راهنمای مطالعه کتاب مقدس - سه ماهه اول 2017 - روح القدس و روحانیت

دونلود PDF -  راهنمای مطالعه کتاب مقدس - سه ماهه اول 2017 - روح القدس و روحانیت   

 

۱. روح و کلام — (۳۱ دسامبر تا ۶ ژانویه) ۴

 

۲. روحالقدس: نقش آفرینی در پشت صحنه — (۷ تا ۱۳ ژانویه) ۱۳

 

۳. الوهیت روحالقدس — (۱۴ تا ۲۰ ژانویه) ۲۲

 

۴. شخصیت روحالقدس — (۲۱ تا ۲۷ ژانویه) ۳۱

 

۵. تعمید و پر شدن از روحالقدس — (۲۸ ژانویه تا ۳ فوریه) ۴۰

 

۶. روحالقدس و زندگی در قدوسیت — (۴ تا ۱۰ فوریه) ۴۹

 

۷. روحالقدس و ثمره روح — (۱۱ تا ۱۷ فوریه) ۵۸

 

۸. روحالقدس و عطایای روح — (۱۸ تا ۲۴ فوریه) ۶۷

 

۹. روحالقدس و کلیسا — (۲۵ فوریه تا ۳ مارس) ۷۶

 

۱۰. روحالقدس، کلام و دعا — (۴ تا ۱۰ مارس) ۸۵

 

۱۱. اندوهگین نمودن و مقاومت کردن در مقابل روحالقدس — (۱۱ تا ۱۷ مارس) ۹۵

 

۱۲. کار روحالقدس — (۱۸ تا ۲۴ مارس) ۱۰۴

 

Editorial Office: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904

 

Come visit us at our Web site: http://www.absg.adventist.org

 

Principal Contributor

Frank M. Hasel

 

Co-contributor

Steven Thompson

 

Editor

Clifford R. Goldstein

 

Associate Editor

Soraya Homayouni

 

Middle East and North Africa Union

 

Publishing Coordinator

Michael Eckert

 

Translation to Farsi

Behrouz Khanzdeh

 

Farsi Layout and Design

Marisa Ferreira and Eilen Citalán

 

Publication Manager

Lea Alexander Greve

 

Editorial Assistant

Sharon Thomas-Crews

 

Pacific Press® Coordinator

Wendy Marcum

 

Art Director and Illustrator

Lars Justinen

 

Design

Justinen Creative Group

 

حق چاپ محفوظ و مخصوص «کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم» میباشد. هیچیک از بخشهای این کتابچه راهنمای مطالعه

 

کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگسالان بدون اجازه قبلی و کتبی از کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم (جنرال کنفرانس)

 

قابل ویرایش، تغییر، اصلاح ، اقتباس ، ترجمه ، تکثیر یا انتشار نیست. دفاتر بخشهای تابعه کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم

 

مجاز هستند تا طبق دستورالعمل ویژه ای ترتیبی اتخاذ نمایند تا کتابچه راهنمای مطالعه کتاب مقدس مدرسه سبت ویژه بزرگسالان

 

ترجمه گردد. حق طبع و نشر مطالب ترجمه شده و انتشارات آنان متعلق به کنگره عمومی است. عناوین (ادونتیستهای روز هفتم)

 

و (ادونتیست) و آرم شعله گون جزو اسامی و علامت تجاری ثبت شده متعلق به کنگره عمومی ادونتیستهای روز هفتم میباشد و

 

استفاده از آن بدون اجازه قبلی از کنگره عمومی ممنوع است.Sabbath School Personal Ministriesروحالقدس و روحانیت

 

بسیاری از ما با این جمله آشنا هستیم: «و من شما را به نام پدر ، پسر و روحالقدس تعمید میدهم.» و اگر تعمید دیده باشیم، مطمئنا درست پیش از اینکه شبان ما را در آب فرو برده باشد، آنرا شنیده ایم (متی باب ۲۸ آیه ۱۹).

 

تعمید یافته در نام پدر، پسر و روحالقدس. آری، در همانجا به روح نیز در کنار نام پدر و پسر اشاره شده است.

 

و جای تعجب نیست. بند پنجم از اعتقادنامه کلیسای ادونتیست روز هفتم، در باره «خدا وروحالقدس» اظهار میدارد: «خدا، آن روح ابدی در کار آفرینش، تجسم مسیح و رستگاری همراه با پدر و پسر فعال بود. روح القدس الهام بخش نویسندگان کتاب مقدس بود. روح القدس، زندگی مسیح را سرشار از قدرت نمود. روح القدس انسانها را مجذوب ساخته و محکوم میسازد؛ و روح القدس کسانی را که او را اجابت میکنند، از نو ساخته و هویت آنان را به شباهت خدا تغییر میدهد. او که توسط پدر و پسر فرستاده شده است تا همواره با فرزندانش باشد، عطایای روحانی به کلیسا ارزانی میدارد، کلیسا را توانمند میسازد تا شهادتی برای مسیح باشد و هماهنگ با کتاب مقدس به سوی حقیقت رهنمون میسازد».

 

با این وجود، همانطور که در کتاب مقدس بخصوص در عهد قدیم میخوانیم، کار و فعالیت مستقیم خدای پدر را میبینیم. فعالیتهای او همه جا را پوشش میدهد و عالمگیر است. در عهد جدید، بویژه انجیل بارها درباره اعمال و کردار عیسای پسر مرور میکنیم. عیسی — زندگی او، مرگ و کهانت وی در آسمان - تمامی عهد جدید را پوشش داده است.

 

در مقایسه با فعالیت پدر و پسر، کار روحالقدس به چنین وضوحی در هیچکدام از عهدها به تصویر کشیده نشده است.

 

اما دلیلی برای این تمایز وجود دارد: روحالقدس در پی این نبوده است تا در کانون توجه قرار گیرد. روح القدس بیشتر در پشت پرده به ایفای نقش میپردازد. پدر و پسر بطور آشکار تری درجهان هویدا شدهاند. و دلیلش این است که روحالقدس وجود دارد تا توجه ما را نه به خود بلکه به عیسی و کاری که برای ما انجام داده است، جلب نماید.

 

در حینی که کار روحالقدس را مطالعه میکنیم، خواهیم دید که او چگونه در کانون تجربه زندگی مسیحی ما قرار دارد. روحالقدسی که خود بعنوان خداست و خدا را میشناسد بطوری که هیچ شخص دیگری نمیتواند خدا را آنگونه که هست درک نماید ؛ از این رو میتواند خدا را به روشی قابل اطمینان و امین برای ما آشکار سازد. روحالقدس ابتدا نویسندگان کتاب مقدس را الهام بخشید و امروزه ما را در مطالعه آنچه که با آن نویسندگان در گفتگو بوده، راهنمایی میکند. روحالقدس رستگاری ما را از طریق عیسی مسیح تضمین میکند (رومیان باب ۸ آیه ۱۶)، و شواهدی از کار خدا را در ما نمایان میسازد ( اول یوحنا باب ۳آیه ۲۴). روحالقدس همچنین ما را از گناه تطهیر نموده و تقدیس مینماید. «بعضی از شما در گذشته زندگی گناه آلودی داشتید اما اکنون گناهانتان شسته شده و شما وقف خدا و مورد پسند او شده اید و این در اثر کار خداوند ما عیسی و قدرت روح القدس میسر شده است» (اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۱). روح رشد مادامالعمر قدوسیت را در وجود ما بوجود می آورد و ثمرات روح در وجود ما مولود میگردد - «محبت، خوشی، آرامش، بردباری، مهربانی، خیرخواهی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری» (غلاطیان باب ۵ آیات ۲۲ و ۲۳).

 

«روح قرار بود به عنوان عاملی احیاء کننده عطا شود، و بدون روح ، فداکاری مسیح سودمند نبود. قدرت شرارت برای قرنها در حال افزایش بوده است و تسلیم انسان به این اسارت شیطانی حیرت انگیز بوده است. مقاومت در برابر گناه تنها از طریق وساطت قدرتمند شخص سوم الوهیت امکان پذیر است کسی که نه با انرژی تعدیل شده بلکه با پُری قدرت الهی می آید. بواسطه روحالقدس آنچه که نجاتدهنده جهان انجام داده مؤثر و عملی میگردد.» – الن جی. وایت،

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 671.

 

بدلیل نقش مهم و حیاتی روحالقدس در زندگی ایمانداران، مطالعه دروس این ثلث به ما کمک میکند تا از عطای بزرگی که در روح القدس وجود دارد درک بهتری داشته باشیم.

 

نویسنده این مطالب، فرانک ام. هاسل، دارای پی اچ دی Ph.D. رئیس بخش علوم دینی دانشکده الهیات بوگنهوفن در اتریش، اروپا، بود. وی همچنین مدیر مرکز مطالعات الن جی. وایت نیز بود. در سال ۲۰۰۹ همسرش بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت. از آن زمان او دانست که هر روز به روش های جدید به نیکوئی و خیرخواهی خدا اطمینان کند و آسایش، آرامش، و قدرت تبدیل کننده روح القدس را در زندگی خود تجربه نماید.

 

درس اول

 

۳۱ دسامبر تا ۶ ژانویه

 

روح و کلام

بعد از ظهر روز سبت

 

مطالعه این هفته: دوم پطرس باب ۱ آیات ۱۹ تا ۲۱؛ اول قرنتیان باب ۲ آیات ۹ تا ۱۳؛ مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۶۰؛ یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷.

 

آیه حفظی: «تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد» (دوم تیموتائوس باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷).

 

کتاب مقدس در باب خویش چنین میگوید: «تمام کتاب مقدّس از الهام خداست و برای تعلیم حقیقت، سرزنش خطا، اصلاح معایب و پرورش ما در نیکی مطلق مفید است تا مرد خدا برای هر کار نیکو کاملا آماده و مجهز باشد» (دوم تیموتائوس باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷). کتاب مقدس این نقش را کامل میکند زیرا این کلام خداست که از طریق کار روحالقدس برای بشر عیان گردیده است. روحالقدس در کتاب مقدس، اراده خدا را برای ما آشکار میسازد و به ما نشان میدهد که چگونه در زندگی خود او را خشنود سازیم.

 

اما روحالقدس علاوه بر فعالیت در گذشتهای دور، در شکلگیری کتاب مقدس نیز نقش داشته است. او حتی امروزه با شیوه های بسیار مهم دیگری در کلام خدا دخیل است. و شاید مهمترینآنها، خواندن کلام خدا توسط ما و تمایل به درک درست آن باشد. این زمانی است که ما به روحالقدس نیاز داریم. همان روح در ما تمایل پذیرفتن کلام خدا و بکار بردن آموزه هایش را در زندگیمان بیدار میسازد. بنابراین، روحالقدس همراه و از طریق کلام مکتوب عمل میکند تا ما را به مخلوقاتی جدید در مسیح تبدیل سازد.

 

این هفته کار روحالقدس را دنبال میکنیم همچنان که به کتاب مقدس مرتبط میشود.

 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۷ ژانویه آماده شوید.
روحالقدس و مکاشفه

 

خدا چگونه اطمینان میدهد که ارادهاش بدرستی به بشر سقوط کرده منتقل میشود؟ خداوند این فرایند را از طریق دو فعل اساسی که مرتبط با روحالقدس است انجام میدهد: مکاشفه و الهام.

