ama arkadaşım Otko, önce, Moğolistan’ın başkenti Ulan Batur’daki lisemizin dışında benim tavsiyemi istemişti. Sadece 16 yaşındaydım ama onun kötü bir karar verdiğinden emindim. Ona bunu yapmamasını söyledim. Sonra, sadece emin olmak için ablama bu konu hakkında ne düşündüğünü sordum. Bir Yedinci Gün Adventist Kilisesi’ne katılan ablam doğrudan Otko’ya gidip ona evlenene kadar beklemesini söyledi.

 

Otko sırrını açıkladığım için öfkeliydi. Sınıf arkadaşlarıma benim hakkımda kötü şeyler söyledi ve hepsi beni görmezden gelmeye başladı. Bir hafta içinde en yakın arkadaşımı ve okuldaki bütün arkadaşlarımı kaybettim.

 

Çok yalnız hissediyordum. Ablama onunla birlikte kiliseye gidip gidemeyeceğimi sordum. Kilisedeki insanlar beni hoş karşıladı. Sıcak ve dost canlısıydılar ve bana Tanrı’yı öğrettiler.

 

Birkaç ay sonra sınıf arkadaşlarım yavaş yavaş tekrar benimle konuşmaya başladılar. Kiliseye gittiğimi fark ettiler ve bana sordular, “Ne yapıyorsun? Neden kiliseye gidiyorsun?” Onlara Hristiyan olduğumu söyledim.

 

Fakat annem ve babama karşı bu kadar açık değildim. Onlar, Moğolistan’daki çoğu insan gibi Budistlerdi ve Hristiyanlığa olan ilgim yüzünden bana kızgınlardı. Her hafta kiliseye gitmeye devam ettim. Ama bunu annem ve babamdan sakladım. En sonunda gerçeği söyledim ve öğrendim ki başından beri bunu biliyorlarmış. Vaftiz olma kararımı kabul ettiler.

 

Otko arkadaşım olmayı bıraktıktan bir buçuk yıl sonra bir akşam evime gelip haklı olduğumu kabul etti. Hamile kaldığını ve kürtaj olduğunu bana üzülerek söyledi. “Ama”, dedi, Sen kutsal bir insansın. Senin gibi bir arkadaşı kaybetmek istemiyorum. Senin için ölmeye bile razıyım.”

 

Otko bilmiyordu ama sözlerinin aynısı aynı zamanda Kutsal Kitap’ta da vardı. Yuhanna 15:13’te İsa şöyle dedi, “Hiç kimsede, insanın, dostları uğruna canını vermesinden daha büyük bir sevgi yoktur.”

 

Otko ve ben bugüne kadar hala iyi arkadaşız ama benim en iyi arkadaşım benim için hayatını feda etti.

 

Batdelger Battsetseg (soldaki), 32, Moğolistan’daki tek Adventist okulu olan Tusgal Okulu’nda 5.sınıf öğretmeni. Bu üçayın On Üçüncü Sebt Bağışı, okulun 9-12.sınıftaki öğrenciler için yatılı okul inşa etmeye yardım edecek, bu daha fazla ilköğretim okulu öğrencisi için boş alan sağlayacak.*14-20 Temmuz

 

İlk Kilisede Yaşam
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 2:42–46; Elç. 4:34, 35; Elç. 3:1–26; Elç. 4:1–18; Elç. 5:1–11; Elç. 5:34–39.

 

HATIRLAMA METNİ: “Her gün tapınakta toplanmaya devam eden imanlılar, kendi evlerinde de ekmek bölüp içten bir sevinç ve sadelikle yemek yiyor ve Tanrı’yı övüyorlardı. Bütün halkın beğenisini kazanmışlardı. Rab de her gün yeni kurtulanları topluluğa katıyordu” (Elç. 2:46, 47).

 

İlk kilisedeki ivedilik duygusu alabildiğine güçlüydü. İsa’nın Mesih’in krallığının kurulmasına ilişkin soruyu zaman konusunu açık bırakarak cevaplamış olması (Elç. 1:6–8), her şeyin Ruh’un gelişine ve elçilik görevinin tamamlanmasına bağlı olduğu şeklinde anlaşılabilir. O yüzden Pentekost günü geldiğine ilk imanlılar her şeyin yerine geldiğini sandılar: Ruh gelmişti ve müjdeyi tüm dünyaya duyurmuşlardı. Elçiler Yeruşalim’den ayrılıp dünyaya dağılmış değillerdi, fakat dünya onlara gelmişti (Elç. 2:5–11).

 

Bundan sonra ise, kilisenin maddi varlıklardan ayrılması gerçekleşti. Zamanın kısaldığını hissettikleri için sahip oldukları ne varsa sattılar ve kendilerini öğrenmeye ve birlikteliğe adadılar, bir yandan da İsa’ya tanıklığa devam ediyorlardı, fakat yalnızca Yeruşalim’de. Geliştirdikleri komünal hayat, fakirlere yardım açısından etkin olsa da, kısa süre sonra sorun olmaya başladı ve Allah kilisenin bölünmemesi için müdahale etmek zorunda kaldı. Düşmanlıkla karşılaşmaya başlamaları da bu dönemdedir. Fakat tüm bunlara rağmen, imanları sarsılmazlığını sürdürdü.

 

*21 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

 

 1. DERS

 

15 Temmuz

 

Öğreti ve Birliktelik

 

Pentekost gününden sonra, Luka anlatımında Yeruşalim’deki kilisenin içteki yaşantısının genel bir tanımına geçiyor. “Bunlar kendilerini elçilerin öğretisine, paydaşlığa, ekmek bölmeye ve duaya adadılar” (Elç. 2:42). Bahsedilen dört madde esasen öğretiş ve birliktelik demektir. 46. ayete göre, öğretiş tapınakta gerçekleştirilirken, birliktelik kendi evlerinde oluyordu.

 

Tapınağın avlusu, sıklıkla hahamların öğreti vermesi için kullanılan, üstü çatıyla kaplı sundurmalarla çevriliydi. İmanlıların kendilerini elçilerin öğretisine adamış olması, Ruh’un armağanının onları tefekküre dayalı bir dine değil, yetkili öğretişleri harikalarla ve belirtilerle tasdik edilen (Elç. 2:43) elçilerin denetiminde yoğun bir öğrenim sürecine yönlendirdiğini gösteriyor.

 

İlk dönem Hristiyan dindarlığının ayırt edici diğer bir işareti ise ruhsal birliktelikti. İmanlılar sürekli birlikteydiler, sadece tapınakta değil, aynı zamanda yemeklerini paylaştıkları, Rabb’in Sofrası’nı kutladıkları ve dua ettikleri evlerinde de (Elç. 2:42, 46). İlk Hristiyanlar bu tarz gündelik kutlamalarla İsa’nın çok yakındaki dönüşüne ve onlarla birlikteliğinin Mesih’in krallığında yeniden sağlanacağına dair umutlarını ifade ediyorlardı (Mat. 26:29).

 

İmanlıların evleri ilk kilisenin yaşamında anahtar bir rol oynuyordu. Halen tapınağın günlük törenlerine katılıyor (Elç. 3:1), Sebt günlerinde de muhtemelen Yahudi kardeşleriyle birlikte havralara gidiyorlardı (Yak. 2:2), fakat Hristiyan bağlılığının ayırt edici unsurları evlerde gerçekleşiyordu.

 

Elçilerin İşleri 3:44, 45; 4:34, 35 ayetlerini oku. İlk dönem Hristiyan birlikteliğinin önemli unsurlarından biri neydi?

 

Sonun yakın olduğuna inandıkları için maddi malvarlıklarının, daha güncel bir kavram kullanmak gerekirse “özel mülkiyetin” artık bir önemi olmadığına karar vermişlerdi. O yüzden sahip oldukları maddi kaynakları ortaklaşa kullanmaları uygun görünmüştü. Yarın için endişelenmeye hiç gerek yoktu, zira Mesih’in krallığında bizzat Mesih onların ihtiyaçlarını karşılayacaktı (Luk. 22:19, 30). Bu paylaşım ortamı hem onların birlik duygusunu daha derinden hissetmesini sağladı, hem de Hristiyan cömertliğine olağanüstü bir örnek teşkil etti.

 

Sana Rab tarafından verilmiş olan şeylerde sen ne kadar cömertsin?

 

PAZAR

 

16 Temmuz

 

Topal Adamın İyileştirilmesi

 

Elçilerin İşleri 3:1 ayetinde Petrus ile Yuhanna’nın saat üçteki dua ibadeti için tapınağa gittikleri anlatılıyor. Bu da, kilisenin imanının bu ilk zamanlarda esasen Yahudi özelliğine sahip olduğunu gösteriyor. Yani, elçiler tapınağa sadece ders vermek ya da yeni mühtediler edinmek için değil, Petrus ve Yuhanna hâlâ birer Yahudi oldukları ve dolayısıyla Yahudi dini geleneklerine halen bağlı oldukları için gidiyorlardı (Elç. 20:16, 21:17–26), en azından o zamana kadar öyleydi. İşte orada hayret verici bir mucize gerçekleştirdiler (Elç. 3:1–10) ve bu sayede Petrus yeni bir vaaz verme şansına sahip oldu.

 

Elçilerin İşleri 3:12–26 ayetlerini oku. Bu vaazda Petrus’un özellikle vurguladığı bazı şeyler neler?

 

İlk dönem Hristiyan vaazı beş temel noktaya dayanmaktaydı: İsa acı çeken Mesih’ti (Elç. 3:18); Allah O’nu diriltti (Elç. 3:15); İsa gökte yüceltildi (Elç. 3:13); O yeniden gelecek (Elç. 3:20); ve günahların affedilmesi için tövbe gereklidir (Elç. 3:19).

 

Bağlam değişmiş olsa bile, birçok yönden bizim de dünyaya ilettiğimiz bu aynı mesajdır. Elçiler hâlâ Yahudi ortamındaydılar, insanlar din değiştirmek yerine, esasen eski antlaşmadan yenisine “geçiş yapmalıydı,” o kadar. Allah’ın halkının bir üyesi olarak Mesih’i samimi bir şekilde kabul etmeli ve bunu izleyen yeniden doğuşu tecrübe etmeliydiler.

 

Durum bugün farklı olsa da, temelde mesaj hâlâ aynı: Mesih bizim günahlarımız için öldü, yeniden dirildi ve geri dönecek. Öyleyse bunun anlamı, kurtuluşu O’nda bulabileceğimizdir. Vahiy 14. bölümdeki üç meleğin mesajları bağlamında dahi, İsa Mesih’in çarmıha gerilmesi, İsa Mesih’in dirilmesi ve İsa Mesih’in dönüşü bizim bu mesajları duyurma şeklimizin merkezinde olmalıdır.

 

“Tüm Hristiyan olma iddiasındakiler içerisinde, Mesih’i dünyanın önünde yüceltme konusunda Yedinci Gün Adventistleri en önde olmalıdır. Üçüncü meleğin mesajlarının duyurulması, Sebt gerçeğinin açıklanmasını gerektirir. Bu gerçek, mesajdaki diğer gerçeklerle birlikte, fakat meselenin dikkat merkezi Mesih İsa dışarıda bırakılmadan duyurulmalıdır. Merhamet ve hakikatin buluştuğu, doğruluk ve esenliğin öpüştüğü yer, Mesih’in çarmıhıdır. Günahkâr Golgota’ya bakmaya yönlendirilmeli; küçük bir çocuğun saf imanıyla Kurtarıcı’nın erdemlerine güvenmeli, O’nun doğruluğunu kabul etmeli ve merhametine inanmalıdır.”—Ellen G. White, Gospel Workers [Müjde İşçileri], s. 156, 157.

 

PAZARTESİ

 

17 Temmuz

 

Düşmanlığın Yükselişi

 

Kilisenin başarısının Yeruşalim’deki bazı önderlerin düşmanlığını uyandırması çok uzun sürmedi. Yeruşalim tapınağındaki hizmetler başrahip ve çoğu Saduki olan yandaşları tarafından yürütülüyordu. Başrahip aynı zamanda o günlerde çoğunlukla Saduki ve Ferisilerden oluşan Sanhedrin heyetinin de başkanıydı. Sadukiler dirilişe inanmadıkları için, Petrus ve Yuhanna’nın halka İsa’nın ölümden dirildiğini öğretmeleri onları çok rahatsız ediyordu. Elçiler tapınak muhafızları tarafından tutuklandılar ve ertesi gün heyetin önüne çıkacakları saate kadar da gözaltında tutuldular (Elç. 4:1–7).

 

Elçilerin İşleri 4:1–18 ayetlerini oku. Bu işleri hangi yetkiye dayanarak yaptıkları sorulduğunda, Petrus ne cevap verdi? Önderler Petrus’un verdiği cevabın altında yatan hangi mesajı o derece tehditkâr bulmuş olabilir?

 

Yahudi önderlerin yetkiye ilişkin sorgusu, bir güç çekişmesi olduğunu düşündürüyor. Fakat Petrus sadece mucizenin İsa’nın adıyla gerçekleştiğini değil, kurtuluşun da yalnızca O’ndan geldiğini bildirdi. Elçiler en yüksek Yahudi kurumunun karşısındaydılar; fakat onlar çok daha yüksek bir otoritenin hizmetindeydiler. Bu adamlar basit, eğitimsiz Celileli balıkçılardı; bu yüzden cesaretleri ve belagatleri orada olan herkesin dikkatini çekmişti. Önderler farkına varmamışlardı ama elçiler aslında Kutsal Ruh’la dolmuştu, aynı İsa’nın önceden bildirdiği gibi (Mat. 10:16–20).

 

İyileştirdikleri adam da bizzat orada, herkesin gözü önünde olduğu için mucizeyi inkâr edemeyen Sanhedrin heyeti, elçilere vaaz vermeyi yasakladı. Hareketin gittikçe popülerleşmesi kadar, mesajından da korkmuşlardı. Kanıtı doğru bir şekilde değerlendiremedikleri için, önyargının ve kendilerini koruma arzusunun eylemlerini etkilemesine izin verdiler.

 

Petrus’un son sözleri Elçilerin İşleri kitapçığının en değerli hazineleri arasındadır: “Tanrı’nın önünde, Tanrı’nın sözünü değil de sizin sözünüzü dinlemek doğru mudur, kendiniz karar verin. Biz gördüklerimizi ve işittiklerimizi anlatmadan edemeyiz” (Elç. 4:19–20).

 

Güç arzusunu ve onun her seviyede, her durumda ne kadar büyük bir tehlike potansiyeli taşıyabileceğini düşün. Hizmetkârlar olmak için çağrılan Hristiyanlar olarak, gücün cazibesine karşı neden dikkatli olmalıyız?

 

SALI

 

18 Temmuz

 

Hananya ve Safira

 

İlk kilisede malların ortak kullanımı zorunlu değildi; yani kilise üyesi olmanın resmi şartlarından biri değildi. Fakat tüm kilise toplumunu etkileyen çeşitli gönüllü cömertlik örnekleri de yok değildi. Bunlardan biri de kitapçığın ileriki kısımlarında önemli bir rol üstlenecek olan Barnaba’ydı (Elç. 4:36, 37).

 

Bununla birlikte, kilisenin birliğini içeriden tehdit eden olumsuz örnekler de vardı, tam da dışarıdan saldırıların başladığı bir dönemde.

 

Elçilerin İşleri 5:1–11 ayetlerini oku. Bu öyküden çıkarılacak dersler nelerdir?

 

Luka olayı tüm detaylarıyla anlatmamış olsa da, Hananya ile Safira’nın temel sorununun parayı kendilerine saklama çabalarından çok topluluk içinde hile yapmak olduğu çok açıktır. Onların günahı anlık bir dürtünün değil, dikkatlice yapılmış bir planın sonucuydu, “Rabb’in Ruhu’nu sınamak için” (Elç. 5:9) kasıtlı bir girişimdi. Mülklerini satıp parayı kiliseye verme mecburiyetleri yoktu. Öyleyse, kendilerini bunu yapmaya adadıklarında, belki yalnızca kendi yararlarını düşünüyorlardı, hatta belki övgüye lâyık görünen bu hayır işi sayesinde kardeşler arasında etki kazanmaya çalışıyorlardı.

 

Bu olasılık Allah’ın onları neden bu kadar şiddetli bir biçimde cezalandırdığını açıklamaya yardımcı olabilir. Her ne kadar kilisenin komünal yaşamının sebebi İsa’nın çok yakında geleceğine inanmaları olsa da, bu kadar erken bir dönemde Hananya ve Safira’nın yaptığı gibi bir davranış Allah’a olan bağlılığı küçük düşürerek imanlılar üzerinde kötü bir etki bırakabilirdi. Safira’ya verilen tövbe etme şansının (Elç. 5:8) Hananya’ya verilmiş olduğundan söz edilmemesi, belki de sadece anlatının kısa olmasından kaynaklanıyor.

 

Bu hikâyenin özeti, ikisi de başından sonuna kadar günahla hareket ettiler ve Allah günahı her zaman derhal cezalandırmıyor olsa da, günah O’nun gözünde ciddi bir meseledir (Hez. 18:20, Rom. 6:23). Aslında cezanın çoğunlukla erteleniyor olması bize Allah’ın ne kadar da merhametli olduğunu sürekli olarak hatırlatmalı (2Pe. 3:9).

 

Bu iki ilk kilise üyesi gibi lütfun sınırlarını zorlamamaya neden dikkat etmeliyiz?

 

ÇARŞAMBA

 

19 Temmuz

 

İkinci Tutuklanma

 

Hananya ve Safira meselesinde olduğu gibi, elçiler günah üzerine Allah’ın hükmünü getirmek için kullanılabiliyorlarsa, Allah’ın lütfunu günahkârlara ulaştırmak için de kullanılabilirlerdi. Güçlü şifa hizmetleri (Elç. 5:12–16), Allah’ın Ruhu’nun onlar aracılığıyla çalıştığının somut kanıtıydı. Petrus’un gölgesinin bile insanları iyileştirebildiğine inanılması çok çarpıcıdır. Müjdelerdeki en yakın benzer durum İsa’nın giysisine dokunup iyileşen kadındır (Luk. 8:43, 44). Bununla birlikte, Luka Petrus’un gölgesinin şifa verici güce sahip olduğunu değil, insanların buna inandıklarını söylüyor. Gerçi işin içinde yaygın batıl inançlar dahi olsa, Allah yine de lütfunu verirdi.

 

Buna karşın, elçiler Ruh’la doldukça ve belirtilerle harikalar arttıkça, dini önderler de kıskançlıkla dolup taşmaya başladı. Bu da elçileri ikinci kez tutuklamalarına yol açtı (Elç. 5:17, 18). Ancak elçiler zindandan mucizevi bir şekilde kurtulduktan ve Petrus cesur konuşmasında onlara “insanlardan çok Tanrı’nın sözünü dinlemek gerek” (Elç. 5:29) diye seslendikten sonra, yetkililerden bazıları doğaüstü güçlerin iş başında olabileceğini dikkate almaya başladılar.

 

Elçilerin İşleri 5:34–39 ayetlerini oku. Gamaliel Sanhedrin üyelerini elçileri öldürme fikrinden nasıl vazgeçirmeye çalıştı?

 

Sanhedrin Sadukiler tarafından kontrol ediliyordu, Ferisiler ise azınlıkta olmalarına rağmen etkiliydiler. Gamaliel bir Ferisi ve yasa uzmanıydı. Yahudiler arasında o kadar saygı görüyordu ki, “Rabbi” (öğretmenim) diye bilinen diğerlerinden farklı olarak ona “Rabban” (öğretmenimiz) diyorlardı. Pavlus onun öğrencilerinden biriydi (Elç. 22:3).

 

Gamaliel, İsrail’in yakın tarihinde takipçiler kazanıp karışıklığa yol açmış iki isyanı anımsattı. Fakat bu isyanların liderleri öldürülmüş, takipçileri de tamamen dağılmıştı. Bunlardan şu sonucu çıkarmıştı: Hristiyan inancı insan işiyse, kısa sürede yok olacaktı. Öte y andan, elçilerin iddia ettiği gibi ilahî kaynaklı bir hareketse, ona karşı durmayı nasıl düşünebilirlerdi? Gamaliel’in tavsiyesi kabul gördü. Elçiler kamçılatıldı ve İsa’nın adıyla konuşmamaları için bir kez daha uyarılıp salıverildiler.

 

Bu öykü, iyi öğüdün çoğunlukla ne kadar gerekli ve yararlı olabileceği hakkında bize ne anlatıyor? Duymak istemeyeceğimiz sözler barındırma ihtimaline rağmen, öğüt almak konusunda daha açık olmayı nasıl öğrenebiliriz?

 

PERŞEMBE

 

20 Temmuz

 

EK ÇALIŞMA: “Biz, bu dünyadan ayrılmış olan Rabbimiz tarafından, O’nun hizmet etmek için bu dünyaya geldiği hane halkına ve gözettiği kişilere sahip çıkmak için görevlendirilmiş vekilharçlarız. O bizi görevlendirip göğe döndü ve bizden O’nun gelişini beklememizi ve gözlememizi istiyor. Emanetimize sadık kalmaya dikkat edelim ki, ansızın gelip bizi uykuda bulmasın.”—Ellen G. White, Testimonies for the Church [Kilise için Tanıklıklar], 8. cilt, s. 37.

 

“İnsanlar Allah’ın gayesi için ettikleri yeminlerin ve verdikleri sözlerinin kutsallığından etkilenmeli. Bu tür sözleri tutmak, çoğunlukla insanların birbirlerine verdikleri borç senetleri kadar mecburi olarak kabul edilmiyor. Peki bir söz Allah’a verildiği için daha az kutsal ve daha az bağlayıcı mı olmalı? Teknik terimler barındırmadığı ya da yasal yaptırımı olmadığı için, bir Hristiyan verdiği sözün yükümlülüklerini yerine getirmeyi ihmal mi edecek? Hiçbir yasal belge ya da senet, Allah’ın gayesine verilmiş sözden daha bağlayıcı değildir.”—Ellen G. White Yorumları, The SDA Bible Commentary [Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi], cilt 6, s. 1056.

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Diğer birçok şeyle birlikte, İsa öğrencilere iki acil miras bıraktı: yakın gelecekteki dönüşünün beklenmesi ve dünya çapında bir görev. Bu iki unsur bizim görevle ve müjdeyi dünyaya iletme çağrısıyla ilgili algımızı ne şekilde etkilemeli?

 

Bir zamanlar biri şöyle demişti: “İsa sanki bugün gelecekmiş gibi hazır olmalı, fakat sanki gelişi bir yüz yıl daha sürecekmiş gibi [kilise görevi için] çalışmaya devam etmeliyiz.” Bu cümlede yatan bilgelik nedir ve onu yaşamımızdaki çağrıya ne şekilde uygulayabiliriz?

 

İsa’nın yaşamı, ölümü, dirilişi ve dönüşü neden tüm vaazlarımızın merkezinde olmalıdır? Ya da şöyle düşünelim: Bunları dışarıda bırakacak olursak, vaazlarımız neye yarar?

 

Hananya ile Safira’nın öyküsü, ister iyi ister kötü yönde olsun, başkalarının yüreklerini bilmemizin ne kadar zor olduğu konusunda bize ne öğretiyor?

 

Tanıyor olabileceğin modern zaman Gamaliel’leri var mı? Peki sen başkaları için bu rolü oynuyor olabilir misin? Her durumda, bilgece öğüt almanın ya da vermenin olumlu sonuçları hakkında derste konuşun ve örnekler paylaşın. Bu öykülerden hangi dersleri çıkarabiliriz?

 

CUMA

 

21 Temmuz

 

“Korkulan Evlat Edinme”

 

Sang Sook Park

 

Küçüklüğümden beri bir çocuğu evlat edinmek istiyordum. Bu isteğim evlendikten ve br oğlum olduktan sonra bile hala güçlü kaldı. Ama bunun için nitelikli olmadığımdan korkuyordum.

 

En sonunda evrakları doldurup dua etmeye başladım. “Bana üstesinden gelebileceğim bir çocuk gönder,” diye dua ettim. “Bu çocuğun Senden geldiğine dair bana bir belirti ver: İlk karşıma çıkan çocuk evlat edinmemi istediğin çocuk olsun.”

 

2 ½ aydır bu benim duamdı. Sonra yetimhane 2 yaşında bir çocuğu, Bomin’i gönderdi. Fakat Bomin eve geldiğinde bana sadece ters ters baktı. Onun kalbini kazanmak istedim bu yüzden ona yiyecek ve bir oyuncak bebek verdim. Ama bebeği fırlattı ve kendisine dokunmama izin vermedi. Bomin’i yetimhaneye geri gönderdim.

 

“Onu evlat edinmeye çok korkuyorum,” dedim kocama.

 

Ama Tanrı’nın şöyle dediğini hissettim, “İlk karşına çıkan çocuğun benim tarafımdan seçildiğine dair belirti istemene ve dualarına ne oldu?” Ağladım ve Tanrı’ya şöyle dedim, “Bu çocuk ile yaşamaktan çok korkuyorum.”

 

Fakat sonra duamı değiştirdim. “Eğer bu çocuğu almam gerekiyorsa onu Senin yetiştireceğine dair bana güven ve güvence ver,” diye dua ettim. “Eğer onu evlat edinmemem gerekiyorsa, bu ağır olan evlat edinme yükünü benden al.”

 

Beş gün boyunca bunun için dua ettim. Beşinci günde adanmalarım sırasında 2.Samuel 24:14’ü okudum ve bunun bana cevap olduğunu fark ettim. Ayette Kral Davut şöyle diyor, “Davut, ‘Sıkıntım büyük’ diye yanıtladı, ‘İnsan eline düşmektense, RAB’bin eline düşelim. Çünkü O’nun acıması büyüktür. ”

 

Tanrı’nın bana her zaman öncü olduğunu ve aileme büyük bir merhametle bakmaya devam ettiğini bildiğimi anımsadım. Rabbin eline düşmeye karar verdim.

 

“Hadi gidip o çocuğu alalım,” dedim kocama.

 

Arabayla yetimhaneye doğru giderken yanaklarımdan yaşlar süzüldü. Bana sert sert bakan o gözleri hala görebiliyordum. Sonra, “Bekle, benim biricik değerli kızım ile buluşacağım,” diye düşündüm. “Tanrım onu sevmeme yardım et,” diye dua ettim.

 

Yetimhanede kısa bir süre bekledik ve sonra Bomin odaya girdi. Yavaşça bana doğru yürüdü ve minik ellerini benimkilere yerleştirdi. Sanki ellerimi tutan Rab imiş gibi hissettim. “Bu elin cennete gitmesi için öncüsü olacağım,” diye dua ettim ve eve gittik.

 

Sang Sook Park (soldaki), 58, Güney Kore’de son on yıldır 238 çocuğu 160 Adventist aileye evlatlık veren, Sabah Huzuru Ailesi adında bir evlat edinme ajansı işletiyor ve dört çocuğu evlat edindi.*21–27 Temmuz

 

İlk Kilise Önderleri
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 6, Elç. 7:48, İbr. 5:11–14, Mika 6:1–16, Elç. 7, Elç. 8:4–25.

 

HATIRLAMA METNİ: “Böylece Tanrı’nın sözü yayılıyor, Yeruşalim’deki öğrencilerin sayısı arttıkça artıyor, kâhinlerden birçoğu da iman çağrısına uyuyordu” (Elç. 6:7).

 

Pentekost günündeki mühtedilerin birçoğu Helenist Yahudilerdi, yani Greko-Romen dünyasından gelen ve şimdi Yeruşalim’de yaşayan Yahudilerdi (Elç. 2:5, 9–11). Yahudi olmalarına rağmen, Yahudiye Yahudilerinden, yani Elçilerin İşleri 6:1 ayetinde sözü edilen “İbraniler”den (İbranice konuşan Yahudiler) bir çok açıdan farklıydılar. En çok dikkat çeken farklılık ise, o dönemde Yahudiye’de konuşulan Aramice dilini çoğunlukla bilmiyor olmalarıydı.

 

Hem kültürel hem de dini başka birçok farklılık da vardı. Yabancı ülkelerde doğdukları için Yahudiye’deki Yahudi geleneklerinde köklü değillerdi, ya da en azından kökleri Yahudiyeli Yahudilerinkiler kadar derin değildi. Büyük ihtimalle tapınak törenlerine ve Musa’nın yasasının sadece İsrail ülkesinde uygulanabilecek yönlerine çok bağlı değildiler.

 

Ayrıca, yaşamlarının çoğunu Greko-Romen bir ortamda, diğer uluslardan olanlarla iç içe yaşamış oldukları için, Hristiyan inancının kapsayıcı karakterini anlamaya doğal olarak daha yatkınlardı. Aslında, Allah tüm dünyaya tanıklık etme emrinin yerine getirilmesi için pek çok Helenist imanlıyı kullandı.

 

*28 Temmuz Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

 

 1. DERS

 

22 Temmuz

 

Yedilerin Atanması

 

Elçilerin İşleri 6:1 ayetini oku. Helenist imanlıların şikâyeti neydi?

 

“Şikâyetin nedeni, günlük yardımların dağıtılmasında Helenist dulların ihmal edildiği iddiasıydı. Herhangi bir eşitsizlik müjdenin ruhuna aykırı olurdu, ancak Şeytan şüphe uyandırmakta başarılı oldu. Düşmanın imanlılar arasında bölünme yaratma çabalarında başarılı olmaması için, şimdi tüm hoşnutsuzluk fırsatlarının ortadan kaldırılması için acil önlemler alınmalıydı.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 80.

 

Elçiler tarafından öne sürülen çözüm, “sofralara hizmet etmek [diakoneō]” (Elç. 6:2, Candemir) için Yahudilerin kendi aralarından yedi adam seçmeleriydi, elçilerse vakitlerini duaya ve “Söz’ün hizmetine [diakonia]” (Elç. 6:4 Candemir) vereceklerdi. Diakoneō ve diakonia sözcükleri aynı kökten geldiği için, tek gerçek fark Elç. 6:2 ayetindeki “sofralar” ile Elç. 6:4 ayetindeki “söz” arasında. Elç. 6:1 ayetindeki “günlük” sıfatı da dikkate alındığında, bu durumun ilk kilisedeki günlük yaşamın iki temel unsuruna işaret ettiği anlaşılıyor: öğretiş (“söz”) ve birliktelik (“sofralar”); bunlardan ikincisi toplu yemekler, Rabb’in Sofrası ve dualardan oluşuyordu (Elç. 2:42, 46; 5:42).

 

Yani elçiler, İsa’nın öğretilerinin yetkili vekilleri olarak, vakitlerini çoğunlukla imanlıların doktrinsel öğretimi ve dua ile geçirecekler, Yediler de çeşitli ev kiliselerinde birliktelik faaliyetlerinden sorumlu olacaklardı. Fakat kavramın bugün kabul gören anlamındaki gibi, görevleri diyakonlukla sınırlı değildi. Onlar aslında kilisenin ilk topluluk önderleriydi.

 

Elçilerin İşleri 6:2–6 ayetlerini oku. Yediler nasıl seçildi ve görevlendirildi?

 

Adaylar ahlâki, ruhsal ve pratik beceri nitelikleriyle öne çıkmalıydı: iyi itibar sahibi, Ruh’la ve bilgelikle dolu kişiler olmalıydılar. Yediler topluluğun onayıyla seçildi, sonra da duayla ve üzerlerine el konularak görevlendirildiler. Bu törenin topluluk tarafından tanınmaya ve diyakon olarak çalışma yetkisi verilmesine işaret ettiği anlaşılıyor.

 

Topluluk içinde anlaşmazlık tohumları ekmek ne kadar kolay, öyle değil mi? Allah vergisi gücümüzü, göreve odaklanmak ve aramızda huzuru sağlamak için nasıl kullanabiliriz?

 

PAZAR

 

23 Temmuz

 

İstefanos’un Hizmeti

 

Yediler atandıktan sonra kilise hizmetiyle ilgilenmekle kalmadılar, aynı zamanda etkin bir şekilde tanıklık ettiler. Bunun sonucunda müjde yayılmaya, imanlıların sayısı artmaya devam etti. (Elç. 6:7). Bu büyüme tabi ki ilk kilisenin düşmanlıkla karşılaşmasına yol açtı. Anlatı daha sonra nadir rastlanan bir ruhsal derinliğe sahip olan İstefanos’a odaklanıyor.

 

Elçilerin İşleri 6:8–16 ayetlerini oku. Bu ayetler bize İstefanos, onun imanı ve kişiliği hakkında ne öğretiyor? Ayrıca İstefanos vaazında karşısındakileri bu kadar kızdıracak ne söylüyordu?

 

Helenistik bir Yahudi olan İstefanos, müjdeyi Yeruşalim’deki Helenistik Yahudilerin havralarında paylaşıyordu. Şehirde bu tip birkaç havra bulunuyordu; Elçilerin İşleri 6:9 ayeti muhtemelen ikisinden bahsediyor, biri güneyli göçmenlerin (Kireneli ve İskenderiyeli Yahudiler), diğeri de kuzeyli göçmenlerin (Kilikya ve Asya İli’nden gelenler) havrasıydı.

 

Tartışmaların merkezinde şüphesiz İsa vardı, fakat İstafanos’a yöneltilen suçlamalar onun müjdeyi ve onun çıkarımlarını belki de Yahudiyeli imanlılardan çok daha iyi kavradığına işaret ediyor. İstefanos Musa’ya ve Allah’a; yani yasaya ve tapınağa karşı küfür dolu sözler söylemekle suçlandı. Bazı açılardan söyledikleri yanlış anlaşılmış (ya da sözleri kasıtlı olarak çarpıtılmış) ve aleyhinde konuşmaları için yalancı şahitler ayarlanmış olsa da, bizzat İsa örneğinde olduğu gibi, suçlamalar tamamen mesnetsiz olmayabilirdi (Mar. 14:58, Yu. 2:19). İstefanos’un Sanhedrin heyeti karşısında açıkça tapınağın putlaştırıldığını söylemesi (Elç. 7:48), İsa’nın ölümünün derin anlamlarını ve bunun (en azından tapınakla ve onun tören faaliyetleriyle ilgili olarak) hangi sonuçlara götüreceğini anladığını gösteriyor.

 

Başka bir deyişle, Yahudiye kökenli pek çok Yahudi imanlı tapınak ve diğer törensel faaliyetlere hâlâ çok bağlı olsalar (Elç. 3:1, 15:1, 5; 21:17–24) ve bunlardan vazgeçmek onlara çok zor geliyor olsa da (Gal. 5:2–4, İbr. 5:11–14), İstefanos (ve belki diğer Helenistik imanlılar da) İsa’nın ölümünün tüm tapınak düzeninin sona erdiğinin bir işareti olduğunu çabucak kavramıştı.

 

Sevgiyle bağlandığımız görüşlerimizin, karşımıza yeni bir ışık çıktığında bizi onu göremeyecek kadar kör etmemesine neden dikkat etmeliyiz?

 

PAZARTESİ

 

24 Temmuz

 

Sanhedrin’in Huzurunda

 

Elçilerin İşleri 7:1–53 ayetlerini oku. İstefanos kendisini suçlayanlara ne diyordu?

 

İstefanos’a isnat edilen suçlar tutuklanmasına ve Sanhedrin tarafından yargılanmasına yol açtı. Yahudi geleneğine göre yasa ve tapınak hizmetleri dünyayı ayakta tutan üç sütundan ikisiydi, üçüncüsü de iyi işlerdi. Musa’nın törenlerinin zamanının geçtiğinin yalnızca ima edilmesi bile, Yahudilikte en kutsal kabul edilene saldırı olarak kabul edildi; bu yüzden de küfür suçlaması yapıldı (Elç. 6:11).

 

İstefanos’un cevabı Elçilerin İşleri kitapçığındaki en uzun konuşmadır ve sadece bu bile öneminin bir göstergesidir. İlk bakışta yalnızca İsrail tarihinin sıkıcı bir anlatımı gibi görünse de, konuşmayı Eski Ahit antlaşmasıyla ve peygamberlerin İsrail’i kökenlerine döndürmeye çalışan dini reformcular olarak ortaya çıktıklarında Eski Ahit’in yapısını kullanma biçimleriyle bağlantılı olarak anlamalıyız. Bunu yaptıklarında zaman zaman İbranice rîḇ sözcüğünü kullanıyorlardı, bu sözcük en iyi şekilde Allah’ın antlaşmaya uymadıkları için Kendi halkına dava açması fikrini ifade eden “antlaşma davası” olarak çevrilebilir.

 

Örneğin, Mika 6:1, 2 ayetlerinde rîḇ üç kez geçiyor. Mika bundan sonra Sina’daki antlaşmanın örmeğini takip ederek (Çık. 20–23), halka Allah’ın onların yararına gerçekleştirdiği kudretli işleri (Mika 6:3–5), antlaşmanın şartlarını ve ihlâl edildiği durumları (Mika 6:6–12) ve en son da ihlâllerin karşılığındaki lânetleri (Mika 6:13–16) hatırlatıyor.

 

İstefanos’un konuşmasının arka planı da muhtemelen bu. Ondan yaptıklarını açıklaması istendiğinde, suçlamaları çürütmeye ya da imanını savunmaya çalışmadı. Bunun yerine, aynı eski peygamberlerin Allah’ın rîb’ini İsrail aleyhine getirdiklerinde yaptıkları şekilde sesini yükseltti. Allah’ın İsrail’le geçmişteki ilişkisinin uzun bir değerlendirmesini yaparak, onların nankörlüğünü ve itaatsizliğini açıklamaya çalıştı.

 

Gerçekten de, Elçilerin İşleri 7:51–53 ayetlerine geldiğimizde İstefanos sanık olmaktan çıkıp, Allah’ın antlaşma davasını karşısındaki önderlere sunan Allah’ın peygamber avukatı gibi konuşmaya başlıyor. Ataları peygamberlerin öldürülmesinden suçlu idiyseler, onlar daha da suçluydu. “Atalarımız”dan (Elç. 7:11, 19, 38, 44, 45), “atalarınız”a (Elç. 7:51) geçiş çok önemli: İstefanos burada halkıyla olan birliğine son verip, açıkça İsa’nın tarafında yer alıyor. Bunun çok büyük bir bedeli olacaktı; fakat sözleri ne korku ne de pişmanlık belirtisi göstermiyor.

 

En son ne zaman sağlam ve tavizsiz bir şekilde İsa’nın tarafında olman gerekti? Bunu gerçekleştirdin mi, yoksa lafı ağzında geveleyip durdun mu? Eğer ikincisiyse, neyin değişmesi gerekiyor?

 

SALI

 

25 Temmuz

 

İsa Göksel Sarayda

 

Peygamber (İbranice, nāḇî) kelimesinin tanımı Allah adına konuşan kişi olduğuna göre, Allah’ın rîb’ini İsrail aleyhine getirdiği andan itibaren İstefanos da bir peygamber olmuştu. Ne var ki, peygamberlik hizmeti epey kısa sürdü.

 

Elçilerin İşleri 7:55 ve 56 ayetlerini oku. İstefanos’un görümünün anlamı neydi?

 

“İstefanos bu noktaya geldiğinde, halk arasında kargaşa çıktı. Mesih’in peygamberlik sözleriyle bağlantısını kurduğunda ve tapınaktan böylece bahsettiğinde, dehşete düşmüş gibi yapan rahip giysisini yırttı. İstefanos için bu hareket, sesinin çok geçmeden sonsuza dek susturulacağını gösteren bir işaretti. Sözlerinin karşılaştığı direnci gördü ve son tanıklığını vermekte olduğunu anladı. Vaazının ortasında olmasına rağmen, ani bir şekilde bağlayarak bitirdi.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 91.

 

İstefanos Yahudi önderlerin karşında durup Allah’ın davasını onlara bildirdiği sırada, İsa’nın göksel sarayda yani göksel tapınakta Baba’nın yanında oturması, yeryüzündeki yargılamanın yalnızca gökte gerçekleşecek gerçek yargılamanın bir göstergesi olduğuna işaret ediyor. Allah İsrail’deki sahte öğretmenleri ve önderleri yargılayacaktı.

 

Bu, Elçilerin İşleri kitapçığının önceki konuşmalarında sıkça karşılaştığımız tövbe çağrısına (2:38, 3:19, 5:31) bu konuşmada neden yer verilmediğini açıklıyor. İsrail teokrasisinin sonu geliyordu, yani dünyanın kurtuluşu İbrahim’e söz verildiği gibi İsrail ulusu aracılığıyla değil (Yar. 12:3, 18:18, 22:18), Yahudi ya da diğer uluslardan olan ve şimdi tüm dünyaya tanıklık etmeleri için Yeruşalim’den ayrılmaları istenen İsa’nın izleyicileri aracılığıyla gerçekleşecekti (Elç. 1:8).

 

Elçilerin İşleri 7:57–8:1, 2 ayetlerini oku. Luka İstefanos’un ölümünü nasıl anlatıyor?

 

Kutsala küfretmenin cezası taşlanarak öldürülmekti (Lev. 24:14), fakat İstefanos’un ölüm cezasına mı çarptırıldığı, yoksa bir fanatikler güruhu tarafından linç mi edildiği belli değil. Her durumda, o inancı uğruna öldürüldüğü kaydedilen ilk İsa izleyicisiydi. Şahitlerin giysilerini Saul’un ayaklarının dibine bırakması İstefanos’un düşmanlarının önderinin o olduğunu gösteriyor; dolayısıyla İstefanos kendisini infaz edenler için dua ettiğinde, Saul için de dua etmiş oldu. Sadece üstün bir kişiliğe ve sarsılmaz bir imana sahip bir kişi böyle bir şey yapabilirdi, bu yaptığı imanının ve yaşamındaki Mesih gerçeğinin güçlü bir tezahürüydü.

 

ÇARŞAMBA

 

26 Temmuz

 

Müjdenin Yayılması

 

İstefanos’un susturulması Yeruşalim’de imanlılara karşı büyük bir zulmün kıvılcımını ateşledi, olaylar şüphesiz aynı düşmanlar tarafından körükleniyordu. Grubun lideri, kiliseye çok büyük zararlar veren Saul’du (Elç. 8:3, 26:10). Fakat zulüm yararlı bir sonuca yol açtı.

 

Gerçekten de, Yahudiye’ye ve Samiriye’ye dağılan imanlılar müjdeyi vaaz etmeye başladılar. Bu bölgelerde tanıklık etme emri (Elç. 1:8) işte o zaman gerçekleştirilmiş oldu.

 

Elçilerin İşleri 8:4–25 ayetlerini oku. Bu öyküde hangi dersler açıklanıyor?

 

Samiriyeliler, dini yönden bakıldığında bile, yarı İsrailliydiler. Tektanrıcıydılar, Musa’nın beş kitabını (Tevrat) kabul ediyor, sünnet oluyor ve Mesih’i bekliyorlardı. Yahudilere göre ise Samiriyelilerin dini yozlaşmıştı, yani Samiriyelilerin İsrail’in antlaşma lütuflarından herhangi birinde payı yoktu.

 

Samiriyelilerin beklenmedik ihtidası Yeruşalim’deki kiliseyi çok şaşırttı ve elçiler Petrus ile Yuhanna’yı durumu incelemeleri için oraya gönderdiler. Allah’ın Petrus ve Yuhanna gelene kadar Ruh’u onlardan esirgemiş olması (Elç. 8:14–17) muhtemelen Samiriyelilerin iman topluluğunun tam üyeleri olarak kabul edilmelerine elçileri ikna etmek içindi (bkz. Elç. 11:1–8).

 

Fakat bununla kalmadı. Elçilerin İşleri 8:26–39 ayetlerinde Filipus ile bir Kutsal Kitap çalışmasından sonra vaftiz olmayı talep eden Etiyopyalı hadımın öyküsü var. “Filipus’la hadım birlikte suya girdiler ve Filipus hadımı vaftiz etti” (Elç. 8:38).

 

Önce Samiriyeliler, sonra da tapınmak için Yeruşalim’e gelmiş ve şimdi evine dönüş yolundaki bir yabancı olan Etiyopyalı. Müjde, öngörüldüğü gibi İsrail’in sınırlarını aşıyor ve dünyaya ulaşıyordu. Fakat tüm bunlar daha başlangıçtı, zira bu Yahudi imanlılar çok yakında bilinen dünyanın dört bucağına gidecek ve ölümüyle insanların günahlarının cezasını ödemiş olan ve her yerde, herkese kurtuluş umudunu sunan İsa’nın güzel haberini duyuracaklardı.

 

Petrus Simun’a “Senin kin dolu, kötülüğe tutsak biri olduğunu görüyorum” (Elç. 8:23) dedi. Onun ve benzer durumda olabilecek herkesin sorununun çözümü neydi?

 

PERŞEMBE

 

27 Temmuz

 

EK ÇALIŞMA: “Yeruşalim’deki kilisenin uğradığı zulüm, müjde işinin büyük bir ivme kazanması sonucunu doğurdu. O yerde sözün hizmeti başarı kazandı, böylelikle öğrencilerin, Kurtarıcı’nın verdiği tüm dünyaya gitme görevine aldırışsızlık ederek, orada haddinden fazla oyalanması tehlikesi baş gösterdi. Kötülüğe karşı dayanma gücünün en iyi girişken hizmetle elde edilebileceğini unutarak, Yeruşalim’deki kiliseyi düşmanın saldırılarından korumak kadar önemli bir işleri olmadığını düşünmeye başladılar. Yeni mühtedileri müjdeyi henüz duymamış olan kişilere müjdeyi götürmeleri için eğitecekleri yerde, herkesi başarılan şeyle tatmin olmaya yönlendirecek bir yol tutma tehlikesi içine girdiler. Allah, Kendi temsilcilerini başkaları için çalışabilecekleri yurtdışına dağıtmak için, zulme uğramalarına izin verdi. Yeruşalim’den sürülen imanlılar, ‘Söz’ü ilan ederek her tarafa gittiler.’”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 96.

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Yukarıda, ilk kilisenin karşılaştığı, kendileriyle ve kendileri aracılığıyla başarılanlarla tatmin olmanın tehlikeleriyle ilgili Ellen White’tan yapılan alıntıyı dikkatle oku. Öncelikle, yaygın inanışların tersine, bir çok Yahudi’nin aslında İsa’yı Mesih olarak kabul ettiği anlamına geliyor. Fakat daha da önemlisi, bugün biz bir halk olarak bundan hangi uyarıyı almalıyız? Asıl yapmamız gereken şeyi, yani dünyaya ulaşmayı hayata geçirmek yerine, kendimizi zaten sahip olduğumuz şeyi korumaya kaptırmadığımızdan nasıl emin olabiliriz?

 

Elçiler döneminde, Yahudilerle Samiriyeliler arasındaki ilişki yüzyıllardır devam eden şiddetli düşmanlığa dayanıyordu. Muhtemelen bir Yahudi olan Filipus’un İsa’ya Samiriye’de tanıklık etmiş olmasından ne öğrenebiliriz? Yedinci Gün Adventistleri olsak da, kültürel ve etnik önyargılardan kendimizi sıyırmış sayılmayız. Çarmıh, Allah’ın karşısında hepimizin bir olduğu hakkında bize ne öğretmeli? Peki Mesih’in ölümünün evrenselliği, her bir bireyin sınırsız değeri hakkında bize ne öğretmeli?

 

Filipus Etiyopyalıya nasıl yaklaştı (8:27–30)? Müjdeyi başkalarıyla paylaşmak için karşımıza çıkan fırsatlara nasıl daha açık olabiliriz?

 

Elçilerin İşleri 6–8 bölümlerinden kilise görevlerini daha etkin bir biçimde yerine getirmemize yardım edecek ne öğrendik?

 

CUMA

 

28 Temmuz

 

Kız Arkadaşı Değiştirmek

 

Andrew McChesney, Adventist Misyonu

 

25 yaşında ve bir pastörün oğlu olan Yamaji Hiroshi, sırılsıklam aşık olmuştu. Ama bir problem vardı: Kız arkadaşı Sakiko bir Yedinci Gün Adventist’i değildi.

 

Hiroshi Sakiko ile, Japonya’nın başkenti Tokyo’nun dışındaki bir Adventist hemşirelik okulunda tanıştı. Ondan sonra Japon adası Okinawa’daki Adventist Sağlık Merkezi’nde birlikte çalıştılar. Çıkmaya başladıkları yer orasıydı.

 

Hiroshi Sakiko’yu Adventist olmaya ikna etmeye çalıştı. Her Sebt onu kiliseye davet etti. Pastörden ona Kutsal Kitap dersleri vermesini istedi. Kutsal Kitap’ın doğruluğunu ve Hritiyan olmanın erdemini övdü.

 

“Ama o Hristiyan olmaya istekli değildi,” dedi Hiroshi. “Bana vurgulu bir biçimde, “Asla bir Hristiyan olmayacağım!’ dedi.”

 

Hiroshi vazgeçti. Fark etti ki Sakiko’yu İsa’yı kabul etmeye ikna edemezdi ve belki de ayrılmalılardı. “Ama onu hala seviyordum ve o da beni seviyor gibi görünüyordu,” dedi.

 

Aklına birden, Adventist lisesinde ergenken ayrıntılarıyla okuduğu, Ellen White’ın “Gençlere Mesajlar” kitabından bir parça geldi: “Eğer erkekler ve kadınlar evlenme niyetinden önce günde iki kez dua etme alışkanlığına sahiplerse, böyle bir adımın beklentisi içindeyseler günde dört kez dua etmelidirler.”(sayfa 460).

 

Hiroshi, Kutsal Kitap’ını ve bir Ellen White kitabını yanına alıp yakın bir dağda dua ederek ve oruç tutarak üç gün boyunca inzivaya çekildi.

 

“‘Ne yapmalıyım?’ diye Tanrıya sordum,” dedi. “Kutsal Kitap ve diğer kitabı okudum. Bir dua günlüğü tuttum.”

 

Oruçtan sonra Hiroshi Japon topraklarından uzakta bir bakımevinde işe girdi. Mesafenin ilişkilerini bitireceğini ya da güçlendireceğini hesaba kattı ve sonucun Tanrı’nın isteğine uygun olması için dua etti. Mesafe onun için zordu.

 

“Onun yanında olamadım, kiliseye götürüp ona Kutsal Kitap dersleri veremedim,” dedi. Sadece dua edebildim, çok dua ettim.”

 

“Daha sonra Tanrı müdahale etti,” dedi. Sadece birkaç hafta içinde Sakiko vaftiz olmak istediğini söyledi. “Yüreği tamamen değişmişti,” dedi. Sakiko vaftiz oldu ve daha sonra çift evlendi.

 

Hiroshi, şimdi 56 yaşında, Sakiko’nun değişim hikayesini asla unutmadı ve Japonya’daki Adventist Kilisesi’nin lideri olarak, işe bunun sayesinde başlamıştı. Pozisyonları Adventist Misyonu yönetmeni, sağlık hizmetleri yönetmeni ve müjdecilik başkanının asistanıdır.

 

“Bir pastör olarak; Kutsal Kitap dersleri veriyorum, vaaz veriyorum ve insanları seviyorum, ama yapabileceğim tek şey bu,” dedi beş çocuk babası Hiroshi(soldaki). “İsa’yı kabul etmeleri için insanların yüreğini değiştirmek Tanrı’nın işi. Bu Tanrı’nın görevi.”

 

*28 Temmuz– 3 Ağustos

 

Pavlus’un İhtidası
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 26:9–11, Yas. 21:23, Elç. 9:1–20, 1Ko. 9:1, Gal. 1:1, Elç. 9:20–30.

 

HATIRLAMA METNİ: “Rab ona, ‘Git!’ dedi. ‘Bu adam, benim adımı öteki uluslara, krallara ve İsrailoğulları’na duyurmak üzere seçilmiş bir aracımdır.’” (Elç. 9:15).

 

Tarsuslu Saul’un (sonradan Pavlus oldu) ihtidası, elçisel kilisenin tarihindeki en kayda değer olaylardan biridir. Fakat Pavlus’un önemi ihtidanın da ötesine geçiyor, çünkü muhakkak Pavlus kilisenin gerçek bir Hristiyan’a dönüşen tek düşmanı değildi. Asıl mesele, onun sonuçta müjde uğruna yaptıklarında ortaya çıkıyor. Pavlus ilk imanlıların iflah olmaz düşmanıydı, kurulma aşamasındaki bir kiliseye verebileceği zararlar ise çok büyüktü. Kiliseyi yok etme konusunda hem kararlıydı, hem de arkasında resmi destek vardı. Fakat Şam yolunda Allah’ın çağrısına imanla cevap verdi ve elçilerin en büyüğü oldu. “Mesih’in kilisesine en sert, en insafsız şekilde zulmedenler arasından, müjdenin en yetkin savunucusu, en başarılı müjdeci ortaya çıktı.”—Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul [Pavlus’un Yaşamından Hikâyeler], s. 9.

 

Paylus önceden ilk kiliseye zulmettiği için sürekli derin bir kendini değersiz hissetme duygusuna kapılıyordu, fakat çok daha derin bir şükran duygusuyla Allah’ın kendisine gösterdiği lütfun boşuna olmadığını da söyleyebiliyordu. Pavlus’un ihtidasıyla Hristiyanlık sonsuza kadar değişti.

 

*4 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın. 1. DERS

 

29 Temmuz

 

Kilisenin Zulmedicisi

 

Pavlus Helenistik bir Yahudiydi. Kilikya’nın başkenti Tarsus’ta doğmuştu (Elç. 21:39). Buna rağmen hakim Helenistik anlayıştan bir ölçüde ayrılıyordu, çünkü Yeruşalim’e getirilmiş ve dönemin en etkili Ferisi öğretmeni Gamaliel’in gözetiminde eğitim almıştı (Elç. 22:3). Pavlus bir Ferisi olarak geleneklere sıkı sıkıya bağlıydı, gerçi coşkunluğu fanatizm boyutuna varıyordu (Gal. 1:14). İşte bu yüzden İstefanos’un ölümüne sebep oldu ve sonraki dönemde devam eden zulmün anahtar kişisiydi.

 

Elçilerin İşleri 26:9–11 ayetlerini oku. Pavlus kiliseye karşı eylemlerini nasıl tarif etti?

 

Pavlus başka bir yerde de müjdenin Yahudilere tökezleme kayası olduğunu söylüyor (1Ko. 1:23, Candemir). İsa’nın Yahudilerin geleneksel kral niteliğindeki Mesih beklentisine uymamış olması bir yana, çarmıhta ölen Kişi’nin Allah’ın Mesih’i olduğu fikrini kabul etmeleri asla mümkün değildi, zira Kutsal Yazı asılan kişinin Allah tarafından lanetlenmiş olduğunu söylüyordu (Yas. 21:23). Dolayısıyla, Yahudilere göre çarmıha gerilme başlı başına anlamsız bir çelişkiydi, kilisenin İsa’ya ilişkin iddialarının yanlış olduğunun en açık kanıtıydı.

 

Elçilerin İşleri 9:1 ve 2 ayetleri Tarsuslu Saul’u imanlılara karşı iş başında gösteriyor. Şam Yeruşalim’in yaklaşık iki yüz yirmi kilometre kuzeyinde bulunan önemli bir şehirdi ve büyük bir Yahudi nüfusa sahipti. Yahudiye dışında yaşayan Yahudiler, merkezi Yeruşalim’de olan (Sanhedrin) bir çeşit ağ şeklinde örgütlenmişlerdi, havralar da yerel topluluklar için destek merkezleri olarak işlev görüyordu. Sanhedrin ile bu cemaatler arasında mektuplar aracılığıyla sürdürülen devamlı bir iletişim vardı, mektupları götürene şaliah, yani “gönderilen kişi” denirdi (İbranice “göndermek” anlamına gelen şalah sözcüğünden). Şaliah çeşitli dinsel işlevleri yerine getirmek üzere Sanhedrin tarafından görevlendirilen resmi bir temsilciydi.

 

Pavlus Sanhedrin’in başkanı olan başrahipten Şam’daki havralara gönderilmek üzere mektuplar yazmasını istediğinde, İsa’nın izleyicilerini tutuklayıp Yeruşalim’e getirme yetkisine sahip bir şaliah oldu (Elç. 26:12 ile karşılaştırın). Şaliah sözcüğünün Grekçe karşılığı apostolos’tur, birçok dilde “elçi” anlamına gelen apostel ve benzeri sözcükler buradan türemiştir. Bu nedenle, İsa Mesih’in elçisi olmadan önce, Pavlus Sanhedrin’in elçilerinden biriydi.

 

Sonradan fikrini değiştirdiğin bir şeye karşı (ya da tam tersine onun için) en son ne zaman gayret sarf ettin? Bu deneyimden hangi dersleri öğrenmiş olmalıydın?

 

PAZAR

 

30 Temmuz

 

Şam Yolunda

 

Elçilerin İşleri 9:3–9 ayetlerini oku. Pavlus Şam’a yaklaşırken ne oldu? İsa’nın Elçilerin İşleri 9:5 ayetindeki sözlerinin önemi nedir (ayrıca bkz. Elç. 26:14)?

 

Pavlus ve yoldaşları Şam’a yaklaştıklarında beklenmeyen bir şey gerçekleşti: öğle vakti gökten çok parlak bir ışığın geldiğini gördüler ve birinin konuştuğunu duydular. Bu sadece peygamberlik anlamında bir görüm değildi, fakat bir şekilde sadece Pavlus’u hedef almış ilahî bir tezahürdü. Yoldaşları da ışığı gördü, fakat sadece Pavlus kör oldu; sesi onlar da duydu, fakat ne dediğini sadece Pavlus anladı. Işık, o anda bizzat Pavlus’a görünen dirilmiş İsa’nın ilahî görkemiydi (Elç. 22:14). Pavlus başka bir yerde İsa’yı gördüğünü ısrarla dile getiriyor ki, bu da Pavlus’u O’nun dirilişinin tanığı ve elçisel yetki olarak Onikilere eşit kılıyor (1Ko. 9:1, 15:8).

 

Bu olayın sonrasındaki İsa’yla konuşması ise Pavlus’u ışığın kendisinden bile daha çok etkiledi. Pavlus, Nasıralı İsa’nın izleyicilerine saldırarak Allah’ın işini yaptığına, Yahudiliği bu tehlikeli ve korkunç sapkınlıktan temizlediğine kendisini inandırmıştı. Fakat koktuğu gibi, yalnızca İsa’nın yaşamakta olduğunu değil, aynı zamanda O’na inananlara acı çektirerek İsa’nın Kendisine saldırıyor olduğunu öğrendi.

 

İsa Saul’la konuşurken, muhtemelen Grek kökenli ve Pavlus’un kesinlikle daha önce duymuş olduğu bir deyim kullandı: “Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun” (Elç. 26:14). Burada anlatılan, boyunduruk altındaki bir öküzün, kendisini yönlendirmek için kullanılan sivri uçlu sopaya karşı hareket etmeye çalışmasıdır. Bu, hayvanın kendi canını daha çok yakmasından başka bir sonuç doğurmaz.

 

Bu deyiş Pavlus’un zihninde İstefanos’a olanlara kadar geri gidebilecek bir mücadeleye işaret edebilir - Kutsal Kitap bundan Ruh’un işi olarak bahsediyor (Yu. 16:8–11). “Saul İstefanos’un yargılanmasında ve mahkûm edilmesinde önemli bir rol oynamıştı ve Allah’ın şehitle birlikte olduğuna dair çarpıcı kanıtlar, Saul’un İsa’nın izleyicilerine karşı sürdürdüğü davanın haklılığından şüphe etmesine neden olmuştu. Zihni derinden etkilenmişti. Aklı karışarak, bilgeliğine ve muhakeme gücüne tamamen güvendiği kişilere başvurdu. Rahiplerin ve yöneticilerin tezleri sonunda onu İstefanos’un kâfir olduğuna, şehit edilen öğrencinin vaaz ettiği Mesih’in sahtekâr olduğuna ve kutsal görevde hizmet edenlerin haklı olmaları gerektiğine ikna etti.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 102, 103.

 

Vicdanınıza kulak vermeniz neden bilgecedir?

 

PAZARTESİ

 

31 Temmuz

 

Hananya’nın Ziyareti

 

Saul bizzat İsa’yla konuştuğunu fark edince, İsa’nın beklediği fırsatı yakalamasına sebep olan o soruyu sordu: “Rab, ne yapmalıyım?” (Elç. 23:10). Sorduğu soru o ana kadar yaptıkları düşünüldüğünde samimi pişmanlık göstergesi, fakat daha da önemlisi, o andan itibaren yaşamını İsa’nın yönlendirmesini koşulsuz bir şekilde istediğinin ifadesi. Şam’a götürülen Saul, yeni talimatları bekleyecekti.

 

Elçilerin İşleri 9:10–19 ayetlerinde, Kutsal Kitap Tarsuslu Saul’u elçi Pavlus olarak yaşayacağı yeni hayatına hazırlamak için Rabb’in nasıl çalıştığını ortaya koyuyor. Bir görümde İsa Hananya’ya Saul’u ziyaret edip gözlerini açmak için ellerini onun üzerine koyma görevini verdi. Fakat Hananya Saul’un kim olduğunu da, birçok kardeşin onun yüzünden eziyet çektiğini, hatta yaşamını yitirdiğini de önceden biliyordu. Ayrıca Saul’un Şam’a niye geldiği hakkında da detaylı bilgiye sahipti, o yüzden tabii ki onun buradaki ilk kurbanı olmak istemedi. Çekincesi anlaşılabilirdi.

 

Fakat Hananya’nın bilmediği bir şey vardı, Saul çok kısa süre önce bizzat İsa’yla karşılaşmıştı ve bu karşılaşma sonucunda yaşamı sonsuza kadar değişmişti. Saul’un Sanhedrin için çalışmak yerine –Hananya’yı hayrete düşürerek– kısa süre önce İsa tarafından Kendisi için çalışmak üzere çağrıldığını, yani artık Sanhedrin’in bir elçisi değil, İsa’nın müjdeyi hem Yahudilere hem de diğer uluslardan olanlara iletmek için seçilmiş aracı olduğunu bilmiyordu.

 

Galatyalılar 1:1, 11 ve 12 ayetlerini oku. Pavlus, elçilik görevine ilişkin hangi özel iddiada bulunuyor?

 

Galatyalılar’da, Pavlus mesajını ve elçiliğini herhangi bir insanî kaynaktan değil, doğrudan İsa Mesih’ten aldığını ısrarla belirtiyor. Bu durumun, Hananya’nın kendi çağrısında oynadığı rolle çelişmesi gerekmiyor. Hananya onu ziyarete gittiğinde, Saul’un Şam yolunda İsa’nın Kendisinden aldığı görevi doğrulamaktan başka bir şey yapmadı.

 

Aslında Saul’un yaşamındaki değişiklik o kadar çarpıcıydı ki, hiçbir insanî nedene bağlanamazdı. İsa’nın en takıntılı düşmanının birden O’nu Kurtarıcı ve Rab olarak kucaklayıp, her şeyi –inançlarını, itibarını, kariyerini– arkasında bırakarak, O’nun en sadık ve en verimli elçisi oluvermesi, sadece ilahî müdahaleyle açıklanabilir.

 

Saul’un ihtidası Allah’ın harika lütfunun işleyiş şeklini hangi yönlerden sergiliyor? Hayatındaki asla gerçek imana gelmeyeceğini düşündüğün kişilerle ilgili olarak bu öyküden neler öğrenebilirsin?

 

SALI

 

1 Ağustos

 

Pavlus’un Hizmetinin Başlangıcı

 

Elçilerin İşleri 9:19–25 ayetleri, Pavlus’un ihtida ettikten sonra, Yeruşalim’e dönmeden önce bir süre Şam’da kaldığı izlenimini veriyor (Elç. 9:26). Fakat Galatyalılar 1:17 ayetinde, Pavlus Yeruşalim’e gitmeden önce Arabistan’a gittiğini söylüyor, belli ki burada bir süre inzivaya çekilmiştir. “Pavlus burada, çölün ıssızlığında, sessiz çalışma ve tefekkür için bol bol fırsat buldu.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 114.

 

Elçilerin İşleri 9:20–25 ayetlerini oku. Luka Pavlus’un Şam’daki hizmetini nasıl tarif ediyor? Ne kadar başarılı oldu?

 

Elinde başrahipten mektuplarla Yeruşalim’den yola çıktığında Pavlus’un asıl hedefi, muhtemelen Şam’ın havralarında sığınak arayan Yahudi imanlılardı (Elç. 9:2). Şimdiyse Arabistan’dan döndükten sonra sonunda havralara girebildi, fakat imanlıları tutuklamak için değil, tersine onların sayısını arttırmak için; İsa’nın sahtekâr olduğunu söyleyerek O’na iftira atmak için değil, O’nu İsrail’in Mesih’i olarak tanıtmak için. Onun hakkında sadece kendilerine zulmedenlerden biri olduğunu duymuş olanların, şimdi onun İsa’ya tanıklık ettiğini öğrendiklerinde, akıllarından neler geçmiştir? Tarsuslu Saul’un dönüştüğü kişiye ve kilise için yapıyor olduklarına hayret etmekten başka ne yapabilirlerdi? (Bu yeni mühtedinin sonunda ne kadar büyük bir etkiye sahip olacağı hakkında muhtemelen hiçbir fikirleri yoktu!)

 

Pavlus’u yalanlayamadıkları için, düşmanlarından bazıları onun canını almak üzere komplo kurdular. Bu bölüme ilişkin Pavlus’un kendi anlatımından (2Ko. 11:32, 33), düşmanlarının gayelerine ulaşmak için onu yerel makamlara ihbar ettiği anlaşılıyor. Fakat Pavlus, imanlıların yardımıyla, muhtemelen kentin surlarına bitişik bir evin penceresinden sarkıtılan bir küfe içinde kaçmayı başardı.

 

Pavlus daha en baştan zorluklarla karşılaşacağını biliyordu (Elç. 9:16). Çeşitli kaynaklardan göreceği düşmanlık, zulüm ve eziyet onun hizmetinin değişmezi olacaktı, fakat Mesih’teki yeni yaşamının neredeyse her safhasında tecrübe edeceği çeşitli zorluklara ve denemelere rağmen, hiçbir şey onun imanını ya da görev duygusunu sarsmayacaktı (2Ko. 4:8, 9).

 

Tüm zorluklara ve düşmanlığa rağmen Pavlus vazgeçmedi. İman söz konusu olduğunda biz de aynısını yapmayı, yani engellere ve düşmanlığa rağmen devam etmeyi nasıl öğrenebiliriz?

 

ÇARŞAMBA

 

2 Ağustos

 

Yeruşalim’e Dönüş

 

Şam’dan kaçtıktan sonra, Pavlus Yeruşalim’e bir zulmedici olarak ayrıldığından beri ilk kez döndü. Bu ihtidasından üç yıl sonra gerçekleşti (Gal. 1:18). Dönüşü kolay olmadı, zira kilisenin hem içinden hem de dışarıdan kaynaklanan pek çok sorunla yüzleşmek zorunda kaldı.

 

Elçilerin İşleri 9:26–30 ayetlerini oku. Yeruşalim’e vardığında Pavlus’a ne oldu?

 

Pavlus Yeruşalim’de elçilere katılmaya çalıştı. Hristiyan olmasının üzerinden üç yıl geçmiş olmasına rağmen, Pavlus’un ihtidasının haberleri elçilere o kadar inanılmaz geldi ki, aynı kendilerinden önceki Hananya gibi onlar da kuşkuyla yaklaştılar. Bunun özenle hazırlanmış bir komplo olmasından korkuyorlardı. Elçilerin direncini kırıp Pavlus’u onlarla tanıştıran, Kıbrıs doğumlu bir Levili (Elç. 4:36, 37), yani bir Helenist olan Barnaba oldu. Onlar da Allah’ın Pavlus’a yaptıkları karşısında şaşkına dönmüş olmalı; yani onun samimi olduğunu fark ettiklerinde.

 

Fakat Pavlus’un karşılaştığı direnç, geçmişte kiliseye zulmettiği için olmasa bile, en azından vaaz ettiği müjde yüzünden hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacaktı. İstefanos konusunda olduğu gibi, elçiler de dahil olmak üzere Yahudiyeli imanlılar, bundan böyle Eski Ahit’in törensel sistemine, özellikle de İsa’nın çarmıhtaki ölümünden sonra geçerliliğini yitirmiş olan kurban sistemine dayanmayan Hristiyan inancının evrensel kapsamını anlamakta bir hayli zorlanıyorlardı. Pavlus’un Yahudiye’deki kilisede en yakın ilişki içinde bulunduğu kişiler her zaman Helenistik imanlılar olacaktı: Barnaba’nın yanı sıra, Yedilerden biri olan Filipus (Elç. 21:8) ve yine Kıbrıslı olan Minason (Elç. 21:16) bunlar arasındaydı. Birkaç yıl sonra Yeruşalim’deki kilise önderleri Pavlus’u hâlâ daha önce İstefanos’un vaaz ettiği temelde aynı öğretiyi vaaz etmekle suçlayacaklardı (Elç. 21:21).

 

Öyle görünüyor ki Pavlus Yeruşalim’de kaldığı on beş gün süresince (Gal. 1:18), müjdeyi bir zamanlar İstefanos’a karşı kışkırttığı aynı iman etmeyen Yahudilerle paylaşmaya karar vermiş. Fakat aynı İstefanos’a olduğu gibi, çabalarına karşılık büyük bir düşmanlıkla karşılaştı ve hayatı tehlike altına girdi. Bir görümde İsa ona kendi güvenliği için Yeruşalim’den ayrılmasını söyledi (Elç. 22:17–21). Kardeşlerin yardımıyla Sezariye şehri limanına, oradan da müjdeleme gezilerine başlamadan önce birkaç yıl geçireceği Kilikya’daki kendi memleketine ulaştı.

 

PERŞEMBE

 

3 Ağustos

 

EK ÇALIŞMA: “Muharebede öldürülen bir general kendi ordusu için bir kayıptır, fakat ölümü düşmana fazladan bir güç vermez. Fakat önemli bir adam karşıt güçlere katıldığında, yalnızca hizmetleri kayıp olmakla kalmaz, ayrıca katıldığı kişiler de kesin bir avantaj kazanır. Tarsuslu Saul, Şam’a giderken Rab tarafından rahatlıkla vurulup öldürülebilirdi, böylece zulmeden güçten büyük bir kuvvet çekilip alınmış olurdu. Fakat Allah, takdiri ile Saul’un hayatını bağışlamakla kalmadı, fakat onu dönüştürdü, böylece düşmanın tarafından bir savunucuyu Mesih’in tarafına geçirdi.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 113.

 

“Mesih öğrencilerine gidip tüm uluslara öğretmelerini emretmişti; fakat Yahudilerden öğrendikleri önceki öğretiler Efendileri’nin sözlerini tam anlamıyla kavramalarını güçleştiriyordu, bu yüzden de bunları yerine getirmekte yavaş kalıyorlardı. Kendilerine İbrahim’in çocukları diyorlardı ve kendilerini ilahî vaadin mirasçıları olarak görüyorlardı. Ancak Rabb’in göğe yükselişinden yıllar sonra zihinleri Mesih’in sözlerinin maksadını net bir şekilde anlayabilecekleri derecede açıldı ve diğer uluslardan olanların dönüşümü için çalışmanın yanı sıra Yahudilerin dönüşümü için de çalışmaları gerektiğini anladılar.”—Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul [Pavlus’un Yaşamından Hikâyeler], s. 38.

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Şam yolunda İsa’nın Pavlus’a sorduğu soru üzerinde biraz daha düşün: “Neden bana zulmediyorsun?” (Elç. 9:4). Pavlus için, bu soru Nasıralı İsa’nın gerçekten de ölümden dirilmiş olduğunun bir göstergesiydi. Fakat daha da önemlisi, bu soru İsa ile O’nun kilisesi arasında var olan ruhsal özdeşliğin bir göstergesiydi (ayrıca bkz. Mat. 25:34–45). İma edilen şey çok açık: kiliseye verilen her zarar, bizzat İsa’ya verilen zarardır. Pratik olarak bu bugün bizim için ne anlama geliyor?

 

İsa’ya tanıklık etmenin kapsamında İsa için acı çekmek var. “Tanıklık” sözcüğünün Grekçe karşılığının (martis), “şehitlik” ile ilişkili olması tesadüf değil. İsa için acı çekmek ne anlama geliyor?

 

Latince eski bir deyim olan Credo ut intelligam, “Anlayabilmek için inanırım” anlamına geliyor. Bu fikir Tarsuslu Saul’a ne olduğunu anlamamıza nasıl yardım edebilir? Yani Pavlus, ihtidasından önce, İsa’ya iman etmeden önce, anlamıyordu. Ancak yaşadığı tecrübe sonrasında durumu idrak edebildi. Bundan, bizim için çok net olan gerçekleri anlamayan kişilerle karşılaşıp hayal kırıklığına uğradığımız zamanlar için hangi dersleri çıkartabiliriz?

 

CUMA

 

4 Ağustos

 

Müjdeyi Facebook’lamak

 

Andrew McChesney, Adventist Misyonu

 

Güney Koreliler, en çalışkan Yedinci Gün Adventist müjdecileri arasındadır. Orta Doğu’ya bir gidin, Türkiye ve Lübnan’da işine bağlı birçok Koreli göreceksiniz. Koreliler Afrika ve Güney Amerika’da da yaşıyor. Bangladeş ve Hindistan gibi uzak ülkelerde bile aktif bir Koreli oluşumu var.

 

Ama bu misyon ruhuna rağmen yerel kilise liderleri, Güney Kore’deki çoğu gencin cebelleştiğini söylüyor. Bu problem, Cumartesi gününün iş günü olduğu bir ülkedeki kültürel bir kuşak farkı ve kariyer zorluklarıyla bağlantılı. Ama aynı zamanda diğer Hristiyanlardan gelen yaygın bir küçümseme de oldukça incitici. Güney Kore nüfusunun 51 milyonunun çeyreğinden fazlasının Hristiyan olmasına rağmen Adventistler sadece küçük bir azınlığını oluşturmaktadır. Adventist Kilisesi bir tarikat olarak reddediliyor ve üyelerden de SDA1 yani kilisenin kısaltmasında kullanılan kelime olan “sdalar” diye alay edilerek bahsediliyor.

 

Altı Adventist üniversite öğrencisi artık bundan bıktıklarına karar verdiler. Genç Adventist dostlarını eğitme amaçlı bir Facebook grubu ve çevrimiçi bir radyo istasyonu kurdular.

 

“Bizim odağımız; yaygın Adventizme ait olmadığını hisseden genç insanlara ulaşabilmek,” dedi Güney Kore’nin başkenti Seul’deki kiliseye ait olan Sahmyook Üniversitesi’ndeki grafik tasarım öğrencisi olan, 27 yaşındaki Hansu Hyun.

 

Genç Adventistler dikkat çekti. 2014’te açılan Facebook grubunun yaklaşık 900 takipçisi var ve bu Güney Kore’deki Adventist Kilisesi için önemli bir sayı. Bu grup vejetaryen tariflerin olduğu renkli meme2ler ve tanıklıklar sunuyor. Tanıklıklar için de kurucular genç bir kilise üyesi ya da Adventist olan tanınmış bir şarkıcı ya da aktör ile röportaj yapıyorlar ve tanıklık beş ya da daha fazla meme ile yayılıyor. “Savaş Vadisi”nin tiyatroya uyarlandığı zaman Adventist savaş kahramanı Desmond Doss hakkındaki tarihi gerçekleri vurgulayan meme serileri çok başarılı oldu.

 

“Genç insanların bunun gibi gayri resmi içerikleri sevmesinin daha kolay olduğunu keşfettik,” dedi Sahmyook Üniversitesi’nde Teoloji3 okuyan 25 yaşındaki kurucu ortak Taegyun Bong. “Kiliseden ayrılan genç Adventistler bizim hizmetimiz aracılığıyla iyileşme gösterdiklerini söylediler. Bunu duyduğumuz için çok mutluyuz!”

 

Facebook grubuna bağlı olan radyo istasyonunun, Adventistlere edilen hakaretlere bir cevap niteliğinde olan alaycı bir ismi var: RadyoSda. Yayınlar, Kore kilisesinin genç liderlerinin öğleden sonra Sebti nasıl geçirdikleri ve bir hukuk öğrencisinin Sebt tutmanın zorlukları hakkındaki konuşmalarını da kapsıyor.

 

“Yayınları her hafta yaklaşık 700-2000 arası insan dinliyor.,” dedi bir İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencisi olan 27 yaşındaki kurucu ortak Hyunho Kim.

 

“Tüm projemiz tek bir kelimeyle tanımlanabilir: isteklilik,” dedi. Hristiyanlık hayatımızda pasif olmak kolaydır ama biz Adventist topluluğu üzerinde bir etki bırakmaya çalışan genç insanlarız.”

 

 1. Yedinci Gün Adventistleri anlamına gelen “Seventh-Day Adventists”in kısaltmasıdır.

 

 1. İnternet ortamında komiklik olsun diye kullanılan konu ile ilintili resim/söz/kavram veya kalıp cümle

 

 1. Dinbilim*4-10 Ağustos

 

Petrus’un Hizmeti
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 9:32–43, Elç. 10:9–16, Ef. 2:11–19, Elç. 11:1–26, Elç. 12:1–18.

 

HATIRLAMA METNİ: “O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: ‘Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum.’” (Elç. 10:34, 35).

 

Pavlus’un Tarsus’a dönmesiyle, Luka’nın Hristiyan kilisesinin ilk dönemi anlatısında ana karakter yine Petrus oluyor. Petrus tüm Yahudiye ve çevre bölgelerde bir nevi gezgin vaiz olarak resmediliyor. Elçilerin İşleri kitapçığı burada iki kısa mucize öyküsü aktarıyor: Eneas’ın iyileştirilmesi ve Tabita’nın (Ceylan) diriltilmesi. Hemen arkasından da 10. bölümdeki Kornelius’un öyküsü geliyor.

 

Diğer uluslardan olanların ihtidası elçisel kilisenin en tartışmalı konusuydu. Kornelius’un vaftizinin ardından başlayan tartışmalar tüm zorlukları çözmekten çok uzak kalmış olsa da, Pentekost’ta yaşananları anımsatan Ruh’un dökülmesi, Petrus’un ve kardeşlerin müjdenin bereketlerinin sadece Yahudilerle sınırlı olmadığına ikna olmalarına yardımcı oldu. Bu arada Antakya’daki kilise de diğer uluslardan olanlara doğru çalışmalara çoktan başlamıştı bile.

 

Bu haftanın konusu yeni ama kısa süren -bu sefer Kral Hirodes yönetimi altında- bir zulüm dönemini ve bunun Pavlus tarafından uygulanan zulümden etkilenmeyen elçiler üzerindeki etkisini de kapsıyor.

 

*11 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

 

 1. DERS

 

5 Ağustos

 

Lidda ve Yafa’da

 

Petrus Yahudiye’nin sahil bölgelerindeki Hristiyan topluluklarını ziyaret ediyordu. Gayesi muhtemelen onlara doktrinsel eğitim vermekti (Elç. 2:42) fakat Allah onu aynı İsa’nın Kendisinin gerçekleştirdiği gibi mucizeler gerçekleştirmek için güçlü bir şekilde kullandı.

 

Elçilerin İşleri 9:32–35 ayetlerini oku. Luka 5:17–26 ayetlerinde anlatılan İsa’nın gerçekleştirdiği mucizeyle, Eneas’ın iyileştirilmesi arasında hangi benzerlikleri görüyorsun?

 

Öykünün kısalığına rağmen, bu mucize bize İsa tarafından iyileştirilen Kefernahumlu felçlinin bildik öyküsünü hatırlatıyor (Luk. 5:17–26). Yatakla ilgili detay bile benzer. Fakat daha da önemlisi, Eneas’ın iyileştirilmesinin sadece Lidda’da değil, Şaron’un sahil kesiminde de yarattığı etkiydi. Mucizenin gerçekliğini kendi gözleriyle doğrulayan birçokları Rabb’e döndü.

 

Elçilerin İşleri 9:36–43 ayetlerini oku. Tabita’nın dirilişi öyküsünün gözden geçir. Onun bu kadar özel olmasının sebebi neydi?

 

Tabita –“ceylan” sözcüğünün Aramice karşılığı; Grekçesi Dorcas– Hristiyan hayırseverliği işleri sayesinde o yörede çok sevilen bir imanlıydı. Onun dirilişinin öyküsü, İsa tarafından gerçekleştirilmiş olan ve Petrus’un tanık olduğu bir mucizeyle, Yair’in kızının diriltilmesiyle (Luk. 8:41, 42, 49–56) benzerlikler gösteriyor. İsa’nın örneğini takip ederek, o da herkesten odayı terk etmesini istedi (bkz. Mar. 5:40). Sonra da diz çöküp dua etti ve ölü yatan kadına “Tabita, kalk” dedi (Elç. 9:40).