 

در روند مکاشفه، بشر متکی به کمک فردی غیر از خود میباشد که چیزهایی را که ما به عنوان مخلوق (و موجود سقوط کرده) به خودی خود نمیتوانیم بدانیم، آشکار سازد. یعنی، روحالقدس به ما حقایقی را تعلیم میدهد که باید به ما گفته شوند (برای مثال، آیات ۱۹ تا ۲۳ باب ۲ دانیال را ببینید)؛ که بطور طبیعی هرگز نمیتوانیم به شناخت و معرفت آن نائل گردیم.

 

مکاشفه روندی است که خدا خود و اراده الهی خویش را برای بشر نمایان میسازد. ایده اصلی مربوط به واژه مکاشفه، پردهبرداری و آشکار نمودن میباشد؛ عیان نمودن چیزی که پنهان بوده است. ما به چنین مکاشفهای نیاز داریم، زیرا ما موجودات فانی و سقوط کردهای هستیم که بدلیل گناه از خدا جدا شدیم و از اختیارات و دانش بسیار محدود برخورداریم و نمیتوانیم به خود آگاهی دست یابیم. ما برای پی بردن به اراده خدا، به او وابستهایم. از این رو، ما محتاج مکاشفه خدا هستیم زیرا ما خدا نیستیم و تنها دانش فطری محدودی از او داریم.

 

دوم پطرس باب ۱ آیات ۱۹ تا ۲۱ را بخوانید. این آیات چه چیزی درباره منشاء پیام نبوی کتاب مقدس میگویند؟ منشاء الهی پیام نبوی کتاب مقدس چه چیزی در مورد تاثیر کتاب مقدس به ما میگوید؟

 

بر اساس گفته پطرس رسول، پیام نبوتی عهد قدیم منشاء و اصل بشری نداشته است. نزول وحی از طریق روحالقدس به انبیاء بگونه ای بود که آنان تاثیر محتوای پیام را که از جانب خدا آمده است حس میکردند. این مردان پیغام الهی را از خود خلق نکردند. آنها صرفاً کانال ارتباطی انتقال پیام بودند و نه بوجود آورنده آن. پطرس در بیان منابع نبوتهای الهام گرفته شده از روحالقدس بسیار مصمم بود: پیامها اگرچه توسط بشر نوشته شدهاند، «ولی هیچیک از پیشگویی های کتاب آسمانی، از فکر خود انبیاء تراوش نکرده» (دوم پطرس باب ۱ آیه ۲۱) و تاثیر و اقتدار کتاب مقدس بر زندگی ما بواسطه این منشاء الهی است.


روحالقدس و الهام

 

وحی یا الهام عبارتی است که تأثیر خدا از طریق کار روحالقدس بمنظور انتقال پیام وی بواسطه ابزارهای بشری را تشریح میکند. روحالقدس در کار وحی استدلال میکند که در کل کتاب مقدس در زمینه حقیقت، وحدتی بنیادین در موضوع برقرار است. روحالقدس به عنوان روح حقیقت (یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۷، باب ۱۵ آیه ۲۶، باب ۱۶ آیه ۱۳)، ما را به سوی حقیقت محض هدایت خواهد نمود.

 

دوم پطرس باب ۱ آیه ۲۱، تثنیه باب ۱۸ آیه ۱۸، میکاه باب ۳ آیه ۸ و اول قرنتیان باب ۲ آیات ۹ تا ۱۳ را بخوانید. این آیات چه چیزی درباره نویسندگان کتاب مقدس و دخیل بودن خدا در اصالت کتاب مقدس به ما میگویند؟

 

«تحت تأثیر روحالقدس» بودن (دوم پطرس باب ۱ آیه ۲۱)، کار روحالقدس در الهام بخشی را قویا تائید میکند. در آیات ۹ تا ۱۳ باب ۲ اول قرنتیان ، پولس رسول مکاشفه و الهام را به روحالقدس نسبت میدهد. او در آیه ۹ میگوید، خدا برای ما چیزهای پنهانی که هیچ چشمی ندیده است را آشکار ساخت. رسولان این «روح را که از جانب خداست» دریافت نمودند، «تا عطایایی را که او به ما عنایت فرموده است، بشناسیم» (اول قرنتیان باب ۲ آیه ۱۲). سپس او در آیه ۱۳ به کار الهام رو میکند که از چیزهایی که «ما دربارۀ این حقایق با عباراتی که از حکمت انسان ناشی میشود سخن نمیگوییم، بلکه با آنچه که روحالقدس به ما میآموزد و به این وسیله تعالیم روحانی را برای اشخاص روحانی بیان مینماییم.» پولس درباره منبع و اصالت آنچه اعلام مینمود، هیچ تردیدی نداشت.

 

اگرچه بسیاری از بخشهای کتاب مقدس نتیجه مکاشفه ماوراءطبیعی مستقیم خدا هستند، لیکن هر آنچه که در کتاب مقدس وجود دارد به این شیوه آشکار نشدهاند. گاهی اوقات خدا از نویسندگان کتاب مقدس در تحقیقهای دقیق شخصی آنها یا استفاده ایشان از سایر مطالب موجود (یوشع باب ۱۰ آیه ۱۳، لوقا باب ۱ آیات ۱ تا ۳) برای نمایان ساختن و رساندن پیام خویش بهره برده است. از این رو تمام بخشهای کتاب مقدس از طریق وحی و الهام میباشند (دوم تیموتائوس باب ۳ آیه ۱۶). به این دلیل است که پولس بیان میکند که «هر آنچه» نوشته شد، برای راهنمایی ما نوشته شد تا به آن صبر و «دلگرمی که کلام خدا میبخشد، امیدوار باشیم» (رومیان باب ۱۵ آیه ۴). خدایی که سخن میگوید و کسی که زبان بشری را خلق نمود، مردم برگزیده را قادر میسازد که از طریق کلام بشری، افکار الهام شده را به روشی قابل اعتماد و اطمینان انتقال دهند.

 

«خدا از انتقال حقیقت خویش به جهان توسط رابطهای بشری خشنود بوده است و او با روح مقدس خویش، بشر را برای پیشبرد امور خویش شایسته ساخت و توانایی بخشید. او ذهن را در انتخاب آنچه باید نوشته و گفته شود، هدایت نمود. ثروت در مجراهای زمینی نهاده شده بود و با این وجود از جانب آسمان میباشد.» – الن جی. وایت، Ellen G. White, Selected Messages, book 1, p. 26.
روحالقدس و درستی کلام

 

در حالی که مکاشفه امری فوق طبیعی است که بموجب آن خداوند حقیقت را برای ابناء برگزیده بشر آشکار میسازد؛ وحی و الهام، ماموریت روحالقدس است که مویّدِ درستیِ کلامِ مولفان بشری است بطوریکه کلام آنان از تایید الهی برخوردار است. خدا از شهادت دروغین بیزار است (خروج باب ۲۰ آیه ۱۶) و نمیتواند دروغ بگوید (عبرانیان باب ۶ آیه ۱۸). او خدای حقیقت خوانده میشود (مزامیر باب ۳۱ آیه ۵ ، اشعیا باب ۶۵ آیه ۱۶). به همانگونه نیز روحالقدس ، «روح حقیقت» خوانده میشود (یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۷).

 

آیه ۱۶۰ باب ۱۱۹ مزامیر را بخوانید. این آیه درباره آنچه که خدا برای ما آشکار میسازد، چه می آموزد؟

 

یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷ را بخوانید. عیسی در اینجا درباره کلام خدا به ما چه میگوید؟

 

کلام خدا موثق و قابل اعتماد بوده و شایسته است که بطور کامل پذیرفته شود. این وظیفه ما نیست که درباره کتاب مقدس قضاوت کنیم؛ بلکه این حق و اختیار کلام است تا در باره ما قضاوت و داوری کند. «زیرا کلام خدا زنده و فعال و از تمام شمشیرهای دو دم تیزتر است و تا اعماق روح و نفس و مفاصل و مغز استخوان نفوذ میکند و نیات و اغراض دل انسان را آشکار میسازد» (عبرانیان باب ۴ آیه ۱۲).

 

البته اگر چه کتاب مقدس توسط کسانی که در فضای زمانی و مکانی و فرهنگی خاصی نوشته شده (غیر از این چه چیز دیگری میتوانست باشد؟)؛ پس ما نباید از آن حقیقت پیام کتاب مقدس که برای ماست برای کم اهمیت جلوه دادن و یا رد کردن آن استفاده کنیم. به محض این که بابِ تردید گشوده شود، کتاب مقدس توسط بشر در معرض خطر قرار گرفته و حقیقت را زیر سوال میبرد. و منتج به مشکلی میشود که بسیاری از مدعیان اعتقاد به کتاب مقدس از رد و انکار خلقت در شش روز ، سیل عالمگیر در زمان نوح ، تولد از یک باکره ، قیام از مرگ جسمی عیسی و رجعت ثانی واقعی ابایی نخواهند داشت. اینها تنها تعداد کمی از حقایق عمده کتاب مقدس میباشند و مردمی که ازخطا بَری نیستند در باره کلام بر مَسندِ قضاوت نشسته و به غلط اِفاضه میکنند. این مسیری است که هیچکدام از ما هرگز نباید در آن قدم بگذاریم.


روحالقدس به عنوان معلم

 

روحالقدس نه تنها واسطه و وسیله ای در ارائه و انتقال کلام مکتوب خدا به ماست بلکه بما کمک میکند تا آنرا بطور صحیح درک کنیم. ذهن بشر از درک حقیقت مُکَدّر گردیده بخاطر اینکه فِطرت آنان از خداوند منحرف گشته و با او بیگانه شدهاند (افسسیان باب ۴ آیه ۱۸). چرا که همان روحی که کلام خدا را الهام نموده و مکشوف ساخت، هم اوست که ما را به درک آن توانایی میبخشد. مشکل نگرش گناهآلود ما نسبت به خدایی است که خود را در کتاب مقدس آشکار میسازد.

 

روحالقدس معلمی است که اشتیاق دارد تا ما را به درک عمیق تری از کلام ، رهنمون گردیده تا شادمانه قدردان کتاب مقدس باشیم.او توجه ما را به حقیقت کلام خدا جلب مینماید و از آن حقایق، دیدگاه و بصیرتی تازه به ما عطا میکند تا شاخص زندگی ما با وفاداری و عشق و علاقه به فرمانبرداری از اراده خدا مُتّصِف گردد. گرچه استحصال آن فقط زمانی محقق خواهد گردید که با دلی فروتن و تعلیم پذیر به کتاب مقدس تَقرّب جوئیم.

 

اول قرنتیان باب ۲ آیات ۱۳ و ۱۴ را بخوانید. منظور پولس رسول درباره نیاز ما به تعبیر روحانی از امور روحانی چیست؟

 

برای درک کتاب مقدس، به روحالقدس وابسته هستیم. بدون روحالقدس، مفاهیم و معانی واژه های برجسته و مهم روحانی کتاب مقدس تشخیص داده نمی شود، بلکه تنها به معنای لغوی و زبانی آنها پرداخته میشود. علاوه بر این، به عنوان انسانهای گناهکار، اغلب با حقیقت خدا به مخالفت میپردازیم، نه به این دلیل که آن را درک نمیکنیم، بلکه به این دلیل که ترجیح میدهیم تا از آن پیروی نکنیم. بدون روحالقدس، هیچ اثر بخشی در پیام خدا نخواهد بود. هیچ امید، اعتماد و محبتی در واکنش به آن وجود ندارد. آنچه که روح به زندگی میآورد، هماهنگ با حقیقتی است که پیش از این در کتاب مقدس اعلام شده است.