 

Elçiler birçok mucize gerçekleştirdi; fakat aslında bunlar Allah’ın elçilerin ellerini kullanarak yaptığı işlerdi (Elç. 5:12). İsa’nın bizzat gerçekleştirdiği mucizelerle benzerlikleri, belki de kiliseye ve bugün bize, asıl önemli olanın aracı değil onun Allah’a olan teslimiyetinin derecesi olduğunu hatırlatmalıdır (bkz. Yu. 14:12). Allah’ın müjdenin davası için bizi kullanmasına tamamen izin verdiğimizde, müthiş şeyler olabilir. Petrus Tabita’yı diriltmekle kalmadı, aynı zamanda bu mucize Yafa’da birçok ihtidaya da neden oldu (Elç. 9:42).

 

Bazı insanlar, burada olduğu gibi, yalnızca gerçek bir mucize görürlerse iman edeceklerini düşünürler. Mucizeler zaman zaman bazı insanları imana yöneltmiş olsa da, Kutsal Kitap mucizeler görüp yine de iman etmeyenlerin öyküleriyle doludur. Öyleyse, bizim imanımız neyi temel almalıdır?

 

PAZAR

 

6 Ağustos

 

Kornelius’un Evinde

 

Petrus Yafa’da Simun adında deri ticareti yapan birinin evinde kaldı (Elç. 9:43). O esnada, Yafa’dan aşağı yukarı kırk kilometre uzaklıktaki Sezariye’de Kornelius adında Romalı bir yüzbaşı yaşıyordu. O ve ev halkı Allah’a ibadet eden dindar kişilerdi, fakat henüz resmi olarak Yahudiliğe bağlı değildiler, yani Kornelius hâlâ diğer uluslardan olan sünnetsiz biriydi. Allah’tan verilen bir görümde, ondan Yafa’ya ulaklar gönderip Petrus’u evine davet etmesi istendi (Elç. 10:1–8).

 

Elçilerin İşleri 10:9–16, 28, 34 ve 35 ayetlerini oku. Petrus ne tecrübe etti ve bunu nasıl yorumladı?

 

Petrus’un görümünün yemek hakkında değil, insanlar hakkında olduğunun anlaşılması çok önemli. Evet öğlen saatiydi, Petrus açtı ve ses ona kesip yemesini söyledi; fakat Allah bu görümü kirli ve temiz hayvanlar arasındaki ayrımı ortadan kaldırmak için değil, Petrus’a müjdenin kapsayıcı karakterini öğretmek için kullandı.

 

Görüm açıkça Petrus’un diğer uluslardan olanlara karşı olan direncini kırma amacı taşıyordu. Petrus’un görüşüne göre, Kornelius’un evine girip onunla paydaşlık ederse, kendisini kirletmiş olacak ve böylece tapınakta ibadet etmek ya da Allah’ın huzuruna çıkmak için uygunsuz hale gelecekti. İlk yüzyılda Yahudiye ve çevre bölgelerden olan Yahudiler, diğer uluslardan olan sünnetsiz kişilerle arkadaşlık etmezlerdi.

 

Sorun şuradaydı ki, dönemin ilahiyatı, her ne kadar bu bakış açısı İsrail’in bir ulus olarak varlığının amacından bir sapma haline gelmiş olsa da, gerçek Allah’a ilişkin bilgiyi dünyaya ulaştırması gereken İsrail topluluğundan diğer uluslardan olanları dışlıyordu.

 

Sünnet İbrahimî antlaşmanın bir işareti olduğu için, diğer uluslardan olan sünnetsiz kişiler ayrımcılığa uğruyor ve hor görülüyorlardı. Sünnet olmayı kabul edip Yahudi olmadıkları sürece, antlaşmadan kaynaklanan nimetlerden herhangi bir pay sahibi olamazlardı. Fakat böyle bir anlayış İsa’nın ölümünün evrensel kapsamıyla bağdaşmıyordu ve ilk imanlılar zamanla bunu anlamaya başladılar.

 

Titus 2:11, Galatyalılar 3:26–28 ve Efesliler 2:11–19 ayetlerini oku. Bu ayetler müjde mesajının evrenselliği hakkında bize ne öğretiyor? Hristiyanların etnik kökene dayanarak herhangi bir topluma karşı önyargı beslemelerinin ne kadar yanlış olduğu hakkında bize ne anlatmalılar?

 

PAZARTESİ

 

7 Ağustos

 

Ruh’un Armağanı

 

Elçilerin İşleri 10:44–48 ayetleri, ilk kilise tarihinin kritik bir anını ortaya koyuyor. Müjde, elçilerden biri tarafından diğer uluslardan olan sünnetsiz birine ilk kez vaaz ediliyordu. Helenistik imanlılardan farklı olarak, elçiler ve diğer Yahudiyeli imanlılar diğer uluslardan olanları kiliseye almaya hazır değildi. İsa İsrail’in Mesih’i olduğuna göre, müjdenin sadece yakında ya da uzaktaki Yahudilerle paylaşılması gerektiğini düşünüyorlardı. Diğer uluslardan olanlar önce Yahudiliğe ihtida etmeli, bundan sonra iman topluluğuna kabul edilmeliydi. Başka bir deyişle, diğer uluslardan olanlar Hristiyan olmak için önce Yahudi olmalıydılar. İlk Yahudi imanlıların değiştirilmesi gereken düşünceleri buydu.

 

Kornelius ve ev halkına verilen diller armağanı, bu anlayışın yanlış olduğunun, Allah’ın gözdeleri olmadığının ve kurtuluş konusunda Yahudilerin de diğer uluslardan olanların da Allah’a eşit mesafede olduğunun açık, görünür bir işaretiydi.

 

Elçilerin İşleri 11:1–18 ayetlerini oku. Yeruşalim’deki kilise Petrus’un Sezariye’deki tecrübesine ne tepki gösterdi?

 

Yahudilerin diğer uluslardan olanlara karşı besledikleri köklü önyargılar, Yeruşalim’deki imanlıların Petrus’u sünnetsizlerle yemek yediği için tenkit etmelerine yol açtı. Yahudi törensel ilkeleriyle, Kornelius ve ailesinin kurtulmasından daha çok ilgiliymiş gibi görünüyorlardı. Korktukları, kilisenin bu tip uygulamalardan ayrılmasının İsrail’in imanını inkâr ettiğinin bir göstergesi olması; Allah’ın hoşnutluğunu kaybedebilecekleri ve kendilerinin de –Yahudi kardeşleri tarafından– İstefanos’u ölüme götüren aynı suçlamalara muhatap olabilecekleriydi.

 

“Mesih’in kilisesinin girmesi gereken tamamen yeni bir çalışma aşamasının vakti gelmişti. Pek çok Yahudi mühtedinin Uluslara karşı kapadığı kapı, şimdi ardına kadar açılacaktı. Ve müjdeyi kabul eden Uluslar, sünnet törenini uygulama zorunluluğu olmaksızın, Yahudi öğrencilerle eşit kabul edileceklerdi.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s. 124.

 

Pentekost gününde olduğu gibi burada da, kendinden geçirici ya da göksel dillerde değil, daha önce bilmedikleri dillerde konuştular. Bu kez yalnızca amaçları farklıydı: elçiler için armağan kilisenin dünya müjdeciliğini hedefliyorken, Kornelius için Allah’ın lütfunun diğer uluslardan olanlarda bile çalıştığının bir teyidi işlevini gördü.

 

SALI

 

8 Ağustos

 

Antakya’daki Kilise

 

Kornelius’un ihtidasıyla motive olan Luka, müjdenin diğer uluslardan olanlar arasındaki ilk yayılışını anlatmak için Petrus’un hizmeti konusuna kısa bir ara veriyor.

 

Elçilerin İşleri 11:19–26 ayetlerini oku. Bazı mültecilerin Yeruşalim’den Antakya’ya gelmesiyle ne oldu?

 

Elçilerin İşleri 11. bölümün bu kısmı, 8. bölümdeki Pavlus’un zulmü konusuna atıfta bulunuyor. Böylelikle, Yahudiye ve başka yerde önceki gelişmeler meydana gelirken, Yeruşalim’i terk etmeye zorlanan Helenistik imanlılardan bazıları müjdeyi Yahudiye sınırlarının çok ötesine yayıyorlardı.

 

Luka, mültecilerin Yahudi kardeşlerine ve Helenistlere vaaz etmeye başladığı ve sonuç olarak birçoklarının imanı kabul ettiği, Suriye’deki büyük Antakya şehrinden özellikle bahsediyor. Yani, Elçilerin İşleri 1:8 ayetinde İsa’nın verdiği görev, bu Helenistik Yahudi Hristiyanların çabalarıyla yerine getiriliyordu. Onlar diğer uluslardan olanlara müjdeleme hizmetinin gerçek kurucuları haline geldiler.

 

Kilisenin Antakya’daki başarısı karşısında, Yeruşalim’deki elçiler durumu değerlendirmek üzere Barnaba’yı oraya göndermeye karar verdiler. Müjdenin ilerlemesi için büyük fırsatlar gören Barnaba, Pavlus’un çok önemli bir yardımcı olabileceğini hissederek, onu aramaya Tarsus’a gitti.

 

Barnaba haklıydı. Pavlus’la birlikte çalıştığı yıl boyunca, çoğunlukla diğer uluslardan olan büyük kalabalıklar müjdeyi duyabildi. Onların İsa Mesih’ten bahsederkenki coşkun halleri, oradaki imanlılara ilk kez “Hristiyan” (Elç. 11:26, KM, Candemir, Cosmades) adı verilmesine neden oldu. Hristiyanlar olarak “çağrılmaları” bu sözün kiliseden olmayanlar tarafından, muhtemelen alay amaçlı olarak uydurulduğuna işaret ediyor, çünkü imanlılar kendilerine “kardeşler” (Elç. 1:16), “öğrenciler” (Elç. 6:1) hatta “kutsallar” (Elç. 9:13) diyorlardı. Elçilerin İşleri kitapçığı yazılana kadar olan dönem içinde “Hristiyan” yaygın bir unvan haline geldi (Elç. 26:28) ve Luka da bunu onaylıyor gibi. “Hristiyan” Mesih’in bir izleyicisi ya da yandaşı anlamına geliyor.

 

Bir “Hristiyan” olarak çağrılmak senin için ne ifade ediyor? Peki yaşamın gerçekten Hristiyan mı? Yani, gerçekten önemli olan konularda, Hristiyan olmayanlardan ne kadar farklı yaşıyorsun?

 

ÇARŞAMBA

 

9 Ağustos

 

Hirodes’in Zulmü

 

Tekrar Yahudiye’ye döndüğümüzde, Kral Hirodes’in Yuhanna’nın erkek kardeşi ve Zebedi’nin oğlu olan Yakup’u (Mar. 1:19) öldürtmesi anlatısıyla karşılaşıyoruz. Petrus’a da aynısını yapmak istiyordu.

 

Elçilerin İşleri 12:1–4 ayetlerini oku. Bu, ilk kilisenin karşılaştığı zorluklarla ilgili bize ne öğretiyor?

 

Burada bahsedilen Kral Hirodes, Yahudiye’yi MS 40–44 arasında yönetmiş olan, büyük Hirodes’in torunu (Mat. 2:1) 1. Agrippa’dır. Agrippa, dindarlık gösterisinin bir sonucu olarak Yahudi tebaası, özellikle de Ferisiler arasında sevilmeye başlamıştı. Elçilerden bazılarına saldırarak Yahudilerin gözüne girmeye çalışması, onun hakkında diğer kaynaklardan öğrendiklerimizle birebir örtüşüyor.

 

Yakup’un öldürülmesi Agrippa’nın gündemini yerine getirmekte etkili olunca, Petrus’u da öldürtmeyi tasarladı. Petrus tutuklandı ve her biri dört askerden oluşan dört takım askerin gözetimine bırakıldı, dört takımdan her biri gecenin dörtte birlik kısımlarının nöbetini tutuyordu. O gece Petrus’un yanında dört asker bulunuyordu: her iki yanındaki birer askere zincirliydi ve iki asker de kapıyı tutuyordu. Bu kadar aşırı önlem alınmasının sebebi, şüphesiz bir süre önce Petrus’a (Yuhanna ile birlikte) olan şeyin yeniden gerçekleşmesini önlemekti (Elç. 5:17–20).

 

Elçilerin İşleri 12:5–18 ayetlerini oku. Kardeşlerin dualarına cevaben ne gerçekleşti?

 

Agrippa’nın Petrus’u yargılayıp infaz etmeyi planladığı günden önceki gece, Petrus bir kez daha mucizevî bir şekilde bir melek tarafından serbest bırakıldı.

 

Sonrasında ise konu Agrippa’nın Sezariye’deki ölümüne geliyor (Elç. 12:20–23). Ölüm sebebi belirlenmeye çalışıldı (karınzarı iltihabı, ülser, hatta zehir); fakat Luka açıkça kralın ilahî hükümle öldürüldüğünü söylüyor.

 

Yakup öldürüldü, Petrus kurtarıldı ve Hirodes ilahî hükümle yüz yüze geldi. Bazı olaylarda adaleti görüyoruz, diğerlerindeyse bu şekilde görünmüyor. Bu bize tüm sorularımızın cevapları olmadığı ve anlamadıklarımız konusunda neden imanla yaşamamız gerektiği hakkında ne öğretmeli?

 

PERŞEMBE

 

10 Ağustos

 

EK ÇALIŞMA: “Elçilerin İşleri 10. bölümde, Kornelius ve yanındakilerin ihtidasıyla sonuçlanan, göksel meleklerin hizmetinin bir diğer örneğine tanık oluyoruz. Bu bölümler [8–10] okunmalı ve özel bir dikkat uyandırmalı. Bu bölümlerde göğün, canları kurtarma işinde çaba sarf eden Hristiyan’a, birçoklarının sandığından çok daha yakın olduğunu görüyoruz. Ayrıca, Allah’ın her bir insanı gözettiği ve herkesin kardeşlerini Rabb’in yeryüzündeki işini gerçekleştirmek için kullandığı birer araç olarak görmesi gerektiği derslerini de bu bölümlerden öğrenmeliyiz.”—Ellen G. White Yorumları, The SDA Bible Commentary [Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi], cilt 6, s. 1059.

 

“Kilise dua ettiğinde, bu onu ıstıraba ve şehitliğe maruz kalmaktan muaf tutmasa da, Allah’ın gayesi ilerleyecek ve O’nun düşmanlarının hayalleri suya düşecektir; Luka’nın müjdenin zaferine olan inancı bütünüyle gerçekçiydi ve Allah’ın sözü zincirlenmemiş olsa da, onun hizmetkârlarının acı çekebileceğinin ve tutsak edilebileceğinin farkındaydı.”—I. Howard Marshall, The Acts of the Apostles [Elçilerin İşleri] (Grand Rapids: Eerdmans, 1980), s. 206, 207.

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Kornelius şöyle tanımlanıyor: “Dindar bir adamdı. Hem kendisi hem de bütün ev halkı Tanrı’dan korkardı. Halka çok yardımda bulunur, Tanrı’ya sürekli dua ederdi” (Elç. 10:2). Petrus’la tanışmadan çok öncesinden beri Allah’ın Ruh’unun Kornelius’ta çalıştığı anlaşılıyor. Dindar yaşamı Allah’ın müjde mesajıyla ona ulaşması için bir fırsat olmuş olabilir mi? Onun öyküsünde bizim için nasıl bir ders var?

 

Derste Pazartesi gününün son sorusuna dönün ve kendinize şu soruyu sorun: İçinde yaşadığınız, Hristiyanların beslememesi gereken türde bir etnik gerginliği besleyen kültürel, sosyal ve politik şartlar nelerdir? Başka bir deyişle, gerektiğinde Hristiyanlar olarak hepimiz geçmişimizin ve kültürümüzün üzerine nasıl yükselebiliriz?

 

Verdiği zararlara rağmen, Pavlus’un eziyet etme çabaları sonunda yararlı bir etki doğurdu: Antakya’ya gelen mülteciler Yahudilere ve Helenistlere vaaz etmeye başladılar. Derste Allah’ın berekete çevirdiği kişisel bir acı ve ıstırap tecrübeni paylaş.

 

Yakup İsa’nın en yakın öğrencilerinden biriydi (Mar. 5:37, 9:2, 14:33), buna rağmen Onikiler içinde ilk şehit edilen o oldu. Kutsal Kitap’ta haksız bir biçimde eziyete maruz kalan imanlı insanlara dair başka hangi örnekleri görüyoruz? Bu öykülerden kendimiz için acılar sorununun bütünüyle ilgili hangi dersleri çıkarmalıyız?

 

CUMA

 

11 Ağustos

 

Kabus İlleti

 

Andrew McChesney, Adventist Misyonu

 

Tayvan’ın başkenti Taipei’de, emekli bir yönetici asistan Helen Yen, kendisini ürküten bir rüya gördü. Rüyada bir yere gidiyordu ve eve dönüş yolunu bulamadığını fark etmişti. Bu kabus gecelerce ona eziyet etti.

 

Helen gündüz saatlerinde daha mutluydu. Kocasıyla, yetişkin çocuklarıyla ve torunuyla vakit geçiriyordu. Tayvan Adventist Hastanesi’ndeki ücretsiz menopoz okuluna gitmeye başladı.

 

Helen derslerde, Sung Shan Yedinci Gün Adventist Kilisesi’nin yeni bir topluluk müjdeleme programı için gönüllüler aradığını duydu. Kilise, Çarşamba ve Perşembe günü verilen yemek ve Kutsal Kitap derslerinin yanında Salı günleri Alzheimer hastalığı üzerine bir kurs açmayı planlıyordu.

 

“Her zaman toplulukta gönüllülük yapmak istemiştim,” dedi Helen kilisedeki bir röportajda. Ama bu kiliseye henüz yeni geldim ve pastör beni mutfakta yardım etmeye davet etti.”

 

Helen Salı günleri sabah 6’da Alzheimer okulunda satılması için ekmek pişirmeye kiliseye gitti. Kilisenin 180 üyesine de sunulan ekmek, Adventist Kilisesi’nin Tayvan Konferansı tarafından sağlanan müjdeleme fonuna da destek oluyor.

 

Helen, gönüllü olmanın kendisine yeni bir haz ve tatmin duygusu verdiğini söyledi. Hafta içi her gün kiliseye gitmeye başladı ve kısa süre içinde müjdeleme programını denetleyen pastörün eşi, Brenda Huang’ın yönettiği Kutsal Kitap derslerine katıldı. Hayatı boyunca Pazar günü kilisesine giden Helen, Yedinci Gün Sebtinin kutsallığını ilk defa duydu.

 

“Kalbimde tuhaf bir şey hissettim,” dedi Helen. Bu yeni bilgileri keşfettikten sonra eskisi gibi yaşamaya devam edemem.”

 

Her Seb,t Adventist kilisesinde ibadet etmeye başladı. 20 diğer gönüllü ile birlikte çalıştığı için hayatı diğer yönlerden de değişiyordu.

 

“Hayatımda büyük değişimler gördüm,” dedi. “Önceden, ‘Çok bereketlendim çünkü bir kocam, çocuklarım ve bir torunum var,’ diye düşünürdüm. Ama sonra fark ettim ki hayatta bundan daha fazlası var. Tanrı’yı öğrendim ve ve öğrendiğim şeyi herkesle paylaşmak istiyorum.”

 

Helen gönüllü olmaya başladıktan neredeyse iki yıl sonra vaftiz olarak kiliseye katılmaya hazırlanıyor.

 

“Helen bizim ilk meyvemiz,” dedi kilisenin pastörü Raymond Ko.

 

Müjdeleme programının sonucu olarak kilisenin Sebt hizmetlerini toplam 300 kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

 

Helen bir senedir sürekli evinin yolunu bulamadığı aynı kabusu görüyordu. “Ama bu kiliseye geldikten sonra artık o rüyayı görmedim,” dedi. Fark ettim ki Yedinci Gün Adventistliğinin gerçeği eve, cennete giden yolmuş.”

 

Sizlerin Sebt Okulu misyon bağışları, Helen Yen(soldaki)’i vaftiz olmaya teşvik eden program gibi topluluk müjdeleme programlarını destekliyor.*11–17 Ağustos

 

Pavlus’un ilk Müjdeleme Yolculuğu
Sebt Günü

 

KONUYLA İLGİLİ METİNLER: Elç. 13, 2Ko. 4:7–10, Rom. 10:1–4, Rom. 3:19, Elç. 14:1–26, Rom. 9–11.

 

HATIRLAMA METNİ: “Dolayısıyla kardeşler, şunu bilin ki, günahların bu Kişi aracılığıyla bağışlanacağı size duyurulmuş bulunuyor. Şöyle ki, iman eden herkes, Musa’nın Yasası’yla aklanamadığınız her suçtan O’nun aracılığıyla aklanır”(Elç. 13:38, 39).

 

Kesinlikle, müjde Yahudilere gittiği gibi diğer uluslardan olanlara da gitmeliydi. İlk Yahudi Hristiyanların yavaş yavaş fakat emin olarak kavramaya başladıkları mesaj buydu.

 

Diğer uluslardan olanların büyük sayılarda imana katılmalarına dair elimizdeki en eski açık bilgi Antakya’yla ilişkili. Başka bir deyişle, Antakya her ne kadar kalabalık bir Yahudi imanlı grubuna sahip olsa da (Gal. 2:11–13), diğer uluslardan olanların ilk kilisesi burada kuruldu. Kurucularının müjdeci gayretleri ve Barnaba ile Pavlus’un gelişinin itici gücü sayesinde oradaki kilise hızla büyüdü ve Yahudiye dışındaki ilk önemli Hristiyan merkezi haline geldi. Hatta bazı konularda Yeruşalim’deki kiliseyi geçti.

 

Elçiler halen Yeruşalim’de yerleşikken, Antakya Hristiyan müjdeciliğinin doğum yeri oldu. Pavlus üç müjdeleme yolculuğuna da buradan ve başlangıçta bölge yerlisi imanlıların sağladığı destekle çıktı. Onların bağlılığı sayesinde Hristiyanlık İsa’nın amaçladığı haline ulaşabildi: müjdenin “her ulusa, her oymağa, her dile, her halka” (Va. 14:6) yayıldığı bir dünya dini.

 

*18 Ağustos Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

 

 1. DERS

 

12 Ağustos

 

Salamis ve Baf

 

Elçilerin İşleri 13. bölümde Luka, iki bölümü (Elç. 13, 14) tümüyle kapsayan Pavlus’un ilk müjdeleme yolculuğunu sunmak için gözlerimizi yeniden Antakya’ya çeviriyor. Buradan kitapçığın sonuna kadar, odağımız artık Pavlus ve onun diğer uluslardan olanlara yönelik müjdeleme çalışmaları üzerindedir.

 

Bu, Elçilerin İşleri kitapçığındaki maksatlı ve bir kilise tarafından dikkatle planlanmış ilk müjdeleme çalışması; fakat Luka buradaki çabanın imanlıların kendi girişimi olmadığını, Allah’tan kaynaklandığını altını çizerek belirtiyor. Mesele şu: Allah ancak kendimizi O’nun bizi kullanabileceği bir konuma kendi irademizle yerleştirdiğimizde çalışabilir.

 

Elçilerin İşleri 13:1–12 ayetlerini oku. Luka, Barnaba ile Pavlus’un Kıbrıs’taki faaliyetleriyle ilgili hangi temel noktaları vurgulamak istiyor?

 

Şefaat duası ve oruç ile geçen bir süreden sonra sıra müjdecilerin yola çıkmasına geldi; bu bağlamda, el koyma aslında bir takdis eylemi, ya da mevcut görev için Allah’ın lütfuna emanet edilmeydi (Elç. 14:26).

 

Kıbrıs adası Akdeniz’in kuzeydoğu köşesindedir ve Antakya’dan çok uzakta değildir. İşe başlamak için uygun bir yerdi, zira hem Barnaba Kıbrıslıydı hem de müjde adaya çoktan ulaşmıştı. Buna rağmen tabii ki yapılacak daha çok iş vardı.

 

Kıbrıs’a vardıklarında Barnaba ve Pavlus –ve onlarla birlikte olan Barnaba’nın kuzeni Yuhanna Markos (Elç. 15:39, Kol. 4:10)– Salamis’in havralarında vaaz etmeye başladılar. Bu Pavlus’un normal uygulamasıydı: diğer uluslardan olanlara yönelmeden önce ilkin havralarda vaaz etmek. İsa İsrail’in Mesih’i olduğuna göre, müjdeyi önce Yahudilerle paylaşmaktan daha doğal bir şey yoktu.

 

Salamis’ten sonra başkent Baf’a varıncaya kadar, yol boyunca (tahmin edebileceğimiz üzere) vaaz ederek batıya doğru ilerlediler. Anlatı bundan sonra iki kişi etrafında dönmeye başlıyor: Yahudi bir büyücü olan ve Elimas adıyla da tanınan Baryeşu ile, Romalı bölge valisi Sergius Pavlus. Öykü müjdenin nasıl da birbirine zıt tepkilerle karşılaştığına güzel bir örnek oluşturuyor: bir yanda açık düşmanlık; diğer yandaysa diğer uluslardan olan çok saygın kişilerce içten bir kabulleniş. Elçilerin İşleri 13:12 ayetinde kullanılan dil açıkça dönüşümü ima ediyor.

 

Bu öyküde nasıl olup da bir Yahudi gerçeğe direnirken, diğer uluslardan olan birinin onu kabullendiğini düşün. Bu, “mevcut gerçekle” diğer Hristiyan mezheplerinden olanlara ulaşmanın, hiç imanı olmayanlara ulaşmaktan bazen neden daha zor olduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olabilir?

 

PAZAR

 

13 Ağustos

 

Pisidya Sınırındaki Antakya: 1. Bölüm

 

Pavlus ve yoldaşları Kıbrıs’tan denize açılarak, bugün Türkiye’nin güney sahillerinde bulunan Pamfilya bölgesinin Perge Kenti’ne doğru yola çıktılar. Pisidya sınırındaki Antakya’ya doğru yollarına devam etmeden önce, Luka iki çok önemli değişiklikten bahsediyor: birincisi, Pavlus önde gelen karakter oluyor (buraya kadar öncelikle bahsedilen hep Barnaba’ydı), ikincisi, Luka Pavlus’un Yahudi ismini (“Saul”) kullanmayı bırakıp ondan sadece “Pavlus” olarak bahsetmeye başlıyor (Elç. 13:9). Bunun muhtemel sebebi o andan itibaren Pavlus’un kendisini çoğunlukla Greko-Romen bir ortamda bulacak olmasıydı.

 

Elçilerin İşleri 13:13 ayetinde Yuhanna Markos’un Yeruşalim’e döndüğü belirtiliyor. Yuhanna Markos’un neden onları terk ettiğine dair bilgiyi metinde bulamıyoruz. Ellen G. White, önlerindeki zorluklar yüzünden korkuya kapılan ve umudu kırılan “Markos’un gözü korktu[ğunu], tüm cesaretini kaybederek ilerlemeyi reddetti[ğini] ve Yeruşalim’e döndü[ğünü]” yazıyor—Elçilerin İşleri, s. 154. Allah hiçbir zaman kolay olacağına dair söz vermedi. Akrsine, Pavlus en başından beri İsa için hizmetinin çok acılar barındıracağını biliyordu (Elç. 9:16), fakat tümüyle Allah’ın kudretine güvenmeyi öğrenmişti, gücünün sırrı da tam olarak burada yatıyordu (2Ko. 4:7–10).

 

Elçilerin İşleri 13:38 ayetini oku. Pavlus’un Antakya havrasındaki mesajının özü neydi?

 

Elçilerin İşleri 13:16–41 ayetleri Pavlus’un Yeni Ahit’te kaydedilmiş ilk vaazını içerir. Tabii ki bu Pavlus’un verdiği ilk vaaz değildi, burada yazılanların onun söylediklerinin sadece kısa bir özeti olduğuna da şüphe yok.

 

Vaaz üç ana bölümden oluşuyor. Allah’ın İsrail’i seçmesi ve Davut’un krallığı hakkındaki ortak inançlarla başlıyor (Elç. 13:17–23); bu kısım kendisini dinleyen Yahudilerle bir temas noktası oluşturma amacı taşıyordu. Bundan sonra, İsrail’e kurtuluş getirecek olan Davut’un soyundan gelen kişiye ilişkin Allah’ın vaatlerinin yerine gelişi olarak İsa’yı tanıtıyor (Elç. 13:24–37). Sonuç bölümü ise İsa aracılığıyla sunulan kurtuluşu reddedenlere bir uyarı niteliğinde (Elç. 13:38–41).

 

Vaazın zirvesi, Pavlus’un aklanmayla ilgili mesajının özünü içeren 38. ve 39. ayetler. Bağışlanma ve aklanma Musa’nın yasası aracılığıyla değil, sadece İsa aracılığıyla mümkün. Bu bölüm yasanın yürürlükten kaldırıldığını söylemiyor. Sadece Yahudilerin ondan bekledikleri şeyi, yani aklanmayı gerçekleştiremediğini vurguluyor (Rom. 10:1–4). Bu ayrıcalık yalnızca İsa Mesih’e aittir (Gal. 2:16).

 

Kurtuluşun sadece İsa aracılığıyla olması ne demektir? Allah’ın ahlâki yasasını yerine getirme gerekliliğini, yasanın aklama yetisine sahip olmaması gerçeğiyle nasıl bağdaştırıyorsun?

 

PAZARTESİ

 

14 Ağustos

 

Pisidya Sınırındaki Antakya: 2. Bölüm

 

Elçilerin İşleri 13:38 ve 39 ayetleri, önemli bir doktrinsel kavram olan yasanın aklama yetisinin olmaması konusunu açıklıyor. Ahlâki emirlerinin bağlayıcı yapısına rağmen, yasa aklanmayı sağlamak için yeterli değildir, çünkü onu tutanlarda kusursuz itaat sağlayamamaktadır (Elç. 15:10, Rom. 8:3). Yasa bizde kusursuz itaati sağlayabilseydi bile, bu kusursuz itaat geçmiş günahlar için bir kefaret olamazdı (Rom. 3:19; Gal. 3:10, 11). Bu nedenle aklanma, kısmen bile olsa, kazanılamaz. Onu ancak hak etmediğimiz bir armağan olan İsa’nın kefaret edici kurbanlığına iman yoluyla alabiliriz (Rom. 3:28, Gal. 2:16). Hristiyan yaşamındaki merkeziliğine rağmen, itaat bize kurtuluşu sağlayamaz.

 

Elçilerin İşleri 13:42–49 ayetlerini oku. Havra Pavlus’un mesajını nasıl karşıladı?

 

Pavlus konuşmasını sert bir biçimde sonlandırmış olmasına rağmen, havradaki kişilerin çoğu gayet olumlu tepki gösterdi. Fakat ertesi Sebt günü işler tamamen tersine döndü. Müjde mesajını reddeden “Yahudilerin” havra önderleri, yani resmi Yahudiliği temsil eden kişiler olması kuvvetle muhtemel. Luka onların Pavlus’a karşı acımasız tavırlarını kıskançlıklarına bağlıyor.

 

Eski dünyada, Yahudiliğin tektanrıcılık, yaşam tarzı ve hatta Sebt günü gibi bazı yönleri Yahudi olmayanlara çok çekici gelebiliyordu, birçoğu da mühtediler olarak Yahudi inancına dahil oldular. Fakat sünnet ciddi bir engel oluşturuyordu, zira barbarca ve iğrenç bir uygulama olarak görülüyordu. Dolayısıyla diğer uluslardan olan pek çok kişi Allah’a ibadet etmek için havralara katılıyor, fakat resmen Yahudiliğe dönmüyorlardı. Bunlar “Tanrı’dan korkanlar” olarak biliniyorlardı, Pavlus’un mesajının halk arasında yayılmasına yardım edenler de Antakya kilisesinin mühtedileriyle birlikte muhtemelen bu Tanrı’dan korkanlardı (Elç. 13:16, 43), sonuçta çok fazla insan gelmeye başladı. Önce Yahudiliğe bağlanmak zorunda olmadan kurtuluşu tecrübe edebilme imkânı, şüphesiz birçoklarına bilhassa çekici gelmişti.

 

Bu, Yahudi önderlerin kıskançlığını anlamamıza yardımcı olabilir. Onlar müjdeyi reddederek kendilerini Allah’ın kurtuluşundan mahrum bırakmakla kalmıyor, aynı zamanda Pavlus ve Barnaba’ya tüm dikkatlerini Allah kurtarma planına kendilerini dahil ettiği için sevinen ve O’nu öven diğer uluslardan olanlara çevirme özgürlüğünü tanımış oluyorlardı.

 

SALI

 

15 Ağustos

 

Konya

 

Antakya’daki Yahudi önderlerin kışkırtmasıyla, yerel yöneticiler Pavlus ve Barnaba’ya karşı bir kalabalık ayaklandırıp onları şehir dışına kaçmak zorunda bıraktılar (Elç. 13:50). Fakat öğrenciler sevinç ve Kutsal Ruh’la doluydu (Elç. 13:52). Müjdeciler bundan sonra Konya’ya doğru yola koyuldular.

 

Elçilerin İşleri 14:1–7 ayetlerini oku. Pavlus ile Barnaba’nın Konya’daki faaliyetlerinin sonucu ne oldu?

 

Pavlus ile Barnaba diğer uluslardan olanlara yönelmeden önce ilk olarak Yahudilere hitap etme alışkanlıklarını Konya’da da devam ettirdiler. Pavlus’un Antakya’daki vaazı (Elç. 13:16–41) hizmetlerinde Yahudilere verilen önceliğin arkasındaki temel sebebi ortaya koyuyor: tüm ihtiva ettiği şeylerle birlikte İsrail’in seçilmesi (Rom. 3:2; 9:4, 5) ve Allah’ın Davut’un soyundan bir Kurtarıcı vaadini yerine getirmesi. Birçok Yahudi’nin müjdeyi reddetmesine rağmen, Pavlus Yahudilerin ciddi sayıda ihtidasına dair umutlarını hiç kaybetmedi.

 

Romalılar 9–11 bölümlerinde Pavlus “İsrail soyundan gelenlerin hepsi[nin] İsrailli sayılma[yacağını]” (Rom. 9:6) ve Yahudilerin bir kısmının inanmalarının dahi yalnızca Allah’ın merhameti sayesinde olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Allah Kendi halkını reddetmemiştir, fakat “şimdiki dönemde de Tanrı’nın lütfuyla seçilmiş küçük bir topluluk vardır” (Rom. 11:5). Pavlus bir gün Yahudilerin daha büyük bir kısmının İsa’ya iman edeceğine inanmasına rağmen, müjdeyi diğer uluslardan olanlara duyurmayı sürdürdü.

 

“Pavlus’un Romalılar 9–11 bölümlerindeki savı, Elçilerin İşleri anlatısında bahsedilen yürüttüğü müjdeleme stratejisine ek bir açıklama getiriyor ve her nesilden Hristiyanı iman etmeyen Yahudilere tanıklıkta bulunmanın teolojik önemiyle yüzleştiriyor.”—David G. Peterson, The Acts of the Apostles [Elçilerin İşleri] (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), s. 401.

 

Durum Antakya’dakinden çok da farklı değildi. Hem Yahudilerin hem de diğer uluslardan olanların Pavlus’un vaazına ilk tepkisi bir hayli olumluydu, fakat yine, iman etmeyen Yahudiler, muhtemelen yerel Yahudi topluluğunun önderleri, diğer uluslardan olanları kışkırtıp zihinlerini müjdecilere karşı zehirleyerek halk arasında bölünmeye yol açtılar. Düşmanları Pavlus ile Barnaba’ya saldırıp onları linç etmeyi tasarlarken, müjdeciler şehirden ayrılıp bir sonrakine doğru yol almaya karar verdiler.

 

Yahudi halkının müjdeyi sadece duyması değil, onun İsa’nın adını taşıyanlar arasında yaşandığına tanık olması gerekiyor. Yahudi tanıdıkların varsa, onlara nasıl bir tanıklık sunuyorsun?

 

ÇARŞAMBA

 

16 Ağustos

 

Listra ve Derbe

 

Pavlus ile Barnaba’nın ziyaret ettiği bir sonraki yer, Listra adında, Konya’nın yaklaşık otuz kilometre güneybatısında yer alan gözlerden uzak bir köydü. Orada bir miktar zaman geçirmiş olmalarına rağmen (Elç. 14:6, 7, 15), Luka yalnızca bir öykü ve bunun gelişmelerini aktarıyor: doğuştan kötürüm olan ve muhtemelen dilencilik yapan bir adamın iyileştirilmesi.

 

Elçilerin İşleri 14:5–19 ayetlerini oku. Pavlus’a verdikleri tepki insanların cehalete ne kadar batmış oldukları hakkında neyi ortaya çıkarıyor?

 

İnsanlar mucizeden o kadar etkilenmişlerdi ki, Pavlus ve Barnaba’yı tanrılar sandılar: Barnaba’yı Grek panteonunun baş tanrısı Zeus, Pavlus’u da Zeus’un yardımcısı ve sözcüsü Herrmes olarak gördüler. Hatta insanlar onlara kurban sunmak istediler.

 

Daha önce Latin şair Ovidius (mö 43–ms 17/18) yine bu iki tanrının insan suretine bürünerek aynı bölgede (“Frigya’nın tepeleri”) bir kasabayı ziyaret ettikleri ve dinlenecek bir yer aradıkları efsanesini kayda geçirmişti. Efsaneye göre yaşlı ve mütevazı bir çift onlara iyi davranmış ve konukseverlik göstermiş; diğer insanlar ise aldırış etmemişti. Kılık değiştiren misafirlere gösterdikleri nezaket ve konukseverlikleri sayesinde çiftin evi bir tapınağa, kendileri de rahiplere dönüştürülürken, kasabanın kalanı tamamen yok edilmişti (Metamorphoseon [Dönüşümler] 611–724).

 

Bölgede yayılmış olan böyle bir öykü varken, insanların Pavlus’un mucizesine gösterdiği tepki şaşırtıcı değil. Öykü, halkın müjdecileri neden örneğin şifa tanrısı Asklepios değil de o iki tanrı sandığını açıklamaya da yardımcı oluyor. Fakat Pavlus ile Barnaba kendilerine yanlış ibadette bulunulmasını durdurmayı başardılar. Sonunda Antakya ve Konya’dan gelen bazı düşmanlar durumun tamamen tersine dönmesine yol açtılar, böylece Pavlus taşa tutuldu ve öldü sanılarak bırakıldı.

 

Elçilerin İşleri 14:20–26 ayetlerini oku. Pavlus ile Barnaba yolculuklarını nerede bitirdiler? Geri dönerken ne yaptılar?

 

Pavlus “Tanrı’nın Egemenliği’ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir” (Elç. 14:22) dedi. Bunun anlamı nedir? Onun orada söylediğini (eğer olduysa) sen ne şekilde tecrübe ettin? En önemlisi, karşılaştığın her türlü “sıkıntı”dan imanda büyümeyi nasıl öğrenebilirsin?

 

PERŞEMBE

 

EK ÇALIŞMA: “Mesih, yeryüzündeki hayatı boyunca Yahudileri dışlayıcılıklarından kurtarmaya çalıştı. Yüzbaşının ve Suriye-Fenikeli kadının ihtidaları, O’nun onaylanmış İsrail halkının dışında doğrudan çalışmasının örnekleridir. Müjdeyi topluluklar halinde memnuniyetle kabul eden ve anlaşılabilir imanın ışığı için Allah’ı yücelten diğer Uluslar arasında etkin ve sürekli çalışma yapmanın zamanı artık gelmişti. Yahudilerin inançsızlığı ve fesatlığı Allah’ın gayesini yoldan saptırmadı; çünkü eski zeytin ağacına yeni bir İsrail aşılanmıştı. Havralar elçilere kapanmıştı; ancak evlerin kapıları onlar için ardına kadar açıldı, ayrıca diğer Ulusların kamu binaları da içinde Allah’ın sözü vaaz edilmek üzere kullanıldı.”—Ellen G. White, Sketches from the Life of Paul [Pavlus’un Yaşamından Hikâyeler], s. 51.

 

“Pavlus ile Barnaba tüm müjdecilik çalışmalarında Mesih’in gönüllü fedakârlık ve canlar için sadakatle ve ciddiyetle çalışma örneğini izlemeye uğraştılar. Tamamen uyanık olarak, gayretle, yorulmak bilmeden, kendi isteklerini yerine getirmeye ve rahatlıklarını sağlamaya çalışmadan, duayla ve heyecanla, durmaksızın çalışarak gerçeğin tohumlarını ektiler. Ve tohumları ekerken, elçiler müjdenin yanında yer alan herkese tarifsiz değerdeki pratik talimatları vermeye özen gösteriyorlardı. Bu içtenlik ve Allah korkusu ruhu, yeni öğrencilerin zihinlerinde müjde mesajının önemine ilişkin kalıcı bir etki bırakıyordu.”—Ellen G. White, Elçilerin İşleri, s.169.

 

TARTIŞMA SORULARI:

 

Yuhanna Markos’un işler zorlaştığında onları terk etmesi üzerinde biraz daha düşün. Barnaba onu yeniden kullanmak istediğinde, buna karşı çıkan Pavlus’la aralarında Yuhanna Markos hakkında anlaşmazlık çıktı (bkz. Elç. 15:37). Fakat yıllar sonra Pavlus şunları yazdı: “Markos’u alıp beraberinde getir, yapacağım hizmette bana yardım eder” (2Ti. 4:11). Burada bizim için, bazı durumlarda çağrılarına sadık kalmayan kişilerle ilgili hangi dersler mevcut?

 

Pavlus ve Barnaba’nın kendilerini tanrılar sanan Listralılara verdikleri cevabı gözden geçir (Elç. 14:14–18). Allah’ın yaptığı bize mal edilerek övgüyle karşılaştığımızda nasıl cevap verebiliriz?

 

Elçilerin İşleri 14:21–23 ayetlerini oku. Pavlus ve Barnaba’nın örneğini temel alarak, yeni mühtedilerin imanlarını güçlendirmek ya da desteklemek için birey olarak ve kilise olarak ne yapabiliriz?

 

Uzun zamandır benimsediğimiz insan ürünü geleneklerin, hatta inançlarımızın, Pavlus’a düşmanlık eden din önderlerinde olduğu gibi, gerçeğin içinde ilerlememize engel olmalarına izin vermediğimizden nasıl emin olabiliriz?

 

CUMA

 

17 Ağustos

 

18 Ağustos

 

Müjdeye karşı Pornografi

 

Takahashi Toru

 

Shizuoka’nın güneyindeki Japon şehrinde Adventist kitapları satmak için kapı kapı dolaştığım için gün çok uzun ve heves kırıcıydı. Kimse bir kitap almak istemedi.

 

Günün sonuna yaklaşırken kendimi aniden tuhaf ve karanlık bir sokakta buldum. Endişeli bir şekilde en yakın eve doğru yürüdüm. Pornografik dergiler bahçede dağılmıştı. Dergi yığınları ön kapının yanında yığılmıştı. Her yerde dergiler vardı.

 

Geriye çekildim. Korktum ve kaçmak istedim. Sonra paniğe kapıldım.

 

“Merhaba, ben Takahashi Toru!” diye eve doğru bağırdım. “Yedinci Gün Adventist Kilisesi’nden geliyorum ve hayatınızı değiştirecek kitaplarım var!”

 

Gençlik Telaşı adında bir öğrenci basılı yayın müjdecilik programı bu konuşmayı yapmamız için bizi eğitti. Panik olduğumda bu konuşmadaki cümleleri söyleyiverdim.

 

Evin ön kapısı açıldı ve aşırı derecede obez bir adam dışarı çıktı.

 

Hala konuşmaya devam ederek sordum, “Bir sağlık kitabı almak ister misiniz?”

 

Adamın “Hayır,” demesini bekliyordum ve koşmaya hazırlanıyordum.

 

Ama adam, sesi yoğun bir kalınlıkta gümbürdeyerek, “Evet, bir sağlık kitabı almak isterim,” dedi.

 

Gergin bir şekilde küçük bir müjde kitabı uzattım. Adam kitabı aldı ilgiyle içini açtı.

 

“Evet, bunu almak istiyorum,” dedi, biraz para uzatarak.

 

Satıştan sonra kaçtım. Korkmuştum ve uzaklaşmak istemiştim. Koşarken o adam için dua ettim ve beni koruduğu için Tanrıya şükrettim.

 

Sonra aniden durdum. Aydınlanmıştım. Kalbim o adamın bahçesi kadar kirliydi. Ama İsa yine de kalbime girmiş ve umut vermişti. İsa şöyle dedi, “Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım” (Hezekiel 36:26).

 

Sokakta dikilirken minnet duydum. Kalbime girdiği için İsa’ya karşı çok minnettar hissettim. Bu yeni keşfettiğim minnettarlıkla en yakın eve ilerledim ve çabucak bir kitap sattım.

 

21 yaşındaki medya gazeteciliği öğrencisi Takahashi Toru(soldaki), müjde mesajını paylaşmak için Japonya’daki tüm genç Adventistleri yetiştiren Gençlik Telaşı eğitimini Tokyo’nun Setagaya Kilisesi’nde aldı. Bu üç ayın On Üçüncü Sebt Bağışı’nın bir kısmı bu kiliseye işlerini geliştirmesinde yardım edecek.

 

*18–24 Ağustos

Commentaires pour les moniteurs


*18 au 24 Aout


Le Concile de Jérusalem


Sabbat Après-Midi


Lecture de la semaine: Actes 15; Gal. 2:11-13; Exode 12:43-49; Rom. 3:30; Lévitique 18:30; Apo. 2:14, 20.


Verset à mémoriser: « C’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu’eux » (Actes 15:11, LSG).


Après plus de deux ans, Paul et Barnabas retournèrent à Antioche en Syrie. Puisque toute l’église avait participé à les envoyer en tant que missionnaires, c’était naturel qu’ils donnent un rapport à l’église. L’importance de ce rapport, cependant, n’était pas ce qu’ils avaient accompli mais ce que Dieu Lui-même avait fait à travers eux.


L’objet du rapport était, bien sûr, le succès de la mission parmi les Gentils, bien que beaucoup de Juifs eussent également accepté la foi. Depuis l’épisode de Corneille, la conversion des Gentils incirconcis était devenue un problème (Actes 11:1-18), mais alors qu’un grand nombre d’entre eux étaient admis comme membres d’église, les choses devinrent particulièrement compliquées. Beaucoup de croyants de Jérusalem n’étaient pas contents de l’allure des choses. Pour eux, les Gentils devraient d’abord être circoncis, c’est-à-dire, devenir des prosélytes juifs afin de faire partie du peuple de Dieu et communier avec Lui.


Tout le chapitre 15 des Actes est consacré au problème des Gentils qui a atteint un niveau critique, et à la collaboration de l’église pour trouver une solution. Le concile de Jérusalem était un tournant dans l’histoire de l’église apostolique en ce qui concerne sa mission dans le monde entier.


* Étudiez cette leçon pour le sabbat 25 Aout.Leçon


8


(page 64 du guide standard)


19 Aout


Le nœud du problème


Dès le début, l’église d’Antioche se composait à la fois des Juifs hellénistes et des Gentils incirconcis (Actes 11:19-21, Gal 2:11-13) qui jouissaient apparemment d’une paisible communion partagée. Toutefois, cette communion fut brisée par l’arrivée d’un groupe de croyants de Jérusalem.


Lisez Actes 15:1-5. Quel était le problème que courait l’église?


Traditionnellement appelés judaïsants, les individus venus de Judée étaient probablement les mêmes que ceux identifiés dans le verset 5 comme des Pharisiens croyants. La présence des Pharisiens dans l’église ne devrait pas nous surprendre, puisque Paul lui-même avait été un Pharisien avant sa conversion (Phil. 3:5). Ce groupe semble être allé à Antioche de sa propre initiative (Actes 15:24), bien qu’un autre épisode qui a eu également lieu à Antioche quelque temps plus tard montre que la plupart des Juifs, y compris les apôtres, n’étaient pas très à l’aise avec la présence des Gentils incirconcis dans l’église (Galates 2:11-13).


Dans son épitre aux Galates, Paul ne parle pas positivement des judaïsants, car il les décrit comme des fauteurs de troubles (Galates 1:7, 5:10) et des « faux frères » (Galates 2:4) dont le véritable motif était de porter atteinte à la liberté spirituelle de l’évangile et de ramener les Gentils convertis dans l’esclavage du légalisme.


Leur point de vue était plutôt simple: à moins que les Gentils ne se fassent circoncire et ne gardent toutes les autres lois rituelles juives, ils ne peuvent être sauvés. Le salut – croyaient-ils – se trouvait uniquement au sein de la communauté d’alliance de Dieu, et selon l’Ancien Testament, il n’y avait aucun autre moyen de faire partie du peuple choisi de Dieu que la circoncision (Genèse 17:9-14, Exode 12:48). En bref, les Gentils ne pouvaient être sauvés que s’ils devenaient d’abord prosélytes juifs. Paul et Barnabas, bien sûr, ne pouvaient pas être d’accord avec ces exigences, qui allaient à l’encontre de la nature même de l’évangile. L’approche agressive des visiteurs de Judée, cependant, a généré une vive discussion; le mot stasis dans Actes 15:2 a le sens de « conflit » ou de « dissensions. »


Cependant, l’affaire était trop importante pour être traitée au niveau local uniquement. L’unité de l’église était en jeu. Les frères d’Antioche décidèrent alors d’envoyer un certain nombre de délégués à Jérusalem, y compris Paul et Barnabas, pour trouver une solution.


Mettez-vous dans la position des Judaïsants. Quels arguments pouvez-vous faire valoir pour défendre votre cause?


Dimanche


(page 65 du guide standard)


20 Aout


La circoncision


L’un des grands thèmes dans ce conflit était la circoncision. Ce n’était pas une institution humaine (contrairement à Matthieu 15:2, 9). Au contraire, elle avait été ordonnée par Dieu Lui-même comme un signe de Son alliance avec les descendants d’Abraham en tant que Son peuple élu (Genèse 17:9-14).


Lisez Exode 12:43-49. En plus des Israélites de naissance, qui d’autre était censé être circoncis?


Les bénédictions de l’alliance ne se limitaient pas aux Israélites de naissance, elles s’étendaient à tout esclave ou étranger en séjour en Israël, ou toute personne souhaitant prendre part à cette alliance, mais la condition était la circoncision. Après la circoncision, l’étranger aurait le même statut devant Dieu que l’Israélite de naissance: « Il sera comme l’indigène » (Exode 12:48, LSG).


La circoncision était donc indispensable (pour un mâle) pour être un membre à part entière de la communauté d’alliance de Dieu. Et parce que Jésus était le Messie d’Israël, il semblait naturel que les judaïsants insistassent qu’aucun Gentil ne pouvait bénéficier de Son salut sans devenir Juif.


Lisez Romains 3:30, 1 Corinthiens 7:18, Galates 3:28, 5, 6. Quelle était la compréhension de Paul de la circoncision?En disant qu’aucun Gentil ne pouvait être sauvé sans avoir premièrement adhéré au judaïsme, ces hommes confondaient deux notions distinctes: l’alliance et le salut. Être membre de la communauté d’alliance de Dieu ne garantit pas le salut (Jérémie 4:4, 9:25). En outre, Abraham lui-même fut sauvé (justifié) par la foi, et cela bien avant la circoncision, et non pas parce qu’il était circoncis (Rom. 4:9-13). Le salut a toujours été reçu par la foi, alors que l’alliance était une disposition gracieuse à travers laquelle Dieu se ferait connaitre Lui-même et Son plan du salut au monde entier. Israël avait été choisi à cet effet (Genèse 12:1-3).


Cependant, le problème était que, en associant trop étroitement l’alliance et le salut, ces croyants considéraient la circoncision comme méritoire. Or, la grâce salvatrice de Dieu ne fonctionne pas là où opèrent les œuvres humaines. Donc, imposer la circoncision aux Gentils croyants comme un moyen de salut était une déviation de la vérité de l’évangile (Gal. 1:7, 2:3-5), ce qui réduirait à néant la grâce de Dieu (Galates 2:21) et ne ferait de Jésus aucun avantage (Galates 5:2). En outre, c’était un déni du caractère universel du salut (Col. 3:11, Tite 2:11). Paul ne pouvait jamais accepter cette pensée.


Quel est le danger de penser que le salut vient seulement et automatiquement quand on est membre de la bonne église?


Lundi


(page 66 du guide standard)


21 Aout


Le débat


Lisez Actes 15:7-11. Quelle était la contribution de Pierre au débat à Jérusalem?


Luc, bien sûr, ne signale pas tous les travaux de la réunion. Il serait intéressant de savoir, par exemple, les arguments justificatifs des judaïsants (Actes 15:5), ainsi que les réponses de Paul et de Barnabas (Actes 15:12). Le fait que nous avons seulement des discours de Pierre et de Jacques montre l’importance de ces hommes parmi les apôtres.


Dans son discours, Pierre a attiré l’attention des apôtres et des anciens, en leur rappelant son expérience, il y a quelques années, avec Corneille. En substance, son argument était le même que celui qu’il avait utilisé devant les frères à Jérusalem (Actes 11:4-17). Dieu Lui-même avait montré Son approbation pour la conversion de Corneille (bien qu’il fût un Gentil incirconcis) en lui donnant, lui et sa maison, le même don de l’Esprit qu’Il avait dispensé aux apôtres à la Pentecôte.


Dans Sa divine providence, Dieu n’a utilisé personne de plus important que Pierre lui-même pour convaincre les croyants de Judée qu’Il ne fait aucune distinction entre les Juifs et les non-Juifs en ce qui concerne le salut. Même sans avoir bénéficié de la purification mise en place par les lois et les règlements de l’ancienne alliance, les Gentils croyants ne pouvaient plus être considérés comme impurs, parce que Dieu Lui-même avait purifié leurs cœurs. La déclaration finale de Pierre sonnait de manière très similaire à ce que nous aurions entendu de Paul: « c’est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu’eux » (Actes 15:11, LSG).


Lisez Actes 15:13-21. Quelle solution Jacques a-t-il proposée au problème des Gentils?


Le discours de Jacques donne à penser qu’il était dans une position d’autorité (comparez à Actes 12:17; 21:18; Galates 2:9, 12). Indépendamment de ce qu’il pouvait avoir compris par la reconstruction du tabernacle de David, qui, dans la prophétie d’Amos, se réfère à la restauration de la dynastie de David (Amos 9:11, 12), Jacques voulait principalement démontrer que Dieu avait déjà fourni un moyen aux Gentils d’adhérer, en un sens, au « peuple de Dieu » reconstitué, et donc, ils pouvaient être incorporés à Israël.


Pour cette raison, sa décision était que d’autres restrictions ne devraient plus être imposées aux Gentils convertis, autres que celles qui seraient normalement exigées des étrangers désireux de vivre sur la terre d’Israël.


Mardi


(page 67 du guide standard)


22 Aout


Le décret apostolique


Lisez Actes 15:28, 29. Quelles sont les quatre interdictions que le Concile a décidé d’imposer aux Gentils convertis?


La principale question pour laquelle le Concile avait été convoqué fut résolue de manière satisfaisante. Puisque le salut est reçu par la grâce, les Gentils croyants étaient exemptés de la circoncision. Cependant, ils devraient s’abstenir de quatre choses: (1) la viande offerte en sacrifice aux idoles dans les rituels païens puis servie dans un festin dans le temple païen ou vendue au marché; (2) la consommation du sang; (3) la viande des animaux étranglés, c’est-à-dire, dont le sang n’avait pas coulé; et (4) l’immoralité sexuelle sous ses diverses formes.


La plupart des chrétiens aujourd’hui traitent des interdictions alimentaires (interdictions 1-3) sous forme de recommandations temporaires. Puisque ces choses étaient particulièrement répulsives pour les Juifs, les interdictions – disent-ils – visaient seulement à combler le fossé entre les croyants juifs et non-juifs. Certains disent aussi souvent que toutes les autres lois de l’Ancien Testament – y compris la loi alimentaire énoncée dans Lévitique (Lévitique 11) et le commandement du sabbat (Exode 20:8-11) – qui sont absentes dans la liste, ne sont plus contraignantes pour les chrétiens.


Cependant, le décret apostolique n’était ni temporaire, ni un nouveau code d’éthique chrétienne qui exclut tout le reste lié à l’Ancien Testament. En fait, sous la direction de l’Esprit Saint (Actes 15:28), les apôtres et les Anciens de l’église avaient reproduit les lois de Lévitique 17-18 qui concernent seulement les étrangers en situation régulière en Israël.


Dans le cadre de Lévitique, ces interdictions signifient la renonciation au paganisme. Tout étranger qui veut vivre en Israël devait renoncer à ces pratiques païennes auxquelles il était accoutumé (Lev. 18:30). De même, tout Gentil croyant qui souhaite se joindre à l’église était tenu de prendre une position ferme contre le paganisme.


Ceci, cependant, n’était que la première étape. Une fois intégré, on attendait naturellement de ce croyant qu’il fasse la volonté de Dieu en obéissant à Ses commandements qui sont universels, pré-mosaïques et pas intrinsèquement rituels, tels que le sabbat (Genèse 2:1-3), et après, la différenciation entre les aliments purs et impurs (Genèse 7:2). Le fait que le décret ne soit pas temporaire est clairement explicite, par exemple, dans Apocalypse 2:14, 20, où les première et dernière interdictions sont répétées, impliquant indirectement les deux autres. En fait, la preuve historique montre que le décret était encore considéré comme normatif par les chrétiens longtemps après la période du Nouveau Testament.


Lorsque des conflits surviennent, comment pouvons-nous apprendre à s’assoir ensemble, écouter les uns et les autres et dans un esprit de respect et d’humilité, trouver une solution aux problèmes?


Mercredi


(page 68 du guide standard)


23 Aout


La lettre de Jérusalem


Relisez Actes 15:22-29. Quelles mesures supplémentaires étaient prises par l’église de Jérusalem concernant la décision du Concile?


La première mesure a été d’écrire une lettre aux Gentils croyants pour les informer de ce qui avait été décidé. La lettre, écrite au nom des apôtres et anciens de Jérusalem, est un document officiel qui reflète l’autorité ascendante de l’église de Jérusalem sur les autres communautés chrétiennes, certainement à cause du leadeurship des apôtres. Écrite en l’an 49 ap. JC, ce qui est la date la plus probable du Concile, cette lettre est l’un des premiers documents chrétiens que possède l’église.


L’église de Jérusalem a également décidé de nommer deux délégués, Barsabas Judas et Silas, pour accompagner Paul et Barnabas à Antioche; ils avaient pour mission d’apporter et de transmettre la lettre, afin de confirmer son contenu.


Lisez Actes 15:30-33. Comment l’église d’Antioche a-t-elle réagi à la lettre?


Après la lecture de la lettre, l’église fut remplie d’une grande joie en raison de son message encourageant: la circoncision ne devait pas être une exigence pour les Gentils convertis. De plus, les membres n’avaient soulevé aucune objection contre les exigences de la lettre (les quatre règles du décret apostolique). La première division la plus grave dans l’église primitive était donc évitée, du moins en théorie.


À l’issue du Concile, l’évangile de Paul était pleinement reconnu par les dirigeants de l’église de Jérusalem, qui « donnèrent, à [lui] et à Barnabas, la main d’association » comme un signe d’acceptation et de confiance (Galates 2:9). Cependant, ces chrétiens juifs qui continuaient à vivre selon la loi juive trouveraient encore très problématique la communion avec les Gentils, qui, à toutes fins utiles à leurs détracteurs, restaient rituellement impurs.


Cette question se voit, par exemple, dans l’incident de Pierre dans Galates 2:11-14. Ellen G. White affirme à propos: « Les disciples même n’étaient pas tous prêts à accepter avec empressement la décision de l’assemblée. » – Les conquérants pacifiques, p. 174.


Soyez honnête avec vous-même: combien est-il difficile pour vous d’avoir la communion avec les croyants des autres races, cultures et classes sociales? Comment pouvez-vous délaisser cette attitude résolument anti-évangile?


Jeudi


(page 69 du guide standard)


24 Aout


Réflexion avancée: « Les Juifs avaient de la peine à comprendre les desseins de la providence divine. D’après les résultats obtenus par le travail des apôtres chez les Gentils, il était évident que le nombre des convertis dépassait de beaucoup celui des Juifs. Or ceux-ci craignaient que si les prescriptions et les cérémonies de leurs lois n’étaient pas rendues obligatoires chez les Gentils comme condition d’entrée dans l’église, les caractéristiques de la nationalité juive qui, jusqu’alors, les avaient distingués des autres peuples, finiraient par disparaitre. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 168.


« Les Juifs convertis, qui vivaient à l’ombre du temple, se complaisaient naturellement dans le souvenir des privilèges spéciaux dont leur nation avait été dotée. Lorsqu’ils virent l’église chrétienne s’éloigner des cérémonies et des traditions du judaïsme, et comprirent que le caractère sacré dont les coutumes juives avaient été investies serait bientôt perdu de vue à la lumière de la nouvelle foi, certains s’indignèrent contre Paul, en grande partie responsable de ce changement. Les disciples même n’étaient pas tous prêts à accepter avec empressement la décision de l’assemblée. Ceux qui étaient plus particulièrement zélés pour la loi cérémonielle jugeaient défavorablement l’apôtre Paul; ils trouvaient que ses principes à l’égard des obligations de cette loi se relâchaient. » – idem, p. 174.


Discussion:


En classe, revenez à la question finale de lundi. Comment comprenons-nous le fait que l’appartenance à la « bonne » église ne garantit pas le salut? Par exemple, certainement l’ancien Israël était la « bonne église », mais cela ne signifie pas que tout le monde en elle serait sauvé. Si le fait d’être dans la vraie église ne garantit pas le salut, alors quel est l’avantage d’en être membre?


v Comment accepter les Gentils incirconcis dans la communauté de foi était l’un des premiers défis administratifs les plus importants rencontrés par l’église primitive. Quels sont les problèmes similaires dans notre église aujourd’hui, et qu’est-ce que la situation dans Actes 15 nous apprend sur la façon de traiter ces problèmes?


w En classe, que certains prennent la position des Juifs qui insistaient pour que les Gentils deviennent des prosélytes juifs avant d’être membres d’église, ce qu’ils considéraient (et à juste titre) comme une extension des promesses faites à Israël. Quels sont leurs arguments, et comment vous pouvez leur répondre? Comment un tel débat peut nous dire pourquoi les choses qui aujourd’hui semblent tellement claires pourraient, à une époque différente, sembler beaucoup plus difficiles?


Vendredi


(page 70 du guide standard)


Histoire Missionnaire


Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.AdventistMission.orgUne question de plus


par Andrew McChesney, Mission Adventiste


Byongju Lee regarda avec étonnement le poème que quelqu’un lui avait envoyé en texto. Il ne reconnaissait pas le numéro de téléphone. Beaucoup de gens pouvaient supprimer un tel message en supposant que c’est un faux numéro, mais pas Lee. Il renvoya un texto: « Qui est-ce? »


Son téléphone portable sonna. « Qui est-ce? » demanda une voix de femme. « Vous m’aviez envoyé un texto », répondit Lee. Il s’avéra que la femme avait voulu envoyer le poème à un ami mais elle avait faussé le numéro d’un chiffre.


Beaucoup de gens pouvaient raccrocher à ce moment-là, mais pas Lee. Il posa une autre question, « êtes-vous un poète? »


« Non, je suis une enseignante au primaire. J’écris des poèmes comme un passetemps. » « Oh vraiment? » dit Lee. Il pensait pouvoir reconnaitre son accent et il posa une question de plus. « Vous habitez à Busan? », dit-il, se référant à la deuxième plus grande ville de la Corée du Sud. « Non, j’habite à Jinju », dit la femme. « J’ai fait mes études secondaires à Jinju », déclara Lee. La femme demanda l’école en question et découvrit qu’elle avait aussi étudié juste à côté. La femme lui demanda alors, « Que faites-vous? » « Je suis un pasteur d’église », déclara Lee. « Quelle confession? » La question fit penser Lee que la femme n’était pas une bouddhiste, le deuxième groupe religieux le plus important, composé de 15% de la population. Les chrétiens représentent 27% de la population de 51 millions.


« Je suis un pasteur de l’Église Adventiste du Septième Jour », déclara Lee.


« Je vois », dit la femme. « Vous connaissez Noah’s Ark [l’arche de Noé]? »


Lee était surpris. Noah’s Ark est une branche adventiste locale. La femme expliqua qu’elle avait adoré brièvement avec le groupe Noah’s Ark, il y a de cela quelques années. Elle avait quitté le groupe tout en restant convaincue que le sabbat biblique n’est pas le dimanche.


Ce soir-là, Lee envoya un message de suivi à la femme. « C’était génial de vous rencontrer aujourd’hui! », écrit-il. Un an plus tard, elle fut baptisée.


L’évangélisation est facile, dit Lee. « Si j’avais ignoré le message texte, peut-être elle ne serait pas devenue membre d’église », explique-t-il. « Mais j’ai essayé de créer une relation en posant juste une question de plus. »


Byongju Lee, 51 ans, à gauche, est le directeur de l’École du Sabbat et des Ministères Personnels pour l’Union des Fédérations de l’Église Adventiste de Corée, basée à Séoul, en Corée du Sud.


La leçon en bref


Texte clé: Actes 15:8, 9


Objectifs:


Savoir: Observer comment le changement des critères pour faire partie de la famille de l’alliance de Dieu peut être une expérience difficile.


Ressentir: S’identifier émotionnellement à la lutte consiste à accepter dans la famille de Dieu ceux que nous pensions autrefois que c’était notre responsabilité religieuse d’éviter.


Agir: Appliquer les leçons du Concile de Jérusalem qui sont en harmonie avec l’inclusivité de l’évangile et une vie de sainteté.


Plan de l’étude:


 1. Savoir: Les Gentils peuvent rester Gentils

A Comment le Concile de Jérusalem façonne-t-il notre théologie de la mission auprès des groupes de personnes radicalement différents de nous?


B Quelles sont les situations aujourd’hui à l’église qui sont similaires à la question Gentils/circoncision de l’église primitive? Quelles sont quelques comparaisons non valides?


 1. Ressentir: Pas de différence entre eux et nous

A En tant qu’Adventistes, comment pouvons-nous éviter un complexe de supériorité qui consiste à se considérer toujours comme un peuple privilégié?


B En sachant que le changement est difficile, comment pouvons-nous laisser l’Esprit purifier nos émotions au quotidien?


III. Agir: Garder le rythme avec Dieu


A Certains chrétiens peuvent entraver la mission de l’église au nom de la pureté. Quelle réponse peut-on donner à ce piège subtil?


B Pour maintenir l’unité, qu’est-ce qui aurait pu être les responsabilités respectives des « gagnants » et des « perdants » du Concile de Jérusalem?


Résumé: L’église de Dieu doit toujours s’efforcer d’être toujours à l’écoute du Saint-Esprit afin d’être une extension de Sa volonté. Les applications désuètes et l’égocentrisme doivent être mis de côté pour accueillir l’œuvre salvatrice de l’Esprit.


Cycle d’apprentissage


ÉTAPE 1—Motiver


Pleins feux sur l’Écriture: Actes 15:1-21


Concept clé de croissance spirituelle: Même au milieu de la crise, Dieu peut triompher à travers Son peuple si celui-ci écoute et applique le témoignage de l’œuvre de l’Esprit et la confirmation des Écritures prophétiques.


Coin du moniteur: Quelque chose de remarquable a eu lieu lors du Concile de Jérusalem que vous en tant que moniteur devez faire l’effort de communiquer à votre classe. Des principes bibliques, théologiques, sociologiques et pratiques qui avaient été renforcés depuis des millénaires changeaient maintenant « officiellement ». Dieu changeait progressivement le point de vue de Son peuple sur le monde des Gentils depuis l’époque du ministère de Jésus jusqu’à l’expérience de Pierre et au témoignage de Paul à propos du baptême de l’Esprit aux Gentils. On pouvait dire que le Concile de Jérusalem est le miracle culminant de la façon dont Dieu change (et continue de changer) le cœur d’un peuple.


Discussion: Si nous pouvions lire la Bible entière en une seule séance, nous serions plus conscients de comment Dieu et les humains ont à maintes reprises interagi tout au long de l’histoire: le contact direct dans le jardin d’Éden; l’offrande des sacrifices sur des autels personnellement construits; la cessation des sacrifices sur des autels personnellement construits (Lev. 17:3, 4); la rencontre de Dieu dans Son temple; la cessation de tous les services du temple, passage de l’ancienne alliance à la nouvelle alliance; la révélation de Dieu de Lui-même en Jésus, surpassant toutes les révélations passées. Et la liste continue. Le changement que Dieu a fait en laissant tomber la circoncision comme une exigence de Son alliance pour les Gentils n’était pas une chose imprévue à la lumière de l’histoire du salut. Les évènements qui ont conduit à l’adoption de cette décision lors du Concile de Jérusalem démontrent comment les grandes intentions de Dieu informent et guident l’église en pratique


Discussion:


Quels principes tirés d’Actes 15 nous aident à comprendre ce qui est permanent par rapport à ce qui est temporaire dans l’Écriture?


ÉTAPE 2—Explorer


Coin du moniteur: Actes 15 peut présenter quelques thèmes difficiles pour les étudiants de l’École du Sabbat. Il y a des commandements explicites dans l’Ancien Testament qui demandent de circoncire les Gentils (et bien sûr, les Hébreux eux-mêmes). Le fait que ces commandements soient maintenant renversés à l’époque du Nouveau Testament révèle que l’Écriture ne doit pas être comprise comme une simple compilation de commandements. Aidez votre classe à analyser comment la connaissance du plus grand contexte historique d’Israël a été utile dans la décision du Concile de Jérusalem.


Commentaire biblique


 1. Le débat (Examinez Actes 15:1-7 avec votre classe).

On peut presque entendre la liste des textes bibliques que les Pharisiens croyants doivent avoir réunis lors du débat sur la question binaire Gentils/circoncision (Actes 15:5, 7). Les textes sur la circoncision sont clairs, impératifs, et indiquent souvent plus précisément « l’étranger » (Genèse 17:12-14, 27; Exode 12:44, 48; Josué 5:4-9). Il n’y a aucun texte à l’effet contraire. Textuellement, leur argument semblerait hermétique. Aussi, le bon sens voudrait faire valoir que Jésus était le Messie juif, envoyé à la nation juive comme prédit dans les Écritures prophétiques de la religion juive. Serait-il alors exagéré de dire que l’on doit devenir un Juif avant de bénéficier du Sauveur des Juifs? Le rite de la circoncision permettait d’atteindre exactement ce but.


Considérez ceci: Si les Pharisiens étaient des Protestants, ils auraient pu faire appel au principe de Sola Scriptura (l’Écriture seule) pour soutenir leur point de vue. Comment réagissez-vous devant ce raisonnement?


 1. Les témoignages, l’Écriture et l’histoire d’Israël (Examinez Actes 15:7-21 avec la classe).

Pour les Juifs du premier siècle, l’inauguration du royaume de Dieu sur la terre dans les derniers jours correspond à la venue du Messie (Marc 1:14, 15; Heb. 1:1, 2), à la restauration de la monarchie davidique (Ésaïe 9:6, 7; Matthieu 21:9), au renouvèlement de l’alliance (Jérémie 31:31-34) et au salut spirituel/national de la nation d’Israël (Ésaïe 66:17-24, Actes 1:6). L’activité du Saint-Esprit à la fin des temps faisait partie intégrante de ces évènements (Ésaïe 32:14-18, Luc 4:17-21; Comparez avec Ésaïe 61:6, Actes 2:17). Ainsi, lorsque Pierre a témoigné que le Saint-Esprit avait été donné aux Gentils (Actes 15:8), il a renforcé l’idée qu’aux derniers jours, le salut de Dieu pour Israël sera miraculeusement offert aux nations (c’est-à-dire les païens) selon la prophétie. La venue et l’afflux des Gentils en Israël (Ésaïe 49:6, 60:1-3, Jérémie 33:9, Michée 4:2, etc.) et ainsi, leur intégration dans la relation d’alliance salvatrice avec Yahvé, tout cela est bien attesté dans les prophéties (dont fait référence Jacques). Ainsi, bien que Pierre ne cite aucun texte spécifique, son témoignage concernant le don de l’Esprit Saint aux Gentils invoque toute l’histoire salvatrice d’Israël et place l’évènement dans son contexte. En effet, l’histoire d’Israël était allée au-delà du fait de circoncire un Gentil ici ou là, ou courir « la mer et la terre pour faire un prosélyte » (Matthieu 23:15). Le royaume de Dieu était sur le point de devenir un phénomène mondial, un éclatement des limites de toutes les frontières ethniques ou nationales (Actes 1:8), et le Pharisien pouvait encore s’accrocher au fait qu’Abraham avait circoncis tous ceux qui étaient dans sa maison. Dieu Lui-même avait lancé le « dernier acte » du grand drame de la destinée prophétique d’Israël. À l’inverse, certains des croyants étaient encore théologiquement coincés dans « Acte 1 ».


Le salut est exprimé historiquement et prophétiquement, mais également en interne. Il devrait toujours prendre en compte le cœur. Pierre met Dieu au-devant parce que seul Lui peut témoigner de la nature du cœur humain. « Et Dieu, qui connait les cœurs, leur [aux Gentils] a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous » (Actes 15:8, LSG). Mais quel témoignage leur a-t-Il donné? Précisément, c’est qu’Il avait « purifié leurs cœurs par la foi » (Actes 15:9, LSG). Cette « purification du cœur », en rapport avec la question de la circoncision, exprime le message de l’Ancien Testament qui fait appel à la circoncision des cœurs (Deut. 10:16, 30:6, Jérémie 4:4). Paul avait déjà mis en évidence ce sujet en se référant au vrai Juif comme ayant un cœur circoncis « selon l’Esprit » (Rom. 2:29). Mais si Dieu avait déjà témoigné que les Gentils avaient été circoncis/purifiés au cœur et le témoignage de cette circoncision spirituelle n’était pas moins qu’une Pentecôte des Gentils, il n’est pas étonnant que Pierre mette en garde contre le fait de « tenter Dieu », comme si Dieu ne leur avait pas révélé Sa volonté sur le sujet.


Pierre termine avec un thème qu’il a introduit au début. Dieu n’a pas mis « de différence entre eux [Gentils incirconcis] et nous [Juifs circoncis] » dans le don de l’Esprit. De même, les circoncis aussi bien que les incirconcis ne seront sauvés que « par la grâce du Seigneur Jésus » (Actes 15:9, 11).


La preuve avait été donnée. Pierre, Paul et Barnabas avaient témoigné que le drame prophétique de Dieu parmi les païens a été respecté dans leurs ministères. C’est Jacques, toutefois, qui confirme que leur témoignage était en parfaite harmonie avec le script prophétique en citant les prophètes. Dieu choisirait d’entre les Gentils « un peuple qui portât Son nom » (Actes 15:14, LSG).


Considérez ceci: Les témoignages, l’Écriture et l’histoire d’Israël étaient scrupuleusement parcourus lors du débat à Jérusalem. Comment une lecture narrative de l’Ancien Testament (c’est-à-dire, lire l’Ancien Testament comme une histoire) est-elle supérieure à une approche « tout-ou-rien » dans la compréhension de l’Écriture, cette dernière approche stipulant que soit toutes les exigences de l’Ancien Testament sont toujours en vigueur, soit aucune ne l’est?


ÉTAPE 3—Appliquer


Coin du moniteur: Certains chrétiens comptent plus sur une expérience subjective, basée sur « l’esprit » (leur pensée) pour connaitre la volonté de Dieu. D’autres adoptent une approche objective et dépendent plus de la Bible. Actes 15 nous montre que ces deux principes doivent être complémentaires. Bien que le parti pharisien eût probablement des textes plus explicites au sujet du fait de circoncire les Gentils, les apôtres avaient pris part au baptême de l’Esprit aux Gentils et avaient des textes bibliques pour contextualiser et interpréter cette expérience. Mettez la classe au défi de méditer sur l’équilibre entre l’expérience personnelle et l’interprétation biblique et vice versa.


À méditer:


Imaginez-vous assis au Concile de Jérusalem, écoutant attentivement les arguments. Supposez que vous ne connaissez pas la « bonne » position. Soyez honnête: avez-vous un point de vue sur la relation entre l’Écriture et l’expérience qui corresponde le mieux au parti pro ou anti circoncision? Qu’est-ce que ce point de vue vous apprend sur vous-même?


ÉTAPE 4—Créer


Coin du moniteur: Parce que nous, Adventistes du septième jour, observons le sabbat et les lois alimentaires que la majorité du monde chrétien considère comme obsolètes, nous serons constamment en position de proposer et de défendre une herméneutique qui montre que nous « [dispensons] droitement la parole de la vérité » (2 Timothée 2:15).


Comprendre la volonté de Dieu en ce qui concerne le développement de l’histoire du peuple de Dieu (une approche narrative) a été suggéré ici comme étant utile pour clarifier la question épineuse de l’application de la loi de l’Ancien Testament. Le fait qu’une approche « tout-ou-rien » à la loi de l’Ancien Testament ne peut être maintenue est relayée par une lecture honnête de comment le Nouveau Testament lui-même utilise l’Ancien Testament. Même Jacques dans Actes 15, bien que soutenant que la circoncision est obsolète, a affirmé quatre autres prescriptions de la Torah comme étant obligatoires aux Gentils convertis (Actes 15:20). Présentez à la classe que les différents résultats émanant du Concile de Jérusalem sont en harmonie avec l’herméneutique des Adventistes et demandez aux membres si quelques principes discutés ici leur ont déjà été ou auraient pu être utiles dans leur témoignage.


Activités:


Le sabbat, le porc, les bijoux, la dime, Ellen G. White, le sanctuaire céleste, etc., avouons-le, les Adventistes croient en un nombre important de choses que les autres chrétiens ne partagent pas. Pensez à une discussion que vous avez eue pour défendre une position unique, ou relativement parlant, une position très critiquée que nous détenons. Comment auriez-vous pu utiliser les leçons tirées du Concile de Jérusalem pour renforcer votre position?


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


*25-31 Aout


Le deuxième voyage missionnaire


Sabbat Après-Midi


Lecture de la semaine: Actes 16, Rom. 3:28, Gal 2:16, Actes 17, 1 Cor. 1:23, Actes 18:1-10.


Texte à mémoriser: « Ne crains point; mais parle, et ne te tais point. Car Je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal: parle, car J’ai un peuple nombreux dans cette ville. » (Actes 18:9, 10, LSG).


De retour à Antioche, Paul et Barnabas nourrirent l’église et s’engagèrent dans la poursuite des travaux d’évangélisation. C’était apparemment la dernière fois qu’ils ont travaillé ensemble, puisqu’un désaccord pointu a conduit à leur séparation. La raison du désaccord entre Paul et Barnabas était Jean-Marc, cousin de Barnabas (Col. 4:10). Quand Paul avait invité Barnabas pour retourner sur les lieux où ils avaient évangélisé dans leur cheminement précédent, Barnabas voulait prendre son cousin, mais Paul était contre cette proposition en raison de l’échec passé de Marc (Actes 13:13).


La séparation entre Paul et Barnabas, cependant, a été transformée en une bénédiction, car en divisant leurs efforts, ils pouvaient couvrir une zone plus large que ce qu’ils avaient d’abord prévu. Barnabas prit Marc et retourna à Chypre, lieu d’origine de Barnabas (Actes 4:36). Dans le même temps, Paul invita Silas à se joindre à lui et ils traversèrent la Syrie et la Cilicie où ils développèrent les églises. Avant de venir à Antioche pour la première fois, Paul avait passé plusieurs années à Tarse (Actes 9:30; 11:25, 26). Maintenant, il avait l’occasion de revisiter les églises qu’il avait établies. Néanmoins, le plan de Dieu pour lui était beaucoup plus grand que Paul lui-même ne l’imaginait.


* Étudiez cette leçon pour le sabbat 1er SeptembreLeçon


9


(page 72 du guide standard)


26 Aout


Retour à Lystre


Le choix sélectif des évènements par Luc amène Paul directement à Derbe et à Lystre. À propos de la Syrie et la Cilicie, la seule chose qu’il dit est que Paul a traversé ces régions pour développer les églises (Actes 15:41).