 

«بسیاری از نظرات متناقض در مورد آنچه که کتاب مقدس تعلیم میدهد، بخاطر وجود ابهام در کتاب مقدس نیست، بلکه از بی بصیرتی و غرض ورزی تعبیر کنندگان آن ناشی میشود. بشر بیانات آشکار کتاب مقدس را نادیده میگیرد تا از عقل و استدلال منحرف گشته خود پیروی کند.» – الن جی. وایت.

E.G.White, The Advent Review and Sabbath Herald, Jan. 27, 1885.


روحالقدس و کلام

 

روحالقدس که مفاد کتاب مقدس را به بشر الهام و بر ایشان آشکار نموده است، هرگز و به هیچ طریقی ما را به معاضدت با کلام خدا راهنمایی نمیکند.

 

یوحنا باب ۵ آیات ۳۹ ، ۴۶ و ۴۷ و باب ۷ آیه ۳۸ را بخوانید. عیسی در این آیات به چه اقتداری اشاره میکند؟ کتاب مقدس چگونه تأیید میکند که منظور از عیسی همان مسیح میباشد؟

 

بعضی از مردم ادعا میکنند که «مکاشفات» و دستورالعملهای ویژهای از روحالقدس دریافت کردهاند که با پیام شفاف کتاب مقدس در تضاد میباشند. برای ایشان، روحالقدس اقتداری بالاتر از کلام خدا یافته است. هر زمان که کلام الهام شده و مکتوب خدا بی اعتبار شده و پیام مشخص آن نادیده گرفته شود، به این معنی است که ما در مسیری خطرناک قدم برمیداریم و از رهنمودهای روح خدا پیروی نمیکنیم. کتاب مقدس تنها محافظ روحانی ماست. و خود به تنهایی معیار و قاعده قابل اطمینانی برای تمام امور در ارتباط با ایمان و کردار میباشد.

 

«روحالقدس در سرتاسر کتاب مقدس با ذهن سخن گفته و قلب را با حقیقت تحت تاثیر قرار میدهد. از این رو، او خطای روح را افشا کرده و آن را دور میسازد. بواسطه کار روح حقیقت از طریق کلام خدا ، مسیح ، امت برگزیده خویش را مطیع خود میسازد.» – الن جی. وایت. Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 671.

 

الن جی. وایت این مطلب را کاملاً واضح میسازد که «روحالقدس بمنظور جایگزینِ کتاب مقدس داده نشده و هرگز نمیتواند بعنوان جانشین آن ارزانی شده باشد ؛ زیرا کتاب مقدس صریحاً اعلام میکند که کلام خدا معیاری است که همه تعالیم و تجربیات میبایست بواسطه آن سنجیده شود.» – الن جی. وایت.

Ellen G. White, The Great Controversy, p. 9

 

روحالقدس هرگز بعنوان جایگزینِ کلام خدا عطا نشد. بلکه او هماهنگ با کتاب مقدس و از طریق آن برای جذب ما به سوی مسیح کار میکند، و از این رو کتاب مقدس تنها معیار برای تایید روحانیت کتاب مقدسی است. هنگامی که فردی مطالبی ارائه میدهد که در تناقض با کلام خداست ، قطعا و مطمئنا آن فرد از حقیقت سخن بمیان نمی آورد. ما از عهده داوری بر نیات و دلها بر نمی آئیم. اما میتوانیم مکتب الهیاتی را مورد بررسی و قضاوت قرار دهیم و تنها معیاری که برای این کار داریم، کلام خدا میباشد.


مطالعه بیشتر:

 

مطالعه بیشتر: کتاب جدال عظیم مبحثِ: کلام بعنوان حافظ و مامن صفحات ۵۳۹ تا ۶۰۲ را مطالعه کنید. همچنین آرزوی اعصار فصل: دلهایتان مضطرب نگردد صفحات ۶۲۲ تا ۶۸۰ را بخوانید. (توضیح: صفحات ارائه شده مربوط به متن انگلیسی میباشد).

 

به حقایقی که در کتاب مقدس برای ما آشکار گردیده بیندیشید. برای مثال درباره خلقت تعمق کنید. ببینید که میان آنچه کلام خدا درباره نحوه آفرینش ما تعلیم میدهد و در جهت دیگر آنگونه که بشریت آن را تعلیم میدهد مراحلی که "سنتز نو داروینی" گفته میشود چه تضادی وجود دارد. ببینید که انسانها تا چه حد در اشتباهند! همچنین در مورد آمدن دوباره عیسی و رستاخیز مردگان در پایان زمان فکر کنید. اینها حقایقی هستند که ما هرگز به خودی خود قادر به فراگیری آنها نبودیم. آنها باید برای ما آشکار میشدند؛ و آنها در کلام خدا که توسط روحالقدس الهام شده بود، نمایان شدند. در واقع، مهمترین حقیقت این است که عیسی مسیح برای گناهان ما مرد، و اینکه ما از طریق ایمان به او و کارهایی که برای ما انجام داد نجات یافتهایم، حقیقتی است که ما هرگز نمیتوانستیم خود آنرا دریابیم. ما از آن حقیقت آگاه هستیم تنها بدلیل اینکه برایمان آشکار شده است. به حقایق دیگری که تنها از طریق کلام خدا از آنها آگاهی یافته ایم بیندیشید. این حقیقت که چنین حقایق مهمی تنها در کتاب مقدس یافت میشوند، درباره میزان محوریت کلام خدا در زندگی ما چه میگوید؟

 

سوالاتی برای بحث

 

۱. چرا کتاب مقدس در زمینه پرسشهای روحانی، راهنمایی امنتر از برداشتهای ذهنی میباشد؟ عدم پذیرش کتاب مقدس به عنوان معیاری که بواسطه آن تمام تعالیم و حتی تجربیات روحانی خود را میآزماییم، چه عواقبی در پی خواهد داشت؟

 

۲. ما اغلب واژه «حقیقت» را میشنویم که در زمینههای مختلفی بکار برده شده است. در کلاس، درباره مفهوم «حقیقت» نه فقط اینکه چه چیزی حقیقت است و چه چیزی حقیقت نیست، بلکه در مورد معنای اینکه میگوییم چیزی «حقیقی» است، صحبت کنید. «حقیقی» بودن چیزی به چه معنا میباشد؟

 

۳. کلیسای شما در صورتی که کسی ادعا کند که به «هدایت یا مکاشفه ای تازه» یا «نوری جدید» دست یافته، چگونه باید واکنش نشان بدهد؟

 

۴. تفاوتهای ریشهای میان تعالیم کتاب مقدس و آموزههای حکمت بشر درباره نحوه آفرینش ما را مشخص کنید. چیزی که حکمت بشری تعلیم میدهد، یعنی آخرین درک از نظریه تکامل، کاملاً در تضاد با پیام کتاب مقدس میباشد. این موضوع درباره اینکه ما به چه دلیل باید حتماً به کتاب مقدس فراتر از هر چیز دیگری اطمینان کنیم، چه چیزی باید به ما بگوید؟

 

روحالقدس: نقش آفرینی در پشت صحنه

بعد از ظهر روز سبت

 

مطالعه این هفته: حزقیال باب ۳۷ آیات ۵ و ۹ ؛ پیدایش باب ۱ آیه ۲ ؛ ایوب باب ۲۶ آیه ۱۳؛ خروج باب ۳۱ آیات ۱ تا ۵ ؛ یوحنا باب ۱۶ آیات ۱۳ و ۱۴؛ غلاطیان باب ۵ آیات ۱۶ تا ۲۳.

 

آیه حفظی: «او بزرگی و جلال مرا به شما نشان خواهد داد و با این کار باعث عزت و احترام من خواهد شد» (یوحنا باب ۱۶ آیه ۱۴).

 

روح القدس در کتاب مقدس ، همچون پدر و پسر از توجه ویژه ای برخوردار نیست. با این وجود کتاب مقدس به ما می گوید که روح القدس در لحظات خطیری در طول تاریخ الهی حضور داشته است. در ابتدا ، در خلقت این جهان توسط خدا، روح القدس فعالیت می کرد اما بیشتر در نهانگاه. او در الهام بخشیدن به انبیاء خدا فعال بود و از این رو نقشی کلیدی در نوشته شدن کلام خدا داشت. او همچنین در لقاح عیسی مسیح در بطن مریم نقش داشت.

 

با این وجود او در کانون وقایع ثبت شده در کتاب مقدس قرار ندارد و حیرت آور است که در باره او بسیار اندک می دانیم. او در نهانگاه باقی می ماند و دلیلش این است که وظیفه او پیشبرد کار فردی دیگر در الوهیت یعنی عیسی پسر خدا و جلال دادن خدای پدر میباشد. همه اینها برای این است که بشر سقوط کرده بتواند از مرگ ابدی که گناه بطور اجتناب ناپذیر برایش به همراه خواهد داشت، نجات یابد.

 

ما از شهادت کتاب مقدس می آموزیم که روح القدس با میل و علاقه، نقش حامی، مددکار، تقویت کننده و تجهیز کننده را در پشت صحنه عهده دار است. صرفنظر از این که او در خلقت، رستگاری یا خدمت باشد، با وجود نقش بسیار مهمی که ایفا میکند، در پی قرار گرفتن در کانون توجه نیست.

 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۱۴ ژانویه آماده شوید.
دست نیافتنی بودن روحالقدس

 

یوحنا باب ۳ آیات ۳ تا ۸ و حزقیال باب ۳۷ آیات ۵ و ۹ را بخوانید. چرا باد، تصویری مناسب برای کارهای اسرار آمیز روح القدس می باشد؟

 

عیسی با مقایسه کارهای روح القدس با کار باد، روح القدس را دست نیافتنی توصیف می کند. حرکات باد چیزی مرموز در بر دارد. پیش بینی دقیق مکانی که باد از آن می آید و جایی که به آن می رود، دشوار است. آیا کسی وجود دارد که گاهی اوقات از آمدن ناگهانی باد سردر گم نشده باشد؟

 

با این وجود آگاهی می یابیم که به نوعی خود را با حرکات و الگوهای باد آشنا کنیم. به روشی مشابه، روح القدس نیز در هر کجا که بخواهد فعال است. هیچ کس نمی تواند آن را کنترل کند. با این وجود می توانیم بفهمیم که او در کجا در حال فعالیت می باشد. روح القدس درست مانند باد نامرئی است اما می تواند قدرتمندترین عامل باشد. ما مطمئناً میتوانیم حضور باد را احساس کنیم و اغلب تاثیرات آن را ببینیم، حتی با اینکه نمی توانیم خود باد را ببینیم. باد از نسیمی ملایم تا توفانی مرگبار می تواند نیروی بسیار قدرتمندی باشد. هنگامی که روح القدس به باد تشبیه شده باشد، فعالیتش با ایده زندگی بخشیدن به مردگان مرتبط شده است. این موضوع، قدرت را به بالاترین حد آن نشان می دهد، چیزی که تنها خدا قادر به انجام آن می باشد.