Lisez Actes 16:1-13. Qu’est-ce que cela nous enseigne sur combien Paul était sensible pendant qu’il cherchait à atteindre d’autres?
Bien que le père de Timothée fût un Gentil, sa mère était une chrétienne juive; elle s’appelait Eunice. Bien qu’incirconcis, Timothée connaissait les Écritures depuis l’enfance (2 Tim. 3:15), ce qui laissait entendre qu’il était aussi une personne pieuse. En tant que chrétien, il avait déjà gagné le respect et l’admiration de tous les croyants.


Puisque l’identité juive était matrilinéaire plutôt que patrilinéaire, Timothée était un Juif. Il n’avait pas été circoncis le huitième jour après la naissance, peut-être parce que son père, un grec, considérait la circoncision comme un acte barbare.


Désireux d’avoir Timothée comme un collaborateur et sachant que, en tant que Juif incirconcis, il serait interdit d’entrée dans les synagogues juives sous prétexte d’apostasie, Paul le fit circoncire. La motivation de Paul en le faisant, par conséquent, était tout à fait pratique et ne doit pas être considérée comme contraire à l’évangile qu’il prêchait.


Après avoir revisité les lieux qu’il avait parcouru pendant son premier voyage, Paul décida d’aller au sud-ouest, éventuellement à Éphèse, dans la province d’Asie, mais le Saint-Esprit l’en empêcha. Il continua alors vers le nord, essayant d’aller à Bithynie, mais encore pour des raisons non décrites, l’Esprit l’empêcha d’y aller. Puisqu’il avait déjà traversé la Mysie, la seule option de Paul était d’aller vers l’ouest au port maritime de la Troade, d’où il pouvait naviguer dans un certain nombre d’orientations. Dans une vision de nuit, cependant, Dieu lui a montré qu’il devait naviguer à travers la mer Égée vers la Macédoine. Lorsque ses compagnons apprirent la vision, ils conclurent que Dieu les avait en effet appelés à partager l’évangile avec les Macédoniens.


Réfléchissez à la raison pour laquelle Paul a circoncis Timothée. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur le fait d’être prêts à faire certaines choses que nous ne voulons pas ou que nous jugeons inutiles, mais qui serviront à une cause plus grande?


Dimanche


(page 73 du guide standard)


27 Aout


Philippes


Une fois en Macédoine, Paul et ses compagnons se rendirent à Philippes, où ils ont établi la première congrégation chrétienne en Europe.


Lisez Actes 16:11-24. Où sont allés les missionnaires le jour du sabbat et pourquoi? Que leur est finalement arrivé là?


Chaque fois que Paul arrivait dans une ville, sa pratique était de visiter la synagogue locale le jour du sabbat afin de témoigner auprès des Juifs (Actes 13:14, 42, 44; 17:1, 2; 18:4). Le fait qu’à Philippes lui et son groupe soient allés au bord d’une rivière pour prier ensemble avec certaines femmes, et des adorateurs de Dieu à la fois juifs et non-juifs, indique sans doute qu’il n’y avait aucune synagogue dans la ville. La portée de cela est que Paul visitait les synagogues juives les jours du sabbat pour prêcher l’évangile et pour adorer; c’était son jour d’adoration.


Lisez Actes 16:25-34. Revoyez l’histoire de la conversion du geôlier. Que devrait-il faire pour être sauvé?


La réponse de Paul et Silas à la question du geôlier est en harmonie avec l’évangile, puisque le salut est reçu entièrement par la foi en Jésus (Romains 3:28, Gal 2:16). Ce que nous ne pouvons pas conclure de l’épisode, cependant, est que la croyance en Jésus est tout ce qui est nécessaire pour le baptême, au détriment de l’instruction doctrinale et pratique appropriée.


Que savons-nous du geôlier? Était-il un Juif indigène ou un Juif prosélyte? Dans les deux cas, ce dont il avait besoin était de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et s’il était un Gentil qui connaissait déjà et adorait Dieu, tel que Corneille, Lydia (Actes 16:14) et plusieurs autres dans Actes? Et s’il avait déjà assisté aux réunions d’évangélisation de Paul dans la ville? Quels que soient les faits autour de lui, la brièveté du récit ne doit pas être utilisée comme un prétexte pour les baptêmes précipités.


Lisez Actes 16:31-34. Qu’est-ce que cela nous apprend sur combien le sacrifice de Christ est si complet pour nous? Comment pouvez-vous apprendre, jour après jour, à vous reposer dans l’assurance de la justice de Christ qui vous couvre comme votre seul espoir du salut?


Lundi


(page 74 du guide standard)


28 Aout


Thessalonique et Bérée


Quand Paul et Silas étaient libérés de prison, ils quittèrent Philippes (Actes 16:35-40). De Philippes, Paul et ses compagnons allèrent directement à Thessalonique, la ville capitale de la Macédoine.


Lisez Actes 17:1-9. Comment les Juifs de Thessalonique ont-ils réagi à la prédication avec succès de Paul parmi les Gentils?


Une fois encore, nous voyons Paul à la recherche d’une synagogue où il pouvait partager l’évangile. De nombreux Grecs pieux et des femmes éminentes étaient convaincus par le message de Paul. Que ces convertis « se joignirent à Paul et à Silas » (Actes 17:4) semble vouloir dire qu’ils formaient un groupe distinct et se réunissaient en dehors de la synagogue, probablement dans la maison de Jason.


Par jalousie, leurs adversaires complotèrent une émeute. Leur intention était d’amener Paul et Silas – Timothée n’est pas mentionné – devant l’Assemblée de la ville et de les accuser. Comme ils ne pouvaient pas trouver les missionnaires, Jason lui-même et quelques autres nouveaux croyants furent emmenés aux autorités locales sous l’accusation d’avoir abrité des agitateurs politiques.


Lisez Actes 17:10-15. Quelle a été l’attitude des Juifs béréens par rapport à ceux de Thessalonique?


À l’origine, le terme eugenēs (Actes 17:11) signifiait « bien né » ou « de noble naissance », mais le terme est venu à désigner plus généralement une attitude « impartiale », ce qui est probablement le cas ici. Les Juifs de Bérée sont loués pas simplement parce qu’ils étaient d’accord avec Paul et Silas, mais en raison de leur volonté d’examiner les Écritures par eux-mêmes et sur une base quotidienne pour voir si ce que disaient les missionnaires était correct. Une réponse purement émotionnelle à l’évangile, sans la conviction intellectuelle nécessaire, a tendance à être superficielle et éphémère. Peu de temps après, cependant, la persécution interrompit le ministère productif de Paul à Bérée, les obligeant à passer plus au sud, à Athènes.


À quand remonte la dernière fois où vous avez fouillé diligemment les Écritures afin de savoir « si ce qu’on [vous] disait était exact »?


Mardi


(page 75 du guide standard)


29 Aout


Paul à Athènes


Athènes, le centre intellectuel de la Grèce antique, était littéralement consacré aux idoles. Les statues de marbre des personnes et des dieux se trouvaient partout, surtout à l’entrée de l’agora (place publique) qui était la plaque tournante de la vie urbaine. Paul était tellement mal à l’aise avec cette idolâtrie dominante au point qu’il a changé sa pratique habituelle d’aller premièrement à la synagogue et il prit une double ligne de conduite: il discourait toutes les semaines (le sabbat) dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs pieux et tous les jours sur la place publique avec les Grecs. (Voir Actes 17:15-22).


Comme les Athéniens étaient toujours prêts à entendre quelque chose de nouveau, certains philosophes furent intéressés par l’enseignement de Paul et ils l’invitèrent devant l’Aréopage, le Haut Conseil de la ville. Dans son discours, Paul n’a pas cité les Écritures ou récapitulé l’histoire des relations de Dieu avec Israël, comme il le faisait en parlant à un public juif (cf. Actes 13:16-41); cette approche n’aurait pas eu assez d’impact sur ce public. Au contraire, il a présenté quelques vérités bibliques importantes d’une manière que les païens cultivés pouvaient comprendre.


Lisez Actes 17:22-31. Dans son discours à l’Aréopage, quelles grandes vérités concernant Dieu, le salut et l’histoire de l’humanité a-t-il prêchées à ces gens?


La plupart des paroles de Paul sonnaient ridicules à cet auditoire païen sophistiqué, dont les conceptions sur Dieu et la religion étaient considérablement déformées. Nous ne savons pas comment Paul voulait conclure son message, mais il semble avoir été interrompu au moment même où il a fait référence au jugement du monde par Dieu (Actes 17:31). Cette croyance heurtait deux concepts grecs: (1) que Dieu est absolument transcendant, Il n’a aucun contact avec le monde et n’est concerné en rien par les affaires humaines et (2) que lorsqu’une personne meurt, elle ne peut aucunement ressusciter. Cela aide à expliquer pourquoi l’évangile était une folie pour les Grecs (1 Cor. 1:23) et le nombre de convertis à Athènes était faible.


Toutefois, parmi ceux qui avaient cru étaient quelques-unes des personnalités les plus influentes de la société athénienne, comme Denys, membre de l’Aréopage et Damaris, et le fait que cette dernière ait son nom mentionné indique qu’elle avait un certain statut, si ce n’est aussi un membre du Haut Conseil (Actes 17:34).


L’approche différente de Paul devant l’Aréopage montre sa conscience des différences sociales et culturelles. Il a même cité un poète païen (Actes 17:28) pour soutenir sa position. Qu’est-ce que cela devrait nous apprendre sur comment nous pouvons utiliser différentes méthodes pour atteindre des gens différents?


Mercredi


(page 76 du guide standard)


30 Aout


Paul à Corinthe


Actes 18:1-11 raconte l’expérience de Paul à Corinthe, où il resterait pour un an et demi. Aquilas et Priscille deviendraient des amis pour la vie de Paul (Romains 16:3, 2 Timothée 4:19). Le récit indique qu’ils étaient déjà chrétiens quand ils sont venus à Corinthe, probablement à cause de la déportation des Juifs de Rome par l’empereur Claude. L’historien romain Suétone semble indiquer que la déportation a eu lieu en raison des perturbations dans la communauté juive, associées au nom de « Christ » (Claudius 25:4), ce qui serait peut-être le résultat de la prédication de l’évangile par les croyants juifs. Ainsi, il est possible qu’Aquilas et Priscille eux-mêmes aient participé à ces activités. En tout cas, en plus de partager la même foi et le même milieu juif, Paul et ses nouveaux amis ont aussi un métier en commun.


Lisez Actes 18:4-17. Quel était le résultat de l’activité missionnaire de Paul à Corinthe?


Lorsque Silas et Timothée arrivaient de Macédoine, ils ont apporté un soutien financier aux églises (2 Cor. 11:8, 9), ce qui a permis à Paul de se consacrer entièrement à la prédication. La politique de Paul était de vivre à ses propres frais pendant son ministère, mais il a également enseigné que « ceux qui prêchent l’évangile doivent vivre de l’évangile » (1 Cor. 9:14).


Malgré la forte opposition juive au message de Paul, certains Juifs crurent, ainsi que certains Gentils adorateurs de Dieu. Parmi les convertis étaient Crispus, le chef de la synagogue et toute sa maison. Beaucoup de Corinthiens aussi crurent et furent baptisés. La situation chez les Juifs, cependant, était plutôt tendue, comme l’épisode qui a suivi l’illustre (Actes 18:12-17) et Paul envisageait éventuellement de quitter Corinthe bientôt, mais dans une vision de nuit, il reçut un message d’encouragement divin de rester (Actes 18:9-11).


En retournant à Antioche, Paul prit Aquilas et Priscille avec lui et les laissa à Éphèse, où il a passé quelques jours avant de reprendre son voyage. Une fois là, il a eu l’occasion de prêcher dans la synagogue locale, dont la réponse positive lui fit promettre que, si Dieu le veut, il reviendrait (Actes 18:18-21). Il tint sa promesse lors de son voyage succédant.Paul, frustré par son accueil, eut besoin d’encouragement du Seigneur en ce qui concerne le salut des âmes. Que peuvent nous dire les paroles du Seigneur (Actes 18:10) quand nous ressentons quelque chose de semblable?


Jeudi


(page 77 du guide standard)


31 Aout


Réflexion avancée: « Ceux qui, de nos jours, prêchent des vérités difficiles à accepter ne doivent pas se décourager s’ils ne rencontrent pas toujours un accueil favorable, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Qu’ils avancent donc avec courage et foi, grâce à la vigilance et à la prière, et travaillent sans relâche au nom de Jésus. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 204.


« Si, dans les scènes finales de l’histoire de notre monde, l’exemple des Béréens était suivi par tous ceux qui entendent prêcher les doctrines évangéliques, si les saintes Écritures étaient journellement étudiées, si on les consultait pour se rendre compte de la valeur du message annoncé, plus nombreux seraient ceux qui observeraient avec fidélité les préceptes de la loi divine…


Nous serons tous jugés selon les lumières qui nous ont été accordées. Le Seigneur envoie Ses ambassadeurs chargés du message du salut; ceux qui l’entendent sont responsables de la manière dont ils l’ont accepté. Les hommes qui recherchent sincèrement la vérité examineront soigneusement, à la lumière de la Parole de Dieu, les doctrines qui leur sont présentées. » – idem, p. 206.


Discussion:


Dans le cadre du dernier paragraphe de l’étude de lundi, discutez en classe de l’implication de la déclaration suivante: « il est nécessaire que les candidats au baptême aient une préparation plus approfondie… Les principes de la vie chrétienne devraient être clairement exposés à ceux qui acceptent nouvellement la vérité. » – Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 6, pp. 91, 92.


Attardez-vous plus sur la dernière question de mercredi. Comment pouvons-nous en tant qu’église faire preuve de la même compréhension que Paul avait des différences culturelles et de la même volonté de rencontrer les gens, où qu’ils soient, sans compromettre l’évangile ou notre propre identité religieuse?


Lisez Actes 17:32-34. Que pouvons-nous apprendre des trois réponses au message de Paul à Athènes? « (1) Certains se moquaient de lui. Le sérieux passionné de ce juif étrange les amusait. Il est possible de faire de la vie une plaisanterie; mais ceux qui le font se rendent compte finalement que ce qui avait commencé comme une comédie doit se terminer en tragédie. (2) Certains ont remis leur décision à plus tard. La chose la plus dangereuse de tous les jours c’est quand un homme découvre combien il est facile de parler du lendemain. (3) certains l’ont cru. L’homme sage sait que seul un fou rejette l’offre de Dieu. » – William Barclay, The Acts of the Apostles, rev. ed. (Philadelphia: Westminster, 1976), p. 133.


Paul a cité un écrivain païen (Actes 17:28) pour soutenir sa position devant les Athéniens. Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur comment, parfois, de telles sources peuvent être très utiles? Aussi, quels dangers y a-t-il dans ces cas?


Vendredi


(page 78 du guide standard)


Histoire Missionnaire


Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.AdventistMission.orgNi riche, ni pauvre


par Andrew McChesney, Mission adventiste


Chang rêvait d’argent et de richesse en Chine.


Il pensait que son entreprise de production de sacs à dos le rendrait riche, donc il se sentait perplexe lorsque l’entreprise est tombée en faillite. Un ami en ligne lui donna un conseil inhabituel: « Allez à l’église. »


Chang était trop occupé pour l’église jusqu’à la faillite de son usine, mais il n’était pas intéressé par ce qu’il a vu lors de sa première visite. Puis quelqu’un lui dit que s’il allait à l’église, Dieu le bénirait. « Je voulais que Dieu me bénisse avec plus d’argent, je suis donc retourné une deuxième fois », dit-il.


À cette époque, Chang était employé pour travailler comme cuisinier dans un restaurant de la ville. Dès son arrivée, il commença immédiatement à chercher une église en ligne. « Je voulais trouver une église pour pouvoir gagner plus d’argent », dit-il.


Il trouva les adresses de deux églises, une grande église de dimanche et une petite Église Adventiste du Septième Jour de maison. « Je ne sais pourquoi, mais j’ai décidé d’aller dans la petite église », dit-il.


Un jour, un membre d’église discutait avec Chang sur le sabbat. « Si vous observez le jour du sabbat, Dieu vous bénirait plus », dit-il.


Chang voulait plus d’argent, alors il a demandé à l’église de prier pour lui afin qu’il puisse observer le sabbat. Le lendemain, il dit à son directeur qu’il voulait être libre le sabbat ou au cas contraire, il démissionne. « Ne quittez pas », déclara le directeur. « Gardez votre sabbat. »


Lorsque le propriétaire du restaurant a appris l’arrangement, il ordonna avec colère que Chang travaille le sabbat. Chang abandonna le restaurant sans tarder. Les autres employés du restaurant quittèrent aussi dans un élan de solidarité.


Presque immédiatement, les membres d’église proposent à Chang de prendre des cours de santé dans un sanatorium adventiste. Chang aima l’idée. Avec un certificat de nutritionniste, il pouvait trouver un emploi rémunéré. Mais il avait aussi une volonté croissante de connaitre Dieu. Il priait pour avoir une formation biblique. Le lendemain, deux personnes de différentes églises appelèrent séparément pour demander qu’il participe à une formation biblique dans une autre ville. La formation changea son cœur. Il perdit son désir pour l’argent et il devint un ouvrier biblique. Chang, 34 ans, dit que sa vie peut se résumer par Ésaïe 55:8, qui dit : « Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l’Éternel » (LSG). « Je ne me sens pas riche maintenant, mais je ne pense pas être pauvre non plus », dit-il. « Une prédicatrice m’a dit qu’elle ne manque de rien. Je lui avais dit: vraiment, vous avez autant d’argent au point de ne rien manquer? Maintenant, je peux comprendre ce qu’elle voulait dire. Je ne manque de rien. »


Vos offrandes missionnaires de l’école du sabbat permettent d’assister les pionniers de Mission globale tels que Chang.


La leçon en bref


Texte clé: Actes 16:6-10 ; 18:9, 10


Objectifs:


Savoir: Reconnaitre la coopération entre Dieu et Paul dans son œuvre missionnaire: Dieu encourage Paul et le dirige là où il devrait accomplir son ministre, et Paul partage et peaufine le message de l’évangile selon ses divers auditoires.


Ressentir: Se rendre à l’évidence et avoir la confiance en reconnaissant que Dieu a été toujours présent chaque fois que nous partageons l’évangile.


Agir: Se déplacer en toute confiance, mais en étant très sensible dans nos champs missionnaires respectifs.


Plan de l’étude:


 1. Savoir: Un partenariat passionnant

A Même si Dieu avait accordé à Paul des visions pour l’orienter et l’encourager, qu’avons-nous qui puisse nous donner ces deux éléments?


 1. Ressentir: Jamais seul

A Tout comme Paul et Silas chantant à Dieu dans la prison de Philippes, comment pouvons-nous nous sentir plus proches de Dieu dans des situations difficiles, qu’elles soient missionnaires ou autres?


B Quelle partie du deuxième voyage missionnaire de Paul vous motive plus particulièrement et vous donne la confiance nécessaire pour suivre son exemple?


III. Agir: Aller seulement.


A Quelle est la principale raison pour laquelle vous ne partagez pas activement votre foi en Christ?


B Quelle que soit la réponse à la question ci-dessus, pourquoi ne priez-vous pas avec un ami pour que Dieu enlève un tel obstacle?


Résumé: Savoir que nous sommes des collaborateurs de Dieu peut nous mouvoir de la peur ou du manque de confiance au courage dans le partage de l’évangile. En outre, nous pouvons apprendre les principes du témoignage à partir du récit des voyages missionnaires de Paul.


Cycle d’apprentissage


ÉTAPE 1—Motiver


Pleins feux sur l’Écriture: Actes 16:1-4, 22-24


Concept clé de croissance spirituelle: Le deuxième voyage missionnaire de Paul mérite notre attention pour au moins deux raisons: (1) le fait qu’il continuait à travailler dans des circonstances extrêmes est motivant, et (2) comment il a exercé son ministère auprès de divers auditoires est instructif.


Coin du moniteur: Le deuxième voyage missionnaire de Paul est un tableau fascinant: exorcismes, témoignages au bord d’une rivière, bastonnades, conversions, rejets, évangélisation publique, emprisonnement, attaques chaotiques de la foule, et ainsi de suite. On a tendance à évaluer la présence de Dieu et Sa volonté dans notre vie en considérant un certain nombre de résultats bons ou mauvais. La chronique des exploits de Paul met au défi cette notion et montre que, tout comme Paul, nous pouvons être dans la volonté de Dieu, et pourtant, faire face à de terribles problèmes et subir une douleur atroce. Partagez l’histoire qui suit et renforcez par la suite que, bien que nous aimions nous voir comme le vieux sage, nous répondons instinctivement comme les voisins.


Discussion d’ouverture: Une parabole antique raconte l’histoire d’un vieil homme, dont le cheval s’est échappé de son écurie. Ses voisins vinrent pour le consoler. « Ah, quelle mauvaise augure! », déploraient-ils. Mais le vieil homme ne semblait pas touché, et il répondit, « si c’est une bonne ou mauvaise chose, je ne sais rien ». Un peu confus, les voisins sont rentrés. Plus tard dans l’après-midi, les voisins retournèrent après avoir appris les nouvelles que l’étalon qui avait échappé était rentré, ramenant avec lui un troupeau de chevaux qui remplit les stalles du vieil homme. « Quelle incroyable bonne chance vous avez! », dirent les voisins. Le vieil homme réfléchit encore et dit: « si c’est une chose bonne ou mauvaise, je ne sais rien ». Encore une fois, les voisins rentrèrent chez eux, pour y revenir plus tard pour consoler l’homme parce que son fils s’était blessé la jambe après être monté sur un des nouveaux chevaux. Les voisins et le vieil homme échangèrent les mêmes réflexions métaphysiques comme les autrefois sur les derniers évènements. Enfin, une armée marcha à travers la ville, obligeant tous les jeunes hommes valides à se joindre à eux dans un assaut tribal dangereux. Le fils du vieil homme était exempté en raison de sa blessure. Les voisins, une fois de plus retournèrent et félicitèrent la bonne chance du vieil homme, mais bien sûr, ils ont été accueillis à nouveau avec une sagesse qu’ils ne possédaient pas.


Discussion:


 1. Imaginez que vous êtes un compagnon de Paul et que vous avez la mentalité des « voisins »; combien de temps pensez-vous continuer à voyager avec lui?

 1. Devons-nous nuancer notre description du caractère de Dieu pour tenir compte du fait qu’Il a permis que Paul soit dépouillé et roué de coups (Actes 16:22)?

ÉTAPE 2—Explorer


Coin du moniteur: Cette leçon couvre deux thèmes relativement différents dans l’expérience de Paul: (1) la réflexion sur les difficultés qu’il a endurées et (2) une stratégie missionnaire sous-jacente qu’il a utilisée. N’hésitez pas à mettre l’accent sur l’un ou l’autre de ces thèmes. Jusqu’ici, les épreuves personnelles de Paul ont fait l’objet d’étude. Dans le souci de suivre la séquence dans le récit biblique, sa stratégie missionnaire sera tout d’abord discutée dans la section du commentaire, suivie des difficultés qu’il a endurées.


Commentaire biblique


 1. Enlever des obstacles non nécessaires (Examinez Actes 16:1-5 avec la classe.)

L’ironie est bien visible lorsqu’on va du verdict de la circoncision lors du Concile de Jérusalem (Actes 15:19, 20) à la très prochaine mention de la circoncision (Actes 16:3). Avec une lettre annulant la nécessité du rite d’alliance dans une main et un couteau dans l’autre, Paul circoncit Timothée. La raison évoquée: « à cause des Juifs » (Actes 16:3). C’était une question de libérer les Gentils croyants de la circoncision, mais c’en était entièrement une autre toute différente de libérer les Juifs eux-mêmes de l’ancien rite. Paul, d’autre part, considère personnellement la circoncision comme un non-lieu, répétant dans plusieurs lettres que « la circoncision n’est rien, et l’incirconcision n’est rien » (1 Cor. 7:19, Gal. 5:6, 6:15). Cependant, Paul ne veut certainement pas avoir la réputation d’être la personne qui a dit aux Juifs de « ne pas circoncire les enfants » (Actes 21:21, LSG).


Mais juste ici, à la croisée entre la conviction théologique et la pratique missionnaire, Paul montre qu’il est toujours conscient et respectueux des convictions de son auditoire. Un message sous-jacent récurrent de sa missiologie, c’est que la rectitude théologique ne dicte pas forcément la pratique. Avec une reconnaissance des choses essentielles et non-essentielles, Paul fait appel à un critère d’offense dans un certain nombre de questions. Paul et Timothée croient clairement que la circoncision est inutile, mais dans le souci de ne pas offenser leur public cible, ils se soumettent aux convictions autres que la leur. Doit-on manger des aliments offerts aux idoles? Théologiquement, Paul sait qu’une « idole n’est rien » et admet qu’on n’est pas « mieux » si on en mange ou « pire » si on s’en abstient (1 Corinthiens 8:4, 8). Cependant, ce n’est pas tous les chrétiens qui sont convaincus de cela, alors Paul explicite que ce n’est pas ce que vous mangez, mais plutôt ceux avec qui vous mangez, qui devient déterminant (Romains 14).


Être sensible à la conscience d’autrui, ne pas exercer unilatéralement vos propres convictions, ne pas être une pierre d’achoppement – sont des considérations qui sous-tendent le ministère efficace de l’apôtre Paul.


Considérez ceci: Timothée mérite une reconnaissance aussi. C’était lui qui a souffert de véritables douleurs physiques, tout simplement pour ne pas offenser des compatriotes juifs. Pouvez-vous penser à des moyens analogues, par lesquels l’exemple de Timothée doit être suivi aujourd’hui?


 1. La providence dans le chaos (Relisez Actes 18:9, 10; 2 Cor. 11:16-29 avec la classe)

Nous ne doutons pas du fait que Dieu fût avec Paul tout au long de ses voyages missionnaires. Même si Paul avait eu un doute auparavant, il a dû se dissiper devant l’affirmation prophétique de Dieu, « Je suis avec toi » (Actes 18:10, LSG), que Paul a reçue à Corinthe. Cette affirmation toute nue de Dieu d’être « avec » quelqu’un est une caractéristique de l’intimité divine et providentielle. Joseph le fils de Jacob fut maltraité par les « patriarches », mais Étienne rassure que « Dieu était avec lui » (Actes 7:9). L’explication de Pierre à Corneille et sa famille à propos de la puissance de guérison miraculeuse de Jésus et Ses bonnes œuvres était que « Dieu était avec Lui » (Actes 10:38). Comme pour servir de fondement solide au Nouveau Testament, Jésus est venu comme Emmanuel, c’est-à-dire « Dieu avec nous » (Matthieu 1:23) et préfigure le nouveau ciel et la nouvelle terre, où « Dieu Lui-même sera avec eux » (Apo. 21:3).


Mais que peut-on attendre d’une vie « avec Dieu »? Ce partenariat véhicule-t-il la protection spéciale, la direction divine ou la paix intérieure? Peut-être toutes les trois, mais notez ce qu’inclut le résumé de Paul de son ministère « avec Dieu »: cinq fois le fouet, chacune des fois incluant 40 coups de fouet moins un; autrement dit, 200 coups de fouet moins cinq, au total 195 coups; trois fois battu à coups de bâtons; une fois lapidé; trois naufrages, y compris un jour et une nuit perdu dans la mer; de multiples dangers; l’insomnie; la faim; la soif; le froid et la nudité (2 Cor. 11:24-27)... et finalement le martyre.


La description détaillée de la vie de Paul dans les Actes, une vie qui est connue comme étant sous la garde de Dieu, offre la possibilité d’aligner à juste titre nos attentes du service chrétien avec la réalité de la vie « avec Dieu ». Tout d’abord, il convient de noter que les grandes souffrances de Paul n’annulent pas la protection personnelle de Dieu. Malheureusement, nous ignorons surtout les évènements que Dieu a empêchés. Il est intéressant de noter que Dieu a promis à Paul à Corinthe que « personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal » (Actes 18:10, LSG). Guérir les plaies que Paul a eues à Philippes et fournir une assistance psychologique – selon les normes d’aujourd’hui – montre que Dieu fixe des limites à la souffrance (Comparez à Job 1:12, 2:6).


Deuxièmement, la souffrance peut servir à des fins plus nobles. Les coups de fouet et l’emprisonnement à Philippes ont conduit à la conversion d’un geôlier romain dont le nom n’est pas mentionné et sa famille. En outre, les afflictions de Paul ont mis en place une chaine d’évènements qui ont conduit les magistrats romains à présenter des excuses à un apôtre chrétien (Actes 16:39). En effet, César a rendu hommage à Christ. Enfin, la souffrance peut servir à authentifier notre engagement envers Christ. Paul raconte une litanie de souffrances qu’il a endurées, en défendant son ministère contre les attaques des faux apôtres (2 Corinthiens 11:13-29). Les paroles sont faciles à dire et la profession religieuse peut être transitoire. Jésus avait prédit que les auditeurs des « endroits pierreux » recevant immédiatement et joyeusement la « parole du royaume de Dieu » peuvent tout aussi facilement « tomber » quand arrive la tribulation ou la persécution. Inversement, faire face aux tribulations est une preuve d’authenticité. Paul a réussi le test, et par la grâce de Dieu, nous allons réussir aussi.


Discussion: Comment répondriez-vous à quelqu’un qui pense que les épreuves sont le résultat du mécontentement de Dieu?


ÉTAPE 3—Appliquer


Coin du moniteur: La douleur et la souffrance dans le monde est la preuve numéro un que les gens utilisent pour nier l’existence de Dieu. Bien que les chrétiens puissent ne pas succomber à cet argument exactement, ils peuvent de même nier la présence de Dieu dans leur vie à cause de la douleur et de la souffrance. Communiquez à la classe que la souffrance est une question complexe et que nous devrions être lents à supposer qu’une souffrance signifie l’abandon de Dieu.


Application: Combien de raisons de souffrance pouvez-vous mentionner et comment Dieu est-Il impliqué dans tous ces cas?


ÉTAPE 4—Créer


Coin du moniteur: Si l’ambiance est bonne, favorisez un environnement de vulnérabilité dans lequel vous vous portez volontaire de faire en premier l’activité ci-dessous.


Activités: Partagez une expérience d’une souffrance personnelle que vous voyez maintenant différemment à la lumière de la providence de Dieu.


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


*1-7 Septembre


Le troisième voyage missionnaire


Sabbat Après-Midi


Lecture de la semaine: Actes 18:24-28; Actes 19; Actes 20:7-12, 15-27; 2 Corinthiens 4:8-14; Actes 21:1-15.


Verset à mémoriser: « Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus, d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu » (Actes 20:24, LSG).


Le récit de Luc du troisième voyage de Paul commence assez brusquement. Le texte indique seulement qu’après avoir passé quelque temps à Antioche, centre missionnaire de Paul, l’apôtre a effectué un autre voyage, « et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples. » (Actes 18:23, LSG). Ainsi, environ 2500 km du parcours sont couverts en une seule phrase.


En effet le point focal du voyage était Éphèse où Paul a passé plus de temps que dans toute autre ville au cours de ses voyages. Du point de vue évangélique, le ministère à Éphèse fut très fructueux; l’impact de la prédication de Paul a atteint l’ensemble de la province d’Asie (Actes 19:10, 26). C’est probablement à cette époque que les églises de Colosse, Laodicée et Hiérapolis furent créées, peut-être par le biais d’Épaphras (Col. 4:12, 13), un des collaborateurs de Paul (Col. 1:7, 23 Philem.)


Une chose remarquable au sujet de ce voyage est que c’est le dernier voyage de Paul rapporté dans les Actes. Paul l’a effectué en toute liberté. Luc rapporte encore un autre voyage, cette fois à Rome, mais en tant que prisonnier.


* Étudiez cette leçon pour le sabbat 8 Septembre.Leçon


10


(page 80 du guide standard)


2 Septembre


Éphèse: 1ère partie


Actes 18:24-28 rapporte que quand Paul était sur sa voie vers Éphèse, un croyant juif nommé Apollos y alla également. C’était un homme éloquent et bien versé dans les Écritures. Qu’Apollos fût un disciple de Jésus est explicite dans la façon dont Luc le décrit: « Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, fervent d’esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu’il ne connût que le baptême de Jean. » (Actes 18:25, LSG). Après avoir été baptisé par Jean-Baptiste, Apollos fit la connaissance de Jésus au cours de Sa vie terrestre, mais s’était éloigné de la zone, sans doute, vers Alexandrie, avant les évènements de la Passion et de la Pentecôte.


C’est ce qui explique pourquoi Aquilas et Priscille lui donnaient plus d’instructions. Bien qu’étant en mesure de prouver à partir des Saintes Écritures que Jésus était le Messie d’Israël (Actes 18:28), Apollos devait mettre sa connaissance à jour quant à l’évolution de la situation du christianisme depuis le ministère de Jésus. Cependant, Aquilas et Priscille ont fait au-delà des attentes d’Apollos: ensemble avec les autres croyants à Éphèse, ils lui ont donné une lettre de recommandation adressée aux églises d’Achaïe (Actes 18:27), ce qui lui a permis d’avoir un ministère efficace à Corinthe (1 Corinthiens 3:4-6, 4:6, 16:12).


Lisez Actes 19:1-7. Qu’est-il arrivé à Paul lorsqu’il est arrivé à Éphèse?


L’histoire d’Apollos est liée au récit des douze hommes que Paul a rencontrés à Éphèse lors de son passage dans cette ville, parce que leur situation était très similaire. Leur description comme « disciples » (Actes 19:1) et la question de Paul (Actes 19:2) indiquent clairement qu’ils étaient déjà croyants en Jésus. Dans le même temps, leur réponse à Paul montre que, tout comme Apollos, ils étaient aussi des anciens disciples de Jean-Baptiste, et ils étaient devenus des disciples de Jésus sans avoir connu la Pentecôte. Ils devaient avoir l’occasion de vivre une expérience plus profonde avec le Seigneur.


« En arrivant à Éphèse, Paul trouva douze hommes qui avaient été, comme Apollos, disciples de Jean-Baptiste et, comme lui, avaient reçu certaines connaissances sur la mission du Christ. Ils étaient loin d’avoir le talent d’Apollos, mais, animés de la même foi et de la même sincérité, ils cherchaient à propager la connaissance qu’ils avaient reçue. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 250.


Nous devrions considérer leur nouveau baptême à la lumière de cette situation unique. Ils ne venaient pas d’une autre confession chrétienne, ce n’était non plus une conversion de leur part. Ils avaient juste intégré le christianisme officiellement. Qu’ils aient reçu l’Esprit et le don des langues signifie probablement qu’ils étaient des missionnaires chrétiens, tout comme Apollos, et qu’ils étaient maintenant pleinement habilités à témoigner de Jésus-Christ partout où ils allaient.


Dimanche


(page 81 du guide standard)


3 Septembre


Éphèse: 2e partie


À Éphèse, Paul a poursuivi sa coutume de prêcher d’abord dans la synagogue. Lorsque l’opposition a surgi, lui et les nouveaux croyants se sont déplacés dans la salle de conférence d’un certain Tyrannus, où Paul prêchait quotidiennement pendant deux ans (Ac. 19:8-10). Le résumé de Luc du ministère éphésien de Paul, c’est que toute la province a été intensément évangélisée (Actes 19:10, 26). Dans Actes 19:11-20, Luc ajoute quelques histoires de miracle décrivant le triomphe de la puissance de Dieu dans une ville où la magie et autres pratiques superstitieuses étaient assez communes. Il n’y a aucun doute que Dieu pouvait guérir par l’intermédiaire de Paul, mais que même des mouchoirs et des tabliers touchés par l’apôtre aient une puissance de guérison (Actes 19:12) peut sembler étrange à certains, même si cela ressemble à la guérison de la femme souffrant d’hémorragie vaginale par Jésus (Luc 8:44). Les croyances superstitieuses d’Éphèse peuvent avoir conduit Dieu à accomplir des miracles « extraordinaires », comme le dit Luc (Actes 19:11, LSG). C’est peut-être un exemple de la façon dont Dieu répond aux besoins des gens selon leur propre niveau de compréhension.


Satisfait des résultats de sa mission à Éphèse, Paul décida de se rendre à Jérusalem (Actes 19:21). Luc ne donne pas une raison pour ce voyage, mais nous savons par les écrits de Paul lui-même qu’il souhaitait remettre les fonds qu’il avait recueillis dudit voyage à l’église de Jérusalem, afin de soulager la pauvreté des membres (Romains 15:25-27, 1 Corinthiens 16:1-3). La mise en commun des biens pendant les premières années de l’église et la dure famine à l’époque de Claude avaient appauvri les croyants de la Judée, et Paul voyait en leur appel à l’aide (Galates 2:10) l’occasion de resserrer à la fois leur confiance dans son apostolat et l’unité d’une église devenue transculturelle, tout en sachant les risques auxquelles il s’exposerait (Actes 20:22, 23; Romains 15:31).


Lisez Actes 19:23-41. Quelle était la véritable raison de l’opposition à Paul qui a surgi à Éphèse à la fin de son séjour?


L’opposition avait à voir avec le culte païen, qui était gravement menacé par le ministère de Paul. La vraie motivation de Démétrius était clairement financière, mais il était en mesure d’en faire une affaire religieuse parce que le temple d’Artémis (ou Diana), considéré comme l’une des sept merveilles du monde antique, se trouvait à Éphèse.


Lisez Actes 19:27. Remarquez comment Démétrius à habilement été en mesure d’apporter la « religiosité » dans sa tentative de garder l’argent qui circulait. Pourquoi en tant que chrétiens, nous devons veiller à ne pas utiliser notre foi ou une prétendue piété relative à notre foi de la même façon?


Lundi


(page 82 du guide standard)


4 Septembre


Troas


Après l’émeute (Actes 19:23-41), Paul a décidé de quitter Éphèse. Mais il a pris un détour prolongé en passant par la Macédoine et l’Achaïe au lieu d’aller directement à Jérusalem (Actes 20:1-3). Lors de ce voyage, les représentants de certaines églises des Gentils étaient avec lui (Actes 20:4).


Lisez Actes 20:7-12. Quel problème pose l’argument courant selon lequel ces versets aideraient à prouver que le sabbat a été changé au dimanche?


L’escale de Paul à Troas s’est terminée par une réunion de l’église « le premier jour de la semaine » (Actes 20:7). Ils s’étaient réunis « pour rompre le pain », ce qui se réfère probablement à la sainte cène, avec ou sans le repas de communion qui l’accompagnait souvent depuis les débuts de l’église de Jérusalem (Ac. 2:42, 46). Qu’il n’y ait aucune mention de coupe, ni de prières, n’exclut pas cette possibilité. Le problème, cependant, est que cet évènement est souvent mentionné comme preuve qu’au temps de Paul, les églises, du moins les églises des Gentils avaient déjà remplacé le sabbat par le dimanche comme jour d’adoration.


Cependant, avant de tenir une telle affirmation, il est nécessaire d’établir le jour précis où la réunion a eu lieu, ainsi que la nature de la réunion. La référence à l’usage des lampes (Actes 20:8), ainsi que le fait que le message de Paul ait continué jusqu’à minuit (Actes 20:7), puis jusqu’à l’aube (Actes 20:11), sans oublier de mentionner le sommeil profond d’Eutychus, (Actes 20:9), indique clairement que c’était une réunion nocturne.


La question qui se pose alors est de savoir si c’était la veille du dimanche ou la nuit après le dimanche. La réponse dépend de quel système de temps Luc utilise, que ce soit le système juif du coucher du soleil au coucher du soleil ou celui romain de minuit à minuit. Si c’est le premier système, alors c’était samedi soir; si c’est le système romain, alors c’était dimanche soir. Quoi qu’il en soit, le contexte des Actes 20:7-12 indique que, même si la réunion était un dimanche soir, ce n’était pas une réunion régulière de l’église, mais une réunion spéciale en raison du départ de Paul le lendemain matin. Il est difficile de comprendre comment cet évènement isolé et exceptionnel suppose une observation du dimanche. Le fait est que cela ne justifie en aucun cas l’observation du dimanche.


Attardez-vous plus sur toutes les raisons de la validité de l’observation du sabbat du septième jour. Comment la puissante preuve biblique en faveur du sabbat confirme-t-elle notre identité en tant que chrétiens de l’Église Adventiste du Septième Jour et l’appel que nous avons reçu d’annoncer les messages des trois anges (Apo. 14) dans le monde entier?


Mardi


(page 83 du guide standard)


5 Septembre


Milet


Sur son chemin vers Jérusalem, Paul fait une autre escale, cette fois à Milet, où il avait la possibilité de faire son discours d’adieu devant les dirigeants de l’église d’Éphèse.


Lisez Actes 20:15-27. Sur quoi Paul avait-il mis l’accent dans la partie introductive de son discours?


Puisqu’il avait déjà conçu des plans pour un nouveau voyage, qui incluaient Rome et Espagne (Rom. 15:22-29), Paul estimait qu’il ne reviendrait jamais vers l’Asie. Ainsi, il a commencé son discours avec une sorte de rapport de son ministère au cours des années passées à Éphèse. Un tel rapport, cependant, visait non seulement le passé, c’est-à-dire la façon dont il avait vécu chez les Éphésiens, mais aussi l’avenir, car il craignait ce qui pourrait lui arriver à Jérusalem.


La crainte de Paul n’était pas sans fondement. L’église de Jérusalem le voyait avec un certain scepticisme, voire même hostilité, dû à son passé en tant que persécuteur et au fait qu’il prêchait un évangile sans circoncision (Actes 21:20-26). Pour les autorités juives, il n’était rien d’autre qu’un traitre et un apostat de leurs traditions religieuses (Actes 23:1, 2). Vers le milieu du premier siècle, surtout en raison de la mauvaise administration romaine, Judée subissait également des idéaux révolutionnaires et nationalistes. Cette atmosphère a influencé tous les compartiments de la société juive, y compris éventuellement l’église. Dans ce contexte, les activités de cet ancien Pharisien parmi les Gentils doivent avoir fait de lui une personnalité importante (Actes 21:27-36).


Paul avait également d’autres préoccupations. Dans Actes 20:28-31, Paul se penche sur la façon dont les dirigeants de l’église d’Éphèse doivent gérer la question des faux enseignants qu’il a comparés aux loups ravisseurs qui tenteraient d’induire en erreur et de pervertir le troupeau. Ainsi, même dans l’église elle-même et même dans les premiers jours de l’église, le danger des faux docteurs était réel. Comme Salomon le dit dans un autre temps et dans un autre contexte: « Il n’y a rien de nouveau sous le soleil » (Eccles. 1:9, LSG). L’histoire de l’église chrétienne révèle les dommages incroyables que les faux enseignants ont apportés à l’église. Le problème existera aussi jusqu’à la fin (2 Timothée 4:3).


Sans aucun doute, Paul avait beaucoup de choses en son esprit, un grand nombre de préoccupations; et pourtant, sa fidélité et son assiduité n’ont jamais faibli.


Lisez 2 Corinthiens 4:8-14. Que dit Paul ici que nous devons appliquer à nous-mêmes, en particulier devant les épreuves? Où Paul met-il son espoir ultime?


Mercredi


(page 84 du guide standard)


6 Septembre


Tyr et Césarée


Après Milet, Luc rapporte le voyage de Paul en détail. Encore en cours de route à Jérusalem, l’apôtre a passé une semaine à Tyr, sur la côte phénicienne, où le navire devait débarquer (Actes 21:1-6). Cependant, alors qu’il était là, les croyants le pressèrent de ne pas aller à Jérusalem. Que les croyants aient été conduits par l’Esprit à avertir Paul de ne pas aller à Jérusalem n’est pas nécessairement en contradiction avec l’orientation antérieure de l’apôtre. Le grec etheto en tō pneumati dans Actes 19:21 doit probablement être interprété comme « Paul prit la décision, dans l’Esprit, de se rendre à Jérusalem » (TOB), et non comme si Paul était venu à cette décision par lui-même. Le point est que l’Esprit peut avoir montré aux chrétiens de Tyr les dangers qui attendent Paul; et donc, dans un souci humanitaire, ils ont recommandé qu’il change de projet. Paul lui-même n’était pas sûr de savoir ce qui allait lui arriver à Jérusalem (Actes 20:22, 23). L’orientation divine ne rend pas toujours les choses claires, même pour quelqu’un comme Paul.


Lisez Actes 21:10-14. Quel incident spécial a eu lieu à Césarée concernant le voyage de Paul à Jérusalem?


Agabus était un prophète de Jérusalem qui avait déjà été introduit dans l’épisode de la famine dans Actes 11:27-30. D’une manière semblable à certaines prophéties de l’Ancien Testament (par exemple, Ésaïe 20:1-6, Jérémie 13:1-10), son message était une représentation; il a donné une illustration vivante de ce qui arriverait à Paul s’il allait à Jérusalem et comment ses ennemis le livreraient aux païens (les Romains).


Ceux qui étaient avec Paul ont apparemment compris le message d’Agabus comme un avertissement, pas comme une prophétie, et donc ils ont essayé par tous les moyens de dissuader l’apôtre de monter à Jérusalem. Bien que profondément touché par leur réaction, Paul était déterminé à accomplir sa mission, même au prix de sa propre vie. Pour lui, l’intégrité de l’évangile et l’unité de l’Église étaient plus importantes que sa propre sécurité personnelle ou ses intérêts.


« Jamais auparavant, l’apôtre ne s’était approché de Jérusalem avec un cœur si angoissé; il savait qu’il y trouverait peu d’amis et beaucoup d’ennemis. Il [atteindrait] la ville qui avait rejeté et mis à mort le Fils de Dieu, et sur laquelle pesaient maintenant les menaces de la colère divine. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 352.


Incompris, décrié, maltraité et souvent vilipendé, Paul continua néanmoins en s’appuyant sur la foi. Comment pouvons-nous apprendre à faire la même chose dans des circonstances décourageantes?


Jeudi


(page 85 du guide standard)


7 Septembre


Réflexion avancée: « Le succès qui couronnait sa prédication réveillait une fois encore la colère des Juifs. De toutes les régions leur parvenaient, en effet, des rapports sur l’expansion de la nouvelle doctrine qui supprimait l’observance des rites cérémoniels et affirmait l’égalité des privilèges entre Juifs et Gentils. Dans son discours, à Corinthe, Paul avait insisté sur les arguments qu’il avait déjà si fortement fait valoir dans ses épitres. Sa déclaration énergique: “Il n’y a ici ni Grec ni Juif, ni circoncis ni incirconcis” (Colossiens 3 :11), était considérée par ses ennemis comme un blasphème éhonté, et ils étaient bien décidés à le réduire au silence. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 346.


« Il ne pouvait [même pas] compter sur la sympathie et l’aide de ses frères en la foi. Les Juifs [non croyants] qui avaient suivi si étroitement sa trace, n’avaient pas tardé à faire circuler dans Jérusalem, oralement et par écrit, les rapports les plus défavorables sur sa personne et sur son œuvre. Or, parmi les apôtres et les anciens, certains avaient cru à ces rapports; ils n’avaient [même pas] essayé de les rejeter ou de chercher un terrain d’entente avec l’apôtre. » – idem, p. 352.


Discussion:


Les douze disciples que Paul avait rencontrés à Éphèse étaient les anciens disciples de Jean-Baptiste, qui étaient déjà devenus disciples de Jésus (Actes 19:1-7). Pourquoi pensez-vous qu’il est correct d’utiliser ce passage pour exiger le rebaptême des chrétiens qui se convertissent à la foi adventiste, mais qui étaient déjà baptisés par immersion par d’autres confessions? Y a-t-il une signification dans le fait qu’Apollos ne s’était pas fait rebaptiser?


Pensez à la situation de Paul. Il est rejeté par ses propres compatriotes qui ne croient pas en Jésus. Même des Juifs qui croient en Jésus, beaucoup considèrent Paul avec beaucoup de suspicion, de méfiance même, parce qu’ils pensent qu’il a perverti les « repères ». Bon nombre de païens détestent l’évangile qu’il annonce. Et pourtant – quoi? Pourquoi Paul a-t-il continué malgré toute cette opposition? Bien que nous ne soyons pas Paul, que pouvons-nous retenir pour nous-mêmes de son histoire?


w Pensez à certains des autres arguments que les gens utilisent dans une vaine tentative de prouver que le sabbat a été changé au dimanche ou qu’il n’est plus obligatoire. Comment répondre à ces arguments et le faire d’une manière qui montre que l’obéissance au commandement du sabbat n’est pas du légalisme, d’autant plus que l’obéissance aux neuf autres commandements n’est pas du légalisme; autrement dit, c’est une obéissance par la foi en Jésus, et la compréhension que c’est en Lui seul que se trouve notre espoir du salut.


Vendredi


(page 86 du guide standard)


Histoire Missionnaire


Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.AdventistMission.org« Allez-y ! »


par Andrew McChesney, Mission Adventiste


Kiyong Kwon, propriétaire d’une entreprise privée de comptabilité, est connu en Corée du Sud pour avoir conduit plus de gens à Christ que peut-être tout pasteur de l’Église Adventiste dans la même région. Mais ce n’est presque pas le cas.


L’histoire débute fin 2000 lorsque Kwon a commencé à étudier les prophéties de la Bible. Il remarqua avec une nouvelle urgence que chaque prophétie dans Daniel avait été accomplie sauf la seconde venue de Jésus. Il demanda ce que Noé ferait s’il était vivant aujourd’hui. Peut-être, Noé, indépendamment de sa carrière, devrait consacrer sa vie à une seule mission: annoncer le retour de Jésus. Son désir de consacrer sa vie pour proclamer le retour de Jésus grandissait.


Un matin alors qu’il priait, il sentit Dieu lui dire: « vas-y! » L’ordre lui fit peur. Il commença à donner des excuses: « je n’ai aucune expérience. Je ne suis pas un pasteur. J’ai déjà 40 ans. J’ai peur d’échouer. Mais chaque matin, l’appel de Dieu était si clair que c’était douloureux pour moi », dit Kwon.


Ainsi, il pria: « Seigneur, si Tu veux vraiment que j’aille, alors montre-moi tout ce qu’il faut. Alors j’irai. »


Kwon pensa que c’était une prière raisonnable, mais il ne reçut pas de réponse. Il pria pendant sept jours d’affilée. Le septième jour, après la prière, il ouvrit Church Compass, le magazine de l’Union de l’Église Adventiste en Corée. Il y trouva une citation du livre Life Sketches of Ellen G. White qui le choqua. Elle se lisait: « Dieu aura des hommes qui risqueront tout et rien pour sauver les âmes. Ceux qui n’avanceront pas avant de voir clairement chaque étape de la voie devant eux, ne seront d’aucun avantage dans la propagation du message de la vérité présente de Dieu. Il doit y avoir des travailleurs qui avancent aussi bien dans l’obscurité que dans la lumière, et qui résistent courageusement aux découragements et aux espoirs déçus et qui travaillent encore par la foi, avec larmes et avec un espoir patient, en semant à côté de toutes les eaux, en faisant confiance au Seigneur de faire croitre ce qu’ils ont semé. Dieu appelle les gens audacieux, plein d’espoir, de foi et d’endurance, pour travailler pour Lui » (p. 213, 214).


« C’était la réponse de Dieu! » dit-il. « Je ne devais pas prier pour savoir que faire du début à la fin. Je devais aller de l’avant ».


Kwon commença à créer une église. « Surprise », dit-il, « je n’avais rien à faire. Quand Dieu agit, les miracles s’opèrent. »


Kiyong Kwon, 56 ans, à gauche, a créé trois églises en Corée du Sud.


Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera à créer la première Église Adventiste à Sejong, en Corée du Sud. En savoir plus sur Kwon la semaine prochaine.


La leçon en bref


Texte clé: Actes 20:24


Objectifs:


Savoir: Méditer sur le fait que Paul fût prêt à sacrifier la vie elle-même dans un souci de répandre l’évangile du royaume de Dieu.


Ressentir: Apprécier le fait que Paul ait découvert le but de sa vie au service de Dieu. Demander à l’Esprit de nous montrer la même chose.


Agir: Poursuivre la vocation de Dieu dans notre vie avec une énergie concentrée et se souvenir de Paul si les sacrifices à faire sont aussi énormes.


Plan de l’étude:


 1. Savoir: Paul n’a jamais abandonné.

A Pouvons-nous être aussi surs de notre vocation dans le ministère que Paul, même s’il avait eu des visions et que nous pouvons ne pas en avoir?


B Même si la plus grande partie de notre ministère ne se résume qu’à notre milieu de travail, comment pouvons-nous toutefois appliquer les stratégies du ministère mondial de Paul à notre propre situation?


 1. Ressentir: La singularité du but

A Pourquoi est-ce réaliste de penser qu’on trouve du bonheur dans la poursuite d’une vie comme celle de Paul?


B Comment expliqueriez-vous à une famille de non croyants que les sacrifices pour le ministère valent la peine?


III. Agir: Aucun regret


A En pensant à tous ceux qui vous connaissent, quelles mesures devez-vous prendre alors pour témoigner comme Paul aux Éphésiens, « je vous déclare aujourd’hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher » (Actes 20:26 27, LSG)?


Résumé: Le troisième voyage missionnaire de Paul était semé d’obstacles et des pressentiments des futures afflictions, mais Paul a exécuté sa mission avec constance et montré que même la mort ne pouvait pas l’en dissuader.


Cycle d’apprentissage


ÉTAPE 1—Motiver


Pleins feux sur l’Écriture: Actes 19:11-16, 23-28


Concept clé de croissance spirituelle: Les ennemis du royaume de Dieu sont bien exposés dans la dernière campagne missionnaire de Paul. Malgré les forces mondaines et spirituelles déployées contre Paul à Éphèse, « la parole du Seigneur » a parcouru l’Asie (Actes 19:10). L’argent, la magie, le paganisme et la politique ne peuvent pas arrêter la propagation de l’évangile ou déstabiliser le messager de l’évangile, qui est prêt à abandonner sa vie « pour le nom du Seigneur Jésus » (Actes 21:13, LSG).


Coin du moniteur: L’histoire missionnaire suivante montre que même de nos jours, Dieu peut et fait des miracles, surtout quand les miracles divins servent à détourner la confiance des gens en la magie ou aux systèmes de culte païens.


Discussion d’ouverture: Feu Bill Liversidge a raconté son expérience missionnaire dans une tribu enclavée et dangereuse près de Papouasie Nouvelle-Guinée. Ruben, un jeune homme et le seul de cette tribu à être converti au christianisme, accompagnait Bill sur l’ile pendant la nuit, mais ils furent rapidement pris à parti par les membres de la tribu. Ils furent autorisés à passer la nuit dans l’espoir qu’ils seraient tués le lendemain matin. Après avoir dormi un peu, ils entendirent un appel venant de la jungle: « vous les gars septième jour, vous les gars venez! » La tribu appelait Bill et Ruben, les Adventistes du septième jour. Bill envoya Ruben pour savoir ce qui se passait. Ruben retourna et rapporta que presque tout le monde sur l’ile était réuni dans le village, parce qu’un enfant de 18 mois était malade de « fièvre », autrement dit, le paludisme. Bill pensa de façon réaliste, « ce n’est pas inhabituel ». Avec un taux de mortalité infantile de 70%, beaucoup d’enfants mouraient tout le temps du paludisme.


Mais Ruben continua avec enthousiasme, « habituellement, le guérisseur traditionnel serait là avec toute sa magie et des potions, mais cette maman a crié pour appeler les deux chrétiens qui sont arrivés au milieu de la nuit, à venir et prier leur Dieu ». Avec enthousiasme, ils firent route vers le village, se rendant compte que Dieu avait ouvert une porte. Cependant, leur espoir d’une guérison potentielle était vite déçu, car en s’approchant de la foule des villageois, de grandes lamentations de deuil montaient. Ils étaient trop en retard. Un jeune homme « docteur », qui travaillait dans une clinique de fortune, les informa que l’enfant était mort 20 minutes plus tôt. Déçu et en questionnant Dieu, Bill voulut présenter ses condoléances à la mère. Peut-être que Dieu voulait qu’il fasse un enterrement chrétien.


Tout à coup, Ruben se précipita vers l’avant et prit doucement l’enfant sans vie des mains de la mère et le tint tout droit sur ses pieds. Bill était abasourdi. Tout le village devint muet alors que tous les regards étaient braqués sur Ruben. Et puis Ruben fit une chose inattendue. Il pria. « Papa, You touch all You put’n life long this fella pikinini, You kisim kambek. » [Papa, c’est Toi qui donne la vie. Et c’est Toi qui l’as reprise.] « Now Papa, long-high up him, name belong You [pour la gloire de Ton nom Papa], kisimi kambek [ramène la vie] ». Les deux jambes pendantes de l’enfant commencèrent à bouger. La mère courut vers son enfant qui pleurait et le regarda avec stupéfaction totale. Comme résultat de ce miracle, toute l’ile est devenue Adventiste du septième jour!


Discussion:


Pourquoi pensez-vous que Dieu agit miraculeusement dans certaines circonstances et pas dans d’autres?


ÉTAPE 2—Explorer


Coin du moniteur: Le trio paganisme, magie et argent est souvent présent aujourd’hui tout comme il y a 2000 ans. Exploitez ce fait pour démontrer que la pertinence de la Bible demeure en étudiant ce qui suit.


Commentaire biblique


 1. Miracles contre magie (Examinez Actes 19:11-20 avec la classe).

Malheureusement, il n’est pas rare aujourd’hui de trouver de nombreux cours des religions mondiales enseigner avec persuasion pour convaincre le lecteur que les miracles opérés par et à travers Pierre et Paul n’étaient pas différents de ceux des autres traditions chamanes/païennes et devraient donc être correctement qualifiés de magiques. Il y a des similitudes: les miracles divins et ceux des puissances magiques dérivent d’un monde invisible; les deux utilisent souvent le toucher ou des paroles pour faire agir les forces spirituelles, pour produire des résultats extraordinaires tels que la guérison, la connaissance spéciale, etc. Comprendre les différences entre les miracles divins authentiques et la magie est à l’avantage des chrétiens qui mènent leur ministère dans des cultures influencées par des pratiques spiritualistes et occultes.


Le pouvoir de guérison surnaturel dans le ministère de Paul est opposé aux tentatives des exorcistes juifs. Le contraste était à ne pas manquer. Si puissant était le don de guérison de Paul que même « des linges ou des mouchoirs » (Actes 19:12) qui avaient touché sa peau pouvaient guérir les malades qui touchaient ces articles. Ces exploits extraordinaires motivent le mimétisme des concurrents juifs de Paul. Leur échec total et leur maltraitance par les démons était un endossement divin intentionnel de la mission de Paul, et pour résultat, « le nom du Seigneur Jésus était glorifié » (Actes 19:17). En outre, le fait que les « croyants » eux-mêmes aient brulé leurs livres de magie montre que les pratiques syncrétiques d’Éphèse pouvaient avoir infecté aussi les fils du souverain sacrificateur.


Ce récit d’exorcisme illustre le principe le plus fondamental du surnaturalisme chrétien qui se différencie de toutes les autres formes de surnaturalisme. Ce principe en un seul mot est l’intention. Quand les exorcistes juifs invoquaient le nom de « Jésus que Paul prêche » (Actes 19:13, LSG), leur patient avait peut-être été libéré, mais seulement au détriment des exorcistes eux-mêmes qui étaient diaboliquement subjugués. Les démons maintinrent contrôle et le nom de Jésus resta impuissant devant cet incident. Pourquoi? Parce que ces exorcistes juifs n’avaient pas personnellement soumis leur vie à l’évangile de Dieu pour exercer leur foi dans le Seigneur Jésus; par conséquent, leurs intentions n’étaient pas synchronisées avec le mouvement du royaume messianique que Paul annonçait. Ils pouvaient parler de Jésus seulement comme des rapporteurs, c’est-à-dire, comme celui « que Paul prêche » (Actes 19:13, LSG). Le nom « Jésus » est utilisé dans ce cas comme un talisman ou une incantation.


Les paroles de Pierre à Simon s’appliquent ici. Simon le (ex) magicien, bien que baptisé, offrit de l’argent pour être en mesure d’utiliser l’Esprit Saint, mais il était découvert et réprimandé: « Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu » (Actes 8:21, LSG). Le cœur, l’intention, la motivation, indiquent si c’est Dieu qui fait « des miracles extraordinaires par les mains de Paul » ou quelqu’un d’autre (Actes 19:11, LSG).


Il est à noter qu’aucun des points jusqu’ici ne nie la réalité que le mal surnaturel peut être causé ou médié par les humains. C’est en effet certain. Mais l’assurance du croyant se trouve dans l’incontestable autorité et la toute-puissance de Dieu. Même si les magiciens de Pharaon pouvaient transformer les bâtons en serpents, ils ne pouvaient pas empêcher le serpent de Dieu de les avaler (Exode 7:12). « Le serpent » de Dieu gagne toujours.


Ces occasions montrent le contraste marquant entre les pratiques magiques qui apaisent ou qui manipulent les forces spirituelles, et les pratiques miraculeuses de l’église du Nouveau Testament, quand le corps de Christ, dans l’exercice de son ministère du royaume de Dieu, était animé de guérison et de prophétie.


Considérez ceci: Les philosophies du Nouvel Âge sont encore populaires en Occident, où Jésus est considéré comme un autre sage, de la même nature que d’autres personnalités religieuses. Comment expliqueriez-vous à un ami adepte du Nouvel Âge le caractère unique de Christ et de Son royaume?


 1. Questions d’argent (Lisez Actes 19:23-27 avec la classe).

Curieusement, l’argent joue souvent un rôle dans les intérêts des païens, et Pierre et Paul, s’étaient familiarisés avec cette alliance contre nature. (Jusqu’à ce jour, l’argent et l’occultisme vont souvent de pair. À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu parler d’une offre des services gratuits diseurs de bonne aventure? Comparez cela au fait de recevoir une prière chrétienne payante.) Le récit d’exorcisme finit avec les Éphésiens choisissant Dieu aux dépens de la magie et de l’argent, alors qu’ils regardaient leurs collections extrêmement couteuses de livres de magie partir en fumée (Actes 19:19, 20). Cela préfigure le prochain récit dans lequel les intérêts économiques et mondains sont encore en jeu contre la menace de l’évangile. Il s’ensuit une foule en colère, et Paul passe à la Macédoine (Actes 19:21-20:1). Même si ce récit est souvent caractérisé, et à juste titre, comme celui d’un païen égoïste, craignant la perte de son entreprise de fabrication d’idoles, d’autres observations peuvent être formulées. Il est important de noter que, dans certaines circonstances, les convertis à Christ doivent sacrifier des sources de revenu et parfois apporter des modifications dans leur carrière en raison de leur foi. Surtout en tant qu’Adventistes obéissant au quatrième commandement, le sabbat, en tant qu’église, nous pouvons être sensibles à ces défis économiques quand nous guidons et pourvoyons aux besoins de ceux qui traversent les persécutions après leur conversion à Christ.


Discussion: Que pensez-vous que Paul aurait pu dire à la foule qui criait: « Grande est la Diane des Éphésiens! » (Actes 19:28, LSG) pendant deux heures, s’il avait eu la chance de parler?


ÉTAPE 3—Appliquer


Coin du moniteur: Selon votre situation géographique, la magie et le paganisme auront différentes influences culturelles. Commentez et adaptez vos questions spécifiquement pour le contexte de votre classe.


Application:


Comment pouvez-vous aider un frère ou une sœur en Christ qui pratiquait la magie « chrétienne » syncrétiste?


Quelle garantie pouvez-vous donner à quelqu’un qui craint les pertes économiques après la conversion?


ÉTAPE 4—Créer


Coin du moniteur: Les témoignages dans cette section peuvent être une bénédiction ou une source d’embarras, si quelqu’un utilise tout le temps de la leçon pour témoigner. Dirigez la discussion pour rester dans le temps imparti.


Activités: Beaucoup d’entre nous peuvent témoigner d’une expérience surnaturelle concernant Dieu ou le diable. Partagez une histoire courte édifiante sur la puissance de Dieu sur le mal.


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


*8 au 14 Septembre


Arrestation à Jérusalem


Sabbat Après-Midi


Lecture de la semaine: Actes 21; Rom. 2:28, 29; Galates 5:6; Actes 22; Actes 23:1-30; Matthieu 22:23-32.


Verset à mémoriser: « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit: prends courage; car, de même que tu as rendu témoignage de Moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » (Actes 23:11, LSG).


Juste après le premier voyage missionnaire de Paul, il est devenu clair qu’il y avait un désaccord fondamental dans l’église sur comment les Gentils devaient être admis dans la foi (Actes 15:1-5). Peut-être ayant ressenti un conflit croissant, Paul conçut un plan pour promouvoir l’unité dans l’église. Puisque le comité lui avait recommandé de ne pas oublier les pauvres (Galates 2:10), il décida d’inviter les églises des Gentils à apporter une aide financière aux frères en Judée, d’où « la collecte en faveur des saints » (1 Cor. 16:1), peut-être dans l’espoir d’aider à poser des ponts entre les deux groupes.


Ceci peut expliquer sa volonté d’aller à Jérusalem à la fin de son troisième voyage, malgré les risques. D’une part, il avait un amour sincère pour ses compatriotes juifs (Romains 9:1-5); d’autre part, il aspirait à une église unie (Galates 3:28, 5:6). Puisque les Juifs et les non-Juifs étaient tous sauvés par la foi, et non par les œuvres de la loi (Rom. 3:28-30), toute aliénation sociale entre eux fondée sur les exigences rituelles de la loi était contre le caractère inclusif de l’évangile (Éphésiens 2:11-22).


Suivons Paul dans cette nouvelle phase de sa vie et de sa mission.


* Étudiez cette leçon pour le sabbat 15 Septembre.Leçon


11


(page 88 du guide standard)


9 Septembre


Rencontrer les dirigeants de Jérusalem


À l’arrivée de Paul à Jérusalem, il fut reçu chaleureusement par les croyants associés à Mnason, avec qui il devait rester (Actes 21:16, 17). Dans Actes 21:18-22, Jacques et les Anciens de Jérusalem ont exprimé leurs préoccupations sur la réputation de Paul parmi les croyants juifs les plus zélés de la loi de Moïse. Ils avaient été informés qu’il enseignait aux Juifs convertis qui vivaient à l’étranger à renoncer à la loi de Moïse, en leur disant « de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes » (Actes 21:21, LSG).


Cela, bien sûr, n’était pas assez vrai. Ce que Paul enseignait était que, sur le plan du salut, ni la circoncision, ni l’incirconcision ne pouvait avoir une importance particulière, étant donné que les Juifs et les Gentils étaient tous sauvés par la foi en Jésus (Romains 2:28, 29; Galates 5:6; Col. 3:11). Ceci est différent d’encourager explicitement les Juifs à renoncer à la loi et à ses exigences. L’obéissance n’est pas en soi synonyme de légalisme, bien qu’elle puisse être délibérément tordue pour signifier cela.


Lisez Actes 21:23-26. Comment Paul a-t-il démontré qu’il était encore un Juif fidèle?


Paul reçut le conseil d’être politiquement correct. Il devait démontrer que les rumeurs à son sujet étaient fausses en faisant une chose particulièrement juive: parrainer le vœu de naziréat de certains croyants juifs. Ce vœu était un acte spécial de piété, à travers lequel un juif se consacrait à Dieu.


Malheureusement, Paul s’y soumit. Les héros, y compris ceux de la Bible, ont leurs défauts, comme nous pouvons le voir dans la vie d’Abraham, Moïse, Pierre et plusieurs autres. On peut soutenir que Paul suivait juste son principe de se comporter comme un Juif quand il est avec les Juifs (1 Cor. 9:19-23), ou que lui-même est rapporté pour avoir fait vœu peu de temps auparavant (Actes 18:18), bien que la nature exacte de ce vœu ne soit pas claire. Cette fois, cependant, c’était un compromis, parce qu’il s’agissait de son endossement des motifs formalistes qui sous-tendent cette cérémonie. L’implication d’une telle attitude était exactement ce que l’apôtre lui-même essayait vigoureusement de rejeter: qu’il y a deux évangiles, un pour les Gentils, celui du salut par la foi et l’autre pour les Juifs, celui du salut par les œuvres. « Dieu n’avait pas autorisé Paul à concéder autant qu’ils réclamaient de lui. » – Ellen G. White, The Acts of the Apostles, p. 405.


Dans nos efforts d’être pertinents, comment pouvons-nous faire attention à ne pas commettre le même genre d’erreur?


Dimanche


(page 89 du guide standard)


10 Septembre


Émeute dans le temple


Après avoir accepté la suggestion des dirigeants de l’église, Paul aurait besoin de subir une purification rituelle de sept jours pour compléter les exigences du vœu chez les hommes (Num. 19:11-13). Dans le même temps, la tradition juive stipulait que toute personne venant de terres païennes serait impure et donc ne pouvait pas entrer dans le temple. C’est pourquoi Paul devait se purifier avant d’aller chez les prêtres pour leur signaler son processus de purification associée au Naziréat (Actes 21:26).


Lisez Actes 21:27-36. Qu’est-il arrivé à Paul à la fin de sa période de sept jours de purification?


Une émeute s’en est suivie, causée par ceux qui attisaient la foule contre Paul, l’accusant d’avoir attaqué les symboles les plus sacrés de la religion juive, en particulier, d’avoir profané le temple. Comme l’un des compagnons de voyage de Paul était un Gentil croyant d’Éphèse nommé Trophime (Actes 21:29), ils pensaient que l’apôtre l’avait introduit dans la cour intérieure du temple, où seuls les Juifs pouvaient entrer. Si l’accusation était vraie, Paul serait coupable d’une infraction plus grave. Sur le mur qui séparait la cour extérieure de celle interne se trouvait un avertissement en grec et en latin adressé aux Gentils visiteurs à ne pas y entrer plus loin, sinon ils seraient personnellement responsables de leur mort qui suivrait.


« D’après la loi hébraïque, c’était un crime passible de mort pour un païen que de pénétrer dans le parvis intérieur de l’édifice sacré. Paul avait été vu dans les rues de Jérusalem avec Trophime d’Éphèse, et on avait supposé qu’il avait introduit ce païen dans le temple. Or, il ne l’avait pas fait. Mais étant de nationalité juive, il pouvait y pénétrer lui-même sans violer la loi. Cependant, bien que l’accusation portée contre Paul fût entièrement fausse, elle servit à réveiller les préjugés des Juifs. Et tandis que le cri d’alerte résonnait et parvenait jusqu’aux parvis du temple, la foule qui s’y était assemblée était portée au comble de la surexcitation. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 361.


Quand la nouvelle de l’émeute atteignit la forteresse romaine la plus proche, le commandant romain, Claude Lysias (Actes 21:31, 32 ; 23:26), vint avec ses troupes et secourut Paul avant que la foule ne le tuât.


Étant la cible des attaques, Paul fut arrêté et lié avec des chaines, alors que le commandant essayait de se renseigner sur ce qui se passait. Dans les cris hystériques de la foule, il ordonna que l’apôtre soit amené et placé en garde-à-vue à la forteresse.


Des rumeurs, bien que fausses, ont contribué à commencer cette émeute. Pourquoi devons-nous donc faire attention aux rumeurs que nous écoutons, ou pire encore, que nous propageons?


Lundi


(page 90 du guide standard)


11 Septembre


Devant la foule


Actes 21:37-40 raconte ce qui s’est passé ensuite. Quand Paul était amené dans la forteresse romaine pour l’interroger, il demanda au commandant l’autorisation de parler au peuple, qui réclamait encore frénétiquement sa mort.


Ayant parlé au commandant en langue grecque, ce dernier pensa que Paul serait un certain Juif d’Égypte qui était à l’origine d’une révolte à Jérusalem contre l’occupation romaine il y a de cela environ trois ans. La révolte en question avait été réprimée par les forces romaines; bon nombre de ses partisans avaient été tués ou arrêtés, tandis que le Juif d’Égypte avait échappé.


Après avoir dit qu’il était de Tarse et non d’Égypte, Paul eut la permission de parler. Dans son discours, il n’a pas donné une réponse détaillée aux accusations contre lui (Actes 21:28), mais il raconta l’histoire de sa conversion, mettant en évidence sa dévotion au judaïsme, au point d’avoir persécuté des croyants en Jésus. Face à un certain nombre de révélations du Seigneur, il n’eut d’autre choix que d’obéir. Cela explique le revirement complet dans sa vie et son appel à prêcher aux Gentils. Au lieu d’entrer dans un débat théologique, Paul leur a raconté sa propre expérience et pourquoi il faisait ce qu’il faisait.


Lisez Actes 22:22-29. Comment la foule a-t-elle réagi à la déclaration de Paul qu’il était un apôtre des Gentils?


La décision de laisser Paul parler n’a pas été fructueuse. En se référant à son engagement envers les Gentils, Paul semblait confirmer la véracité des accusations portées contre lui (Actes 21:28), et la foule était encore surexcitée.


Le commandant romain n’avait pas compris tout ce que disait Paul; ainsi, il décida de le fouetter. Pourtant, en plus d’être un Juif (Phil. 3:5), Paul avait également eu la citoyenneté romaine, et quand il a mentionné cela, le commandant ne le fouetta plus. En tant que citoyen romain, Paul ne pouvait pas être soumis à ce genre de torture.


Lisez le discours de Paul (Actes 22:1-21). Quelles preuves voyez-vous qu’en plus de se défendre lui-même, Paul prêchait aussi à ses compatriotes Juifs? Pourquoi raconte-t-il son histoire de conversion? Qu’y a-t-il des histoires de conversion qui fait qu’elles aient autant de puissance?


Mardi


(page 91 du guide standard)


12 Septembre


Devant le Sanhédrin


Quand le commandant romain s’est rendu compte que Paul n’était pas une menace pour l’empire, autrement dit, qu’il ne s’agissait que des querelles internes entre Juifs, il demanda au Sanhédrin de traiter l’affaire (Actes 22:30; 23:29).


Lisez Actes 23:1-5. Comment Paul a-t-il commencé sa défense devant le Sanhédrin?


La déclaration liminaire de Paul a été accueillie avec une gifle à la joue, peut-être parce que, en tant que prisonnier, sa référence à Dieu sonnait blasphématoire. Sa réaction impulsive nous donne un aperçu de son tempérament. En appelant le grand prêtre une « muraille blanchie » (Actes 23:3), peut-être qu’il faisait référence à la condamnation de Jésus de l’hypocrisie des Pharisiens dans Matthieu 23:27. Toutefois, puisque Paul ne savait pas qu’il s’adressait au souverain sacrificateur, la possibilité qu’il eût une mauvaise vue ne peut pas être entièrement exclue.


Lisez Actes 23:6-10. Comment Paul a-t-il ingénieusement essayé de perturber la procédure?


Le Sanhédrin était composé des Sadducéens et des Pharisiens qui étaient opposés les uns aux autres sur un certain nombre de questions; et la doctrine était l’un de ces problèmes. Par exemple, les Sadducéens, dont le canon scriptural est composé seulement des cinq premiers livres de Moïse (le Pentateuque), ne croyaient pas en la résurrection des morts (Matthieu 22:23-32). La déclaration de Paul (Actes 23:6), cependant, était plus qu’une tactique habile pour distraire le Sanhédrin. Puisque sa rencontre avec Jésus ressuscité sur la route de Damas était le fondement de sa conversion et de son ministère apostolique, donc la croyance en la résurrection était la vraie raison pour laquelle il était jugé (Actes 24:20, 21; 26:6-8). Rien d’autre ne pouvait expliquer comment il avait abandonné son zèle pour devenir ce qu’il était alors. Si Jésus n’était pas ressuscité d’entre les morts, alors son ministère était inutile, et il le savait aussi (1 Cor. 15:14-17).


Ce soir-là, quand Paul était dans la forteresse, le Seigneur lui apparut avec cet encouragement: « Prends courage; car, de même que tu as rendu témoignage de Moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome » (Actes 23:11, LSG). Compte tenu des circonstances, une telle promesse a dû être particulièrement significative pour Paul. Son souhait de longue date de prêcher à Rome (Actes 19:21, Rom. 1:13-15, 15:22-29) serait réalisé.


Mercredi


(page 92 du guide standard)


13 Septembre


Transfert à Césarée


Contrarié par le fait qu’ils n’avaient pas encore réussi à se débarrasser de Paul par des voies légales, un groupe d’individus décida d’orchestrer un plan à travers lequel il ferait une embuscade et le tuerait.


Lisez Actes 23:12-17. Quel était leur plan, et comment fut-il contrecarré? Que pouvons-nous apprendre sur comment les gens peuvent être passionnés sur des choses erronées?


Que plus de quarante Juifs aient comploté contre Paul et se faisant liés eux-mêmes par un serment révèle combien la haine contre l’apôtre était grande à Jérusalem. Luc ne rapporte pas l’identité de ces hommes, mais ils étaient des extrémistes, prêts à tout pour protéger la foi juive contre ses présumés traitres et ennemis. Un tel niveau de fanatisme religieux, couplé avec une ferveur révolutionnaire et nationaliste, n’était pas rare dans la Judée du premier siècle et dans ses environs.


D’une manière providentielle, cependant, la nouvelle du complot parvint aux oreilles du neveu de Paul. C’est un peu triste que nous ne sachions presque rien sur la famille de Paul, mais apparemment lui et sa sœur avaient été élevés à Jérusalem (Actes 22:3), où elle se serait mariée et aurait eu au moins un fils. En tout cas, le neveu de Paul – le diminutif neaniskos (Actes 23:18, 22) et le fait qu’il fût pris « par la main » (Actes 23:19) implique qu’il était encore un adolescent – a pu lui rendre visite dans la forteresse pour lui rapporter l’histoire.


Lisez Actes 23:26-30. Quel message le commandant Lysias a-t-il envoyé au gouverneur Felix sur Paul?


La lettre donne à Felix un compte rendu de la situation. En outre, elle montre comment Paul a bénéficié de sa citoyenneté romaine. Le droit romain protégeait entièrement ses citoyens, qui avaient le droit, par exemple, de demander un procès juridique, dans lequel ils pouvaient comparaitre devant le tribunal et défendre leur cause (Actes 25:16) et le droit de faire appel à l’empereur dans le cas d’un procès inéquitable (Actes 25:10, 11).


Quelle que soit la réputation de Felix, il a traité Paul de la manière légale la plus appropriée. Après un interrogatoire préliminaire, il a ordonné qu’il soit placé en garde-à-vue jusqu’à l’arrivée de ses accusateurs.


Pensez à la providence de Dieu dans la vie de Paul. Combien de fois avez-vous humblement reconnu la providence de Dieu dans votre propre vie malgré les épreuves et les souffrances, que vous pourriez avoir traversées?


Jeudi


(page 93 du guide standard)


14 Septembre


Réflexion avancée: « Paul saisit cette occasion pour remettre à ces derniers [les dirigeants de l’église] les offrandes recueillies en faveur des pauvres à l’église mère par les églises des Gentils…


Ces offrandes volontaires témoignaient de la fidélité des prosélytes païens envers l’œuvre de Dieu dans le monde; elles auraient dû être reçues par tous avec une reconnaissance infinie. Pourtant, Paul et ses compagnons se rendirent compte que même parmi les frères au milieu desquels ils se trouvaient, certains d’entre eux étaient incapables d’apprécier l’amour fraternel qui avait suscité ces dons. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 355.


« Si les conducteurs de l’église s’étaient dépouillés de leurs sentiments d’amertume à l’égard de l’apôtre, s’ils l’avaient accepté comme le serviteur spécialement désigné pour prêcher l’évangile aux païens, alors le Seigneur le leur aurait laissé. Ce n’était pas Sa volonté que l’œuvre de Paul dût s’achever si rapidement, mais Il n’opéra pas de miracle pour contrecarrer le cours des circonstances provoquées par les chefs de l’église.


Il en est ainsi pour nous aujourd’hui; ce même esprit conduit aux mêmes résultats. Si l’on néglige d’apprécier et d’utiliser les manifestations de la grâce divine, on prive alors l’église d’abondantes bénédictions. Que de fois le Seigneur aurait prolongé l’œuvre de certains serviteurs fidèles, si l’on avait su comprendre la peine qu’ils se donnaient! Mais si les croyants permettent à Satan de pervertir leur jugement, de façon à dénaturer encore et toujours les actes et les paroles du disciple du Christ; s’ils se permettent d’entraver son travail, alors le Seigneur leur supprime parfois les bénédictions qu’Il leur avait accordées.


Quand les mains sont croisées sur la poitrine qui a cessé de respirer, quand la voix qui prononçait des paroles d’avertissement et de réconfort demeure silencieuse, alors l’endurci découvre et apprécie les bénédictions qui lui ont été dispensées par l’intermédiaire de celui qui n’est plus et dont la mort accomplit ce qu’il n’a pas réussi à faire de son vivant. » – Idem, pp. 369, 370.