 

چگونگی تحقق این امر به صورت رمز و راز باقی می ماند. عُلُوّ و عظمتِ خدا و کارهای وی از طریق روح القدس، در پندار محدود ما نمی گنجد ، چه بسا امور دنیوی و مقدس که فراتر از فهم ما هستند.

 

این بدین معنی نمی باشد که نمی توانیم کارهای روح القدس را بفهمیم. اما باید اذعان کنیم که حُسنِ برخورد در مقابل اسرار الهی، فروتنی می باشد. تواضع، عظمت خدا را میستاید و ما را بعنوان مخلوقی محدود تشخیص می دهد و نیاز ما را به مکاشفه الهی می داند.

 

الن جی. وایت بدرستی اظهار داشته است: «اسرار کتاب مقدس فراتر از آن چیزی است که بخواهد در مباحث و مخیله بشری بگنجد. در عوض محکمترین دلیل و شاهد برای وحی الهی است. اگر هر کسی با ذهن بشری بسادگی میتوانست هر چیزی را در باره خدا درک و تعقل کند سپس آن موضوع دیگر الهی نمی بود چرا که مواضع الهی فراتر از درک ماست. بهمین خاطر که درک و اندیشه بشری در مفاهیم روحانی محدود است، دلیلی بر تایید الهی بودن آن میباشد.» – الن جی. وایت،

Ellen G. White, Education, p. 170


روحالقدس در آفرینش

 

نخستین کار اصلی خدا بر این سیاره، خلقت آن بود. کتاب مقدس به وضوح به خدا (پیدایش باب ۱ آیه ۱) و عیسی مسیح (کولسیان باب ۱ آیات ۱۶ و ۱۷) به عنوان خالق آسمان و زمین و هر آنچه که بواقع در آن به وجود آمد (یوحنا باب ۱ آیات ۱ تا ۳) اشاره می کند. با این وجود، کتاب مقدس حضور روح القدس را نیز در کار خلقت یادآوری می کند.

 

پیدایش باب ۱ آیه ۲ ، ایوب باب ۲۶ آیه ۱۳ و باب ۳۳ آیه ۴ ، مزامیر باب ۳۳ آیه ۶ و باب ۱۰۴ آیات ۲۹ و ۳۰ را بخوانید. نقش روح القدس در خلقت چیست؟ روح خدا چگونه به خلقت زندگی مرتبط است؟

 

داستان خلقت در پیدایش باب ۱ آیه۲ به حضور روح خدا در خلقت اشاره می کند. ایوب باب ۲۶ آیه ۱۳ و باب ۳۳ آیه ۴، مزامیر باب ۱۰۴ آیات ۲۹ و ۳۰ و مزامیر باب ۳۳ آیه ۶، نقش فعال روح القدس را در خلقت ماوراءطبیعی زمین تصدیق می کنند. در حالی که کتاب مقدس به وضوح از فعال بودن خدای پدر و پسر الهیاش، عیسی مسیح در خلقت جهان یاد می کند (اشعیا باب ۶۴ آیه ۸ ، کولسیان باب ۱ آیات ۱۶ و ۱۷ را ببینید)، روح القدس نیز اگر چه بیشتر بطورنامحسوس، لیکن در آنجا حضور دارد.

 

او به عنوان عامل محوری در داستان خلقت ظاهر نمی شود. در عوض، او در فضا «معلق» است و از طریق حرکت خود در پیدایش زندگی بر روی این زمین حضور دارد. واژه عبری برای «حرکت کردن بر روی چیزی» یا «حرکت کردن» بر روی سطح زمین که در پیدایش باب ۱ آیه ۲ بکار برده شده است، همان واژه ای است که در تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۱ استفاده شده است، جایی که خدا با عقابی که بر بالای لانه جوجه هایش حرکت میکند و معلق است مقایسه شده است. روح القدس به صورت نزدیکی در خلقت زندگی بر روی این زمین دخالت داشت و درست مانند یک عقاب نسبت به فرزندانش، از مخلوقات تازه آفریده شده مراقبت می کند. مزامیر باب ۱۰۴ آیه ۳۰ ابراز میدارد که عمل خلقت تنها از طریق کار روح القدس امکان پذیر بود و اینکه او در طول این فرایند، نقش فعالی ایفا نمود.


روحالقدس و خیمه مقدس (قُدس)

 

«بنی اسرائیل باید خیمه مقدسی برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم.» (خروج باب ۲۵ آیه ۸).

 

پس از آفرینش، نقشه نجات خداوند در کتاب مقدس از اهمیت برجسته ای برخوردار می باشد. در این جهان سقوط کرده، خلقت بدون نقشه نجات چه حُسنی دارد؟ ما به عنوان افرادی گناهکار نه تنها به یک خالق بلکه به یک نجات دهنده نیز احتیاج داریم. ما باید از داشتن نجات دهنده، عیسی مسیح بسیار سپاسگزار باشیم. بدون او ما در جهانی که به خودی خود چیزی به ما ارائه نمی دهد، بدون هیچ امیدی خواهیم بود.

 

در عهد قدیم، معبد و تشریفات آن بود که بخشش گناهان توسط خدا و پیش بینی کار عیسی به عنوان نجات دهنده را به تصویر کشید. در اینجا بود که نقشه نجات برای اسرائیل کهن آشکار گردید (عبرانیان باب ۴ آیه ۲). در حالی که بیشتر تشریفات معبد به عیسی و مرگ او برای بخشیده شدن گناهان ما اشاره داشت، روح القدس چنین توصیف شده است که در قادر ساختن افرادی خاص برای ساختن معبد بر اساس طرح و الگوئی که خدا برای موسی آشکار ساخته بود، بسیار فعال بود.

 

آیات ۱ تا ۵ باب ۳۱ از کتاب خروج را بخوانید. روح القدس چگونه در ساختن معبد دخالت داشت؟ روح القدس چگونه به کسانی که محل سکونت خدا را می ساختند، کمک نمود؟

 

کتاب مقدس به ما می گوید که روح القدس در زمان ساخت معبد حضور داشت، مکانی مرکزی که آشتی میان خدا و انسان ها در آنجا صورت می گرفت و خدای مقدس با گناهکاران ملاقات می کرد. این خدا بود که طرح خویش را با موسی برای ساخت یک معبد زمینی مطابق با اصل و منشاء آسمانی ، در میان گذاشت (خروج باب ۲۵ آیات ۹ و ۴۰).

 

معبد، طرح خدا برای به تصویر کشیدن نقشه نجات وی بود. خدا قرار بود به شیوه ای خاص در میان قومش ساکن شود و قرار بود این کار را در معبدی که به ایشان فرمود تا بسازند، انجام دهد. و این کار روح القدس بود که انسان ها را قادر ساخت که کاری را که خدا به ایشان فرموده بود، با زیبایی و هنرمندانه انجام بدهند. بدون کمک او، اسرائیل قادر به کامل نمودن این بنای هنرمندانه نبود.


روحالقدس در جلال عیسی مسیح

 

روح القدس در زمان عهد قدیم فعال بود اما به نظر نمی رسد که کارش به اندازه زمان عهد جدید گسترده بوده باشد. با آمدن عیسی، مسیح موعود، خدمت روح القدس شدیدتر شده است و او عطایای خود را به همه ایمانداران ارزانی میدارد. در حالی که عهد جدید به ما می گوید که روح القدس به روش های مختلفی در زندگی روحانی و حیات کلیسا فعال می باشد، شاید مهمترین کار او جلال بخشیدن به عیسی مسیح باشد.

 

یوحنا باب ۱۶ آیات ۱۳ و ۱۴ و باب ۱۵ آیه ۲۶ را بخوانید. کار روح القدس طبق گفته عیسی چیست؟ چگونه همه کارهای دیگر روح القدس به این کار محوری مرتبط می شوند؟

 

عیسی به ما می گوید که روح القدس نه از طرف خود بلکه از جانب عیسی سخن می گوید. کار او شامل متعالی ساختن کار نجات بخشی عیسی می باشد. او خود را در نهانگاه نگاه داشته و توجهات را به عیسی معطوف میدارد. همانا «پیام روح القدس به ما هرگز این نیست که ‘به من بنگر؛ به من گوش بده؛ نزد من بیا؛ مرا بشناس’ بلکه همیشه این است که ‘به او بنگر و جلال او را ببین؛ به او گوش بده و کلام او را بشنو؛ نزد او برو و زندگی داشته باش؛ او را بشناس و عطیه شادی و آرامش او را بچش.’ ما ممکن است بگوییم که روح القدس یک واسطه آشنا کننده و عامل تزویج ملکوتی است که نقش وی نزدیک ساختن ما و مسیح به یکدیگر است و اطمینان از اینکه با هم بمانیم.» – جِی. آی. پَکِر،

  1. I. Packer, Keep in Step With the Spirit: Finding Fullness in Our Walk with God, revised and enlarged edition (Grand Rapids: Baker Books, 2005), pp. 57, 58

 

این موضوع بسیار حائز اهمیت است. هر گونه تأکیدی در کار روح القدس که از شخصیت و کار عیسی مسیح بکاهد، از جانب روح القدس نیست. به همان اندازه که روح القدس برای زندگی روحانی ما حیاتی است ولی هرگز نباید در افکار ما جایگاه عیسی را اشغال کند چرا که مسیح تنها رستگار کننده ماست. هر کجا عیسی متعالی شده است، روح القدس در آن نقش دارد. به این دلیل مسیحی نامیده شده ایم چون پیروان مسیح هستیم(با اعمال رسولان باب ۱۱ آیه ۲۶ مقایسه شود) نه اینکه پیرو مکتب روح القدسیان «نیومیانز» (Pneumians) باشیم.

(see Graham A. Cole, He Who Gives Life: The Doctrine of the Holy Spirit [Wheaton, Ill.: Crossways Books, 2007], p. 284).


روحالقدس و مسیح

 

روح القدس در تجسم یافتن عیسی تاثیر گذار بود. (لوقا باب ۱ آیات ۳۴ و ۳۵). او عیسی را برای ماموریت و انجام رسالت برگزید. (لوقا باب ۳ آیات ۲۱ و ۲۲). تدهین شدن عیسی به او قدرت بخشید تا روح القدس را به حواریون خویش ارزانی دارد. روح القدس در هنگام آزمون، عیسی را هدایت و تقویت نمود (مرقس باب ۱ آیه ۱۲؛ متی باب ۴ آیه ۱؛ لوقا باب ۴ آیات ۱، ۲ و ۱۴). عیسی «قادر است آنانی را که با وسوسهها روبرو هستند یاری فرماید» (عبرانیان باب ۲ آیه ۱۸ را با باب ۴ آیات ۱۵ و ۱۶ مقایسه کنید). روح القدس، عیسی را برای کار رستگاری توانایی بخشید (عبرانیان باب ۹ آیه ۱۴) و رستاخیز عیسی را ممکن نمود (اول پطرس باب ۳ آیه ۱۸). با وجود همه اینها، روح القدس در نهانگاه باقی ماند و دراعتلای عیسی مسیح همیاری نمود.

 

لوقا باب ۲۴ آیات ۴۴ تا ۴۹، غلاطیان باب ۵ آیات ۱۶ تا ۲۳ و افسسیان باب ۴ آیات ۲۳ و ۲۴ را بخوانید. ما درباره کار روح القدس در این آیات چه چیزی می آموزیم؟ روح القدس چگونه عیسی را جلال می بخشد؟

 

روح القدس به روش های زیر عیسی را جلال می دهد:

 

۱. با تعلیم دادن درباره او در کلام مقدس، به شیوه ای قابل اطمینان و اعتماد. هیچ چیز از آن چه که ملزم به دانستن درباره مسیح و نجات او هستیم، کاسته نشده یا گمراه کننده نخواهد بود. همه چیز در کلام خدا وجود دارد، چنانچه کلام را با ایمان و خضوع و تبعیت از آن بخوانیم.

 

۲. با جذب نمودن مردان و زنان به رابطه ای نجات بخش با عیسی مسیح. روح القدس با ملایمت در قلب ها و ذهن های مردم کار می کند. او به آنها قوه ادراکی عطا میکند که بموجب آن بتوانند مسائل روحانی را فهمیده و در نتیجه مایل باشند تا به عیسی مسیح توکل نموده و او را به عنوان رهبر و نجات دهنده خویش بپذیرند.

 

۳. از طریق بازسازی شخصیت مسیح در وجود ما. بدین ترتیب او فضائلی مسیح وار را در زندگی ما بوجود می آورد (غلاطیان باب ۵ آیات ۲۲ و ۲۳). از طریق خون عیسی، ظفرمندی بر گناه بما اعطا میگردد (با مکاشفه یوحنا باب ۱۲ آیه ۱۱ مقایسه کنید) و روح القدس ما را قادر می سازد تا در پایبندی به احکام خدا گام برداریم.

 

۴. با قادر ساختن ما به داشتن زندگی مسیح گونه، از خودگذشته و زندگی محبانه در خدمت به دیگران. او مردان و زنان را به مسیر های خاص کار برای خدا فرا می خواند و ما را قادر به جذب نمودن دیگران به روح جذاب مسیح می نماید.

 

چگونه کار باز سازی شخصیت مسیح در زندگی ما، پدر را جلال می بخشد؟مطالعه بیشتر:

 

بدون تردید، کار روح القدس در همگامی ما با خداوند بسیار مهم است. بار دیگر، ممکن است قادر به مشاهده کار او نباشیم، اما می توانیم تأثیر کار او را در زندگی خود و دیگران ببینیم. اگر زندگی شما از طریق ایمان به عیسی تغییر یافته است، تنها بواسطه کار روح القدس در آن تغییر پیدا کرده است. «در حالی که باد خود نامرئی می باشد، تأثیراتی تولید می کند که قابل دیدن و احساس کردن هستند. به همین صورت کار روح القدس در روح انسان خود را در همه اعمال آن فرد که قدرت نجات دهنده آن را احساس کرده است، آشکار خواهد ساخت. هنگامی که روح خدا مالکیت قلب را بدست می گیرد، زندگی را تغییر می دهد. افکار گناهکارانه کنار گذاشته میشوند، اعمال شرورانه چشم پوشی می شوند؛ محبت، فروتنی و آرامش جای عصبانیت، حسادت و نزاع را میگیرند. شادی جای غم را می گیرد و جلوه ملکوتی را انعکاس می دهد.» – الن جی. وایت،

Ellen G. White, The Desire of Ages, p. 173

 

اینها وعده های شگفت انگیزی هستند و زندگی های بیشماری حاکی از این موضوع هستند که اینها تا چه حد واقعی هستند. اما کار روح القدس سریع و آنی نمی باشد. ما به طور خودکار به آن نوع انسانی که باید باشیم، تبدیل نمی شویم. یک زندگی از روی ایمان و فرمانبرداری از خداوند، هنگامی که ما شکست می خوریم، یک زندگی با مبارزه، تسلیم و توبه می باشد. روح القدس مأمور الهی است که در زندگی ما عمل میکند تا ما را مخلوقاتی جدید در مسیح بسازد. اگر چه، این یک کار همیشگی و دائمی می باشد. با وجودی که خطاها و ضعفهایمان باید ما را به تسلیمی بزرگتر به خداوندمان وادارد، نباید اجازه بدهیم که شیطان از آنها برای دلسرد ما در زندگی مسیحیمان سوء استفاده کند، کاری که او همواره مشتاق به انجام آن است. هنگامی که ما به واسطه گناهانمان سرزنش می شویم، باید همیشه مرگ عیسی به جای گناهکاران را به یاد داشته باشیم. دقیقاً به این دلیل است که ما چنین هستیم، گناهکارانی محتاج فیض، که عیسی برای ما مرد و آن فیض را به ما می بخشد.

 

سوالاتی برای بحث

 

۱. الگوی روح القدس چه چیزی می تواند در مورد خدمت کردن در نهانگاه به ما بیاموزد؟ به این معنی که انجام کار خداوند به شیوه ای که بسیاری از مردم چیزی از آن نمی دانند، آن را ندیده و حتی از آن قدردانی نمی کنند؟

 

۲. روح القدس چگونه عیسی را تعالی میبخشد و او را در مرکز توجه قرار می دهد؟ شما چگونه میتوانید بدون قرار دادن خود در مرکز توجه، عیسی را جلال دهید؟ چرا گاهی اوقات انجام این کار بسیار دشوار است؟ چگونه می توانیم با تمایلات طبیعی برای جلوه گری خودخواهانه مبارزه کنیم؟

 

درس دوم

 

۷ تا ۱۳ ژانویه

 

درس سوم

 

۱۴ تا ۲۰ ژانویه

 

الوهیت روحالقدس


بعد از ظهر روز سبت

 

مطالعه این هفته: اعمال رسولان باب ۵ آیات ۱ تا ۴؛ اول قرنتیان باب ۲ آیات ۱۰ و ۱۱؛ اشعیا باب ۶۳ آیات ۱۰ تا ۱۴؛ تیطوس باب ۳ آیات ۴ تا ۶؛ رومیان باب ۸ آیه ۱۱؛ اول پطرس باب ۱ آیه ۲.

 

آیه حفظی: «فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روحالقدس، با همۀ شما باد» (دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۴).

 

در سرتاسر کتاب مقدس، الوهیت خدای پدر به سادگی تصریح گردیده است. گواه این حقیقت در هر دو عهد قدیم و جدید قابل رویت است. این امر یکی از حیاتیترین و اساسیترین حقایقی است که در کلام خدا به کثرت عیان گردیده است.

 

الوهیت عیسی نیز در بسیاری از موقعیتها در کتاب مقدس مورد تایید قرار گرفته است، بخصوص در عهد جدید، هم در انجیل های چهارگانه و هم در رسالهها محرز گردیده است.

 

اگر چه الوهیت روحالقدس بیشتر به گونهای نا محسوس تعلیم داده شده است. این قضیه را میتوان از اظهارات غیرمستقیم کتاب مقدس استنباط نمود. در اینجا لازم است که بخشهای کتاب مقدس را مقایسه کنیم تا آنچه را که خدا در کلام خویش درباره روحالقدس آشکار نموده، به دقت بیاموزیم. با این کار، نباید چیزی کمتر از آنچه کتاب مقدس میگوید را تصدیق کنیم و همچنین «از آنچه که نوشته شده است نباید تجاوز کرد» (اول قرنتیان باب ۴ آیه ۶). این موضوع، آموزش پذیری با خُلق و خوی خاضعانه را مطالبه میکند. ما نباید منطق انسانی خود را درباره خدا بعنوان معیاری برای درک روحالقدس در نظر بگیریم. در عوض باید کلام کتاب مقدس را پذیرفته و گفته های آنرا تصدیق کنیم، گذشته از اینکه درک کامل برخی از مفاهیم آن ممکن است برایمان بسیار دشوار باشد.

 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۱ ژانویه آماده شوید.
روحالقدس و خدا

 

کتاب مقدس بطور نظام مند از الوهیت روحالقدس مشروحی عرضه نمیدارد. در عوض نشانههای جالب توجهی مییابیم حاکی از اینکه نویسندگان کتاب مقدس، روحالقدس را با خدا برابر در نظر گرفته اند. بخشهایی از کتاب مقدس که حاکی از وجود عملکردی از خداست ، متشابها" به روحالقدس نیزمُتَّصِف و منسوب گردیده است.

 

آیات ۱ تا ۴ از باب ۵ کتاب اعمال رسولان را بخوانید. از سخنان پطرس به حنانیا درباره خدا و روحالقدس چه نتیجهای گرفته میشود؟

 

اگر روحالقدس خدا نبود، آنوقت پطرس در اینجا به شیوهای بسیار بیدقت و به شدت گمراه کننده سخن میگفت. هر چند نکته جالب توجه در مورد ماهیت روحالقدس این واقعیت است که پطرس رسول، خدا و روحالقدس را در یک سطح قرار میدهد. در آیه ۳، او از حنانیا میپرسد که چرا به روحالقدس دروغ گفته است و در انتهای آیه ۴ چنین ادامه میدهد: «تو نه به انسان بلکه به خدا دروغ گفتهای.» پطرس به وضوح روحالقدس را با خدا برابر می داند. منظور او این است که حنانیا تنها به رسولان دروغ نمیگفت، بلکه به خود خدا دروغ میگفت. روحالقدس، خداست. منظور به وضوح بیان شده است.

 

چرا چنین مجازات سختی برای آنچه این دو فرد انجام داده بودند واقع شد؟

 

باید به یاد داشته باشیم که ایمانداران کلیسای اولیه در اعمال رسولان «از دل و جان متحد شده بودند» (اعمال رسولان باب ۴ آیه ۳۲). این اتحاد، محصولی از روحالقدس بود و به این دلیل است که آنها داوطلبانه و آزادانه آنچه را که بدست آورده بودند با دیگران به مشارکت میگذاشتند. دروغ در خصوص مشارکت به معنی رد و انکار وحدت و همبستگی جامعه بود و همچنین افترا زدن به روح تلقی میشد که مبنا و زیر اساس شالوده ای بود که وحدت را ممکن میساخت.

 

به این دلیل بود که دروغ حنانیا و همسرش، بر کار الهی و حضور روحالقدس بر تمامیت و اعتبار جماعت کلیسای اولیه مُهر باطل میزد. چنین عدم صداقتی نسبت به خدا ویران کننده است و مانع فعالیت مؤثر روح خدا در زندگی افراد میشود. خدا میخواهد که بطور کامل و بی عیب و نقص او را خدمت کنیم. از آنجایی که جامعه ایمانی جدید در بُرهه حساسی قرار داشت، خداوند اقدامات شدیدی را بکار گرفت تا اطمینان حاصل آید که افراد کلیسای جدید در اتحاد و صداقت با یکدیگر باشند و علاقه داشته باشند تا توسط روح او هدایت گردند.


ویژگیهای الهی روحالقدس

 

در بخشهای مختلفی از کتاب مقدس تشریح شده است که روح القدس، دارای ویژگیهای الهی است.