Discussion:


En allant à Jérusalem tout en sachant qu’il ne serait pas le bienvenu, Paul place les intérêts de l’église au-dessus de ses propres intérêts personnels. Dans quelle mesure devons-nous suivre son exemple?


Que pouvons-nous apprendre des compromis de Paul à Jérusalem? Comment pouvons-nous être politiquement corrects sans compromettre les principes de notre vie? Du moins, pouvons-nous le faire?


L’unité de l’église est toujours très importante. Comment pouvons-nous apprendre à travailler ensemble dans l’unité, même quand nous avons des points de vue différents?


Vendredi


(page 94 du guide standard)


Histoire Missionnaire


Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.AdventistMission.org


Demander 100 baptêmes


par Andrew McChesney, Mission Adventiste


Sophie Kwon avait 20 membres à la création de sa première église en Corée du Sud, et il était ravi de voir un jeune étranger venir à l’église dès le premier service du sabbat.


« Pourquoi es-tu venu à cette petite église? » demanda Kwon.


« Je suis toujours malchanceux », répondit l’invité. « Mais quelqu’un m’a dit que si j’allais à une nouvelle église, j’aurais de la chance. »


Kwon fit des études bibliques avec le jeune homme qui finit par être baptisé.


Mais Kwon voulait encore plus de membres. Un jour, il pria du matin au soir, « s’il Te plait Seigneur, donne-moi les membres. Donne-moi des âmes pour remplir cette église. »


Le lendemain, une voisine arrêta Kwon. « Depuis hier, j’avais envie d’aller à l’église », dit-elle. « S’il vous plait amenez-moi à votre église. »


Le lendemain, Kwon reçut un coup de fil. « Ma sœur est une Adventiste qui voulait m’emmener à l’église depuis 10 ans, mais je ne suis jamais allée », déclara l’appelante. « Mais maintenant j’ai envie d’y aller. » Kwon étudia la Bible avec les deux femmes, et toutes deux furent baptisées.


Plus de 40 personnes furent baptisées cette première année. Un an plus tard, quand la 98e personne était baptisée, Kwon pria pour 100 baptêmes. Il se souvint alors d’une femme qu’il n’avait pas vue depuis trois ans. Il la trouva en train de diriger une école d’art pour enfants, et il lui rendit visite avec des fleurs. « Vous devriez être cette 100e personne à être baptisée dans mon église », dit-il.


Lorsque la femme a accepté, le pasteur l’informa qu’elle avait besoin d’études bibliques et devait l’attendre chez elle le lendemain soir. « Rassurez-vous que votre mari sera aussi là », dit-il.


Après le départ de Kwon, la femme appela son mari, un bouddhiste dévot et propriétaire d’une entreprise, qui avait récemment décidé d’apprendre l’anglais. Il avait acheté plusieurs livres de langue anglaise, dont une Bible et avait eu du mal à lire la Bible dans son bureau. Désespéré, il avait prié: « si Tu es le vrai Dieu, envoie quelqu’un pour m’apprendre la Bible ».


À ce moment, sa femme appela pour l’annoncer: « L’Ancien Kwon viendra à la maison demain pour nous enseigner la Bible. »


« Son mari fut choqué au-delà des mots », déclara Kwon. Le lendemain, Kwon trouva le couple et leurs enfants adultes attendant avec impatience pour étudier la Bible. Toute la famille fut baptisée.


Kiyong Kwon, 56 ans, à gauche, a planté trois églises en Corée du Sud. Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera à créer la première Église Adventiste à Sejong, en Corée du Sud. En savoir plus sur Kwon la semaine prochaine.


.


La leçon en bref


Texte clé: Actes 23:11


Objectifs:


Savoir: Comprendre que la providence de Dieu ne vient pas toujours de la façon dont nous l’espérions.


Ressentir: Avoir un sentiment de paix face aux difficultés de la vie et un désir de persévérer dans le royaume de Dieu.


Agir: Chercher Dieu en lui demandant la sagesse dans la façon de communiquer avec ceux qui nous entourent.


Plan de l’étude:


 1. Savoir: La providence de Dieu est certaine.

A Qu’est-ce que l’Esprit avait dit à Paul quand il a commencé son voyage vers Jérusalem?


B Pourquoi est-il allé malgré ces avertissements?


C Était-ce la volonté providentielle de Dieu pour Paul d’aller à Jérusalem et d’être arrêté? Expliquez.


 1. Ressentir: Trouver la paix et la persévérance dans l’œuvre de Dieu.

A Comment avez-vous eu des défis dans votre appel à partager l’évangile avec d’autres?


B Ces défis viennent-ils d’autres personnes ou de vos propres défaillances? Pourquoi est-ce ainsi?


C Comment l’histoire de Paul peut-elle vous encourager à poursuivre l’œuvre de l’évangile?


III. Agir: Chercher la sagesse et les directives de Dieu.


A Comment pouvons-nous savoir ce qu’il faut dire aux autres quand notre foi est contestée?


B Y a-t-il un domaine dans votre vie en ce moment où vous avez besoin de sagesse ou des directives de Dieu?


Résumé: Lorsque nous faisons les bonnes choses au service de Dieu, il n’y a aucune garantie que nous serons épargnés des dangers. Mais nous pouvons savoir que Dieu ne nous abandonne pas. Il nous donne le courage de persévérer.


Cycle d’apprentissage


ÉTAPE 1—Motiver


Pleins feux sur l’Écriture: Actes 23:11


Concept clé de croissance spirituelle: Reconnaitre la providence de Dieu dans nos vies, même au milieu des défis pour notre sécurité physique et notre confort.


Coin du moniteur: Mettez l’accent sur le fait qu’à la fin de l’expérience de Jérusalem, Paul reçoit des encouragements du ciel qu’il a bien agi et qu’il agira bien à Rome aussi, malgré tous les défis auxquels il devra faire face.


Discussion d’ouverture: Dans la plupart des cas, quand nous acceptons l’appel de Dieu sur nos vies et suivons la direction que nous avons été instruits de suivre, nous finissons par faire face aux défis. Quand il avait senti l’instruction de quitter un poste à temps plein en tant que pasteur d’une Fédération, afin de poursuivre un doctorat à l’Université Andrews, Cory suivit sa vocation. Il croyait qu’il pouvait terminer les cours et les examens en deux ans et demi et être affecté dans une église comme pasteur, au moment où il écrirait sa thèse. Mais cinq ans plus tard dans le processus, alors qu’il écrit les derniers chapitres de sa thèse, Cory se retrouve en train de questionner son choix en raison des problèmes financiers qui ont mis sa famille dans une situation stressante. Mais encore, Cory sait que c’est Dieu qui l’a conduit là où il est. S’il laisse les soucis l’accabler, il ne pourra pas rester fidèle à la mission que Dieu lui a donnée. Cory doit avoir confiance en la providence de Dieu et terminer fidèlement ses études, parce que c’est ce que Dieu lui a demandé de faire.


Discussion:


 1. Décrivez un moment dans votre vie où vous avez suivi l’appel de Dieu et comment les difficultés qui ont suivi vous ont conduit à vous poser la question si vous faisiez toujours la bonne chose.

 1. Comment pouvons-nous savoir si nous travaillons dans la providence ou la volonté de Dieu?

ÉTAPE 2—Explorer


Coin du moniteur: Le récit du voyage et du séjour de Paul à Jérusalem est axé sur sa tentative de s’identifier aux Juifs et de relier la foi chrétienne à ses racines juives, dans l’espoir de partager l’évangile avec les dirigeants juifs à Jérusalem, une fois de plus. Aidez votre classe à reconnaitre que toutes les étapes qui ont conduit à l’arrestation de Paul à Jérusalem font partie de l’accomplissement fidèle de son appel à partager l’évangile de Jésus-Christ.


Commentaire biblique


Le voyage de Paul à la fin de sa troisième tournée missionnaire, au cours duquel il retourne à Jérusalem et les évènements qui ont suivi, sont tous en accord avec l’appel de Paul à partager l’évangile. Dans 1 Corinthiens 9:19-22, Paul dit qu’il est devenu beaucoup de choses à la fois afin de pouvoir atteindre les groupes de personnes différents autant que possible avec l’évangile. Il y a trois phases différentes dans Actes 21-23, dans lesquelles nous pouvons voir l’engagement de Paul à l’évangile. D’abord, nous parlerons de son voyage retour à Jérusalem, ensuite, de sa rencontre avec les dirigeants de l’église de Jérusalem, et enfin, du processus de son arrestation.


 1. Le voyage de Paul à Jérusalem (Examinez Actes 21:7-14 avec votre classe).

Paul termine la dernière étape de son troisième voyage missionnaire, et les séparations d’avec le peuple auprès de qui il a servi sont très pénibles. Cette douleur s’est accrue au moment où le Saint-Esprit a révélé que Paul allait être arrêté et persécuté à Jérusalem. Notez, toutefois, que le message prophétique d’Agabus n’interdisait pas à Paul d’aller à Jérusalem. Il parle seulement de ce qui arriverait à Paul une fois à Jérusalem. Les gens le supplient de ne pas y aller, mais Paul est déterminé à accomplir sa vocation évangélique. Tout comme Jésus s’était rendu à Jérusalem en sachant ce qui l’attendait, de même, Paul était déterminé à aller, malgré la menace d’emprisonnement ou de mort, à cause de son amour pour l’évangile de Jésus-Christ. Et avec des paroles similaires à celles de Jésus à Gethsémané, les gens répondent à la déclaration de Paul, que la volonté du Seigneur soit faite. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament [Grand Rapids, MI: Baker Academics, 1 2007], pp. 638, 639.)


Discussion:


1 Pourquoi la volonté de Dieu inclut-elle parfois la souffrance dans l’œuvre évangélique?


2 Quand avez-vous éprouvé des souffrances pour le bien de l’évangile?


3 Puisque Paul s’appelait l’apôtre des Gentils, pourquoi se faisait-il la peine de retourner à Jérusalem, pourquoi ne restait-il pas avec les Gentils?


 1. Paul rencontre les dirigeants de l’église de Jérusalem (Revoyez Actes 21:17-26 avec votre classe.)

Paul doit rendre compte aux dirigeants de l’église, tout comme tout ouvrier de l’évangile aujourd’hui. Par conséquent, quand il revient à Jérusalem, Paul donne un rapport sur les activités pour lesquelles il était envoyé lors de son troisième voyage missionnaire. Il a également apporté une offrande à l’église de Jérusalem qu’il avait recueillie tout au long de son voyage. Paul est fidèle à son mandat évangélique, à la fois envers ceux à qui il prêche et envers ceux qui sont reconnus comme les leadeurs de l’église chrétienne: Jacques, en tant que dirigeant de l’église chrétienne ayant manifesté le désir de voir l’évangile accepté par les Juifs et les Gentils, fit une proposition à Paul. Afin de construire un pont avec la communauté juive de Jérusalem, Jacques suggère que Paul passe par un rite de purification et paie pour l’accomplissement d’un vœu en faveur de plusieurs jeunes hommes. Des rumeurs circulaient que Paul commettait et enseignait l’apostasie consistant à un mépris de la loi de Moïse (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 646.)


Considérez ceci:


1 La suggestion faite à Paul de passer par ce rituel basé sur la loi est-elle un compromis à la liberté de l’évangile? Pourquoi ou pourquoi pas?


2 Avez-vous déjà fait quelque chose que vous ne trouviez « pas nécessaire » afin de construire une relation avec quelqu’un pour l’amour de l’évangile? Dans l’affirmative, qu’aviez-vous réellement fait? Partagez les résultats de votre expérience.


3 Comment 1 Corinthiens 9:20 se rapporte à cette situation?


III. L’arrestation de Paul et sa défense (Relisez Actes 22:3-22, avec votre classe.)


Paul fut arrêté lors d’une émeute dans laquelle les dirigeants juifs étaient surs que Paul avait profané le temple en y faisant entrer un non-Juif. Quand Paul a eu l’occasion de parler à la foule, il s’identifie à la foi juive de plusieurs façons. Il s’adresse à eux probablement en araméen, la langue commune du peuple hébreu. (Voir Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 658.) Paul témoigne de son enfance comme un Pharisien instruit qui était un persécuteur des croyants. Puis il raconte sa conversion après une vision céleste, qui fait partie du système de foi pharisaïque. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 673, 674). Il présente tous ces points dans l’espoir de partager l’évangile. Et même si son témoignage inspire davantage la violence, ce qui a abouti au complot sordide de mort, Paul est apprécié par le Seigneur, dans Actes 23:11, pour avoir témoigné en Son nom.


Considérez ceci:


1 Comment pouvons-nous construire des ponts avec différents groupes de personnes afin de partager l’évangile?


2 Comment Dieu utilise-t-il les difficultés pour renforcer notre confiance en Lui?


ÉTAPE 3—Appliquer


Coin du moniteur: Il est important d’aider votre classe à reconnaitre que les difficultés qui viennent quand nous honorons l’appel de l’évangile ne sont pas les mêmes que les autres difficultés dans la vie.


Application:


Quelle est la différence entre les difficultés générales et les difficultés qui viennent à cause de l’évangile?


Comment pouvons-nous savoir ce que nous sommes censés dire et faire pour le bien de l’évangile?


ÉTAPE 4—Créer


Coin du moniteur: Aidez votre classe à réfléchir à différents types de groupes de gens et à comment ils peuvent construire des ponts pour leur annoncer l’évangile.


Activités:


Répertoriez les différents types de groupes de personnes que vous rencontrez au cours de la semaine. Faites une liste de ces groupes.


Pensez à certaines stratégies spécifiques, que vous pouvez utiliser pour communiquer avec eux afin de leur annoncer l’évangile.


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


*15 au 21 septembre


Détention à Césarée


Sabbat Après-Midi


Lecture de la semaine: Actes 24, Actes 25, Actes 26, 1 Cor. 1:23.


Verset à mémoriser: « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez tels que je suis, à l’exception de ces liens! » (Actes 26:29, LSG).


Le transfert de Paul à Césarée fut le début d’un emprisonnement de deux ans dans cette ville (Actes 24:27), plus précisément dans le prétoire d’Hérode (Actes 23:35), qui était la résidence officielle du gouverneur romain. Au cours de ces années, il y a eu plusieurs audiences où il a comparu devant deux gouverneurs romains (Félix et Festus) et un roi, Agrippa II, et ceci pour accomplir le ministère que Dieu lui a donné (Actes 9:15).


Dans toutes les auditions, Paul a toujours dit qu’il est innocent, affirmant qu’aucune preuve ne pouvait être produite contre lui, comme le démontrait l’absence de témoins. En fait, le récit entier est destiné à montrer que Paul n’avait rien fait pour mériter une arrestation et qu’il pouvait être libéré s’il n’avait pas fait appel à César (Actes 26:32). Ces auditions, cependant, lui avaient offert des occasions pour témoigner de Jésus et de la grande espérance dans la promesse de la résurrection.


Cependant, c’étaient encore des années d’anxiété profonde, ainsi que de l’accouchement pénible dans lequel l’apôtre [semblait] n’avoir eu aucun soutien de quelque nature de l’église de Jérusalem, dont les dirigeants « continuaient à tenir l’apôtre grandement responsable des préjugés en question. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 403.


* Étudiez cette leçon pour le sabbat 22 Septembre.Leçon


12


(page 96 du guide standard)


16 Septembre


Devant Félix


Cinq jours après le transfert de Paul à Césarée, un groupe de dirigeants de première classe composé du grand prêtre, de certains membres du Sanhédrin et d’un avocat professionnel nommé Tertulle, arrivèrent de Jérusalem pour déposer formellement leur plainte contre l’apôtre devant Félix (Actes 24:1-9).


C’est le seul procès dans le livre des Actes où les accusateurs ont loué un avocat. Dans son discours, Tertulle a essayé d’utiliser une stratégie intéressante pour gagner la faveur du gouverneur. Ce n’était simplement pas vrai que, sous le règne de Félix, les Juifs avaient profité d’une longue période de paix. En fait, aucun autre gouverneur n’avait été aussi répressif et violent, et cette répression a généré un énorme antagonisme entre les Juifs et leurs dominateurs romains. Avec beaucoup d’ingéniosité, Tertulle utilisa la politique administrative du gouverneur lui-même pour le convaincre qu’il atteindrait la stabilité politique dans ce cas aussi, tout comme la dure répression.


Puis, il avança les trois accusations spécifiques contre Paul: (1) que Paul était un agitateur qui fomentait constamment des troubles parmi les Juifs dans tout l’empire (Actes 24:5); (2) qu’il était un chef de file des Nazaréens (Actes 24:5), ce qui impliquait le christianisme dans son ensemble comme une sorte de mouvement perturbateur; et (3) qu’il avait tenté de souiller le temple de Jérusalem (Actes 24:6).


Lisez Actes 24:10-19. Comment Paul a-t-il répondu à chacune de ces accusations?


Deux autres points soulevés par Paul étaient dévastateurs à l’égard des accusateurs: (1) l’absence des témoins en provenance d’Asie (Actes 24:18-19), ce qui présentait le risque de rendre le procès non valide et (2) le fait que les Juifs présents pendant le procès ne pouvaient parler que de l’audience de Paul devant le Sanhédrin la semaine précédente (Actes 24:20), et comme tels, ils n’avaient rien contre lui, si ce n’est sa croyance en la résurrection des morts (Comparez avec Actes 23:6).


Félix comprit immédiatement le poids des arguments de Paul, aussi parce qu’il était un peu familier avec le christianisme, probablement par l’intermédiaire de sa femme juive Drusilla. Le fait est qu’il a décidé d’ajourner le procès jusqu’à nouvel ordre (Actes 24:22).


La réponse de Félix (Actes 24:24-27) révèle beaucoup sur son personnage: il a tergiversé, il pouvait se laisser corrompre, et il était opportuniste. Paul avait peu de chance de pouvoir bénéficier d’un procès équitable avec quelqu’un comme Félix.


Lisez Actes 24:16. Paul dit qu’il s’efforçait « d’avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes ». Qu’est-ce que cela signifie? Qu’auriez-vous changé, le cas échéant, afin de dire la même chose?


Dimanche


(page 97 du guide standard)


17 Septembre


Devant Festus


Après deux ans où Paul était mis en prison juste pour gagner la faveur des Juifs, Félix fut remplacé par Porcius Festus comme gouverneur de Judée (Actes 24:27). Festus régna de l’an 60 à 62 de notre ère.


Lisez Actes 25:1-5. Comment cela aide-t-il à révéler la haine que suscite la prédication de la vérité chez ceux qui ne veulent pas y croire?


Sans doute parce qu’ils avaient déjà échoué une fois dans leur tentative de convaincre Felix des accusations portées contre Paul, les dirigeants ne voulaient plus prendre de risques. Dans ce qui semble avoir été la première visite de Festus à Jérusalem, ils ont demandé, comme une faveur pour eux, un changement de juridiction, en lui demandant de leur remettre Paul à nouveau pour qu’il soit jugé par le Sanhédrin conformément à la loi juive.


Cependant, la demande n’était qu’un camouflage de leur véritable intention: tuer Paul. Bien que Festus fût disposé à rouvrir le dossier, il a dit que l’audience se déroulerait à Césarée, pas à Jérusalem, ce qui signifie que Paul serait jugé selon la loi romaine. Dès que Festus était de retour à Césarée, il convoqua le tribunal, et les adversaires de Paul ont commencé à déposer leurs accusations portées contre lui (Actes 25:7). Cette fois, Luc ne répète pas les accusations, mais en se basant sur la réponse de Paul (Actes 25:8), nous pouvons voir qu’elles étaient semblables à celles déposées il y a de cela deux ans, peut-être en mettant plus l’accent sur ces accusations, en insistant que Paul était un agitateur et qu’il représentait une menace pour l’empire.


Lisez Actes 25:9-12. Quand il sentait que Festus pourrait l’utiliser à des fins politiques, comment Paul a-t-il réagi?


En fin de compte, Festus s’est avéré ne pas être très différent de Félix en ce qui concerne ses stratégies politiques (Actes 24:27). Ne voulant pas perdre le soutien des Juifs au début de son administration en déclarant Paul innocent, il pensait à leur accorder leur demande initiale: que l’apôtre soit jugé par le Sanhédrin à Jérusalem.


Ceci, cependant, n’était pas acceptable pour Paul, qui savait qu’il ne pouvait pas s’attendre à un jugement équitable s’il était laissé à la merci de ses ennemis. Ainsi, faisant valoir sa citoyenneté romaine, il insista qu’il avait le droit d’être jugé par un tribunal romain, et n’envisageant aucun autre moyen de sortir de cette situation précaire, il décida de faire appel à la plus haute instance judiciaire romaine, qui n’était autre que l’empereur lui-même.


Lundi


(page 98 du guide standard)


18 Septembre


Devant Agrippa


Festus décida d’accorder la demande de Paul de comparaitre à Rome (Actes 25:12). Pendant ce temps, le gouverneur profitait d’une visite d’État par Hérode Agrippa II qui voulait le consulter concernant le cas de Paul, en particulier au sujet des informations qu’il doit envoyer à l’empereur dans son rapport officiel. Festus n’avait pas encore eu assez d’expérience avec des affaires juives, et Agrippa pouvait certainement l’aider (Actes 26:2, 3).


Lisez Actes 25:13-22. Que dit Festus à Agrippa sur Paul, et comment le roi a-t-il réagi?Agrippa II, le dernier roi de la lignée d’Hérode, est venu à Césarée avec sa sœur Bernice pour saluer le nouveau gouverneur.


Dans sa description du cas de Paul, Festus révéla sa surprise que les accusations portées contre lui n’étaient pas de nature à constituer un délit, qu’il soit politique ou criminel. Au contraire, c’étaient purement des questions relatives à la religion juive, en particulier « un certain Jésus qui est mort, et que Paul affirmait être vivant » (Actes 25:19, LSG). Paul avait déjà déclaré avant que le Sanhédrin l’accusait à cause de sa croyance en la résurrection de Jésus, et maintenant Festus précise que c’était en effet la véritable question en jeu.


Lisez Actes 25:23-27. Comment Luc décrit-il la cène de la comparution de Paul devant Agrippa?« Or, Paul toujours enchainé apparut devant l’assemblée. Quel contraste nous offre ce tableau! Agrippa et Bérénice possédaient la puissance et la grandeur, ce qui leur valait tous les honneurs. Mais ils étaient dépourvus des qualités morales que, seules, Dieu apprécie. Ils transgressaient Sa loi par leur dépravation de cœur et de mœurs; leur manière d’agir était en abomination aux yeux de Dieu. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 434.


Que devrait nous apprendre cette histoire sur comment les apparences extérieures, qui peuvent être agréables à la vue humaine, peuvent souvent être trompeuses sur la réalité qu’elles cachent? Qu’en est-il de nous-même, aussi? Quelle différence y a-t-il entre l’apparence et la réalité?Mardi


(page 99 du guide standard)


19 Septembre


La défense de Paul


Toute la scène étant prête et les invités royaux assis aux côtés du gouverneur, Paul le prisonnier intervint pour présenter sa défense destinée principalement à Agrippa, puisque Festus l’avait déjà entendue (Actes 25:8-11).


Lisez Actes 26:1-23. Que fait Paul dans son discours devant Agrippa?


Le discours de Paul était en fait un rapport autobiographique de sa vie avant et après sa conversion. En termes de contenu, cela rappelle celui de Actes 22:1-21, quand Paul a parlé devant la foule à Jérusalem. L’apôtre a commencé son discours en essayant d’attirer l’attention d’Agrippa. Il a manifesté sa gratitude pour l’occasion de plaider sa cause devant une telle personnalité, autant parce qu’Agrippa était bien familier avec toutes les coutumes et les questions liées à la religion juive. Pour cette raison, Agrippa pouvait être d’un grand secours pour aider le gouverneur romain à comprendre que les accusations portées contre lui n’avaient aucun mérite et étaient fausses.


Le discours peut être divisé en trois parties. Dans la première partie (Actes 26:4-11), Paul décrit sa piété pharisaïque la cène de la comparution de Paul, qui était largement connue parmi ses contemporains à Jérusalem. En tant qu’un Pharisien, il croit en la résurrection des morts, qui était indispensable à l’accomplissement de l’espérance ancestrale d’Israël. Donc, les Juifs étaient incohérents en s’opposant à son enseignement, car il n’y avait rien en cela qui ne soit pas fondamentalement juif. Mais il comprenait tout à fait leur attitude, et c’était parce que lui-même une fois trouvait tellement incroyable que Dieu ait pu ressusciter Jésus, au point qu’il persécutait même ceux qui croyaient en la résurrection.


Dans la deuxième partie (Actes 26:12-18), Paul rapporta comment son point de vue a changé depuis sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas et l’appel qu’il avait reçu de porter le message de l’évangile aux païens.


Paul dit, enfin, que l’impact de ce qu’il avait vu (Actes 26:19-23) était tel qu’il n’avait d’autre choix que d’obéir et d’accomplir son activité missionnaire, et c’est la seule raison pour laquelle il était maintenant dans les chaines. La vraie question derrière son arrestation, donc, n’était pas qu’il eût violé la loi juive ou profané le temple. C’était plutôt à cause de son message sur la mort et la résurrection de Jésus, lequel message était en pleine harmonie avec les Écritures et permettait aux Gentils croyants d’avoir une part égale au salut.


Lisez Actes 26:18. Selon ce texte, qu’est-ce qui arrive à ceux qui ont le salut en Christ? Comment avez-vous vécu cette réalité?


Mercredi


(page 100 du guide standard)


20 Septembre


Paul devant les dirigeants


Bien que Paul parlât à Agrippa, Festus était le premier à réagir, comme on le voit dans Actes 26:24. Festus n’aurait eu aucun problème si Paul avait parlé de l’immortalité de l’âme, mais même les Gréco-romains antiques savaient que les deux concepts – l’immortalité et la résurrection – étaient bien opposés l’un à l’autre. Ainsi, ils gardaient l’immortalité de l’âme et rejetaient la résurrection. C’est pourquoi Paul dit ailleurs que l’évangile est une folie pour les païens (1 Cor. 1:23).


D’une manière respectueuse, Paul défendit la validité de ses idées et se tourna vers Agrippa, un Juif qui pouvait non seulement le comprendre, mais aussi confirmer que ce qu’il disait était en accord avec les prophéties hébraïques (Actes 26:25, 26).


Lisez Actes 26:27, 28. Quelle a été la réponse d’Agrippa à la question pressante de Pau?


La question de Paul mettait Agrippa dans une situation difficile. En tant que Juif, il ne nierait jamais sa foi aux saintes Écritures; en revanche, s’il donnait une réponse affirmative, il n’y aurait aucun autre choix pour lui que d’accepter Jésus comme le Messie. Sa réponse était habile pour échapper au piège logique qui lui était tendu: « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien! » (Actes 26:28, LSG). La version grecque est au conditionnel, et donc on pourrait mieux la traduire comme suit: « vous me persuaderiez presque de devenir chrétien ».


La réponse de Paul révèle un niveau impressionnant d’engagement à l’évangile: « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m’écoutent aujourd’hui, vous deveniez tels que je suis, à l’exception de ces liens! » (Actes 26:29, LSG). Dans ses dernières paroles à cette audience, l’apôtre n’a pas plaidé pour être libre, libre comme l’étaient ceux qui l’écoutaient. Au contraire, il souhaitait qu’ils soient comme lui, à l’exception des chaines dans ses mains. Le zèle missionnaire de Paul était au-delà de l’importance qu’il donnait à sa propre sécurité.


Lisez Actes 26 : 30-32. Comment Agrippa exprime-t-il sa conviction de l’innocence de Paul?


Festus avait besoin de l’aide d’Agrippa seulement pour rédiger le rapport (Actes 25:25-27). L’appel de Paul à César avait déjà été officiellement accordé (Actes 25:12). Le prisonnier n’était plus sous la juridiction du gouverneur.


Lisez Actes 26:24-28. Qu’est-ce que Paul a évoqué en fin de compte, et qu’est-ce que cela devrait nous dire sur ce qui devrait toujours être notre autorité finale en matière de foi?


Jeudi


(page 101 du guide standard)


21 septembre


Réflexion avancée: « Agrippa, suite à ces paroles, se serait-il souvenu de l’histoire de sa famille et de leurs efforts infructueux contre Celui que prêchait Paul? Pensait-il à son arrière-grand-père Hérode et du massacre des enfants innocents de Bethléem? À son grand-oncle Antipas, et l’assassinat de Jean-Baptiste? À son propre père, Agrippa 1er et du martyre de l’Apôtre Jacques? A-t-il vu dans les catastrophes soudaines qui se sont abattues sur ces rois une évidence du déplaisir de Dieu suite à leurs crimes contre Ses serviteurs? Le faste et l’étalage de ce jour ont-ils rappelé à Agrippa du temps où son père, un monarque plus puissant que lui, se tenait dans cette même ville, habillé en robes scintillantes, tandis que le peuple criait qu’il était un dieu? A-t-il oublié comment, avant même que les cris admiratifs s’éteignissent, la vengeance soudaine et terrible avait frappé le roi vaniteux? Quelque chose de tout cela voletait dans la mémoire d’Agrippa; mais sa vanité était flattée par la scène brillante devant lui, et l’orgueil et l’autosuffisance bannirent toutes pensées plus nobles. » – Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 6, pp. 1066, 1067.


Discussion:


En classe, discutez de la décision de Paul de faire appel à César. Était-ce une bonne décision (à comparer avec Actes 25:25; 26:31, 32)? Dans quelle mesure pouvons-nous légitimement prendre des décisions stratégiques pour se protéger au lieu de compter entièrement sur l’intervention divine?


Réfléchissez sur la déclaration de Paul à Agrippa: « En conséquence, roi Agrippa, je n’ai point résisté à la vision céleste » (Actes 26:19, LSG). Qu’est-ce que cela nous apprend sur Paul? Combien sommes-nous loyal à notre appel missionnaire en tant que chrétiens (1 Pierre 2:9, 10)?


Paul avait une passion pour les gens – pas pour les nombres. Lors de sa dernière audience à Césarée, il a dit à son auditoire que le désir de son cœur était que chacun d’eux soit comme lui; autrement dit, sauvé par la grâce de Dieu (Actes 26:29). Il n’a pas mis son désir de liberté ou de justice au-dessus de son souhait de faire l’expérience du salut de Dieu. Que pouvons-nous apprendre de son exemple ici? Combien sommes-nous prêts à nous sacrifier pour la cause de l’évangile?


Agrippa avait eu la chance d’entendre l’évangile de la bouche de Paul lui-même. Et pourtant, il l’a rejeté. Comment peut-on veiller à ne pas manquer les grandes opportunités lorsqu’elles apparaissent devant nous? Autrement dit, comment pouvons-nous rester spirituellement sensibles aux réalités qui nous entourent?


Vendredi


(page 102 du guide standard)


Histoire Missionnaire


Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.AdventistMission.orgAller de maison en maison


par Andrew McChesney, Mission Adventiste


Kiyong Kwon, propriétaire d’une entreprise en Corée du Sud, décida que lui et les autres membres de l’église iraient de maison en maison pour partager l’évangile et remplir une église qu’il avait créée. « Le travail de porte-à-porte est difficile », déclara Kwon. « La plupart des gens ne sont pas à la maison pendant la journée. Ceux qui sont là d’habitude ne veulent pas parler. « Mais j’ai obéi au conseil d’Ellen White. »


Ce conseil se trouve dans le livre Instructions pour un service chrétien effectif, page 139 et se lit: « Le travail qui se fait de maison en maison a autant d’importance que celui qui se fait en public. Dans les villes d’une certaine importance, il y a des classes de personnes que les réunions publiques ne peuvent atteindre. Il faut les chercher comme le berger cherche sa brebis perdue. » Ainsi, tous les Jeudis, Kwon et les autres membres de l’église vont de maison en maison. Ils ne transportent pas des pamphlets à distribuer et ne font pas d’études bibliques. Au contraire, ils demandent: « Comment pouvons-nous vous aider? »


Un jour, Kwon sonna à de nombreuses portes sans aucune réponse. Mais la porte s’ouvrit dans une maison et une femme dit: « entrez. » Kwon entra dans la maison, mais exprima sa surprise sur l’invitation instantanée. « Savez-vous qui je suis? », dit-il. « Pourquoi m’avez-vous laissé entrer? »


« Je sais que vous évangélisez », dit-elle. « Mais la plupart des gens me rejettent », dit-il. « Pourquoi m’avez-vous accueilli? »


La femme expliqua qu’elle avait rêvé cette nuit qu’un étranger grand de taille viendrait. Dans le rêve, le grand homme avait ouvert sa porte et pour lui dire, « Sortez! Faites-vite! » Lorsque vous avez sonné à la porte », dit-elle, « je vous ai vu sur l’écran du téléviseur intercom, et vous étiez élancé. Alors, je vous ai laissé. »


Kwon, plus surpris par le rêve, demanda s’il pouvait l’aider en quelque chose. « Ma fille est déprimée », dit la femme. « S’il vous plait aidez-moi. » « Emmenez votre fille au salon », déclara Kwon. « Non, ma fille refuse de sortir de sa chambre. » « Ce sera différent cette fois », déclara Kwon. « Dites-lui juste de sortir. »


Étonnamment, la fille vint au salon, et Kwon pria et lut la Bible avec elle.


Il revint le jeudi suivant et lut la Bible avec elle encore. La fille commença à aller à l’église et fut baptisée. « Cela a été mon expérience à plusieurs reprises », déclara Kwon. « C’est Dieu qui fait la mission. »Kiyong Kwon, 56 ans, à gauche, a créé trois églises en Corée du Sud. Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera à créer la première Église Adventiste à Sejong, en Corée du Sud. Histoire à suivre.


La leçon en bref


Texte clé: Actes 26 : 29


Objectifs:


Savoir: Se rendre compte que parfois, le fait de partager l’évangile implique une défense verbale.


Ressentir: Ressentir la responsabilité de partager l’évangile de toutes les manières possibles.


Agir: Partager l’évangile dans des contextes variés, faisant usage d’une défense logique et du témoignage.


Plan de l’étude:


 1. Savoir: À certains moments, les chrétiens sont appelés à se défendre

A Vous trouvez-vous le plus souvent en train de présenter des excuses pour votre foi ou en train de défendre votre foi? Justifiez votre réponse.


B La culture actuelle de partager l’évangile dans l’amour nous autorise-t-elle à défendre notre foi? Pourquoi ou pourquoi pas?


C Quels sont les contextes appropriés pour défendre votre foi?


 1. Ressentir: La responsabilité de partager l’évangile

A Quelles sont les différentes façons dont nous pouvons partager l’évangile?


B Quels contextes appellent aux différents types de méthodes?


C Comment savoir quelle méthode évangélique est meilleure pour une situation donnée?


III. Agir: Partager l’évangile avec logique et témoignage.


A Comment le partage de notre histoire aide-t-il dans la défense de l’évangile?


B De quelle manière pouvons-nous utiliser la logique pour aider les gens à comprendre l’évangile?


C Est-il possible de nous défendre nous-mêmes en défendant l’évangile? Motivez votre réponse.


Résumé: Dans Actes 24-26, Paul se défend lui-même et sa foi à trois différentes reprises devant trois différents groupes de personnes. Nous apprenons de ce fait à quoi cela ressemble pour chacun d’entre nous de nous défendre nous-mêmes et ce que nous croyons.


Cycle d’apprentissage


ÉTAPE 1—Motiver


Pleins feux sur l’Écriture: Actes 26 : 29


Concept clé de croissance spirituelle: Être capable de se défendre en défendant l’évangile est parfois nécessaire et peut être fait avec respect.


Coin du moniteur: Aidez les membres de votre classe à identifier les questions morales ou politiques de nos jours qui se rapportent à leur contexte actuel dans n’importe quelle partie du monde où ils vivent. Certaines questions mentionnées ci-dessous peuvent ne pas s’appliquer au contexte de votre classe, donc remplacez-les par d’autres questions si nécessaire.


Discussion d’ouverture: Dans le monde d’aujourd’hui, nous trouvons souvent la « défense de la foi » comme synonyme de défense des positions politiques spécifiques ou des questions d’ordre moral. C’est l’exemple des choses comme, « Êtes-vous contre l’interruption volontaire de grossesse? » « Voulez-vous la prière dans les écoles? » « Nos programmes de science ne devraient-ils pas inclure le projeteur intelligent? » « Veuillez écrire au gouvernement pour pouvoir exprimer votre préoccupation morale. » Ces déclarations et ces questions méritent d’être posées. Il semble cependant que trop souvent, défendre la foi chrétienne se résume au fait de tenir l’une ou l’autre de ces positions. La leçon de cette semaine contribue à nous amener vers ce que cela signifie vraiment de défendre la foi. Paul était détenu en captivité, et quand il a eu l’occasion de parler, son but n’était pas de crier les incohérences morales des dirigeants (et il y en avait beaucoup). Plutôt, son but était de présenter Jésus de telle sorte que ceux qui l’écoutaient pussent devenir chrétiens comme lui, excepté les chaines.


Discussion:


 1. Quelles sont les positions morales et politiques dans votre pays que les chrétiens sont « censés » défendre?

 1. Comment ces positions sont-elles semblables ou différentes de l’évangile?

ÉTAPE 2—Explorer


Coin du moniteur: En langue grecque, le terme pour « défense » est apologia. Paul donne trois différents apologia, ou défenses, dans ces trois chapitres. Aidez votre classe à remarquer les différences dans les défenses et demandez-vous pourquoi Paul utilise ces différentes tactiques.


Commentaire biblique


Paul est détenu en captivité à Césarée. Il est appelé à trois moments différents pour se défendre contre les accusations des dirigeants juifs. Chaque fois qu’il se défend, et autant que cela est possible, Paul défend aussi l’évangile. Paul a d’abord comparu devant Félix, puis devant Festus. Festus fait comparaitre ensuite Paul devant Agrippa et sa sœur Bernice.


 1. Paul devant Felix (Revoyez Actes 24:10-21 avec votre classe.)

Paul fut sorti de sa détention à Jérusalem et amené au prétoire d’Hérode à Césarée. Cinq jours après son transfert, les dirigeants juifs se présentent ainsi qu’un représentant légal (un avocat) pour porter des accusations contre Paul. Les accusations présentent particulièrement Paul comme un fauteur de troubles et un perturbateur de la paix. Le discours est fait dans la rhétorique juridique et censé impressionner Félix avec la gravité des accusations portées contre Paul. Après avoir écouté les accusations, Félix donne à Paul l’ordre de parler pour sa propre défense. Paul répond à chaque accusation avec un apologia direct, qui signifie « la défense ». (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 692.)


Paul dans sa défense affirme qu’il n’avait causé aucun trouble à Jérusalem, mais plutôt, qu’il accomplissait un rituel religieux de purification. Peut-être certains des Juifs d’Asie auraient pu apporter de vraies accusations contre lui, mais aucun d’eux n’est présent, et les représentants actuels n’ont aucune preuve de leurs accusations. Paul est l’un des premiers apologistes et défenseurs de la foi chrétienne. Au IIe siècle, les défenseurs chrétiens de la foi sont appelés des apologistes. Des hommes comme Justin Martyr et Tertullien écrivent des lettres aux membres du gouvernement romain, pour défendre les chrétiens comme des citoyens modèles qui ne sont pas nuisibles au gouvernement romain et ne devraient pas être persécutés. Paul démontre qu’il n’est pas un fauteur de troubles publics; il fait valoir plutôt que les accusations des Juifs sont des questions religieuses et non des préoccupations de l’État.


Discussion:


De quelles manières pouvons-nous faire notre propre apologia ou défense, aujourd’hui, pour présenter les chrétiens en tant que citoyens idéaux?