 

روحالقدس با چه ویژگیها و فعالیتهایی در آیات زیر از کتاب مقدس بیان شدهاند که در غیر این صورت،تنها میتوانند به خدا نسبت داده بشوند؟

 

۱. اول قرنتیان باب ۲ آیات ۱۰ و ۱۱؛ را با اشعیا باب ۴۰ آیات ۱۳ و ۱۴ مقایسه کنید

 

۲. مزامیر باب ۱۳۹ آیه ۷

 

۳. عبرانیان باب ۹ آیه ۱۴؛ را با اول تیموتائوس باب ۶ آیه ۱۶ مقایسه کنید

 

۴. لوقا باب ۱ آیه ۳۵؛ رومیان باب ۱۵ آیه ۱۹؛ را با مزامیر باب ۱۰۴ آیه ۳۰ مقایسه کنید

 

پولس در آزمودن حکمت خدا چنین استدلال میکند که این روحالقدس است که این حکمت را به ما میشناساند. درک دو فرد شبیه از هم، بعنوان استدلالی است که پولس در این بحث بکار میبرد. تنها کسی که برابر با خداست میتواند عمیقترین چیزها درباره او را بداند (اول قرنتیان باب ۲ آیات ۱۰ و ۱۱). به غیر از طریق روحالقدس، شناخت خدا وجود نخواهد داشت زیرا او خدا را از درون میشناسد. او شیوهای را میداند که یک بیگانه نمیداند. روحالقدس در واقع واقف به همه امور است.

 

حضور روحالقدس حضور خداست. از حضور تو به کجا میتوانم بگریزم، او همه جا هست (با آیه ۷ باب ۱۳۹ مزامیر مقایسه کنید).

 

گفته شده است که روحالقدس ابدی است (عبرانیان باب ۹ آیه ۱۴). طبق کتاب مقدس، چه تعداد "وجود ابدی" وجود دارد؟ تنها خدا ابدی است (اول تیموتائوس باب ۶ آیه ۱۶). اگر روحالقدس ابدی خوانده شود، در نتیجه او باید خدا باشد.

 

روحالقدس همچنین در کمال قدرت یا قادر مطلق میباشد. در لوقا باب ۱ آیه ۳۵، عبارات «روحالقدس» و «قوت حضرت اَعلی» ساختارهای مترادفی هستند. در اینجا آنها به معجزه قوت حضرت اَعلی اشاره میکنند: آبستن شدن یک باکره. پولس رسول در آیه ۱۹ باب ۱۵ رومیان تصدیق میکند که این ماموریت «به قوت آیات و معجزات و به قوت روح خدا» تحقق یافت. در واقع، روحالقدس میتواند معجزات الهی انجام بدهد.

 

عیسی نیز میگوید که توهین به روحالقدس نا بخشودنی است (متی باب ۱۲ آیات ۳۱ و ۳۲؛ مرقس باب ۳ آیات ۲۸ و ۲۹). این تنها در صورتی که روحالقدس الهی باشد، قابل درک است.

 

اما شاید شگفتانگیزترین کار روحالقدس، توانایی وی در تغییر فکر و دل انسانها باشد. این روحالقدس است که تولد تازه روحانی را انجام میدهد (یوحنا باب ۳ آیات ۵ تا ۸). او قدرت دارد تا اموری را تحقق ببخشد که تنها از عهده خدا بر می آید.
اشارات کتاب مقدس

 

مراجع متعددی در باره روحالقدس در کتاب مقدس وجود دارد که میتوان آنها را به خدا معطوف نمود.

 

اشعیا باب ۶۳ آیات ۱۰ تا ۱۴ را بخوانید و آنها را با اعداد باب ۱۴ آیه ۱۱ و تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۲ مقایسه کنید. نویسنده به چه کسی در این آیات اشاره میکند و این موضوع چه چیزی درباره الوهیت روحالقدس به ما میگوید؟

 

در اشعیا باب ۶۳ آیه ۱۰، مردم طغیان نموده و روح القدس را غمگین نمودند. با این وجود، بموازات آن ،آیه ۱۱ باب ۱۴ اعداد بیان میکند که «خداوند به موسی گفت: تا به کی این قوم مرا اهانت نمایند؟» در تثنیه باب ۳۲ آیه ۱۲ به ما گفته شده است که «خداوند تنها او را رهبری نمود و هیچ خدای بیگانه با وی نبود.» واضح است که نویسندگان کتاب مقدس، خدا و روحالقدس را در اینجا در یک سطح دیدند.

 

در دوم سموئیل باب ۲۳ آیه ۲ میخوانیم که «روح خداوند به وسیله من متکلّم شد» در حالی که به موازات آن در آیه ۳ میگوید: «خدای اسرائیل ... مرا گفت.» بار دیگر، از این تشابه کتاب مقدسی چنین میتوان نتیجه گیری کرد که روحالقدس با خدا برابر در نظر گرفته شده است.

 

اول قرنتیان باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷ را با اول قرنتیان باب ۶ آیات ۱۹ و ۲۰ و همچنین اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۱ را با اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۸ مقایسه کنید. چگونه اشارات به روحالقدس و خدا در این آیات به جای یکدیگر بکار برده شدهاند؟ چه چیز مشابهی به خدا و روحالقدس نسبت داده شده است؟

 

پولس در اول قرنتیان باب ۳ آیات ۱۶ و ۱۷ از زبانی مشابه با آیات ۱۹ و ۲۰ باب ۶ این کتاب استفاده میکند. برای پولس رسول، ساکن شدن روحالقدس در او به معنی ساکن شدن خدا در اوست. با معادل ساختن بیان «معبد خدا» با معبد «روحالقدس»، پولس به این اشاره میکند که روحالقدس خداست.

 

پولس در اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۱ مینویسد که این روحالقدس است که عطایای روحانی را به هر ایماندار میدهد. در چند آیه بعد در اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۲۸، به ما گفته میشود که این خداست که این کار را انجام میدهد. پیام اصلی مشخص است: روحالقدس کارهایی مشابه با خدا انجام میدهد، برهانی قاطع مبنی بر اینکه روحالقدس با خدا برابر است.
چهارشنبه

 

۱۸ ژانویه

 

کار الهی روحالقدس

 

روحالقدس به انجام اموری میپردازد که کتاب مقدس تنها آنرا به خدا نسبت میدهد. او در کار الهی آفرینش فعال است و به همان اندازه در خلقت مجدد گناهکاران توسط خدا نیز نقش دارد.

 

آیات ۴ تا ۶ باب ۳ تیطوس را بخوانید. پولس چگونه نقش روحالقدس را در روند خلقت مجدد توصیف میکند؟

 

اشاره شده است که روح القدس در کنار «نجات دهنده ما خدا » (تیطوس باب ۳ آیه ۴) در غسلِ نو زایی (تعمید) و احیای روحانی ما (تیطوس باب ۳ آیه ۵) حضور دارد. او مأمور تولد تازه ماست. او قلبهای ما را احیاء میکند. او برای پیروی ما از مسیح اشتیاق ایجاد میکند. او روح زندگی است (رومیان باب ۸ آیه ۲). او کسی است که گناهکاران را تقدیس نموده و شخصیت ایشان را تغییر میدهد. او به ما کمک میکند تا مطیع نجات دهنده خود عیسی مسیح باشیم. تنها یک وجود الهی قادر است تا چنین کارهای شگفتانگیزی انجام دهد.

 

اشعیا باب ۶ آیات ۸ تا ۱۰ را با اعمال رسولان باب ۲۸ آیات ۲۵ تا ۲۷ مقایسه کنید. نویسندگان کتاب مقدس، سخنان الهی را به چه کسی نسبت میدهند؟

 

آیات متعددی در کتاب مقدس وجود دارد که از یک سو گفته شده است خدا از طریق آنها سخن میگوید و سایر نویسندگان کتاب مقدس گفتهاند روحالقدس از طریق آنها سخن میگوید. این روحالقدس است که بطور خارق العاده، کتاب مقدس را برای ما آشکار ساخت (دوم پطرس باب ۱ آیه ۲۱) ، چیزی که در جای دیگری به عنوان وحی خدا یاد شده است (دوم تیموتائوس باب ۳ آیه ۱۶). کار الهی دیگر روحالقدس عطا نمودن کتاب مقدس میباشد.

 

آیه ۱۱ باب ۸ رومیان درباره الوهیت روحالقدس چه چیزی به ما تعلیم میدهد؟

 

کتاب مقدس بیان میکند که روحالقدس عیسی را از مرگ قیام داد و همچنین ما را نیز قیام خواهد داد. تنها خدا قادر است تا مردم را از مرگ قیام دهد. از این رو، روحالقدس خداست.


اهمیت الهی بودن او

 

اگر روحالقدس، خدا نبود، چه چیزی از دست میرفت ؟ اگر روحالقدس بطور کامل خدا نبود، پیامدهای جدی برای رستگاری و عبادت ببار می آمد. کتاب مقدس به ما میگوید که روحالقدس مسئول احیاء و تولد تازه ایمانداران میباشد. او در ایشان ساکن میشود و آنها را از وجود خود بهره مند میسازد. او اندیشه ما را تازه و شخصیت ما را تغییر میدهد. او قدرت دارد تا مردگان را زنده کند. او پیروان مسیح را مانند خدا مقدس میکند. اگر روحالقدس خدا نباشد، چگونه میتوانیم مطمئن باشیم که او میتواند همه این کارها را انجام دهد آنهم به گونه ای که مورد قبول خدا باشد؟

 

اول پطرس باب ۱ آیه ۲ ، دوم قرنتیان باب ۱۳ آیه ۱۴ و متی باب ۲۸ آیات ۱۸ و ۱۹ را بخوانید. این موضوع که روحالقدس پهلو به پهلوی خدای پدر و عیسی مسیح پسر است چه در زمان تعمید و چه در زمان نیایش ، این واقعیت درباره جایگاه روحالقدس در حمد و تسبیح خدا به ما چه میگوید؟

 

الوهیت روحالقدس کمک میکند تا به شیوه ای مناسب به او مرتبط شویم که تایید کننده راستی اوست. الوهیت او پیشفرضی برای روحانیتی خدا محور میباشد. کلیسای عهد جدید بی تردید به روحالقدس اشاره میکند که با دو عضو دیگر الوهیت پهلو به پهلو میباشد. تعمید از اهمیت روحانی ژرف و ویژه ای برخوردار بوده و آئین عبادی پر معنایی است. حضور روح القدس در کار تعمید و در دعای اختتام اهمیتی برابر داشته است. در دعای شروع عبادت ، روح القدس درست مانند پدر و پسر مورد حمد و ستایش قرار گرفته است. هر سه شخص الوهیت در کنار هم بطور یکسان مورد اشاره واقع شدهاند.

 

روحالقدس در عهد جدید به عنوان وجود شایسته پرستش مورد تایید قرار گرفته است. نه تنها در حین تعمید و یا در دعای اختتام بلکه بطور دائمی ضرورت دارد که برای همه نیکوئی های روحانی به او توکل نموده و بعنوان وجودی که معلم الهی و تقدیس کننده ماست از او اطاعت کنیم. آیا اهمیت دارد که روحالقدس خدا باشد؟ آری، بلکه بسیار زیاد. اگر بدانیم که او حقیقتاً کیست، و الهی بودن او را تشخیص داده و تصدیق نماییم، آنگاه به کار او احترام میگذاریم و برای رشد و تطهیر شخصی خود بر او تکیه خواهیم کرد.


تفکری فراتر:

 

کتاب "بد جلوه دادن الوهیت" اثر الن وایت صفحات ٦١٣-٦١٧ در تبشر را مطالعه کنید. (توضیح: صفحات اشاره شده مربوط به متن انگلیسی کتاب است).

 

همانطور که در مطالعات این هفته مشاهده کردیم، اثباتهای کتاب مقدسی برای الهی بودن روحالقدس بسیار قانع کننده میباشد. روحالقدس خداست. اما به یاد داشته باشید: در فکر کردن به روحالقدس، با اسرار الهی سروکار داریم. این نکته تصریح میشود که: درست همانطور که ما نمیتوانیم کاملاً خدا و ماهیت او را درک کنیم، باید در برابر وسوسه قرار دادن درک بشری خود مبنی بر اینکه خدا باید چگونه باشد مقاومت کنیم. حقیقت بسیار فراتر از درک انسان است، بخصوص وقتی که آن حقیقت در مورد ذات خداست. در عین حال، ایمان به الوهیت روحالقدس مفهومی بیشتر از پذیرفتن آموزه آشکار تثلیث میباشد. این شامل اعتماد داشتن و اطمینان به کار نجات بخش خداست که توسط پدر تعین و توسط پسر از طریق قدرت روحالقدس انجام میشود. «لازم نیست توانایی یابیم تا روح القدس را همانگونه که هست تعریف کنیم... ذات و ماهیت روح القدس جزو اسرار الهی است. بشر قادر به شرح آن نیست زیرا خداوند آنرا به بشر مکشوف نساخته است. تصورات خیالی بشر ممکن است آیاتی از کتاب مقدس را در کنار هم قرار بدهد و ساختاری انسانی بر آنها ایجاد نماید، اما پذیرفتن این نظریات، کلیسا را تقویت نخواهد کرد. در مورد این اسرار که بسیار عمیقتر از درک بشر هستند، سکوت کردن ارزشمند تر است. » – الن جی. وایت، Ellen G. White, The Acts of the Apostles, pp. 51, 52
درس چهارم

 

۲۱ تا ۲۷ ژانویه

 

شخصیت روحالقدس


بعد از ظهر روز سبت

 

مطالعه این هفته: یوحنا باب ۱۶ آیات ۱۳ و ۱۴؛ رومیان باب ۸ آیات ۱۴ تا ۱۶؛ رومیان باب ۱۵ آیه ۱۳؛ یوحنا باب ۱۴ آیه ۶ ؛ یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷؛ رومیان باب ۵ آیه ۵.

 

آیه حفظی: «اما پشتیبان شما یعنی روحالقدس که پدر به نام من خواهد فرستاد همه چیز را به شما تعلیم خواهد داد و آنچه را به شما گفتهام به یاد شما خواهد آورد» (یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۶).

 

به این دلیل که روح القدس گهگاه در کتاب مقدس با عباراتی فاقد شخصیت از جمله باد و آتش به تصویر کشیده شده است، برخی نتیجه گیری کردند که او فاقد شخصیت و نوعی قدرت الهی است. از نظر ایشان، او به جای وجود داشتن به عنوان یک شخص، بیشتر شبیه جریان الکتریکی می باشد که ما را قدرت می بخشد. اما پرسش این نیست که آیا بعضی از آیات می توانند فعالیت و تاثیرات غیر شخصی تری از روح القدس را تداعی کنند؟ پرسش این است که آیا بخشهای زیادی از کتاب مقدس وجود دارد که شخصیت او را تعین و صحت آنرا ایجاب نماید؟

 

آیاتی وجود دارد که باید در نظر بگیریم تا تصویری کامل تر از روح القدس بدست آوریم.

 

این هفته بیشتر درباره شخصیت روح القدس آنگونه که در کتاب مقدس توصیف شده است، خواهیم آموخت. این حقیقت به ما در درک بهتر روح الهی خدا در زندگی کمک خواهد کرد. و به ما در بدست آوردن درکی عمیق تر از اهمیت باور داشتن به شخصیت روح القدس برای زندگی روحانی کمک خواهد نمود. تنها اگر تفکری درست و مقبول درباره او داشته باشیم، می توانیم آن محبت، احترام، اطمینان و فرمانبرداری را که ناشی از او هستند به او ارائه دهیم.

 

* درس این هفته را مطالعه کنید تا برای روز سبت در ۲۸ ژانویه آماده شوید.
توصیف عیسی از روحالقدس

 

یوحنا باب ۱۶ آیات ۱۳ و ۱۴، باب ۱۵ آیات ۲۶ و ۲۷ و باب ۱۴ آیات ۱۷ و ۲۶ را بخوانید. در این آیات عیسی کدام خصوصیات بسیار شخصی را به روح القدس نسبت می دهد؟ منظور چیست که عیسی روح القدس را به عنوان یک کمک کننده و یک آرامش دهنده (parakletos) توصیف می کند؟

 

بر اساس گفته عیسی، روح القدس راهنمایی می کند، سخن می گوید، می شنود، آشکار می کند و جلال می بخشد (یوحنا باب ۱۶ آیات ۱۳ و ۱۴). روح القدس همچنین به ما تعلیم می دهد و یاد آوری می کند (یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۶). او در ما سکونت دارد (یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۷)، شهادت می دهد (یوحنا باب ۱۵ آیات ۲۴ و ۲۶) و سرزنش و محکوم می کند (یوحنا باب ۱۶ آیه ۸). این توصیفات بیشتر به کارهای شخصیت یک فرمانروا شباهت دارد تا به نیرویی فاقد شخصیت.

 

یوحنا باب ۱۴ آیات ۱۶ تا ۱۸ را بخوانید. وعده عیسی چگونه تحقق می یابد؟ حواریون چگونه به حال خود رها نخواهند شد؟

 

عیسی به پیروانش اهمیت می دهد. او حواریونش را مانند یتیمان رها نخواهد کرد. او وعده داد که روح القدس را بفرستد. عیسی در اینجا به طور مشخص می گوید که او «یاریکننده ای دیگر» یا «تسلی دهنده ای» خواهد فرستاد. کلماتی که عیسی در اینجا بکار می برد قابل توجه هستند. او وعده می دهد که یاریکننده دیگری بفرستد اما نه یک یاری کننده ای متفاوت. واژه یونانی برای «دیگر»، «allos» می باشد. در نسخه زبان یونانی عهد جدید، «allos» نشان می دهد که مسیح تسلی دهنده دیگری خواهد فرستاد که از لحاظ عددی متمایز است، اما دارای شخصیت یکسانی می باشد، یعنی کسی که شبیه به خودش است. به عبارت دیگر، عیسی فردی مانند خود را وعده می دهد، کسی که جای او را خواهد گرفت و به انجام کار او ادامه خواهد داد و کسی که نماینده اوست.

 

کار روح القدس کار یک معاون و تسلی دهنده می باشد. کتاب مقدس در اینجا از واژه یونانی parakletos استفاده می کند (یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۶) که برای توصیف کسی است که برای حمایت و همکاری فراخوانده شده است. کسی که برای مساعدت برای ما فراخوانده شده است. درست همان طور که عیسی یک شخص بود، روح القدس نیز یک شخصیت می باشد. این ایده متکی بر این واقعیت است که ویژگیهای شخصی اغلب به روح القدس منسوب شده اند. (یوحنا باب ۱۴ آیه ۲۶، باب ۱۵ آیه ۲۶؛ اعمال رسولان باب ۱۵ آیه ۲۸؛ رومیان باب ۸ آیه ۲۶؛ اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۱ و اول تیموتاوس باب ۴ آیه ۱ را ببینید).


جنبههای شخصیتی روحالقدس: بخش اول

 

همان طور که آیات زیر را می خوانید از خود بپرسید که آیا آنها درباره نیرویی فاقد شخصیت یا از شخصی الهی سخن بمیان می آورند. رومیان باب ۸ آیات ۱۴ تا ۱۶ و ۲۷؛ رومیان باب ۱۵ آیه ۳۰ ؛ اول قرنتیان باب ۲ آیه ۱۰؛ اعمال رسولان باب ۸ آیه ۲۹، باب ۱۰ آیات ۱۹ و ۲۰، باب ۲۸ آیه ۲۵.

 

آیا یک نیروی فاقد شخصیت می تواند ما را شفاعت کند؟ آیا یک روح یا قدرت فاقد شخصیت توانایی دارد تا چیزهایی را درباره خدا آشکار نماید؟ آیا یک تاثیر فاقد شخصیت توانایی صحبت کردن دارد؟ همه آن اظهارات کتاب مقدسی از معنا و مفهوم بیشتری برخوردار خواهند بود چنانچه روح القدس موجودی دارای شخصیت باشد، که با برخی نیروهای فاقد شخصیت در تضاد است.

 

آیات زیر را بخوانید. در این آیات چه ویژگی های شخصی به روح القدس نسبت داده شده اند؟ افسسیان باب ۴ آیه۳۰؛ اعمال رسولان باب ۵ آیات ۳ و ۹؛ اول قرنتیان باب ۱۲ آیه ۱۱؛ رومیان باب ۱۵ آیه ۳۰.

 

ویژگی های بارز شخصیت، شامل دانش (یا درک) ، احساس و اراده هستند. تنها موجودی که دارای فردیت باشد می تواند غمگین بشود. تنها یک موجودی که فردیت داشته باشد می تواند فریب داده شود و یا به او دروغ گفته شود. تنها فردی که وجود خارجی داشته باشد میتواند انتخاب کند ، و از خواست و اراده برخوردار باشد. اراده شاید یکی از متمایزترین موئلفه ها و شاخصه های هویت هر فرد باشد. و تنها کسی که وجود خارجی دارد از ظرفیت محبت ورزیدن برخوردار است. محبت حقیقی بدون شاخص های عاری از کیفیات واقعی و هویتی فاقد شخصیت امکان پذیر و قابل تصور نمی باشد. محبت حضور فیزیکی می طلبد. این دلالت های شخصیتی حاکی است که روح القدس یک موجود خود آگاه، خودشناس، دارای اراده و تصمیم گیرنده می باشد که توانایی محبت ورزیدن دارد. او ماهیتی فاقد شخصیت یا موجودی گذرا نیست. درباره روح القدس به روش های شخصی سخن گفته شده است زیرا خدا خود، خدایی است که هویت دارد.

 

«روح القدس هویت دارد در غیر این صورت او نمی توانست به روح و جان ما شهادت دهد و بواسطه روح و جانهای ماست که ما فرزندان خدا هستیم. او همچنین باید یک شخص الهی باشد وگرنه نمی تواند رازهایی که در ذهن خدا مخفی شده است را جستجو کند.» – الن جی. وایت، Ellen G. White, Evangelism, p. 617


جنبههای شخصیتی روحالقدس: بخش دوم

 

چالشی که ما در درک روح القدس با آن روبرو می شویم، این است که می توانیم خدا را به شیوه ای تقریباً ملموس به عنوان پدر تصور نماییم. بسیاری همچنین تصویری واقعی از عیسی به گونه ای که در انجیل توصیف شده است، دارند. او طبیعت بشری ما را بر خودگرفت و به شکل بشری بر ما ظاهر گشت.

 

اگر چه روح القدس به شیوه ای بسیار متفاوت ارائه شده است. او ظاهراً غیر محسوس است که درک و تعقل در باره او در مقایسه با پدر و پسر بسیار دشوارتر و پیچیده تر می باشد.

 

از این رو برخی نتیجه گیری میکنند که روح القدس تنها نیرویی فاقد هویت خارجی است. همان طور که تاکنون دیده ایم، این نظریه واقعاً در مورد ماهیت روح القدس عادلانه نمی باشد. در حقیقت، بیاناتی در کتاب مقدس وجود دارند که در صورتی که روح القدس تنها یک نیروی فاقد شخصیت یا قدرت (الهی) می بود، مفهومی از او وجود نمیداشت.