2 Les chrétiens agissent-ils de manière à valider cette défense? Pourquoi ou pourquoi pas?


 1. Paul devant Festus (Revoyez Actes 25:8-12 avec votre classe.)

Félix ramène Paul en prison, bien qu’il le fasse comparaitre devant lui plusieurs fois dans les deux années qui suivent, dans l’espoir d’un pot-de-vin. Afin de continuer dans la faveur des dirigeants juifs, Felix laisse Paul en prison en quittant ses fonctions. Festus est le nouveau proconsul, et avant qu’il ne vienne à Césarée, il rend visite à Jérusalem pour rencontrer les dirigeants juifs. Quand ils lui racontent leurs préoccupations sur Paul, Festus voit cette affaire comme une opportunité politique possible pour se donner la faveur des Juifs. Il obéit à la loi romaine et invite les dirigeants juifs à présenter leur affaire à Césarée pour que Paul fasse face à ses accusateurs. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 700.) Les commentaires sur cette rencontre sont réduits, mais les impressions sont les mêmes. Les Juifs font les mêmes accusations, et Paul se défend une nouvelle fois. Festus, essayant toujours d’avoir la faveur politique des Juifs, suggère que Paul se rende à Jérusalem pour être jugé. Paul refuse, sachant qu’il serait tué, et il fait appel à la haute cour romaine, c’est-à-dire, à César. Paul déclare une nouvelle fois son innocence, que Festus sait pour être vraie; Festus décide alors que Paul ira à Rome.


Considérez ceci:


Pourquoi Paul a-t-il fait appel à César? Pourquoi ne l’avait-il pas fait plus tôt?


2 Quel lien établissez-vous entre le message de l’ange à la fin de Actes 23 et la motivation de Paul à se rendre à Rome?


III. Paul devant Festus et Agrippa (Examinez Actes 26 avec votre classe.)


Festus sait que Paul est innocent, ce qui complique la situation de la lettre qu’il doit envoyer avec Paul à Rome. Ne sachant pas ce qu’il faut écrire dans la lettre, il demande conseil à Agrippa. Paul fut amené devant Agrippa et Bernice, sœur d’Agrippa. Ce sont des petits-enfants d’Hérode le grand, et certains chercheurs suggèrent qu’ils étaient aussi des amants incestueux. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 709, 710). Paul pouvait se lever pour se défendre et commencer à révéler les défauts dans la vie des dirigeants, comme Jean-Baptiste l’a fait une fois avec Hérodiade. Mais ce n’est pas son but. Paul est ravi de l’opportunité de partager l’évangile avec Agrippa, sachant qu’il est un croyant aux prophètes de l’Ancien Testament. C’est la défense la plus longue de Paul à Césarée; une fois de plus, il partage son témoignage comme il l’avait fait à Jérusalem. Festus interrompt Paul, s’écriant que toute l’éducation de Paul l’avait rendu fou. Paul reprend son fil une fois de plus, défend sa cause et sa foi. Il relie le christianisme à ses racines juives et à l’espérance de la résurrection, telle qu’exprimée en Jésus. Paul utilise des termes tels que « nous » et « nos » pour connecter Agrippa à la vérité et il termine alors sa défense avec un appel à Agrippa d’accepter Jésus comme l’accomplissement de la prophétie de l’Ancien Testament. Il est intéressant que Paul n’appelle pas Jésus « Seigneur » dans ce contexte, mais simplement Le décrit comme étant ressuscité, et donc, le centre de l’accomplissement de l’espérance d’Israël. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 714.).


Considérez ceci:


Quelle est la réponse d’Agrippa à l’appel de Paul de le croire?


2 Comment Festus réagit-il au témoignage et au raisonnement de Paul?


3 Pourquoi Paul choisit-il d’ajouter son propre témoignage à sa défense devant Agrippa?


ÉTAPE 3—Appliquer


Coin du moniteur: Pour l’application de cette leçon, il serait utile d’aider les membres dans la reconnaissance de leurs propres témoignages comme un moyen de défense de la foi chrétienne. Il sera également important d’aider les membres de la classe à découvrir des contextes courants dans lesquels ils devraient défendre leur foi dans le but de partager l’évangile.


Application:


Quelles sont les différentes façons par lesquelles nous pouvons défendre notre foi?


À quelles accusations au sujet de notre foi faisons-nous face aujourd’hui? Comment sont-elles similaires ou différentes à la situation de Paul?


3 Comment pouvons-nous utiliser nos témoignages comme un moyen de défense pour notre foi?


ÉTAPE 4—Créer


Coin du moniteur: En prenant comme exemple le témoignage de Paul devant Hérode, aidez les membres de votre classe à formuler leurs propres témoignages dans le but de partager l’évangile. Il serait avantageux de le faire vous-même en premier, afin de servir d’exemple. N’oubliez pas les étapes que Paul a suivies: (1) comment était votre vie avant votre rencontre avec Christ? (2) Comment avez-vous rencontré Christ? (3) Comment votre vie a-t-elle changé après votre conversion à Christ?Activités:


 1. Formez des groupes de deux personnes et partagez votre témoignage avec votre partenaire.

 1. Aidez-vous les uns les autres à bien formuler vos témoignages pour qu’ils puissent vous servir à partager l’évangile et à inviter quelqu’un à accepter cet Évangile.

 1. Comment pouvez-vous apporter des modifications à votre témoignage pour l’utiliser dans différentes situations?

 1. Comment pouvez-vous défendre le christianisme avec ce témoignage?

 1. Est-il possible d’insérer un argument logique dans votre témoignage pour le renforcer? Si oui, où?

Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


*22 au 28 Septembre


Voyage à Rome


Sabbat Après-Midi


Lecture de la semaine: Actes 27, 28; Rom. 1:18-20.


Verset à mémoriser: « Paul, ne crains point; il faut que tu comparaisses devant César » (Actes 27:24, LSG).


Paul souhaitait depuis longtemps visiter Rome, mais son arrestation à Jérusalem avait tout changé. En cédant à la pression légaliste des chefs religieux de Jérusalem, il finit en détention romaine pendant près de cinq ans, y compris le temps passé sur la traversée vers l’Italie. Ce changement représentait un coup sévère à ses plans missionnaires. Malgré le revers, Jésus Lui-même a promis que l’apôtre témoignerait de Lui encore à Rome (Actes 23:11).


Même si nous décevons Dieu, Il peut nous donner encore une autre chance, mais Il ne nous épargne pas toujours des conséquences de nos actions. Non seulement Paul était conduit à Rome comme prisonnier, mais aussi, il n’y a aucune évidence biblique qu’il s’est rendu en Espagne, comme il l’avait espéré (Rom. 15:24). Après avoir été libéré de ce qu’on appelle la première prison romaine, Paul fut arrêté à nouveau, cette fois pour souffrir le martyre (2 Timothée 4:6-8) sous Néron en 67 de notre ère.


Oui, Paul s’est rendu à Rome, et en attendant dans sa prison – devenue sa maison – d’où il sera jugé devant l’empereur, il a parlé sans aucune gêne, malgré ses chaines (Eph. 6:20, Phil. 1:13), à tous ceux qui venaient à lui (Actes 28:30, 31), parmi lesquels des figures importantes de la maison de César (Phil. 4:22).


* Étudiez cette leçon pour le sabbat 29 Septembre.Leçon


13


(page 104 du guide standard)


23 septembre


Voile à Rome


Après environ deux ans de réclusion à Césarée (Actes 24:27), Paul devait être envoyé à Rome. L’usage de la première personne du pluriel et l’abondance de détails utilisés pour décrire la longue traversée mouvementée vers l’Italie (Actes 27:1-28, 16) montrent que Luc accompagnait Paul, de même qu’un autre chrétien nommé Aristarque (Actes 27:2). Un autre personnage important dans l’histoire était le centurion romain, Julius, qui avait aussi d’autres prisonniers à sa charge (Actes 27:1).


C’était la fin de l’été quand ils sont partis. Le jeûne (Actes 27 : 9) désigne le jour des expiations, dans la seconde moitié du mois d’octobre. En raison des conditions d’hiver, on évitait normalement les voyages en Méditerranée entre novembre et mars. Cette fois, cependant, ils ont eu beaucoup de difficultés dès le début, et c’est avec un grand retard qu’ils ont atteint la petite baie de Beaux Ports, dans l’ile de Crète (Actes 27:8).


Lisez Actes 27:9-12. À leur arrivée à Beaux Ports, comment Paul est-il intervenu dans l’histoire, et comment son intervention a-t-elle été reçue?


Les avertissements de Paul étaient restés lettre morte, et ils ont donc décidé de naviguer vers l’ouest à 64 km au port (Phoenix), où ils pouvaient passer l’hiver en sécurité. Malheureusement, avec un changement soudain du temps, ils furent pris dans une si violente tempête au point que l’équipage n’avait d’autre choix que de laisser le navire être conduit par le vent au sud-ouest, loin des terres. Bientôt, ils ont commencé à jeter la cargaison par-dessus bord et même certains des engins du navire dans une tentative frénétique de l’alléger, alors qu’il chavirait déjà. La situation était dramatique. Après plusieurs jours sans soleil, avec une mauvaise visibilité, la pluie et les vents déchainés, sans savoir où ils se trouvaient et dans un épuisement complet, ils « [perdirent] enfin toute espérance de [se] sauver. » (Actes 27:20, LSG).


Lisez Actes 27:21-26. Quelle était la deuxième intervention de Paul dans le récit?


Par des paroles prophétiques, Paul annonça à l’équipage un message qu’il venait de recevoir de Dieu. Il n’y avait aucune raison de désespérer, ni de perdre espoir. Il y aurait encore du danger et de la perte, mais chacun d’eux survivrait.


Pourquoi Paul, un tel serviteur fidèle et dévoué du Seigneur, a-t-il souffert tant de choses? Quelles leçons pouvons-nous apprendre de ses expériences?


Dimanche


(page 105 du guide standard)


24 Septembre


Le naufrage


Dans sa deuxième intervention dans l’histoire, Paul a rassuré à tous ceux qui étaient à bord – 276 personnes au total (Actes 27:37) – que, bien qu’il y aurait des pertes matérielles, il n’y aurait aucune victime; seul le navire serait détruit (Actes 27:22). Quatorze jours plus tard, les paroles de l’apôtre furent accomplies. Toujours dans une terrible tempête et le navire complètement désorienté, les marins détectèrent que les terres étaient près, peut-être parce qu’ils entendaient le bruit de marteaux (Actes 27:27). Après une série de sondages et craignant que le navire ne soit dirigé contre les rochers le long du rivage, ils baissèrent quatre ancres en arrière afin de réduire la vitesse; en attendant, ils demandèrent désespérément à leurs dieux d’amener la lumière du jour (Actes 27:28, 29).


Lisez Actes 27:30-44. Quelles leçons y a-t-il dans cette histoire pour nous?Au début du voyage, le centurion traitait bien Paul mais n’avait aucune raison de faire confiance aux conseils nautiques de l’apôtre plus tôt dans le voyage. Cependant, après deux semaines, les choses étaient différentes. Paul avait déjà gagné le respect du centurion avec son intervention prophétique concernant le naufrage (Actes 27:21-26), qui était en train de s’accomplir.


Paul exhorta les gens à bord de manger, sinon ils n’auraient pas la force pour nager et sortir. La providence divine ne nous soustrait pas nécessairement de ce qui est normalement notre devoir. « Tout au long de ce récit, un bel équilibre est maintenu entre l’assurance de Dieu de leur sécurité et les efforts des personnes concernées pour se l’assurer » David J. Williams, Acts (Grand Rapids: Baker, 1990), p. 438.


À l’approche du matin, les marins voient la terre; c’est une baie avec une plage, où ils ont décidé de faire voile pour accoster. Cependant, le navire n’atteignit jamais la plage. Au contraire, il a heurté un banc de sable et finit par se fracasser par la force des vagues. Le plan des soldats était de tuer les prisonniers pour les empêcher de s’échapper, mais ils en furent empêchés par le centurion, principalement à cause de Paul. En fin de compte, comme Dieu l’avait promis, pas une seule vie ne fut perdue.


Qu’est-ce que cela devrait nous dire sur la puissance du témoignage de Paul et son caractère, que dans un désir de sauver Paul, il fut interdit aux soldats de tuer les prisonniers?Lundi


(page 106 du guide standard)


25 Septembre


À Malte


C’est seulement en arrivant à la côte que les survivants ont appris qu’ils étaient à Malte, une petite ile au centre de la Méditerranée, juste au sud de la Sicile. Pendant les deux semaines où ils avaient fait naufrage dans la mer, dans une violente tempête, ils avaient parcouru environ 765 km depuis Beaux Ports, en Crète. Maintenant, ils devront attendre la fin des trois mois d’hiver avant de continuer leur voyage (Actes 28:11).


Lisez Actes 28:1-10. Qu’est-il arrivé à Paul sur l’ile de Malte, et comment Dieu l’a-t-il utilisé?


Les gens de Malte étaient très aimables et hospitaliers, et leur première action envers Paul et son groupe, tous mouillés et grelottants, était d’allumer un feu pour les réchauffer; la température à Malte à cette époque de l’année ne serait pas supérieure à 50° F (10° C).


L’incident du serpent a attiré l’attention des gens sur Paul. Dans un premier temps, les païens considéraient la morsure du serpent comme un acte de vengeance divine. Ils pensaient que Paul était un meurtrier qui avait réussi à échapper à la mort par noyade, mais qui était toujours poursuivi par les dieux, ou peut-être par la déesse grecque Dike, la personnification de la justice et de la vengeance. À cause du fait que l’apôtre n’avait pas succombé, il fut salué comme un dieu, tout comme cela s’était passé à Lystre, plusieurs années auparavant (Actes 14:8-18). Bien que Luc n’ait pas beaucoup décrit l’épisode, il est probablement sûr de supposer que Paul eût profité de cette situation pour rendre témoignage du Dieu qu’il servait.


Publius était le procurateur romain de Malte ou juste un dignitaire local, mais il a accueilli et hébergé Paul et ses compagnons pendant trois jours jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un endroit plus permanent. En tout cas, la guérison du père de cet homme a donné à Paul l’opportunité de s’engager dans une sorte de ministère de guérison parmi le peuple maltais.


Le récit de Luc ne mentionne aucun cas de converti, ou d’une congrégation que Paul aurait laissée quand il quittait Malte. Cette omission peut être tout à fait fortuite, mais elle illustre le fait que notre mission dans le monde dépasse les baptêmes ou l’implantation d’église; cela implique aussi le fait de prendre soin des gens. Il s’agit de l’aspect pratique de l’évangile (Actes 20:35; comparez à Tite 3:14).Il est fascinant que ces insulaires qui ignoraient tout de la loi de Dieu, eussent un sens de la justice divine. D’où est-ce que cela leur vient? Voir Rom. 1:18-20.


Mardi


(page 107 du guide standard)


26 Septembre


Enfin, Paul à Rome


Après trois mois à Malte, Paul et ses compagnons ont pu finalement poursuivre leur voyage (Actes 28:11). Ils arrivèrent à Puteoli (Actes 28:13) – l’actuel Pouzzoles, dans la baie de Naples – d’où ils se sont rendu à Rome par la route (Voir Actes 28:11-16).


La nouvelle de l’approche de Paul arriva rapidement à Rome, et de là, un groupe de croyants voyagea plusieurs kilomètres vers le sud pour lui souhaiter la bienvenue. Même s’il n’avait jamais été à Rome auparavant, l’apôtre avait de nombreux amis dans la ville: des collaborateurs, des convertis, des membres de famille et beaucoup d’autres qui lui étaient très chers (Romains 16:3-16). La rencontre sur la voie d’Appius doit avoir été particulièrement à la hâte, compte tenu notamment du naufrage et du fait que Paul était maintenant prisonnier. Suite à une telle démonstration unique d’amour et de soins de la part de ses amis bienaimés, l’apôtre remercia Dieu et se sentit profondément réconforté alors qu’il était sur le point de faire face au procès devant l’empereur.


Dans son rapport officiel, Festus doit avoir certainement écrit que selon la loi romaine, Paul n’était coupable d’aucun crime (Actes 25:26, 27 ; 26:31, 32). Ceci explique probablement pourquoi il fut autorisé à louer un logement privé (Actes 28:30) au lieu d’être envoyé à une prison ordinaire ou un camp militaire, bien qu’il fût toujours enchainé à un soldat conformément à la loi romaine.


Le fait que Paul ait pu vivre à ses propres frais implique qu’il ait pu exercer son métier (Actes 18:3).


Lisez Actes 28:17-22. Que fait Paul aussitôt installé?


Même si Paul ne pouvait pas aller à la synagogue, la synagogue pouvait venir à lui. Ainsi, peu après son arrivée, selon sa politique d’aller premièrement aux Juifs (Romains 1:16), il convoqua les dirigeants juifs pour affirmer son innocence et expliquer, comme il l’avait fait auparavant, qu’il avait été arrêté sans autre raison que celle relative à l’espérance d’Israël (Actes 23:6 24:15, 26:6-8). Son intention n’était pas tellement de se défendre, mais plutôt, de créer un climat de confiance qui lui permette de prêcher l’évangile, en montrant comment la résurrection de Jésus était la réalisation de l’espérance ancestrale d’Israël. Surpris qu’ils n’eussent pas reçu toutes les informations de Jérusalem sur Paul, les Juifs décidèrent de l’entendre.


Lisez Actes 28:22. Qu’est-ce que cela nous apprend sur l’hostilité contre les croyants, même à cette époque? Comment pouvons-nous rester fidèles même quand d’autres parlent contre notre foi?


Mercredi


(page 108 du guide standard)


*27 Septembre


La victoire de l’évangile


Au jour fixé, les Juifs vinrent en grand nombre pour entendre la présentation de l’évangile par Paul (Actes 28:23).


Lisez Actes 28:24-31. Quel était l’objectif de Paul en citant Ésaïe dans ce contexte?


La citation d’Ésaïe 9:6, 10 décrit ce qui arrive quand les gens refusent d’accepter le message divin. Bien que certains Juifs crussent, d’autres ne crurent point, et donc, en raison de cette grande querelle, l’apôtre n’avait pas de choix, une fois de plus, que de se tourner vers les Gentils (Actes 13:46, 47; 18:6).


Paul a dû attendre deux ans pour être jugé par l’empereur. Pendant ce temps, bien que limité à sa maison qui lui servait aussi de prison, il était encore capable de partager l’évangile sans entrave avec ceux qui venaient à lui. La dernière scène dans le livre des Actes met l’accent sur la victoire de l’évangile, parce qu’aucune force, qu’elle soit juive ou romaine, n’avait été en mesure d’arrêter sa progression.


On ne sait pourquoi Luc termine son livre à ce stade, car on constate que, en raison de la faiblesse des preuves contre Paul, il a été libéré de cette prison, a fait un autre voyage missionnaire et fut à nouveau amené à Rome et puis exécuté (2 Timothée 4:6-8). Peut-être, selon l’objectif littéraire de Luc, pour avoir été prêché même à Rome, l’évangile avait déjà atteint les « extrémités de la terre » (Ac. 1:8). « La patience et le courage de Paul, durant sa longue et injuste détention, son ardeur et sa foi constituaient un sermon continu. Son esprit, si différent de celui du monde, témoignait qu’une force plus puissante que tout pouvoir terrestre résidait en lui. Par son exemple, les chrétiens étaient amenés à déployer une plus grande activité en faveur de l’évangile maintenant que Paul ne pouvait plus prêcher en public. Ainsi, les liens de l’apôtre exerçaient-ils une influence autour de lui; si bien que lorsque, apparemment, il semblait n’être plus utile à la cause de Dieu, il recueillait dans les lieux d’où l’on n’attendait rien une abondante moisson pour le Christ. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, p. 412.


Du point de vue de la mission de l’église, cependant, on peut dire que le livre des Actes – ou l’histoire de la propagation de l’évangile – n’est pas encore fini, et c’est là que chacun d’entre nous entre en scène. Beaucoup de chapitres plus excitants et plus spectaculaires ont été écrits au cours des siècles, parfois même avec du sang des témoins fidèles de Dieu. Maintenant, c’est notre tour d’ajouter un chapitre de plus, le dernier chapitre (nous l’espérons!) et amener la mission que Jésus a laissée aux disciples à son accomplissement complet, « et alors viendra la fin » (Matthieu 24:14, LSG).


Jeudi


(page 109 du guide standard)


28 Septembre


Réflexion avancée: « Le Christ a confié à l’église une mission sacrée. Chacun de ses membres devrait être un canal par lequel Dieu peut communiquer au monde les trésors de sa grâce. Jésus désire ardemment des serviteurs qui représenteront devant le monde son esprit et son caractère. Car celui-ci a un besoin impérieux de voir l’amour du Sauveur se manifester. Tout le ciel est dans l’attente pour découvrir des hommes et des femmes par lesquels Dieu [peut] révéler Sa puissance. » – Ellen G. White, Les conquérants pacifiques, pp. 532, 533.


« Dieu a longtemps attendu que l’esprit de service s’empare de toute l’église, et que chacun puisse travailler pour Lui, selon ses talents. Lorsque les fidèles accompliront la tâche qui leur est assignée, auprès et au loin, en accord avec la mission évangélique qui leur a été confiée, alors le monde entier sera évangélisé, et le Seigneur reviendra sur la terre avec puissance et une grande gloire. », Idem, p. 97.


Discussion:


u Comment Luc représente-t-il la foi de Paul en Dieu tout au long du voyage à Rome? Comment d’autres personnes étaient-elles touchées par cette foi inconditionnelle?


v Malgré tout ce à quoi il faisait face, Paul n’a jamais renoncé à sa foi ou à sa mission. À Rome, il a continué à prêcher malgré sa liberté limitée. Que pouvons-nous faire lorsque nous sommes tentés de renoncer à notre annonce de l’évangile à quelqu’un?


w Lisez Romains 1:14, 15. Pourquoi Paul se sentait-il dans l’obligation – ou comme un débiteur – de prêcher l’évangile à tout le monde? Avons-nous une moindre obligation que lui? Considérez cette instruction: « Le salut des âmes doit être un travail que chaque personne qui professe Christ doit exercer toute sa vie. Nous sommes débiteurs au monde pour la grâce que Dieu nous a donnée, pour la lumière qui a brillé sur nous et pour la découverte de la beauté et de la puissance de la vérité. » -Ellen G. White, Testimonies for the Church, vol. 4, p. 53.


x Relisez le passage d’Ésaïe que Paul a utilisé. Comment cette idée peut-elle s’appliquer à nous? Oui, Dieu nous a donné de grandes vérités, mais si nous durcissons notre cœur contre lui, ou même contre certains aspects de ces vérités qui peuvent entrer en conflit avec nos propres souhaits ou désirs, quel danger nous pourrions affronter spirituellement?


y Imaginez que vous étiez le soldat enchainé à Paul. Que pensez-vous qu’il ait vu chez l’homme à qui il était si étroitement lié?


Vendredi


(page 110 du guide standard)


Produit par le Comité de la Conférence Générale pour la Mission Adventiste. Site Web: www.AdventistMission.org


Histoire Missionnaire


Une église saine pour les riches


par Andrew McChesney, Mission Adventiste


Kiyong Kwon, un propriétaire d’entreprise et responsable d’église, a choisi une banlieue animée de la capitale de la Corée du Sud, Séoul, pour ouvrir sa deuxième église. Sa première église, ouverte dans une zone rurale il y a de cela quatre ans, était pleine à craquer, et il voulait un nouveau défi. « Quand Dieu m’a tout d’abord appelé, je lui ai dit: je ne peux pas », dit Kwon. « Mais après que j’ai vu la puissance de Dieu, je suis devenu plus audacieux ».


Il a estimé que les personnes pauvres peuvent accepter Dieu plus facilement que les riches. Il se demande comment faire pour partager l’évangile avec ceux qui ont tout et il se dit que même les riches ont besoin d’une bonne santé. Ainsi, il ouvrit l’Église Bundang NEW START et un restaurant végétarien dans un immeuble dans la banlieue de Bundang. « Je sais que le message de Dieu sur la santé est un moyen de partager l’évangile dans les derniers jours », dit-il. La nouvelle église commença à organiser des séminaires de santé, des cours de cuisine et des études bibliques.


Parmi les premiers participants était une pharmacienne qui semblait prendre plaisir à ce séminaire d’une semaine sur la santé. À la fin du séminaire, les participants intéressés par plus d’informations étaient invités à participer aux études bibliques sur Daniel et Apocalypse. Mais la pharmacienne n’était pas venue. Kwon fit quelques recherches et apprit que la pharmacienne avait pris une semaine de vacances pour participer au séminaire sur la santé. Elle n’avait pas de temps libre pour les études bibliques. Ainsi, Kwon fit des enregistrements audio d’études bibliques et les lui envoya.


« La femme était vraiment surprise par ce qu’elle entendait, mais elle ne voulait pas quitter son église de dimanche », dit Kwon.


La pensée de la pharmacienne commença à changer au fur et à mesure qu’elle écoutait les études bibliques. Elle pensa à l’observation du sabbat et à l’adoration à l’église. Elle réfléchissait à ce qu’il fallait faire jusqu’à ce qu’elle commença à souffrir d’un mal de tête. Elle eut peur en soupçonnant un cancer du cerveau, mais les médecins ne trouvèrent rien de mal. Pourtant, la douleur persistait.


Enfin, sa fille de 24 ans dit: « savez-vous pourquoi vous avez mal à la tête? C’est parce que vous savez ce qui est juste, mais vous ne le faites pas. J’irai à l’église du sabbat avec vous. »


La pharmacienne et sa fille se présentèrent à l’église le sabbat suivant, et elles restèrent fidèles jusqu’aujourd’hui.


« Avec ces expériences, je me rends compte que ceci est l’affaire de Dieu », dit Kwon. « Les cœurs ne sont pas transformés à cause de ce que les gens font ».


Kiyong Kwon, 56 ans, à gauche, a créé trois églises en Corée du Sud. Une partie de l’offrande du treizième sabbat de ce trimestre aidera à créer la première Église Adventiste à Sejong, en Corée du Sud.La leçon en bref


Texte clé: Actes 27:24


Objectifs:


Savoir: Comprendre que les circonstances, les dangers et les épreuves ne peuvent pas arrêter la propagation de l’évangile. Seul un cœur fermé peut le faire.


Ressentir: Trouver le courage dans l’appel fait à tous les croyants de partager l’évangile.


Agir: Ouvrir son propre cœur à l’évangile et reconnaitre les lieux dans lesquels nous pouvons partager l’évangile.


Plan de l’étude:


 1. Savoir: Les circonstances ne peuvent pas arrêter la propagation de l’évangile

A Quelles différentes circonstances Paul a-t-il traversées et qui auraient pu l’empêcher de proclamer l’évangile?


B Qu’est-ce qui peut arrêter la propagation de l’évangile dans la vie d’un individu?


 1. Ressentir: Avoir le courage de partager l’évangile.

A Quand avez-vous été trop débordé par les circonstances de la vie au point de ne pas pouvoir partager votre foi en Dieu? Parlez un peu de cette expérience.


B Comment ces sentiments limitent-ils l’évangile?


C Comment pouvez-vous avoir du courage à partir de l’histoire de Paul?


III. Agir: Être ouvert à l’évangile dans votre vie et dans la vie d’autrui.


A Pourquoi est-il important pour les croyants d’être ouverts à l’évangile pour qu’il puisse aller de l’avant?


B Comment un croyant peut-il découvrir une ouverture dans la vie d’autrui pour partager l’évangile?


Résumé: Le livre des Actes se termine avec le récit du voyage de Paul à Rome. Il rencontre de nombreux obstacles sur le chemin, y compris les chaines de prison, le naufrage et le rejet par les dirigeants juifs à Jérusalem. Paul persévère dans le partage de l’évangile à travers toute cette adversité. Le seul endroit où le message peut être arrêté est la vie de ceux qui le rejettent.


Cycle d’apprentissage


ÉTAPE 1—Motiver


Pleins feux sur l’Écriture: Actes 27:24


Concept clé de croissance spirituelle: Ne jamais cesser de partager votre foi, même lorsque les circonstances et le rejet vous découragent. Assurez-vous que vous êtes toujours ouvert à l’évangile dans votre propre vie et que vous cherchez des moyens de le partager avec les autres.


Coin du moniteur: Tout au long de cette leçon, les membres de votre classe auront la chance d’explorer les limites qu’il peut y avoir dans le partage de l’évangile dans leurs vies. Il est important de reconnaitre que la seule limitation à l’évangile est notre volonté de le partager et la volonté de l’autre de l’entendre. Si nous partageons l’évangile, il y aura toujours des gens qui l’entendront, et les circonstances de la vie ne peuvent pas arrêter sa propagation.


Discussion d’ouverture: L’une des choses qui limitent plus l’évangile aujourd’hui est l’ouverture d’esprit des gens pour le message de l’évangile. Ce facteur limitant est vrai à la fois pour les croyants qui peuvent partager le message et les auditeurs qui peuvent le recevoir. L’un des obstacles auxquels Cory, en tant que pasteur, serait confronté dans la prédication de l’évangile était sa propre indignité. Il se retrouvait parfois dans son bureau en train de préparer un sermon tout en pensant à lui-même: « quel droit ai-je de partager cette bonne nouvelle? Ma vie est loin d’être parfaite ». Mais Cory pouvait confier cette préoccupation à Dieu dans la prière et trouver la même réponse à chaque fois: votre indignité ne rend pas l’évangile indigne d’être entendu. Imaginez si Paul avait cédé au découragement ou aux accusations des Juifs incrédules ou aux difficultés auxquelles il avait fait face. Son témoignage aurait pu être réduit au silence, mais il a persévéré en restant ouvert à la propagation de l’évangile. Même si l’évangile peut s’arrêter aux portes des cœurs de ceux qui l’ont rejeté, Paul a continué à l’annoncer à ceux qui pouvaient le recevoir.


Discussion:


1 Quelles sont les choses qui vous ont empêché de partager votre foi dans le passé?


2 Vous êtes-vous une fois senti indigne de partager l’évangile? Pourquoi ou pourquoi pas?


ÉTAPE 2—Explorer


Coin du moniteur: En conduisant la classe dans l’étude de l’histoire du voyage de Paul à Rome, aidez les membres à penser aux différents types d’obstacles qu’eux aussi peuvent rencontrer dans la propagation de l’évangile.


Commentaire biblique


Dans cette dernière leçon, nous aurons un regard sur le parcours difficile de Paul à Rome et la réponse des dirigeants juifs à Rome. L’étude se penchera sur les différents obstacles auxquels Paul a fait face et la façon dont il a persévéré.


 1. Les difficultés du voyage de Paul (Revoyez Actes 27:1-28, 16 avec votre classe.)

Paul fut retenu à Césarée pendant deux ans comme un prisonnier. Felix et Festus ont trouvé que Paul n’était coupable d’aucun délit civil, mais pour contourner les intentions meurtrières des chefs religieux à Jérusalem, Paul fait appel à César. Il est enfin temps que Paul commence ce voyage. Ceci est un voyage important de plusieurs centaines de kilomètres en mer. Le voyage est rendu encore plus difficile par des conditions météorologiques défavorables et l’hiver en perspective. Le voyage entre Alexandrie et Rome pouvait prendre aussi à peu près 10 jours, mais avec des conditions défavorables, ce voyage pouvait s’étendre jusqu’à 45 jours. La sagesse du jour dit aux marins d’éviter la mer entre novembre et mi-mars, et la lenteur des progrès de Paul et ses 275 compagnons signifiait qu’ils devraient s’arrêter pour passer l’hiver. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on 17 the New Testament, p. 733.)


Le port où ils étaient n’était pas rassurant. Très probablement il était partiellement ouvert à la mer, par conséquent, ils n’étaient pas surs que le navire pouvait rester au port. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on 17 the New Testament, p. 733). Malgré les avertissements de Paul, le commandant de bord et le centurion romain décidèrent d’essayer d’atteindre le prochain port. Cette manœuvre ne marche pas, et l’équipage se retrouve jetant les bagages et les matériels du navire pour survivre, car ils sont désorientés. L’échec de la tentative d’atteindre le port suivant conduit les naufragés à l’ile de Malte. Après l’hiver passé avec les indigènes hospitaliers sur l’ile, l’équipage part sur un autre port dans un autre navire, seulement pour parcourir 494 km avant d’arriver à Rome. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on 17 the New Testament, p. 745.)


Discussion:


1 Quel genre de dangers du voyage avez-vous connus dans votre vie?


2 Comment la cause de l’évangile est-elle si grande au point que vous ne pouvez que continuer?


3 Avez-vous déjà fait un voyage difficile pour l’amour de l’évangile?


 1. Les efforts de Paul pour gagner les cœurs lors du voyage (Revoyez Actes 27:9-11, 21-26, 33-36; 28:3-6, 7-10 avec votre classe.)

Les circonstances de ce voyage étaient assez difficiles. Mais Paul avait d’autres défis à part la tempête et le naufrage. Paul, pour l’amour de l’évangile, devait gagner la confiance de ceux avec qui il voyageait. Quand la décision devrait être prise quant à savoir si le navire devrait rester au port semi-sécurisé pour passer l’hiver ou partir, Paul conseille au centurion que s’ils tentaient de poursuivre le voyage, ils feraient face aux dangers graves. Le centurion refuse d’écouter son conseil. Une fois qu’ils sont perdus au milieu de la tempête, tout l’équipage est plus ouvert à l’écoute de Paul alors qu’il leur rappelle son avertissement de ne pas partir.


Paul s’engage alors dans un rôle de conseiller spirituel de l’équipage, pour leur faire savoir qu’un ange lui a apparu pour lui dire que le navire serait perdu, mais pas une seule âme ne périrait. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 738). Paul gagne la confiance du centurion au point que ce dernier arrête un complot ourdi par ses soldats et qui consistait à tuer tous les prisonniers pour éviter qu’ils échappent. Après le naufrage, les indigènes les aident à faire du feu. Paul jette du bois sur le feu, et une vipère s’accroche à sa main. Les indigènes sont surs que Paul est un meurtrier et va bientôt mourir. Quand Paul n’est pas mort, les indigènes se disent qu’il doit être un dieu. Puis, Paul guérit le père du chef du village et beaucoup d’autres malade. Les indigènes sont tellement reconnaissants et ils fournissent joyeusement tout ce qui est nécessaire pour continuer le voyage à Rome.


Considérez ceci:


1 Quelles sont les choses qui nous empêchent de se faire confiance les uns les autres?


2 Supposons qu’une personne ne peut pas faire confiance à la personne qui partage l’évangile. Quel effet cette méfiance peut avoir sur la personne qui écoute l’évangile et quelle est la réceptivité de cette personne à la bonne nouvelle?


3 Qu’est-ce qui est plus facile à surmonter lorsqu’il s’agit de partager l’évangile: les circonstances physiques ou les questions de confiance? Expliquez.


III. Paul rencontre les dirigeants juifs à Rome (Relisez Actes 28:17-31 avec votre classe.)


Enfin, arrivé à Rome, Paul est toujours dans les chaines, très probablement enchainé à un garde romain, mais apparemment en résidence surveillée. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 757). Les gens sont autorisés à venir visiter Paul, et les dirigeants juifs acceptent l’invitation. Paul leur présente l’évangile. Après leur avoir expliqué qu’il n’a violé aucune de leurs traditions, et qu’il ne prêche que l’espérance d’Israël (la résurrection des morts), Paul présente Jésus-Christ comme le Messie tant attendu. Certains des dirigeants sont convaincus, et d’autres ne le sont pas. Ils laissent Paul, discutent entre eux, et Paul cite Ésaïe 6:9, 10 pour les avertir de l’endurcissement de leurs cœurs. (Voir Darrel L. Bock, Acts: Baker Exegetical Commentary on the New Testament, p. 754, 755.) Il déclare alors qu’il est impossible d’arrêter l’évangile de Jésus-Christ. Même si les Juifs rejettent le message, il reste vif pour les Gentils. Paul est alors à Rome, et il témoignera auprès des plus hautes autorités du royaume.


Considérez ceci:Pourquoi l’évangile est-il si irrésistible? Le rejet de l’évangile arrête-t-il sa progression? Expliquez.


Même si Paul est martyrisé après son témoignage à Rome, cela signifie-t-il que son témoignage s’est arrêté? Pourquoi ou pourquoi pas?


w Quels sont les succès de l’église primitive dans la propagation de l’évangile tel que relaté dans le livre des Actes?


ÉTAPE 3—Appliquer


Coin du moniteur: Le seul obstacle qui peut effectivement arrêter l’évangile est le refus d’un individu à l’accepter. Il est essentiel de considérer les obstacles du cœur du témoin de l’évangile et de son récepteur.


Application:


Quels obstacles l’évangile a-t-il rencontré dans votre propre cœur et esprit?


Comment le fait de comprendre ces « problèmes de cœur » nous aide-t-il à partager l’évangile avec d’autres?


3 Quels obstacles circonstanciels avez-vous vu l’évangile surmonter?


ÉTAPE 4—Créer


Coin du moniteur: Faites des activités énumérées ci-dessous s’il y a du temps, et si l’espace et les fournitures sont disponibles.


Activités:


Demandez à votre classe de jouer une pièce théâtrale à partir de l’histoire du voyage de Paul à Rome lors du prochain conte pour les enfants à l’église.


Mettez en place un parcours d’obstacles avec des défis différents pour représenter des luttes de Paul.


3 Faites une grande peinture du naufrage sur un drap.


4 Quel aperçu avez-vous du voyage de Paul à partir de ces activités? Comment ces activités vous encouragent-elles à ne jamais permettre aux obstacles de vous empêcher de partager votre foi?


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Commentaires pour les moniteurs


Le guide d’étude biblique du prochain trimestre, L’unité en Christ, écrit par Denis Fortin, portera sur l’Église Adventiste du Septième Jour, et ce que l’unité en Christ signifie pour nous. La croyance fondamentale n° 14 dit: « L’Église est un corps composé de nombreux membres, issus de toute nation, de toute ethnie, de toute langue et de tout peuple. En Christ, nous sommes une nouvelle création; les distinctions de race, de culture, d’instruction, de nationalité; les différences de niveau social ou de sexe; ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Nous sommes tous égaux en Christ, qui par son Esprit nous a unis dans une même communion avec Lui et les uns avec les autres. Aussi, devons-nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Grâce à la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Cette unité trouve sa source dans l’unité du Dieu trinitaire, qui nous a adoptés comme Ses enfants ». L’objectif du guide est de fournir l’instruction biblique sur l’unité des chrétiens en tant qu’Adventistes du Septième Jour, qui, maintenant, comme toujours, font face aux défis relatifs à cette unité. Toutefois, dans les Écritures, nous trouvons des instructions sur la façon de vivre le don de l’unité de Dieu en Christ. Ces instructions sur comment vivre cette unité que nous avons reçue, seront notre sujet ce trimestre.


Leçon 1—La création et la chute


La semaine en bref:


Dimanche: L’amour comme fondement de l’unité (Gen. 1:26, 27)


Lundi: Les conséquences de la chute (Genèse 3:16-19)


Mardi: Nouvelle désunion et séparation (Genèse 11:1-9)


Mercredi: Abraham, père du peuple de Dieu (Genèse 12:3, 18:18)


Jeudi: Peuple élu de Dieu (Deutéronome 7:6-11)


Verset à mémoriser: – Genèse 15:5, 6


Idée centrale: Toute tentative de comprendre la nature de l’unité de l’Église doit commencer par le plan de Dieu à la création, puis la nécessité d’une restauration après la chute. Dieu agit par le biais de personnes pour restaurer l’unité et faire connaitre Sa volonté à l’humanité perdue.


Leçon 2— Les causes de la désunion


La semaine en bref:


Dimanche: « Revenez, enfants rebelles » (Jer. 3:14-18)


Lundi: Bon à ses propres yeux (Juges 17:6)


Mardi: La division de la nation hébraïque (1 Rois 12:1-16)


Mercredi: Schisme à Corinthe (1 Corinthiens 1:10-17)


Jeudi: « Des loups viendront » (Actes 20:25-31)


Verset à mémoriser— Proverbes 9:10


Idée centrale: La désobéissance et la négligence a conduit Israël dans l’apostasie et la désunion. L’obéissance aux lois de Dieu visait à protéger le peuple contre les conséquences naturelles du péché afin de les sanctifier au milieu des nombreuses nations étrangères.


Leçons pour les malvoyants: Le Guide d’Étude Biblique de l’École du Sabbat est disponible gratuitement chaque mois en braille et sur CD audio pour les malvoyants et les personnes handicapées physiques qui ne peuvent lire les imprimés à l’encre normale. Ceci inclut les personnes qui, en raison de l’arthrite, de la sclérose, de la paralysie, des accidents et autres, ne peuvent pas tenir ou se concentrer pour lire les publications imprimées à l’encre normale. Contactez les Services Chrétiens d’Enregistrement des Aveugles, B. P. 6097, Lincoln, NE 68506-0097. Téléphone:402-488-0981; e-mail: info@christianrecord.org; site Web: www.christianrecord.org.


2018