 

دو آیه زیر را بدقت بخوانید و ببینید آیا اگر اشاره به روح القدس را با واژه فاقد شخصیت و هویت «نیرو» جایگزین کنید، مفهومی ایجاد میشد؟ چرا این آیات تنها در صورتی که روح القدس واقعاً یک شخص باشد، دارای مفهوم هستند؟

 

رومیان باب ۱۵ آیه ۱۳

 

اول قرنتیان باب ۲ آیه ۴

 

گفته رسولان مبنی بر اینکه «با هدایت روحالقدس مصلحت دیدیم» (اعمال رسولان باب ۱۵ آیه ۲۸)، پوچ و بی معنی میبود چنانچه روح القدس تنها یک نیرو یا تاثیری بی هویت می بود. این گفته در عوض به شخص دیگری اشاره دارد که مانند پدر و پسر دارای شخصیت و هویت است.

 

علاوه بر این، چگونه ایمانداران می توانند «به نام پدر و پسر و روحالقدس» (متی باب ۲۸ آیه ۱۹) تعمید بگیرند، اگر دو نفر اول به عنوان شخص بیان شوند اما نفر سوم چنین نباشد؟ این معنای خیلی خوبی ندارد. در عوض، به هر سه آنها به عنوان بخشی از یک نام واحد که ما در آن تعمید می گیریم، اشاره شده اند. از این رو، روح القدس در اینجا هم سطح با خدای پدر و خدای پسر نمایان شده است.

 

الن جی. وایت پیشاپیش بیان کرده است که «سه شخص زنده در تثلیث آسمانی وجود دارند ... پدر، پسر، و روح القدس.» – Ellen G. White, Evangelism, p. 615. او همچنین در باره شخصیت و هویت روح القدس بسیار با صراحت سخن میگوید.
روح حقیقت

 

یوحنا باب ۱۴ آیه ۶ و باب ۱۷ آیه ۱۷ را بخوانید. معنی حقیقت در این آیات چیست؟

 

در انجیل یوحنا واژه حقیقت عبارتی کلیدی می باشد. درک امروزی ما از حقیقت اغلب بسیار خلاصه و نظری میباشد. در جهان غرب این قضیه توسط فلسفه یونانی شکل گرفته است. با این وجود، در کتاب مقدس و بویژه در انجیل یوحنا، حقیقت معنایی نسبتا شخصی و خاص دارد: عیسی حقیقت است (یوحنا باب ۱۴ آیه ۶). در حالی که کلام مکتوب خدا درست است (با یوحنا باب ۱۷ آیه ۱۷ و مزامیر باب ۱۱۹ آیه ۱۴۲ مقایسه کنید)، حقیقت خدا به روشی عالی در شخص عیسی مسیح آشکار شده است. دانشی حقیقی از خدا در عیسی به ما داده شده است، کسی که کتاب مقدس از او سخن بمیان می آورد زیرا خدا خود را از طریق او آشکار نموده است.

 

یوحنا باب ۱۵ آیه ۲۶ و باب ۱۶ آیه ۱۳ را بخوانید. روح القدس به عنوان روح حقیقت چه عملکردی دارد؟

 

در آیه ۱۳ باب ۱۶ یوحنا به ما گفته شده است که روح حقیقت، ما را بسوی حقایق کامل راهنمایی خواهد کرد. او این کار را با اشاره به عیسی مسیح و کمک به ما در به یاد آوردن آنچه عیسی گفته است (یوحنا باب ۱۵ آیه ۲۶) و برای ما انجام داده است، انجام می دهد. حقیقتی که روح القدس ما را به آن هدایت می کند بسیار شخصی است : او عیسی را متعالی میسازد و ما را به داشتن رابطه ای زنده و وفادارانه با او راهنمایی می کند. هنگامی که عیسی با زن سامری صحبت کرد، فرمود که خدا باید در روح و حقیقت عبادت شود (یوحنا باب ۴ آیه ۲۴). وقتی ما هدایت روح القدس را در خواست می کنیم، او ما را به سوی عیسی که دلیل و حقیقت زندگی است، راهنمایی می کند (یوحنا باب ۱۴ آیه ۶).

 

حقیقت در کتاب مقدس مطلبی خلاصه یا نظری مانند آنچه اغلب در فلسفه وجود دارد، نیست. بلکه حقیقت رابطه ای وفادارانه و عمیق و شخصی با خالق و نجات دهنده مان است که «خدای همه حقایق» نامیده می شود (با تثنیه باب ۳۲ آیه ۴ و مزامیر باب ۳۱ آیه ۵ مقایسه کنید). از این رو روح القدس بدرستی «روح حقیقت» نامیده می شود (یوحنا باب ۱۴ آیه ۱۷؛ باب ۱۶ آیه ۱۳)، کسی که از جانب خدای پدر (یوحنا باب ۱۵ آیه ۲۶) نزد ما فرستاده شده است و نه تنها سرشت شخصیتی او بلکه الوهیت او را نیز نشان می دهد.

 

ما گرایش داریم که حقیقت را در یک قیاس منطقی تحلیل کنیم ، از جمله مفهوم منطقی که به عنوان قیاس استثنایی یاوضع مقدم شناخته می شود. بعنوان مثال: اگر امروز سه شنبه باشد ، به رستوران میرویم. امروز سه شنبه است. پس امروز به رستوران میرویم. و بی تردید بسیاری از چیزهایی که بعنوان حقیقت درک میکنیم از طریق قیاس منطقی آنرا استدلال میکنیم. با این وجود شما چگونه ایده حقیقت را به عنوان یک شخص درک می کنید؟ پاسخ های خود را در روز سبت در کلاس مطرح کنید.
چرا این موضوع اهمیت دارد؟

 

مسئله شخصیت روح القدس از اهمیت والایی برخوردار است و کاربرد های عملی زیادی دارد. «اگر او شخصی الهی باشد و ما او را به عنوان فردی تأثیرگذار و فاقد شخصیت تصور کنیم، آنگاه حرمت، عزت و محبتی را که مدیون او هستیم زیر پا گذاشته ایم.» – لِرُوی اِدوین فروم،

LeRoy Edwin Froom, The Coming of the Comforter, p. 40

 

اگر به روح القدس تنها به عنوان قدرت الهی اسرار آمیز بندیشیم، افکار ما چنین خواهند بود: چگونه می توانم روح القدس بیشتری داشته باشم؟ اما اگر به روح القدس به عنوان یک شخص الهی نگاه کنیم، خواهیم پرسید: روح القدس چگونه می تواند مرا بیشتر داشته باشد؟ نکته قطعی این است: آیا می خواهید که شما مالکیت روح القدس را داشته باشید یا او مالکیت شما را داشته باشد؟ آیا شما در برابر تأثیر او مقاومت می کنید یا مایل هستید تا با مسرت از او فرمانبرداری کنید؟ (رومیان باب ۸ آیات ۱۲ تا ۱۴ و غلاطیان باب ۵ آیات ۱۸ تا ۲۴ را ببینید). آیا میخواهید از روح القدس بر اساس نقشه های خود استفاده کنید یا به او اعتماد می کنید تا بتواند شما را قادر سازد بیشتر شبیه عیسی مسیح بشوید و کاری را که او برای شما در ذهن دارد، انجام بدهید؟ آیا این حقیقت را که «بدن شما معبد روحالقدس است که خداوند به شما بخشیده است و در شما ساکن است» (اول قرنتیان باب ۶ آیه ۱۹) جدی میگیرید و آیا مایلید که با نحوه زندگیتان خدا را جلال دهید؟

 

رومیان باب ۵ آیه ۵ و افسسیان باب ۲ آیات ۱۸ و ۱۹ را بخوانید. روح القدس و محبت خدا چگونه با هم مرتبط هستند؟ این موضوع چه اثری بر شخص شما و کلیسا دارد؟

 

تنها اشخاص می توانند آگاهانه تصمیم بگیرند تا با یکدیگر همکاری کنند. ما دعوت شده ایم که همراه با روح القدس کار کنیم، در حالی که او ما را شخصاً و به صورت کلیسای خدا، راهنمایی و تغییر میدهد. اگر ما روح القدس را به عنوان یک شخص در تثلیث الوهیت نپذیریم، برای ما آسان تر خواهد بود که او را نادیده بگیریم، به دعوتهای اوگوش جان نسپاریم و قلوب خود را نسبت به تأثیر دگرگون کننده زندگی او، سخت کنیم. و از آنجایی که ما مخلوقات سقوط کرده، آسیب دیده از گناه و نیازمند فیض تغییر دهنده خدا هستیم، نادیده گرفتن کارهای روحالقدس در زندگیمان، کاری نیست که باید انجام بدهیم. کاری که باید بکنیم این است که بیشتر خودمان را تسلیم او کنیم. بنابراین، باید تایید کنیم که روحالقدس شخصی الهی است که میخواهد از ما استفاده کند، آنگاه خدا در کانون تجربه مسیحی ما قرار میگیرد.


مطالعه بیشتر:

 

آرزوی اعصار صفحات ٦٦۹ تا ٦٧٢ اثر الن وایت را بخوانید که در باره روح القدس سخن میگوید. همچنین تبشیر صفحات ٦١٣ تا ٦١٧ را بخوانید. (توضیح: صفحات مربوط به نسخه انگلیسی متن میباشد).

 

«آنگاه عیسی جلوتر آمده برای آنان صحبت کرد و فرمود: تمام قدرت در آسمان و بر روی زمین به من داده شده است. پس بروید و همه ملتها را شاگرد من سازید و آنها را به نام پدر و پسر و روحالقدس تعمید دهید و تعلیم دهید که همه چیزهایی را که به شما گفتهام انجام دهند و بدانید که من هر روزه تا انقضای عالم با شما هستم» (متی باب ۲۸ آیات ۱۸ تا ۲۰). توجه کنید که هنگامی که عیسی حواریون را فراخواند و به ایشان ماموریت داد، او فرمود که آنها را در «نام» مفرد پدر، پسر و روح القدس تعمید دهند. او نگفت «نام های» پدر، پسر و روح القدس، بلکه تنها «نام» (به یونانی onoma). این اثباتی قدرتمند از طبیعت سه گانه خدای واحدمان می باشد «ای اسرائیل بشنو: خدای ما خداوند یکتاست!» (تثنیه باب ۶ آیه ۴). همان طور که درس این هفته نشان داده است، هیچ کس شخصیت پدر و پسر را مورد پرسش قرار نمی دهد؛ از این رو چرا کسی باید با شخصیت و شخص بودن روحالقدس چنین بکند؟ بر طبق کتاب مقدس، ما از حضور محبت آمیز، دلسوز و آرامش دهنده خدا برخورداریم که در ما و از طریق ما کار می کند. این همان روح القدس و کاری است که انجام می دهد. و چقدر بهتر است که بدانیم این حضور پایدار یک شخص میباشد به همان اندازه ای که پدر و عیسی هستند. آری، درک کامل آن دشوار است. اما منظور چیست؟ اگر نمی توانیم ذات چیزی کاملاً ساده همچون نور و یا باد را درک کنیم، تا چه حد بیشتر قادر به درک کامل ماهیت روح القدس نخواهیم بود؟
درس پنجم

 

۲۸ ژانویه تا ۳ فوریه